WORST CASH AND CARRY y DE ZIERÏKZEESCHE COURANT Langdurige schietpartijen in Ulster AKKOORD WERKGEVERS EN VIJF WERKNEMERSBONDEN van Bangla Desj De wettelijke huurverhoging Het C.N.V. en de metaal HET KABINET BIESHEUVEL Vliegtuigen voor Israël? Komt Noorwegen wel in de E.E.G. Moedjiboer premier Engeland en Malta De prijsstijging in 1971 deze week bij ZIERÏKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 13 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21013 «vAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (OtttO) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 1 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Schouiven-Duiveland en de vervuiling TT- biljetten aan NS-stations land- en tuinbouw rai tentoonstelling land en tuinbouwmechanisatie 171819 20/21/22 jan.'72 dagelijks geopend van 9-17 uur/ zaterdag 22 jan.van 9-1B uur/ toegangsprijs M,- amsterdam BELFAST 12-1. Zeker vier schut ters van het Ierse Republikeinse le ger z\jn woensdag door schoten van Britse militairen getroffen zo heeft het Britse leger in Noordierland meegedeeld. De gevechten begonnen toen een iaagvliegende Britse leger- helicepter werd beschoten door vijf gewapende mannen. De piloot riep het leger te hulp. Honderd Britse militairen leverden lwee uur slag met de vijf mannen. Ze zagen dat drie mannen werden getroffen, maar later troffen ze al leen bloedplassen aan. De gewonden waren door hun makkers in veilig heid gebracht. Intussen beschoten andere IRA- leden een legerpost in Belfast, van waar het vuur werd beantwoord. Men 7.ag een aanvaller gewond neer vallen. waarna hij door kameraden werd weggedragen. De ongeveer 80 aanvallers bij de legerpost gebruik ten bommen en werden met traangas verdreven. DATON ROUGE Louisiana- Twee politiemannen en twee jonge negers zijn in Daton Rouge, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana, om het leven gekomen toen het tot een schietpartij kwam tijdens een demonstratie van ongeveer 1000 ne gers. Voor de 200.000 inwoners tel lende stad werd een uitgaansverbod afgekondigd. Hier zien wij politie mannen de daken in de omgeving i\ de gaten houden. Op de voorgrond (l.) en op de achtergrond (m.) de twee neergeschoten negers. CA O Groot metaal - /VVV. uit overleg KIEL. De OastdUitse kampioen kunstrgden op de schaats. Günther Zöller heeft in Gothenburg politiek nspl gevraagd bij de Westduit se diplomatieke vertegenwoordigingOp de foto Zöller. die in de Zweedse stad zou deelnemen aan de Europese kampioenschappen, bij het verlaten van de boot in Kiel. Sjeik Moedjiboer die in april toen hij in Pakistan gevangen zat, tot pre sident van Bangla Desj was benoemd droeg deze functie die een ceremoni eel karakter heeft gekregen, over aan dr. Aboe Sayed Tsjoedhoery die rèc- tor-magnificus van de universiteit van Dacca en lid van het Pakistaanse hooggerechtshof is geweest. Tsjoed hoery was ook leider van de afvaar diging van Bangla Desj die kortge leden naar New York reisde om de zaak van de nieuwe staat te beplei ten in de algemene vergadering dei- Ver. Naties. Krachtens de voorlopige grondwet die bij decreet werd afgekondigd, krijgt de nieuwe premier grote macht. De president moet optreden „volgens het advies van de premier". Dit be tekent dat Tsjoedhoery titulair staats hoofd zal zijn onder verantwoorde lijkheid van Moedjiboer. DEN HAAG, 12-1. Aan een verho ging van de wettelijke huurverho ging van zes procent per jaar valt niet te ontkomen, omdat als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten, de discrepantie tussen de huren van bestaande en nieuwe woningen steeds groter wordt ondanks ge noemde zes procent. De voorzitter van de Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf ir. H. D. Prins, heeft dit woensdagoch tend gezegd tijdens een rede voor deze raad. Op langere termijn acht de raad het gewenst, dat er gestreefd wordt naar een overgang van het systeem van objectsubsidie (het tegenwoor dige