CASH AND CARRY DE ZIERIKZEESCHE COURANT MINDER RENDEMENT DOOR DE STIJGENDE LOONSOM Gedwongen tot mensensmokkel? Laiieeertorens geen cent waard Geen gesprek met sjeik Moedjil) zolang er Indiase troepen zijn in Oost-Pakistan Israël en Egypte Pacliman in arrest Zelfmoord De particuliere verzekering AUSTIN MORRIS TliINMAN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 14 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21011 WAARIN OPGENOMEN 1797 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: lel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakertman «Sc Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52t50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) I' 2,75. Vraagt onze contractprijzenl De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Provinciale bijdrage voor Zijpse veer? De kleinere bedrijven GRONINGEN, 13-1. De stijging van de loonsom heeft in de afgelopen jaren het rendement van vele, vooral kleinere bedrijven zodanig versmald, dat een verdere aantasting niet of nauwelijks meer gedragen kan worden. Voorzitter J. G. Harkcma van de Groningse Kamer van Koophandel zei dit donderdagavond in zyn nieuwjaarsrede. Hy had daarbij niet de zgn. randbedrijven op het oog maar de op zichzelf gezonde vestigingen van zelf standige ondernemers in handel en ambacht. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de loononderhandelingen, aldus de heer Harkema. moeten zich niet laten meeslepen door emoties of dreigingen. „Zij zullen zich moeten realiseren dat handhaving van de werkgele genheid een zaak van de grootste urgentie is, waarbij de belangen van werknemers en werkgevers volko men parallel lopen", zei de heer Harkema. Volgens hem moet er minder gelei worden op persoonlijke voordelen en meer aandacht geschonken worden aan de investeringen bij het be drijfsleven, die nodig zijn voor de handhaving van de „welvaart van morgen" en in de milieuhygiënische sector het „welzijn van morgen". Het noorden des land dient vol gens de heer Harkema verlost te worden van het opzettelijk kweken van arbeidsonrust in de bedrijven. Stijging werkloosheidscijfer De stijging van het werkloosheids- Advertentie Aanslag op Zuidslavisch toeristenbureau FRANKFORT. 13-1. Twee benzine bommen die woensdagavond in het Zuidslavische toeristenbureau in Frankfort aanzienlijke schade aan richtten, zijn vermoedelijk door de ruiten gegooid door leden van een Zuidslavische politieke ballingen- groep. De politie heeft de Zuidslaven Ivan Andabak (18) en' Mirko Radass (17) voor ondervraging aangehouden. De brand richtte voor verscheide ne duizenden guldens schade aan. FELIXTOWE, 13-1. De Nederland se garagehouder J. K. P. M. uit Rot terdam beweert dat by nadat hij sa men met een meisje in bed is gefoto grafeerd gedwongen werd hulp te verlenen bij de iJligale immigratie van twaalf Pakistanen in Grool- Bittannië. Dit wordt gezegd in een schrifte lijke verklaring die voor de recht bank van de Oostengelse havenstad Felixtowe werd voorgelezen. De Pakistanen werden begin de cember in deze stad ontdekt in een vrachtauto die per schip uit Rotter dam was aangekomen. De illegale immigranten hielden zich schuil in twee stoomketels, die waren ge plaatst op een met zeildoek overdek te oplegger. percentage in december 1971 noemde hij schrikbarend en niet toelaatbaar. „Juist waar in geval van recessie het noorden steeds weer de zwaarste tol te dragen krijgt is het onbegrij pelijk dat iedere keer weer opnieuw moet worden geconstateerd, dat de rijksoverheid onvoldoende voorbe reid is voor een snelle en afdoende reactie. Men kan de f 200 miljoen, die door de regionale overheden ge leend mogen worden bezwaarlijk als een remedie aanmerken. Er zullen veel meer middelen naar het noor den moeten worden geleid", aldus de heer Harkema. Hij bepleitte op nieuw meer profijt voor het noorden van ons land uit de opbrengsten van de