RUSTHUIS Puzzel voor de Ver. Staten: hoe halen we de deserteursterug? OPRUIMING AGENDA De verlaten vrouwen van Bangla Desj Nachtelijke inbraak in gebouw Emulsion-Holland te Zierikzee Ijs op IJsselmeer De metaalstaking bij Gusto BLIK DOOR HET WERELD STREEKNIEUWS Studenten bezetten aula universiteit van Amsterdam AVONDJE Morgen (woensdag) vinden de overdracht en de officiële opening plaats van het in plan-West nieuw gebouwde bejaardencentrum „Borrendamme". Wie zich herin nert dat op de plaats van het ge bouw betrekkelijk korte tijd gele den alleen kaal land was, kijkt met respekt naar de mastodont, die op deze plaats is verrezen; niet zo verschrikkelijk mooi, maar wel ei gentijds en efficiënt. Nog vorige week hebben wij de uitvoerige ge schiedenis hier weergegeven van het ontstaan en men stuit daarbij op de woningbouwvereniging „Be ter Wonen", die in goede samen werking met de gemeente, het grote doel wist te bereiken. Dat is zeker een compliment waard. Velen hebben tevoren wel gedroomd van een groot rusthuis in de binnenstad, maar als men de benodigde oppervlakte in ogen schouw neemt en de bouwwijze, moet men zelf wel tot de onmoge lijkheid hiervan concluderen. De verbinding tussen West en de binnenstad is nog wat moeilijk, maar aan dit probleem zal in de toekomst stellig worden gesleuteld. Door inrichting, „be-manning", door de aanwezigheid van bejaar denwoningen bij het complex, door de moderne inrichting, de ri ante kamers en andere ruimten en een beplanting die straks het ge heel nog beter zal doen ogen, is het niet moeilijk te spreken van een kolossale aanwinst voor stad en streek. Eén ding blijft bij zoveel opwek kends, vooral voor de bewoners van het rusthuis, betreurenswaar dig, n.l. de prijs. Vooropgesteld dit: niemand kan daar veel aan veranderen. De bouw van een projekt als het onderhavige is nu eenmaal hoog, de lasten - uiter aard ook de personeelslasten - en de exploitatie zijn zwaar. Men slaat aan het rekenen en komt tot de conclusie: zoveel moet de pen- sionprijs zijn. Dat een echtpaar f 1650,- neer moet tellen om in „Borrendamme" onderdak te vinden, spreekt wel tot de financiële verbeelding. Vele echtparen kunnen dat ook niet en zij komen bijna automatisch te recht bij de Sociale Dienst. Het is wat triest met name voor de categorie mensen, die een le ven van zuinigheid en sparen ach ter de rug hebben en weten dat ze met hun appeltje voor de dorst, het in zo'n dure omgeving toch niet kunnen houden. Er komt een tevoren ongewilde doorstroming naar de voorzieningen op grond van de Bijstandswet. Er is trou wens ook een deel bejaarden, die dat echt niet wil en poogt elders onderdak te vinden of besluit hun zelfstandige status tot het uiterste te prolongeren. Men moet de pensionprijs trou wens eens vergelijken met de net to pensioenen van vele mensen in de middenklasse. De verschillen springen er uit en te hopen is dus slechts dat de conjunctuur de hoge toeslagen van overheidswege tot in lengte van jaren, zal kunnen toe staan. Intussen staat „Borrendamme" natuurlijk met dit aspekt van de zaak niet alleen. Het is met nieu we rusthuizen ook elders precies eender gesteld. Wie zich er over bekommeren wil, bekommere er zich over. Hoogovens en Hoescli IJMUIDEN, 18-1. Als alternatief voor het staalproject op de Maas vlakte zal de nieuwe combinatie Hoogovens-Hoesch blijven streven naar een uitbreiding ergens aan de kust. Een dergelijk nieuw project zal echter niet ten koste mogen gaan van de verdere ontwikkeling in Dort