systeem, waarbij een subsidie aan de woning is verbonden) naar subjectsubsidie (waarbij de minder draagkrachtige bewoner een subsi die krijgt). Humphrey en Kennedy TALLAHASSEE, - 12-1. Senator Hubert Humphrey die dingt naar de democratische kandidatuur voor het presidentschap, heeft te Tallahassee in Florida laten doorschemeren dat hij graag samen met senator Edward Kennedy als kandidaat voor het vice- presidentschap de verkiezingen van november zou willen ingaan. Hum phrey, die maandagavond in Florida aankwam om z.ijn campagne te be ginnen in verband met de voorver kiezingen van 14 maart, verklaarde dat hij samen met Edward Kennedy een „onverslaanbaar koppel" zou vormen. Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Als iemand u eenmaal be- driegt is het zijn fout. Bedriegt t hij u nog eens, dan is het uw fout. i Verwachting tot vrijdagavond: Iets kouder In het algemeen veel bewolking en op de meeste plaatsen droog; hier en daar mist; matige tot zwakke wind uit zuid tot zuidoost; minimumtem peraturen van ongeveer 3 graden in het zuidwesten tot min 3 graden in het noordoosten; maximumtempera turen van om het vriespunt in het noordoosten tot ongeveer 5 graden in het zuidwesten. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0-3. Min.-temperaturen omstreeks nor maal. Max.-temperaturen van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 14 jan. Zon op 8.43. onder 16.55. Maan op 7.37, onder 14.32. Nieuwe maan: 16 jan. (11.52). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 14 jan. 1.37 14.05 7.46 19.58 Springtij: 19 jan. Drughandelaren in Zweden gearresteerd STOCKHOLM, 12-1. Dc afgelopen dagen zijn in Zweden verscheidene handelaren in verdovende middelen gearresteerd. De politie wil niel meedelen om hoeveel mensen het gaat. Zij schijnt echter wel van me ning te zijn één van de belangrijkste benden drughandelaren in Zweden te hebben opgerold. De handelaren voerden hun waren in uit Nederland en West-Duitsland. tiseerd moeten worden en aanvaard. De procedure hiervoor kan onver wijld worden ingezet. Werkgeversvoorzitter Prins lichtte nog toe, dat nog bekeken zal worden of een algemeen-verbindendverkla ring zal worden gevraagd. Werkne mersvoorzitter Brussel wees er op, dat naar het oordeel van juristen deze verklaring kan worden ge vraagd. De heer Prins deelde nog mee, het vanzelfsprekend te achten, dat de aangesloten bedrijven niets zullen doen, dat het beleid van de werk geversorganisaties, de federatie me taal- en elektrotechnische industrie, doorkruist als de Industriebond N.V.V. de bedrijven afzonderlijk be nadert. UTRECHT, 12-1. Het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakver bond staat geheel achter de eigen metaalbond. Het is het met de C.M.B. eens, dat het kleine verschil tussen de oorspronkelijke voorstellen van de bonden en het nu tussen de vijf confessionele vakorganisaties en de werkgevers in de grootmetaal over eengekomen pakket verbeteringen geen conflict rechtvaardigt. De breuk met de industriebond - N.V.V. noemt het C.N.V. deze week in zijn officiële orgaan De Gids „hoogst betreurenswaardig". DEN HAAG. 12-1. Bij volgende verkiezingen zal de meerderheid waar het kabinet-Biesmeuvel op steunt op losse schroeven komen te staan. Tot deze conclusie is de socioloog en verkiezingsdeskundige drs. M. van Dam gekomen aan de hand van de wekelijkse representatieve Steek proeven die het Nederlandse Insti tuut voor Publieke Opinie (NIPO) doet naar de politieke voorkeur van de kiesgerechtigde bevolking. JERUZALEM, 12-1. De Israëlische radio heeft een bericht bevestigd van het Amerikaanse tijdschrift „Time" volgens hetwelk Israël van de Ver. Staten veertig „Phantoms" en tachtig „Skyhawks" zou krijgen. De Israëlische radio bei-oept zich voor deze bevestiging op „bevoegde bronnen in Washington'. Verdere bijzonderheden heeft de Israëlische radio niet genoemd. BRUSSEL. 