DE ZIERIKZEESCHE COURANT WERKLOOSHEID IN DECEMBER ZEER STERK GESTEGEN BANDEN MET WEST-PAKISTAN VOORGOED VERBROKEN Vier doden bij rassenrel in Louisiana Nederlands medisch team in Bangla Desh „Bommenfabriek" ontdekt in Belfast K.L.M.-toestel ondervond moeilijkheden maar maakte toch een geslaagde landing ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 11 januari 1972 lJSstc jaar gang Nr. 21012 DAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit minimt' lt: Groentetelers gedupeerd door hel n eer TT-biljetten aan MS-stations land- en tuinbouw rai tentoonstelling land en tuinbouwmechanisatie dagelijks geopend van 9T7 uur zaterdag 22 jan. van 9-16 uur/ toegangsprijs M,- amsterdam I 17/18/19/202122 jan.'72 Geregistreerde arbeidsreserve: 114.500 mannen en vrouwen Sjeik Moedjib in Dacca: DACCA. 10-1. Sjeik Mocdjibocr heeft tot zyn volk R07.cr(1 dat alle handen inel (West) Pakistan voor goed zijn verbroken. Op een massabijeenkomst in Dacca p;i oen tumultueuze ontvangst sprak de sjeik over zijn besprekingen mei de Pakistaanse president. Ali Bhoel- to. vlak voor zijn vrijlating op za terdag. ,De heer Bhoetto wilde, dal ik in een of andere vorm banden met Pakistan handhaaf. Ik deelde hem mee. dat ik toen niet>- kon zeggen. Maar laat mij nu de heer Bhoetto meedelen, dat alle banden met Pa kistan voor goed verbroken zijn". Tot de Wcst-Pakistancn zei hij: „u lee it in vi ede en laat ons in vrede leven'. Sjeik Mocdjibocr zei RCen luzic met dc bevolking van M'cst-Pakistan tr hebben. Maar zjj mncl een prijs betalen voor de wrecdhedrn die jc- Rens mün volk bedreven zijn. Met tranen in de ogen en gebroken stem zei hij tot West-Pakistan: „u hebt miljoenen van mijn landgenoten gedood; onze moeders en zusters onl- eerd. talloze huizen verbrand en tien miljoen mensen naar India verdre ven. Maar ik koester geen haat je gens u. U hebt uw onafhankelijkheid en laat ons onze onafhankelijkheid hebben". Waarschuwing De 51-jarige leider, die na negen maanden gevangenschap in West- Pakistan. maandag in Dacca terug keerde, zei in zijn toespraak tot naar schatting een half miljoen inwoners: „ik wil de heer Bhoetto waarschu wen. dat als h(j. in samenzwering met een grote mogendheid, zou po gen ons opnieuw in slavernij te brengen, deze poging verijdeld zal worden. Ook wil ik mijn volk waar schuwen dot een dergelijke samen zwering niet beëindigd is. Wees dus altijd voorbereid om uw vrijheid te verdedigen. Wees verenigd en maak elk huis tot een veste, zoals ik in inaarf vorig jaar in ccn rede tot u op deze plaats gezegd het)" BATON ROUGE, 11-1. Vier men sen - twee politiemannen en twee jonge negers - zijn maandag in Ba ten Rouge, de hoofdstad van dc Amerikaanse staat Lousiana om het leven gekomen toen het tijdens een demonstratie van ongeveer 1000 ne gers tot een schietpartij kwam. Zeker 34 mensen zijn gewond. On der hen twee verslaggevers van de iele visie, die door- jonge negers- te gen de grond werden geslagen. Een van hen verkeert in levensgevaar. De gouverneur van de staat, John McKeithen, heeft voor de 200.000 in woners tellende stad aan de Missis sippi de noodtoestand en een uïl- gargsverbod afgekondigd. 800 man van de Nationale Garde zijn in staat van paraatheid gebracht. De onlusten ontstonden in de och tenduren toen in de negerwijk eni ge honderden leerlingen van middel bare scholen demonstreerden tegen dc arrestatie van twee leiders van do plaatselijke beweging voor de bur gerrechten, die van het in bezit heb ben van marihuana werden ver dacht. Oostpakistaanse vluchtelingen terug naar Bangla Desj CALCUTTA. 10-1. Bijna 1,8 van de 10 miljoen Oostpakistaanse vluch telingen in India zijn nu terugge keerd naar hun land, het onafhan kelijke Bangla Desj. Dit is maan dag in Calcutta meegedeeld door de lndir.se commissaris voor dc vluch telingen, Bhattasjarjce. DEN IIAAG. 