mund. Vanuit de twee sterke bedrij ven zullen toekomstige uitbreidingen worden gepland. Dit heeft drs. P. L. Justman Jacob, voorzitter van de raad van bestuur Hoogovens, maan dag meegedeeld op een persconferen tie in IJmuiden. Dode en drie gewonden bij ongeluk BREDA, 17-1. Bij een verkeerson geluk in Teteringen is de 21-jarige H. A. N. M. de .Jong uit Dongen (N.B.) om het leven gekomen. Op de Oostcrhoutseweg ontstond door onbekende oorzaak een botsing tussen twee personenauto's. Eén er van reed de berm in, de andere sloeg tegen een boom. Drie inzittenden werden lichtgewond, de heer De Jong zo ernstig, dat hij ter plaatse overleed. QUETTA. President Zoclflkar Ali Bhoctto van Pakistan heeft maandag in Quetta verklaard dat hy bereid is af te treden en de macht over te dragen aan premier Moedjibocr Rachman van Bangla Desj als hier voor de eenheid van Pakistan be waard kan bleven. GENEVE, 17-1. De Wereldraad van Kerken heei't maandag verklaard dat de rond 200.000 Bengaalse vrouwen die door Westpakistaanse militairen zijn verkracht en door hun mannen verlaten zijn, een van de grootste poblemen vormen waarvoor de rege ring van Bangla Desj zich geplaatst ziet. DEN HAAG, 17-4. Blijkens een overzicht van de ijsberichtendienst van de Rijkswaterstaat doet zich op het IJsselmeer een begin van ijsvor- ming voor. In het Gooi- en Veluwe- meer bevindt zich licht vast ijs, dat nog weinig hinder oplevert. Op de kanalen in Friesland bevindt zich middelzwaar drijfijs of vast ijs, wat voor kleine schepen de vaart bemoei lijkt. In het Winschoterdiep is de vaart nog redelijk mogelijk. De kana len in Drenthe zijn moeilijk bevaar baar. Op de overige vaarwegen levert het ijs nog geen hinder op. UTRECHT, 17-1. „Het gaat hier om een wilde actie. Wij zullen C.N.V.- en N.K.V.-leden die bij de Gusto hebben gestaakt geen enkele steun verlenen, dat is zonder meer duide lijk", zo luidde het commentaar van dhr. J. de Graaf, secretaris van de Christelijke Metaalbedrljfsbond op het bericht dat ook leden van de christelijke en katholieke bonden aan de actie bij Gusto meededen. Volgens de C.M.B. heeft overigens maar een handjevol confessionelen meegestaakt. Volgens deze bond zou den maar 320 in plaats van 500 arbei ders aan de actie hebben deelgeno men „En de keerzijde van de medail le is dat er onder de niet-stakers ook N.V.V.-leden waren', aldus de C.M.B. woordvoerder. De verbondsraad van het Christe lijk Nationaal Vakverbond heeft maandag ingestemd met het door de C.M.B. gevoerde beleid. De ver bondsraad spreekt de verwachting uit dat de leden van de christelijke vakbeweging in de metaal-industrie het beleid van de C.M.B. ook werke lijk zullen steunen en dus niet zullen deelnemen aan stakingen of andere acties in bedrijven. Zaterdag ver zochten de vijf confessionele bonden hun achterban al zich „op waardige wijze" te distantiëren van acties van de N.V.V.-bond. Dominee Kentaro Bumu, een Ja panner die namens de wereldraad belast is met de zorg voor de vluch telingen in Azië, zei dat de mannen hun vrouwen verlaten hebben op grond van de Mohammedaanse tra ditie en dat maar weinig mannen hun vouw teruggenomen hebben. De regering van Bangla Desj die het cijfer van 200.000 had verstrekt, had deze vrouwen tot „nationale hel dinnen" uitgeroepen om hun echtge noten zover te krijgen dat zij naar hen terugkeren. De regering, aldus Buma tracht ook het traditionele denkpatroon van de bevolking in dit opzicht te doorbreken. De Wereld raad van Kerken zal de regering