DE ZIERIKZEESCHE COURANT amsterdam I Gewapende roofoverval op juwelier in Soest - Buit: half miljoen gulden Studenten in torens van Koninginnekerk E.E.G. -TOETREDINGSVERDRAG ENGELAND GEREED op Java ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 18 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21016 .VAARIN OPGbNOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Poslbus 1, fel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/b Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbefaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Weer inbraak te Zierikzee land- en tuinbouw rai TM9/20/21/22jan.'72 tentoonstelling land en tuinbouwmechanisatie dagelijks geopend ran 9-17 uurzaterdag 22 jan.van 9-16 uur/ toegangsprijs f4,- TT- biljetten aan PdS-stations Dit nummer bestaat uit 8 pagina's P' Kinderen worden groot als t zij vragen gaan stellen waar- i op een redelijk antwoord is te t geven. KOPENHAGEN. Koningin Margrethe II van Denemarken heeft haar eerste ontmoeting gehad met de Deense ministerraad. Op de foto voor de ta fel eerste minister Jens Otto Krag; achter de tafel de minister van bui tenlandse zaken K. B. Andersen, mi nister van financiën P. Haekkerup en minister van justitie Axel Nielsen. Verwachting tot woensdagavond: Vannacht strenge vorst Op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig weer, maar vooral in het zuid westen van het land ook wolkenvel den; zwakke tot matige wind tussen oost en zuid; vannacht en morgen ochtend vroeg bijna overal strenge vorst met minima van min 8 tot min 15 graden, maxima morgen van on geveer min 7 graden in het noord oosten tot min 1 in het zuidwesten. Voor donderdag: Aantal uren zon: 2 tot 7. Min.-temperaturen: 4 tot 9 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 5 tot 10 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur; 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 19 jan. Zon op 8.38, onder 17.03. Maan op 9.51, onder 21.15. 20 jan. Zon op 8.37, onder 17.05. Maan op 10.05, onder 22.39. Eerste kwartier: 23 jan. (10.29). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 19 jan. 5.07 17.31 10.47 22.58 20 jan. 5.38 18.05 11.25 23.36 Springtij: 19 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 18-1. Het K.N.M.I. deelt mede: In de nacht van maandag op dinsdag is het in het gehele land met uitzondering van het uiterste zuid westen tot strenge vorst gekomen. Het vliegveld Eelde bij Groningen meldde met min 14 graden de laagste minimumtemperatuur. Elders vari eerden de minima tussen min 11 en min 13 graden. De koude oostelijke luchtstroming wordt in stand gehou den door een krachtig en uitgestrekt hogedrukgebied met centrum van meer dan 1040 mb. boven Finland. Hoewel het nog maar weinig tekenen van verzwakking vertoont, wijst de omwikkeling in de drukverdeling op de oceaan daarentegen nog niet op het ontslaan van een algemene cir culatie die typisch is voor een vorst periode van een beduidend lange duur. Eigenlijk was er na 20 juni van het vorige jaar nog maar één politiek geladen probleem overgebleven en dat was het visserij probleem. Zoals bekend werd dat geruime tijd gele den al geregeld. „Blij en tevreden" Sir Conn O'Neil, de Britse onder handelaar, was „blij en tevreden" met de afloop van de onderhandelin gen. Tijdens een persconferentie ge vraagd naar zijn indruk over het verschil tussen de, jaren geleden, gehouden, mislukte onderhandelin gen en die van nu, zei hij: „het was nu een aantal jaren later en we had den meer geluk". De gesprekken die sinds 30 juni 1970 zijn gevoerd ka rakteriseerde hij als „onderhande lingen die voornamelijk over de overgangsperiode gingen; niet alles wat daarna komt kon geregeld wor den". De vele nachtelijke vergaderingen die noodzakelijk waren vond ook O'Neil „een absurde manier van on derhandelen". Hij veronderstelde op timistisch dat „als we eenmaal met z'n tienen zijn deze nachtelijke bij eenkomsten slechts zelden nodig zui len zijn". 