10-1. Het medisch team van het Nederlandse Rode Kruis dat op Nieuwjaarsdag van Schiphol naar Calcutta vertrok heeft als eindbestemming Khulna in het zuidwesten van Bangla Desh gekre gen. waar het chirurgische hulp zal verlenen aan oorlogsslachtoffers. Dit is maandagochtend in Geneve mee gedeeld. Hol team. onder leiding van prof. dr. M. Vink uit Leiden, arriveerde vorige week in Dacca, waar het di rect als een mobiele medische een heid aan het werk is gegaan. Het verzorgt thans do vaccinatie van dc plaatselijke bevolking tegen cholera en pokken en steil een onderzoek in naar de medische toestand van dc Bihari's een minderheidsgroep van 200.000 personen in Dacca. Binnenkort zal het team zich in hol Medical Collego to Khulna in stalleren waar gedelegeerden van het Int. Rode Kruis reeds de voorbe reidingen hebben getroffen. Hel team zal te Khulna de komende 6 a 7 we ken dagelijks tien operaties van al lerlei aard verrichten zo venvacht men. Ontroerend moment DACCA, 10-1. Hel meest ontroe rende moment was maandag voor sjeik Mocdjibocr Rachman in een dag vol emotie het weerzien met zijn gezin. In zijn woning in Dhanmandi. een buitenwijk van Dacca, omhelsde hij zijn vrouw en dochters, terwijl familie en vrienden bloemen over hem uitstrooiden. Moed jibs oudste dochter Hasina klemde zich huilend aan haar vader vast. niet in staat een woord uit te brengen. Daarna nam sjeik Mocdji bocr zijn jongste dochter Rchana bij dc arm en begaf zich met haar naai de kamer vanN zijn 90-jarige vader, waar hij neerknielde en de voeten van de oude man kuste. Snikkend sloot hij zijn 80-jarige moeder in de armen. Deze teruggang t.o.v. vorige maand is voor het merendeel geconcentreerd in Zuid-Holland (-2.400). Noord-Bra bant (-1,300) en Overijssel (-1.200). Per beroepsgroep gezien was de ver mindering van het aantal geregis- ti-eei'de vakatures het grootst bij de metaalbewerkers (-4.500) en de bouwvakarbeidi-s B. en U. (-1.400). In 1971 heeft de geregistreerde ar beidsreserve voor mannen en vrou wen een paargemiddelde bereikt van 68.900, hetgeen een stijging inhoudt van 13.000 t.o.v. 1970. Gemiddeld wa ren er in 1971 62.000 volledig werk lozen, een jaar tevoren 46.400. De gei-egistx*eerde openstaande vraag, in 1970 gemiddeld 127.100 daalde in 1971 tot een gemiddeld ni veau van 106.600. Volgens voorlopi ge ramingen van het Centraal Plan bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg het aantal werk zame ai'beidskrachten in de dienst verlening met 38.000 en bij de over heid. excl. militairen, met 8.000 in de nijverheid (industrie en bouwnijver heid) en in de landbouw en visserij daalde de werkgelegenheid echter met resp. 11.000 en 10.000 personen. Deze mutaties in de wex-kgelegenheid worden vooi-al in de laatste maanden weerspiegeld in het verloop van de werkloosheid. Evenals in voorgaande rgcessiepc- rioden (1957/'58, 1966/67) wordt hef noorden in ernstiger mate getroffen dan de overige regio's, waardoor op dit mement bijvoorbeeld in Drenthe 7,7 procent van de afhankelijke man nelijke beroepsbevolking ais werk loos staat geregistreerd. Diverse rayons in het noorden hebben door hun zwakke werkgelegcnheidstruc- tuur ccn nog hoger werkloosheids percentage. BELFAST. 10-1. Britse troepen hebben maandag in Belfast bij over vallen op schuilplaatsen van leden van het Ierse republikeinse leger een „bommenfabriek" ontdekt. Er wer den 19 bommen, tijdontstekingsme- chanismen. een bazookai'aket en 32 ontstekers in beslag genomen. Dertig verdachten zijn gearresteex-d. Er werden ook drie radio's, een drukpers, lege geldzakken van ban ken en postzakken, en nummerplaten van gestolen wagens gevonden. Alles bevond zich in huizen in dc Rooms- katholieke wijk Andcrsontown. waar van een de „bomfabriek" was. en in de buurt van New Lodge Road. HONG KONG. Een luchtopname van het brandende universiteitsschip, de vroegere „Queen Elizabeth", dat een prooi van de vlammen is geworden. De brandweer staakte het blussings- werk toen de slagzij zo groot was ge worden dat het schip dreigde te kap seizen. SCHIPHOL, 10-1. Het KLM-toe stel dat maandagavond om vjjf uur van Schiphol naar Parijs vertrok, heeft vermoedelijk by het opstegen moeilijkheden met het landingstoe stel gekregen. Op de baan werden, nadat het vliegtuig was vertrokken, xubberoverblijfsels van een band ge vonden. De