van Bangla Desj hierbij helpen en de on gelukkige vrouwen intussen steunen. Brand bij ontdooien van waterleiding BELLINGWOLDE, 17-1. Een felle uitslaande brand heeft maandag een woning aan de Hoofdweg in Wedde- veer (gem. Bellingwolde Gr.) in de as gelegd. De brand bleek veroor zaakt door een gascomfoor dat de be woners vol hadden laten branden om een bevroren waterleiding te ont dooien. Hierbij hadden de gordijnen vlam gevat. De bewoners van het pand, een ge zin met drie kinderen, is door de brand dakloos geworden. Prikaktie in Amsterdamse haven AMSTERDAM, 17-1. Ongeveer 300 personeelsleden van het stuwadoors- bedrijf Müller en Co in de Amster damse Coenhaven hebben maandag middag een uur gestaakt om kracht bij te zetten aan de eisen tot verbe tering van hun c.a.o. De stakers waren rond één uur samengestroomd bij de kantine van het bedrijf, waar heftige discussies ontstonden. Bij de scheepvaartvereniging Nooi'd in de hoofdstad was niet be kend of zich elders in de haven meer stakingen hebben voorgedaan. NEW DELHI. India zal Bangla Desj voor 250 miljoen roepee (bijna 120 miljoen guden) aan materiële hulp en hulp in de vorm van diens ten vestrekken om in de directe be hoeften te kunnen voorzien. Dit is maandag in New Delhi bekendge,- maakt. De zaak Ralph Waver, de Ameri kaanse militair die liever in Neder land blijft dan eventueel dienst te doen in Vietnam, is maar één aspekt van een zaak die er 75.000 heeft. Zo groot is het aantal deserteurs en jon ge Amerikanen die het land uit vluchten zodra hun oproep voor mi litaire dienst in de brievenbus lag. Een voorzichtige schatting is dit, het preciese aantal is niet bekend. De meesten leven nu in Canada, velen in Zweden en kleinere groepen zijn er in vele landen van West-Europa. Voor de Amerikanen is het intussen niet alleen een probleem hoe ze zo snel mogelijk de militairen uit Viet nam naar huis krijgen, maar ook dit kolossale leger van deserteurs en „draft dodgers", die nimmer naar de V.S. kunnen terugkeren zonder ter stond berecht te worden. Over een amnestie wenste uiter aard niemand te praten, zolang de oorlog in Vietnam woedde, er zou te recht een golf van verontwaardiging opsteken als enerzijds Amerikanen in Vietnam sneuvelden en anderzijds degenen die deserteerden vrijuit gin gen. Maar die oorlog is een afgelopen zaak, dat is duidelijk. De militairen komen terug. En dan komt het pro bleem van de deserteurs. Senator Robert Taft heeft een wetsvoorstel opgesteld waarbij de terugkomende deserteur kan terugkeren mits hij drie jaar „alternatieve civiele dienst" vervult, een behandeling min of meer zoals voor gewetensbezwaar den geldt. En volgens een opiniepei ling voor Newsweek voelt een ver rassend grote meerderheid van de Amerikanen wel voor een dergelijke amnestie met voorwaarden. Amnestie De zaak heeft overigens een mo reel dubbel aspekt. Doorgaans is het kwijtschelden van straf door een amnestiebesluit een grootmoedigheid van een regering. Maar in dit geval zullen ook velen een dergelijke am nestie zien als een schuldbekentenis van de regering jegens de deserteurs, een erkenning van Washington dat het een amorele strijd geleverd heeft in Zuidoost-Azië en dat degenen die op grond van hun geweten weiger den eraan deel te nemen gelijk hadden. Menlpeen die desnoods be reid is om de jonge ..dwalers" ver giffenis te schenken zal dit niet wil len doen op een manier die voor de ze uitleg vatbaar is. Tenslotte is eer bied voor de vlag - en alles waarvan die vlag symbool is - iets wat er in de Amerikaanse mentaliteit stevig is ingeheid; het vergoelijken van wei geren onder die vlag te dienen, of er ger; er onder weg te lopen, is daar om voor velen ondenkbaar. In het verkiezingsjaar 1972 zal het punt van de amnestie hevig in de diskussie komen. De kandidaten voor het presidentschap (die nu bg de Dc- mokraten elkaar verdringen) zien er een goed middel in om te laten zien hoezeer ze zich van de oorlog distan- ciëren. En in ieder geval beseft men in de V.S. wel dat als men zo graag de boeken afsluit over de onverkwik kelijke Vietnamese oorlog, deze post niet nog jaren open kan blijven. Malta en de domme openheid van de Ver. Staten De kwestie-Malta, die rond leek, is opeens onderwerp geworden van een zeldzaam diplomatiek gebroddel. De affaire ontstond toen de Maltezer premier Dom Mintoff geen genoegen nam met het bedrag dat Engeland als huur voor de basis op Malta wenste te betalen. Londen bood 9 miljoen pond per jaar, na overleg met de N.A.T.O.-partners die Londen op hun beurt dan 2,3 miljoen van dit bedrag zouden vergoeden. Dit over leg was vanzelfsprekend want het is weliswaar een Engelse basis, maar hij wordt in N.A.T.O.-verband ge bruikt. Aan de andere kant heeft Mintoff alleen met de Engelsen te maken - hoe die verder de huxir fi nancieren kan hem een zorg zijn. Engeland fungeerde dus als onder handelaar, formeel voor zichzelf, in feite voor de uitgebreid geraadpleeg de N.A.T.O. Toen Mintoff op zijn stuk bleef staan en 18 miljoen pond eiste en geen penny minder, zei Lon den nee - formeel namens zichzelf, in feite namens de N.A.T.O. En nu komt opeens Washington ertussen met het aanbod om de huurprijs des noods dan toch maar te verhogen naar 13 miljoen als Mintoff er oren naar heeft. Wat de Britten begrijpe lijk boos heeft gemaakt. De Britten zouden mede namens de N.A.T.O. de onderhandelingen best weer kunnen heropenen, maar dat heeft nu weinig zin meer doordat het Amerikaanse voorstel inmiddels wereldkundig is gemaakt, inklusief de prijs waartoe Washington bereid is te gaan. Dit is als het ware een uitnodiging aan Mintoff om de Britse onderhandelaar uit te lachen - hij weet precies hoe ver die kan gaan en het ligt voor hem in de rede dat hij de duim schroeven nog wat nauwer aan kan halen. Als de angst om de Russen op zijn eiland te zien de Amerikanen al 3\'< miljoen pond beschikbaar laat stellen, waarom zouden de resteren de vijf die hij eist er dan ook niet komen, of misschien de helft daar van? Het is geen wonder dat de Britten er niets voor voelen om op nieuw met de heer Mintoff te gaan pokerenzij het in dit geval zodanig dat de tegenstander een vrij uitzicht heeft op de kaarten van die onder handelaar. Geheimte diplomatie is een term met een tegenwoordig niet al gemeen gewaardeerd luchtje - maar een beetje geheimhouding moet er af en toe toch echt wel wezen. Bezoekers richtten schade aan ZIERIKZEE, 17-1. Aan de reeks inbraken in wat excentrischer gele gen bedrijfspanden is kennelijk nog geen einde gekomen, blijkens een maandagmorgen ontdekte in braak in het fabriekspand van Emul sion Holland, op de hoek Scheeps- timmersdijk-Grachtweg. De inbreker of inbrekers hebben zich door verbreking van een ruit aan de noordzijde toegang tot het pand verschaft en daar - mogelijk op zoek naar geld - de nodige vernie lingen aangericht. Het resultaat van het ongewenste bezoek, droeg alle kenmerken van baldadigheid, zodat de politie aarzelt tussen vandalisme en tuk zijn op buit als motief voor deze