aardgasverkoop. „Nu wij in de vorm van bodemverzakking de las ten van de a rdgaswinning gepresen teerd krijgen, menen wij des te meer aanspraak op de lusten te mogen maken". KAAP KENNEDY, 13-1. De Nasa heeft woensdag zonder resultaat twee lanceertorens in veiling ge bracht die historisch zijn voor de ruimtevaart. Er waren verscheidene vertegen woordigers van grote Amerikaanse sloopbedrijven aanwezig, maar die vroegen zich af „wat zij er mee zou den moeten doen" wanneer zij de to rens zouden kopen. Eén van hen zei dat de regering blij mag zijn als zij er een paar dollar voor krijgt. De Nasa, die 68 miljoen dollar heeft betaald voor de ongeveer tien1 jaar oude lanceertorens, heeft een andere mening. Eén van de torens, nummer 34, heeft als lanceerplaats gediend voor de eerste Apollo-reis, van Walter Schirra, Walter Cunningham en Don Eisele. Eerder, op 27 januari 1967. had zich daar het drama afgespeeld van de brand in de Apollo-cabine waarbij Virgil Grissom, Edward White en Roger Chaffee in de vlam men omkwamen. Hoe duurder de benzine hoe voordeliger 1 17 A AUTO A LOUIS GOEDBLOED Telefoon (01116) 245 Uitlating Bhoetto: NIEUW DELHI, 12-1. President Bhoetto van Pakistan liceft ver klaard. dat er geen besprekingen tussen hem en sjeik Moedjibocr ''Lehman kunnen worden gevoerd zolang er Indiase troepen zijn in Oost-Pakistan, het huidige Bangla Desj. aldus heeft radio-Pakistan woensdagavond gemeld. Volgens Bhootto's perschef, die- door radio-Pakistan wordt aange- JERUZALEM, 13-1. Israël vindt dat het conflict in het Midden-Oos ten door vredesonderhandelingen in plaats van door oorlog moet worden geregeld. Functionarissen in Jeruzalem ver klaarden dit donderdagavond in commentaar op de toespraak van president Sadat van Egypte. Zij zei den dat de rede zorgvuldig wordt bestudeerd en dat een officiële Is raëlische reaktie later zal volgen. Een oorlog in het Midden-Oosten moet volgens deze functionarissen worden vermeden omdat dit in liet belang is \an Egypte, Isiaël en dc wereld als geheel, en niet omdat er toevallig elders een andere oorlog woedt. Sadat had meegedeeld dat hij in december op het laatste ogenblik een offensief legen Israël had afge last wegens het uitbreken van dc oolog tussen India en Pakistan. PRAAG. 13-1. De Tsjechoslowaak- sc schaakgrootmeester Ludek Pach- man is volgens doorgaans betrouw bare zegslieden in Praag opnieuw gearresteerd. Hetzelfde is gebeurd mei twee andere prominente figuren uit de „Praagse lente" van 1968: Mi lan Huebl. voormalig rector van dc communistische kadcrschool en Ka- rel Kincl. een vroegere radio- en t.v.- commenlator. De arrestaies zouden dc afgelopen dagen zijn verricht. Advertentie KIEL Uit is de grootste boomverplaatsingsmachine, ontwikkeld in dc D.B.R. Het apparaat werd te Kiel gedemonstreerd. In korte t\jd werden in een park vier bomen met een diameter van ongeveer 20 centimeter uitgegraven cv naar een nieuwe standplaats gebrachtEen dergelijke machine U'ort/l ook al in Nederland gebruikt. MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268. bgg 1265 Maandags gesloten; vrijdagsavonds geopend lot 9 00 uur. zaterdags lot 5 00 uur na hoge lielitrekening COVENTRY. 13-1. Een lid van bet Britse parlement heeft donder dag gezegd dat hy minister John Eden van het departement van ny- verheid vragen zal stellen naar aan leiding van dc zelfmoord van een weduwe die een veel tc hoge elek triciteitsrekening had gekregen. „Hel is gewoon monsterlijk dat een openbaar bedrijf een vrouw om een paar pond voor elektriciteits verbruik de dood in kan jagen", ver klaarde de conservatieve afgevaar digde sir Gerald Nabarro. De lijkschouwer schreef als doods oorzaak in dc overlijdensakte dat do vrouw, die alleen in een huis in Coventry woonde, zichzelf had ver gast omdat ze teneinde raad was, na een licht rekening van 18.5 pond sterling (f 156.