piloot, die aanvankelijk Schip hol verzocht een schuimbaan te leg gen, zag hier later vanaf. Nadat hij twee uur lang had i-ondgevlogen om de overtollige brandstof op te stoken, maakte hij op Schiphol een normale landing. Aan booi-d bevonden zich 73 passagiers. Klapband Na de landing bleek dat de DC-9 (registratie PH-DNP „Athene") bij dc stait een klapband had opgelo pen. waardoor een der hydraulische systemen onklaar was geraakt. Het gevolg was, dat de linkerpoot van het hoofdlandingsgestel niet kon worden ingetrokken. Tot overmaat van ramp was bij het wiel ccn schakelaar door het rondvliegende rubber van dc kapotfc band beschadigd, waardoor captain A. G. van den Berg uit Amstelveen in de cockpit de indicatie kreeg dat dc linkerpoot niet in de zekering wilde vallen. In werkelijkheid stond hij daar wel in. De meeste passagieirs werden latei- op de avond met een andei-e machi ne (en een andere bemanning) als nog naar Parijs overgevlogen. Philippijnen getroffen door orkaan - 70 doden MANILLA, 11-1. Zeventig doden, bijna 20.000 daklozen en een mate riele schade van ruim 3,5 miljoen gulden. Dit is dc tol die vier provincies van dc Filippijnen moesten betalen toen zaterdagavond een orkaan over trok. Dit heeft een woordvoerder van hel Rode Kruis dinsdag in Manilla meegedeeld. De orkaan wordt de hevigste ge noemd die de Filippijnen de iaalsle jaren heeft getroffen. Dc schade is aangericht in de provincie Leyte, Sa- mar en Cebu in het midden van hel land en Surogao del Norte in het zuiden. 1B1ZA. Redders en bergers zoeken in de wrakstukken vaji het op Ibizo verongelukte Iberia-vliegtuig naar slachtoffers. De Iberia-Caravelle verongelukte vlak voor de landing. DEN HAAG, 10-1. In de maand december is de werk loosheid in Nederland wederom aanzienlijk toege nomen, hoewel grotendeels onder invloed van het seizoen. Dit deeit het ministerie van sociale zaken mede in zijn maandverslag van de arbeidsmarkt. Het aantal werkloze mannen steeg niet 24.100 tot 93.000. Hel aantal werkloze vrouwen nam toe met 500 tot 15.200. In totaal bedroeg de geregistreerde arbeidsreserve eind december 114.500 mannen en vrouwen. Hierin zijn ook begrepen de mannen en vrouwen, die werkzaam zyn op aanvullende werken (1.800 mannen) en op sociale werk- voorzieningsobjectcii (4.000 mannen en 500 vrouwen). Vacatures Hel aantal vakatures is in decem ber aangenomen. Aan het einde van de verslagmaand waren 41.700 va katures voor mannen en 23.700 voor vrouwen bij de arbeidsbux-eaus ge registreerd. Het voor seizoen gecor- •rigeei:de_ci.j£er_ voor mannen en vrou wen tezamen vei-minderde met 8.300 t.o.v. november jl. en kwam nu op 74.200. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's f i f Een af wijkende mening is t j niet heilig.- het recht er op wel. t Verwachting tot woensdagavond: Af en toe regen Meest zwaar bewolkt met af en toe regen; matige aan de kust tijdelijk krachtige wind uit zuidelijke rich tingen; minimumtempei-aturen rond 4 graden; maximumtemperaturen ongeveer 7 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 lot 3. Min.-temperaturen; van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max.-temperaturen, van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 6(i procent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 jan. Zon op 8.44. onder 16.52. Maan op 5.35, onder 12.51. 13 jan. Zon op 8.44, onder 16.54. Maan op 6.41, onder 13.34. Nieuwe maan: 16 jan. (11.52). HOOG- EN LA AG WATER Zierikzee: 12 jan. 11.58 5.42 18.11 13 jan. 0.39 13.06 6.51 19.12 Springtij: 19 jan. Advertentie Het voor seizoen gecorrigeerde cij fer yan de arbeidsreserve is in de maand december (mannen en vrou wen tezamen) ondanks de grote ab solute stijging (met 24.600) van de arbeidsreserve slechts weinig geste gen, namelijk met slechts 1.500 tot 91.200. Dit wordt veroorzaakt door zekere onvolkomendheden in de sei- zoencorrectiemethode waardoor in een situatie van relatief hoge werk loosheid de seizoencomponent enigszins wordt ovex-schat, aldus het ministerie in een toelichting.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1