nachtelijke inbraak, die door niemand is opgemerkt. Zo werd een glazen tussendeur vernield en werd een vijftal brandblusapparaten van de muur gerukt, waarvan er twee Enkele 14 karaats gouden zegelringen V2 prijs 35 - - 45 - - 59,50 gouden damesringen 14 karaats 42,50 - 55,- zilver vaasje 12 cm hoog iets beschadigd 24,75 gouden hangers nu 37,50 - 44,50 pleet kandelaar mooi afgewerkt van 99,50 nu 40,— horlogebanden modern 2,50 per stuk Alléén bij juwelier-horloger werden leeggespoten. Ook werden laden van bureau's doorzocht en lijkt een Honeywell-boekhoudmachine schade te hebben opgelopen. Maandag werd het bedrijf gesloten gehouden, om een daklyloscopische groep gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen op vingeraf drukken. De politie zet het onder zoek voort. nanet '4 Qrtvonatoin HivonpUIn 1 Ztorfkze» T«l. (01110) 2441 Wij hebben ook nog enkele HORLOGES tegen sterk verlaagde prijzen nu vanaf 35,— i«0S0K9QS<3<«05k*<S(<aWHS0M Het treinongeluk in Griekenland LARISSA, 17-1. De Griekse politie heeft maandag twee stationschefs aangehouden in verband met de fron tale treinbotsing zondag tussen de Akropolis-express en een goederen trein. Ze worden verdacht van na latigheid. Het dodental van het ongeluk is intussen gestegen tot 18, allen Grie ken. Rond 40 gewonde passagiers waren naar ziekenhuizen in Larissa en het nabijgelegen Karitsa overge bracht, maar 20 van hen konden na de behandeling het ziekenhuis ver laten. DREISCHOR Collectes december In de maand december jl. werd in de Ned. Herv. Kerk van Dreischor als volgt gecollecteerd: diakonie f 126.75; kerkvoogdij f 327,39; extra kollekte kerkvoogdij f 68,90; fonds derde kollekte f 23.35; zitplaatsen f 47.19 en oudejaarskollekte f 172,71. KERKWERVE Opichting clubhuis Op initiatief van de dames E. A. J. van Langeraad-Wysman en A. Kris- talijn-Hagesteijn zal te Kerkwervc op 28 januari a.s. worden gestart met clubhuiswerk. Reeds enige tijd zijn voornoemde dames met de voorbereiding bezig en is in de fruitschuur van de heer Van Langeraad een ruimte voor dit werk geschapen. Om te beginnen zal aan de jeugd in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar handenarbeid wor den gegeven, elke' vrijdagmiddag van vier tot half zes. Uiteraard is voor dergelijk werk nogal wat ma teriaal nodig. Momenteel is er nog grote behoefte aan oude naaimachi nes, stoelen of krukken. Degenen die daaraan kan helpen kan zich met een der bovengenoemde personen in verbinding stellen. Ter inleiding van dit jeugdwerk zal er woensdagmid dag 19 januari een bijeenkomst zijn in het verenigingsgebouw te Kerk- werve, waar de jongens en meisjes nader ge-informeerd zullen worden. Tijdens deze bijeenkomst zal een film worden vertoond. BRUINISSE „Feestelijkheden Durpsuus" De heer S. J. P. Jumelet was de tolk van het nieuw opgerichte comi té: „Feestelijkheden Durpsuus", toen hij aan talrijke daartoe genodigden, de plannen onthulde om bij de ope ning van het dorpshuis te Bruinisse (waarschijnlijk in februari) een avond te organiseren geheel ver zorgd door eigen krachten. Iedere vereniging zou daarvoor een bijdra ge kunnen leveren. Deze week zal opnieuw daarover worden verga derd. Triest record in mosselbranche In de mosselbranche werd vorige week weer een record gevestigd, zy het dan een erg triest rekord. Er werden namelijk 46540 tonnen mos selen aangevoerd, waarvan er 17546 tonnen werden verkocht en er 28994 in het Mosselopvangfonds werden gelost. Wanneer men bedenkt dat 29000 tonnen in het fonds geloste