12-1. Brussel is ernstig teleurgesteld. Het mislukken van de gesprekken met Noren en Ieren heeft de E.E.G. een forse kater bezorgd. Dat de gemeenschap uitgebreid zal worden, blijft als een paal boven wa ter staan, maar de optimistische vi sie, dat ook Noorwegen van die uit gebreide gemeenschap deel zal uit maken. wankelt. In E.E.G.-kringen acht men de Noorse toetreding een duidelijk dubieuze kwestie gewor den. DACCA, 12-1. Sjeik Moedjiboer Rachman, de leider van de Avvami- liga, is woensdag' premier van Ban gla Desj geworden. LA VELETTA/LONDEN, 12-1. De premier van Malta, Don Mintoff heeft een nieuwe boodschap aan de Bitse regering gezonden. Volgens goedingelichte kringen in La Valetta zou hij zich hierin be reid hebben getoond de Britse strijdkrachten toe te staan nog enige tijd na 15 januari op Malta te blijven Deze kringen leggen er echter wel de nadruk op dat dit niet een door breken betekent van de impasse over het geldbedrag dat de Britse regering moet betalen voor het ge bruik van de militaire bases op Mal ta. Van Britse zijde is al eerder mee gedeeld dat het onmogelijk is de 10.000 man personeel met hun gezin nen voor zaterdag van Malta te eva cueren. DEN HAAG, 13-1. Dc kosten van levensonderhoud zijn in 1971 toege nomen met 7,6 procent. Dit heeft het C.B.S. berekend aan de hand van dq gemiddelde indexcijfers over 1970 en 1971. Deze waren: 132,4 voor 1971 en 142.4 voor 1972. DEN HAAG, 12-1. De werkgevers en de vijf bonden van confessionele werknemers en beambten zijn het woensdag - nadat de delegatie van de Industriebond N.V.V. de vergadering had verlaten - in bet beraad in de Raad van Overleg in de Metaalindustrie eens geworden over een éénjarige collectieve arbeidsover eenkomst in de metaalindustrie voor het jaar 1972. Deze overeenstemming is bereikt op basis van de reeds vele malen vermelde werkgeversvoorstellen. Voorzitter A. Prins van de Raad van Overleg in de Metaalindustrie (R.O.M.), tevens werkgeversvoorzitter, heeft in een gezamenlijke persconfe rentie met de vyf confessionele bonden meegedeeld, dat in de vergadering van woensdag deze organisaties hun standpunten uitwisselden en de voor waarden toelichten, waarna men tot overeenstemming kwam op basis van de voorstellen, die werkgevers op 28 december hebben gedaan. „Geen reden tol vreugde" Werknemersvoorzitter P. Brussel verklaarde op deze persconferentie na afloop, dat er bij de vijf werkne mersorganisaties bepaald geen hoe- ra-stemming is over het principe akkoord. In de eerste plaats, omdat er geen overeenkomst kon worden bereikt tussen de werkgevers en de zes organisaties die partij zijn - wat de heer Brussel een betreurenswaar dige zaak noemde - en vervolgens omdat er geen reden is vreugde te uiten over het bereikte resultaat. Het resultaat was voor de vijf al leen aanvaardbaar, doordat de her structurering' van het bedrijfspen sioenfonds directe verbeteringen be tekent voor gepensioneerden en voor de laagstbetaalden. De immateriële punten meende de heer Brussel, zullen nader geconcre- Adverlen tie MEUBELRAMA Rijksweg 26 - Nieuwerkerk Telefoon (01114) 1268. b g g. 1265 Maandags geslolen; vrijdagsavonds geopend lot 9 00 uur. zaterdags tot 5 00 uur Advertentie ca. 225 gram vacuüm verpakt 120 Van immateriële punten zal nog van gedachten worden gewisseld. Deze betreffen o.m. het functioneren van de vakbonden op het niveau van de onderneming. De Industriebond N.V.V. nam woensdagmorgen wel deel aan de vergaderingen van de R.O.M. tot unaniem de voorstellen waren aan vaard, die inhouden, dat het be drijfspensioenfonds met ingang van 1 januari j.l. wordt geherstructu reerd en dat de ondernemingspen sioenfondsen een zelfde herstructu rering moeten doorvoeren. De heer Groenevelt, leider der de legatie van de Industriebond N.V.V. had daarop meegedeeld, dat het voorwaardelijk „nee" tegen de voor stellen van 28 december in een defi nitief was omgezet en dat hij zich out de R.O.M. terug trok.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1