4 Het vele nachtelijke werk was kennelijk het merendeel van de in Brussel werkzame journalisten ook wat veel geworden. Op 30 juni 1970; toen de onderhandelingen begonnen waren er honderden journalisten, maar dinsdagochtend waren er wel geteld een tiental Britse, drie Neder landse en één Amerikaanse journa list getuige van het slot. Verdrag gereed De Britten zijn nu dus ook gereed op a.s. zaterdag het toetredingsver drag te tekenen. Dat verdrag is vrij wel gereed. Het comité dat er aan werkte, dag en nacht door, heeft tot de jaarwisseling een achterstand ge had. Pas na nieuwjaar was men zo ver dat men als het ware op nieuwe onderhandelingsresultaten zat te wachten of er zelfs, met teksten, al op vooruitliep. Dat verdrag is niet DJAKARTA, 18-1. Overstromingen op Java hebben volgens voorlopige cijfers minstens vijf deden geëist. Ongeveer honderd personen ztfn ge- evacueerd. Het getroffen gebied ligt in het district Demak, Midden-Java, waar sinds 15 januari als gevolg van zware regenval verscheidene gebieden an derhalve meter onder water staan. In de rivier de Serang is een dam door het water vernield. Het Indonesische persbureau An- tara meldt dat de verbindingen tus sen de proviciale hoofdstad Sema- rang en Djakarta zijn verbroken. Men heeft voedsel en medicamenten naar het' getroffen gebied gezonden. Op West-Java is het distinct In- dramajoe door overstromingen ge troffen. De Tjimanoek is buiten haar oevers getreden. Overstromingen worden voorts ge meld in het zuiden en het noorden van Celebes alsmede op West-Bor neo. Valse bankbiljetten in België BRUSSEL, 17-1. In België zijn, se dert vorige week, valse biljetten van duizend frank(ongeveer 70 gulden) in omloop. De biljetten zijn tamelijk slecht nagemaakt. Verscheidene kleu ren verschillen met die van de ech te biljetten, het watermerk komt niet overeen met dat van de echte, het papier is glad en voelt vettig aan en het cliché is enigszins scheef. De bil jetten zijn verder ongeveer één mil limeter smaller dan de echte. Amerikaans blad hekelt Nederlandse t.v. WASHINGTON, 17-1. Het stok paardje van de Nederlandse televisie is het beschimpen van de Verenigde Staten, zo staat in een artikel van zes pagina's dat het Amerikaanse tijdschrift „T.V. Guide" deze week aan de uitzendingen van twee Ne derlandse televisieomroepen heeft gewijd. „De structuur van de Nederlandse televisie leidt tot. een harde strijd om de gunst van de jonge en linkse kijkers. Bij dat publiek slaat niets zo goed aan als het onder het mes nemen van de diverse fouten van de V.S.", schrijft Merill Panditt. Vooral de VARA en de VPRO willen vol gens hem hun ledental uitbreiden met linkse jongeren. Auto in hinderlaag in strook van Gaza TEL AVIV, 17-1. Drie ven de vijf inzittenden van een auto zijn gewond geraakt toen Arabische guerrilla strijders de bestuurder buiten het vluchtelingenkamp Djebaliva in de strook A an Gaza in een hinderlaag lokten. Bij de drie gewonden zijn een Ar i rikaanse baptistenpredikant, zijr dochter en een Amerikaanse verpleegster. De verpleegster is later aan haar verwondingen bezweken. SOEST, 18-1. Drie gewapende mannen hebben in de nacht van maandag op dinsdag bij een roof overval cp een juwelier in Soest voor een half miljoen gulden aan geld, juwelen en horloges buitgemaakt. De dadeis zijn voortA'luchtig. De mannen waren 's nachts om streeks één uur het. huis van juwe lier A. M. Sassoon aan de Rem- brandtlaan via een keukenraam aan de achterzijde binnengedrongen. In de slaapkamer bonden zij de 46-jari ge heer Sassoon en diens echtgenote vast en eisten onder bedreiging met hurj wapens de sleutel van de kluis. Toen de heer en mevouw Sassoon hieraan geen gevolg gaven sloten zij het echtpaar in de badkamer op, na man en vrouw stevig aan elkaar ge bonden te hebben. Urenlang is het drietal doende ge weest het huis te doorzoeken naar de sleutel van de kluis. Alles werd hier bij overhoop gehaald tot tenslotte de sleutel in de mantelzak van me vrouw Sassoon werd gevonden. Groot alarm In de kluis lag voor een waarde an een half miljoen aan geld, goud en juwelen. De dieven namen 20.000 gulden contant geld mee en verder drie staven goud, edelstenen, sierra den en gouden horloges. Zij vertrokken tegen half drie na eerri nog de telefoon kabel te hebben ROTTERDAM. 17-1. Tien studen ten uit Rotterdam en Delft hebben maandagavond dc twee klokketorens van de Koninginnckerk in Rotter dam bezet. Ondanks de barre vries kou zijn ze van plan daar een aantal dagen te blyven. De studenten wil len zo meer accent geven aan dc pogingen van actiegroepen om de Koninginnekerk te behouden. De Rotterdamse politie en brand weer zijn weinig gelukkig met dc actie. Zij vinden de situatie van de studenten om allerlei redenen le vensgevaarlijk. De kou is op dc hoogte van 55 meter, waarop de be zetters zich bevinden, nog groter dan op straat. Bovendien is de kerk ten prooi gevallen aan de Crooswijkse jeugd, die er regelmatig brandjes sticht. Volgens de brandweer kan doorgesneden. Het huis van de ju welier, geen winkel, had geen alarm installatie. Nadat de heer Sassoon zich had weten te bevrijden en bij de buren de politie had gebeld werd groot alarm geslagen. Een uitgebreide op sporingsactie van de politie heeft tot dusver echter .nog niets opv -d Verliezen in Cambodja PHNOM PENII, 17-1. Het Cam bodjaanse leger heeft in een periode van bijna twee jaar 9.357 man aan doden en 22.562 man aan gewonden verloren, zo heeft de opperbevelheb ber, generaal Hou Hang Sin, maan dag meegedeeld. Volgens hem was tachtig procent van de gewonden na verloop van tijd in staat weer aan de strijd deel te nemen. 