mosselen aan dat fonds plm 275.000,kosten waarvan 125.000,terecht komt, dan is het nadelig verschil 150.000,Het fonds kan natuurlijk dergelijke te genvallers niet lang incasseren en er gaan geruchten, dat men per 28 ja nuari het fonds niet meer voor de opvang van overtollige mosselen wil' beschikbaar stellen. Van de 87 sche pen werden er 31 in de vrije handel verkocht, maar de grootste helft daarvan betrof de grootste helft mosselen van kwekers handelaars voor eigen bedrijf. Waarschijnlijk is de verwachte vorst van invloed geweest op de kooplijst van de handel, want een strenge winterperiode legt ook de mosselhandel lam. Schip dreigde te zinken De bemanning van het mosselvaar tuig Bru 19 (fa. Gebr. de Keijzer, Bruinisse), kreeg vorige week bericht dat hun schip zinkende was in de ha ven van Yerseke, waar het mosselen moest lossen. Dikwijls gebeurt het, dat men donderdags aankomt en eerst vrijdags de mosselen kan los sen. Wanneer men een bepaalde kraan bij vergissing niet dichtdraait, komt er langzaam maar zeker water in het schip. Verschillende kwekers hebben dat in de loop der jaren tot hun schade ondervonden. Ook nu was dat bij genoemde firma het geval, al had men het geluk dat de motor di rect weer startte, zodat de schade tot het vooronder beperkt bleef. ZIJPE Vluchthaven Zijpe in 1971 De vluchthaven aan het Zijpe werd in het jaar 1971 door 2924 jach ten met een tonnemaat van 14049 ton, 672 sleepschepen gezamenlijk groot 452.137 ton; 9828 motorsche pen, samen 1.190.167 ton; 6 kustvaar tuigen (1 in januari en 5 in novem ber) 2277 b.r.t.; 553 sleepboten; 56 passagiersvaartuigen en 1928 Rijks vaartuigen. Verder 55 drijvende bokken; 22 kraanbakken; 5 werkvaartuigen; 9 sloopschepen; 15 bergingsvaartuigen: 19 baggermolens; 7 heibakken; 8 zui gers; 1 bovenlosser; 20 drijvende pijpleidingen; 2 overslagkranen; 11 duweenheden; 1 elevator; 69 cais sons; 17 woonarken: 14 vissersvaar tuigen en 7 marinevaartuigen (Ned. en Belg.). Het aantal sleepschepen was in januari het grootst (106). in augustus het kleinst (11). Het aantal motor schepen was het grootst in de win termaanden (oktober 964. november 935, december 877, januari 928). AMSTERDAM, 17-1. Een gocp stu denten economie aan dc universiteit van Amsterdam heeft maandag dc aula van dc universiteit aan het Sin gel bezet, een half uur voor dc plechtige viering van het vijftigjarig bestaan van dc economische facul teit in die ruimte. Dc actiegroep die zich „de vuile boef" noemt wil hiermee protesteren tegen de aanwezigheid van minister De Brauw van wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs, die zij als „een van de uitvoerders be schouwt van dc afbraakpolitiek van het rechtse kabinet Biesheuvel op het gebied van cultuur onderwijs, sociale verzekering, bouw etc." Met de, bezetting, gesteund door Asva en actiegroep Economen wil de actiegroep voorkomen dat de minis ter tijdens de plechtige zitting van de senaat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de econo mische faculteit zijn „rechtse praat jes" afsteekt. Jhr. mr. De Brauw zou een toespraak houden. Dinsdag 18 januari Haamstede Ger. Kerk, 7.45 uur, vergadering N.C.V.B. Woensdag 19 januari Zierikzee Concordia, 21.00 uur, ledenvergade ring NVV-Horeca-personeel Schou- wen-Duiveland. Herv. Ver.-gebouw, 8 vur, N.C.V.B.- vergadering. Aula R.S.G. gebouw Manhuisstraat, 8.00 uur, onderling solistenconcours Kon. Harmonie „Kunst en Eer". Kerkwerve Verenigingsgebouw, 7.45 uur, verga dering N.C.V.B.