-). Het was een geraamd bedrag om dat de meteropnemcr enkele molen voor niets aan haar deur was ge weest. Achteraf bleek dal de wedu we slechts 1 pond (f 8.45) had hoe ven te betalen. hsald, heeft Bhoetto gezegd, dat hij niet met sjeik Moedjiboer Rachman besprekingen kan voeren, zolang de Indische troepen niet uit Oost-Pakis tan zijn teruggetrokken. Radio-Pakistan voegt er aan toe, dat do twee mannen voor liet vér- trek van sjeik Moedjib uit West- Pakistan overeengekomen waren, dat zij naderhand uitvoerige bespre kingen zouden houden, band tusen Pakistan en Bangla Desj in de toekomst uitsluit - vele vra gen opwerpt. Bhoetto is van gevoelen, aldus ra dio-Pakistan, dat sjeik Moedjibs ver klaringen in Nieuw Delhi en bij zijn terugkeer in Dacca - waarin bij elke DEë IIAAG, 14-1. Dc partikulicre ziektekostenverzekering, de brand verzekering van woonhuizen en een aanvullende pensioen verzekering voer alle werknemers moeten ver plicht gesteld worden. Dit is een van de conclusies in het vrydag door dc Wiardi-Beckman- stichting. het wetenschappelijk bu reau van de Partij van dc Arbeid, uitgebivelite rapport „Het particu liere verzekeringsbedrijf". TER HERINNERING een greep uit onze opruimings advertentie: Royaal hot'kbankstcl van 1835.voor 1275, Prachtig dra Ion ril) bankstel speciale prijs: 975. Comfortabel ruim bankstel bruin met beige kusens 950.voor 850. Soli cd bankstel groen skai met losse kussens - van 375.voor 795.— SGSSO.1 Dealer: 1ST A Oosteiland INv voordeel is NU kopen bi) MOL 19 - ZIERIKZEE TELEFOON 2887 WASHINGTON. De perschef van hel Witte Huis, Ronald Ziegler, is aange komen op het vliegveld bij Washing ton van zijn reis naar Peking. Hier wordt hij begroet door vrouw en dochtertje op de luchtmachtbasis Andrews. Ziegler stond aan het hoojd van een voorbereidende ploeg voor de reis van president Nixon naar China. Hij vertelde dat de 25 man sterke ploeg op buitengewoon goede manier heeft kunnen samenwerken niet de Chinezen. Dit nummer bestaat uil 10 pagina's Verwachting tot zaterdagavond; Lichte vorst in het noorden en oosten Op de meeste plaatsen droog weer met veel bewolking, maar in het noordoosten van het land ook opkla ringen; zwakke tot matige zuidoos telijke wind; in het noorden en oos ten van het land lichte vorst elders temperaturen om het vriespunt tot omstreeks 4 graden in hel zuidwes ten. Voor zondag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: van 2 graden bo ven lot 4 graden onder normaal. Max.-temperaluren: 0 tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 15 jan. Zon op 8.42. onder 16.57. Maan op 8.20. onder 15.43. 16 jan. Zon op 8.41. onder 16.58. Maan op 8.53, onder 17.03. 17 jan. Zon op 8.40. onder 17.00. Maan op 9.17. onder 18.27. Nieuwe maan: 16 jan. (11.52). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 15 jan. 2.27 14.52 8.28 20.33 16 jan. 3.10 15.36 9.04 21.10 17 jan. 3.52 16.17 9.40 21.44 Springtij: 19 jan. HET EEROVERZICHT DE BILT. 14-1. Hst K.N.M.I. deelt mede: Ook hel komende etmaal blijft ons land in een overgangsgebied van koude lucht boven midden- en oost- Europa en vrij zachte lucht boven Frankrijk en dc Britse eilanden. De vorstgrens si rekte zich vanmorgen uit van Texel naar Enschedé. Hoe wel de vorst in het noorden van ons land nog licht was. vroor het dc af gelopen nacht in west-Duitsland 3 tot 10 graden. Dc algemene luchtcir- culatie wordt bepaald door een krachtig hogedrukgebied boven wesl- Itusland en een depressie ten westen van Ierland. Fronten van deze de pressie /uilen over het Iberische schiereiland naar dc Middellandse Zee trekken en daar dc luchtdruk weer doen dalen. Als gevolg van de ze ontwikkeling blijft er in ons land een zwakke tot matige wind uit oost lol zuidoost waaien waardoor de koudere lucht zich langzaam verder over ons land naar het zuidwesten zal uitbreiden. De ncerslagkansen blijven gering

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1