1.752 militairen worden vermist. De generaal zei dat bij de commu nisten en hun medestanders in die zelfde tijd 144.914 militairen waren uitgeschakeld. Het is niet precies bekend hoeveel burgers zijn gedood of gewond, sinds de oorlog in Cambodja twee jaar geleden begon. Men schat het aantal doden op circa 20.000. de kerk, in korte tijd volop in vuur staan .vanwege de grote hoeveelhe den kurkdroog sloophout. Op verzoek van de politie arri veerde om even over negen maan dagavond de Rotterdamse brand weer bij de kerk om de jongelui over te halen uit de torens te ko men. Mondeling contact was echter nauwelijks mogelijk, omdat de be zetters de toegangsluiken tot het koepelgedeelte van de torens hebben dichtgespijkerd. Ondanks politiecontrole - agenten patrouilleren regelmatig met politie honden - slaagden de studenten er maandag aan het eind van dc mid dag in met behulp van klimtouwen de koepels van de twee klokketorens te bereiken. Zij hadden dekens bij zich en proviand voor vier dagen. dat oen noordelijk bataljon tot taak had de oostelijke toegangsweg naar Pleikoe af te snijden. Ook zou een aanval worden beraamd op een an dere weg waarlangs .Pleikoe en Kon- toem van militaire en andere goede ren worden voorzien. Dc Amerikaanse luchtmacht liet maandag in dc omgeving van Plei koe reusachtige bommen van 7,5 ton vallen, die worden gebruikt om in het oerwoud plekken te maken voor landingsterreinen voor helikopters. Direct na deze actie werden twee bataljons Zuidvietnamese militairen en drie compagnieën militie overge vlogen om nieuwe steunpunten te vestigen. Een Amerikaanse militaire woord voerder maakte maandag melding van een beschieting van Amerikaan se vliegtuigen vanaf een raket-basis in Laos. Het was de eerste maal sinds maart vorig jaar dat toestellen die de zogenoemde Ho Tsji Minh- route bestoken, vanuit Laos ondei vuur zijn genomen. De betrokken raketstelling ligt circa 75 km ten noordwesten van de gedemilitari seerde Zone tussen Noord- en Zuid- Vietnam. Volgens de Amerikaanse woordvoerder is de stelling intussen door een Phantom vernield. Voldoening in Brussel SAIGON. 17-1. De militaire auto riteiten in Saigon vermoeden, dat de communisten en hun medestanders tegen het midden van volgende maand een grootscheeps offensief zullen beginnen. Dit offensief zou samenvallen met het boeddhistisch nieuwjaar en verband houden met het bezoek van president Nixon aan Peking, dat op 21 februari begint. Naar van militaire zijde in dc Zuidvietnamese hoofdstad verluidt, zijn al sterke Noordvietnamese een heden het centrale hoogland langs de westgrens binnengedrongen. Een DEN HAAG. De rokende puinhoop, die overbleef van het City-theater in Den gevangen genomen Noordvietnamese Haag, dal door brand werd verwoest. eompagniecommandant verklaarde. BRUSSEL, 18-1. De E.E.G.-oiiderliawlelaars en die van het Verenigd Koninkrijk hebben voor de tweede maal ehanipagne gedronken. niets. In het Brusselse Karei de Grote-gebouw (waar op de vijftien de etage dinsdagochtend het slot van het gesprek kwam), meet de stapel verdragsteksten een hoogte van exact 130 centimeter. De eerste keer was op 20 juni vorig jaar, in Luxemburg, toen de voor naamste toetredingsproblemen geregeld waren. De tweede maal was OvPI*cf I'AIYlin O'A tl dinsdagochtend, 18 januari 1972, om vijf voor half drie, toen het onderhan- v/Vd oil UIIllIl^Cll delingsgesprek eindelijk met volledige overeenstemming kon worden afgesproken. Op dat moment waren de laatste, technische en eigenlijk onbelangrijke problemen volledig uitgepraat. En kele voorbeelden van deze laatste probleempjes: er moest nog geregeld worden of de opbrengsten van hef fingen die de Britten in de vijfjarige overgangsperiode, in het handelsver keer met de zes, (kunnen hanteren in de staatskas op in de EEG-kas moesten vloeien. Ze gingen er mee akkoord clat die naar de algemene kas gaan. Ook moest nog besloten worden dat na vijf jaar een unanimiteitsbe- sluit van de tien nodig is voor het ook daarna nog laten gelden van uit zonderingsbepalingen voor de boter- import uit Nieuw-Zeeland. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1