-afdeling. Verenigingsgebouw, 3.30 uur, film voorlichtingsbijeenkomst jeugdwerk. Donderdag 20 januari Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw, 8 uur vergadering Vrouwengroep „Wees een Zegen". St. Philipsland De Druiventros, 8 uur, vergadering M.A.C. Vrijdag 21 januari Zierikzee Concertzaal, 7.30 uur, uitvoering Muziekschool. Dinsdag 25 januari Dreischor 8.00 uur, Nutsavond „Nut en Genoe gen". Brouwershaven Jeugdgebouw, 8.00 uur, jaarveigade- ring afd. Brouwershaven Platte landsvrouwen Bond. Zonnemaire Verenigingsgebouw, 7.30 uur, knut- selavond afd. Noordgouwe Platte- landsvx-ouwen. Donderdag 27 januari Zierikzee Herv. verenigingsgebouw, 7.30 uur, familie-avond Chr. Plattelandsvrou wen. Vrijdag 28 januari Zierikzee Concèrtzaal, 8.00 uur, concert Am sterdams Philhax-monisch Ox'kest o.l.v. Ant. Kersjes. Soliste Bax'bax'a Nissman, piano. DEN HAAG. In verband met het overlijden van koning Frederik van Denemarken en dc halve rouw die het Nederlandse hof daarom heeft aangenomen, zal op woensdag 19 ja nuari aanstaande, de verjaardag van prinses Margriet, van de overheids gebouwen niet worden gevlagd. Om de week dan maar eens kalm pjes te beginnen, een avondje t.v. ge keken. „Zo maar een maandag avond"; nu dat werd een hele toe stand, want er droop weinig schoon heid en romantiek van de buis. Ier land draafde op en de daar gesta tioneerde Engelse militairen (ja, je zult daar „gestationeerd" zijn), ver telden overhun ervaringen. Een ketel vol onrust, benauxvenis, angst en ze nuwen. Wie daar nu gelijk heeft is niet zo belangrijk, maar de soldaten zijn lekker schietschijf. Ze zullen wel liever met hun vriendin hand in hand door een stil en groen land schap dwalen, dan in Borgside in hel donker met een geweer in de aanslag wachten op een schot, dat komt of niet komt. In Schotland kwamen (andere re portage) twee vlekjes op het radar scherm en de R.A.F.-jnannen be klommen haastig hun insekt-vormige kisten om eventjes te gaan kijken. Russische al-verkenningsvliegtuigen waren in zuidwestelijke richting na derend en werden onderschept. De piloten wuifden naar elkaar. Sjeik Moedjib vertelde de befaam de Brit David Frost over dc ver- schrikkingen, die zijn Bangla Desh had meegemaakt. Uitroeiing op gro te schaal, verkrachtingen op grote schaal, honger, wreedheid, ellende, puin, armoede. Tot slot van een gezellig avondje thuis, begonnen twee boksers elkaar tot papmoes te beuken en helemaal aan hel slot had de nieuwslezer nog enkelè ongerechtigheden in het we reldje van nu op te lepelen en toen mochten wc naar bed. Lokaal gezien was hel niet eens zo'n onmogelijk avondje: kacheltje aan. kopje koffie, gemakkelijke stoel, maar visueel wel volstrekt waarde loos, want wat moet men in vredes naam aan met die zichtbaar maakte gecomprimeerde ellende binnen de spanningen van een kijkkastje? Men zal er geen geruste slaap of zoete dromen aan overhouden. Vóór het slapen gaan, daarom toch maar even buiten gekeken; stilte, sterren, zachte winterwaai in drope takken. Een moeilijk wereldje dus en een mooi wereldje. Tegenstellingen op deze aardkloot, die - ook zo ondoorgron delijk - met reuzevaart door het heelal slingert (en we vallen er niet af) en de mens als denkend wezentje, voor onoplosbare raadsels plaatst. Toch gewoon daarna naar bed ge gaan en vanmorgen de warme voet op het koude zeil gezet, want in het ritme der dingen ligt een versterken de en richtinggevende kracht. SCHI ER El LA N DM A N.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 2