C r DE ZIERIKZEESCHE COURANT ENORM WELKOM VOOR SJEIK MOEDJIBOER IN INDIA Geld voor liet Noorden Okinawa 15 mei bij Japan Noorse premier op bezoek in Nederland ENGELAND ZIT MET MIJNSTAKING Nog geen nieuwe progressieve volkspartij Koopkrachtdaling bij middenstand? Lee Oswald schoot alleen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 10 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21011 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaafe, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Regionale duivententoonstelling Vader van de nieuwe natie NIEUW DELHI, 10-1. De Oostkengaalse leider Sjeik Moedjiboer Rachman is maandag uit Londen in de Indiase hoofdstad Nieuw Delhi aangekomen. Hij werd er uitbundig ontvangen, met alle officiële eerbetoon dat staats hoofden wordt betuigd. India erkent sjeik Moedjib als president van de nieuwe staat Bangla Desj (het voormalige Oost-Pakistan). De sjeik, vrijdag na ruim negen maanden gevangenschap door presi dent Bhoetto van Pakistan vrijgela- DEN HAAG, 8-1. De regering heeft 150 a 200 miljoen gulden uitgetrok ken om de werkgelegenheid in de noordelijke provincies te verbeteren. Deze maatregel vloeit voort uit de bezcigdheid van het kabinet over de hoge werkloosheidspercentages in Groningen, Friesland en Drenthe en in de bouwnijverheid. De griep in Europa GENÈVE, 8-1. De griepepidemie in Europa blijft zich uitbreiden zo meldt het epidemiologisch weekblad van de wereldgezondheidsorganisa tie. Verscheidene landen hebben overlijdensgevallen als gevolg van griep gemeld. In Oostenrijk zijn in Wenen en het aangrenzende gebied meer dan 40.000 griepgevallen geregistreerd. Er vie len vijftien doden. In West-Duitsland doet de ziekte zich met name voor in Neder->Saksen. maar ook in Rhijn- land, Hessenen Saarland hebben veel mensen griep. Daar is het aan tal doden negen. Zweden heeft twee griepgolven gehad, waarvan de laat ste tien mensenlevens eiste in het gebied van Stockholm. In Zwitser land. waar de griep in opmars is, zijn vier doden geregistreerd. In Finland en Frankrijk daaren tegen neemt de epidemie af. SAN CLEMENTE, 8-1. Amerika zal het eiland Okinawa op 15 mei teruggeven aan Japan. President Nixon en premier Sato zijn dit over eengekomen tijdens hun tweedaagse besprekingen in San Clemente, het westelijke „Witte Huis" van de Ame rikaanse president. Dit is bekendgemaakt in een ge zamenlijke verklaring welke vrijdag werd uitgegeven. De datum ligt precies tussen de door Japan gewenste datum 1 april en de door de Ver. Staten voorgeno men 1ste juli. ten, werd in Nieuw Delhi begroet door de Indiase president Giri en premier Indira Gandhi. Er klonken 21 saluutschoten, en muziekkorpsen speelden het Indiase volkslied en dat van Bangla Desj: „Amar Sonar Ban gla" (ons gouden Bengalen). Een grote menigte juichte de sjeik op het vliegveld toe. Toespraken Na inspectie van de erewacht hiel den president Giri en sjeik Moedji boer korte toespraken. Het Indiase staatshoofd betitelde de sjeik als „de vader, van een nieuwe natie" - - Moedjiboer verklaarde dat dit het gelukkigste moment van zijn leven was. Het bezoek dat hij nu aan India bracht, was wel het minste wat hij kon doen voor „de beste vriend van zijn volk", zo zei hij. Hij bracht hul de aan premier Gandhi, en verklaar de dat de vriendschap van zijn land jegens India eeuwig zal zijn. Hij reisde nu van de duisternis naar het licht, en keek verlangend uit naar zijn vrije, triomferende volk. Op het vliegveld waren diploma ten uit circa 15 landen ter begroe ting aanwezig. Er waren vertegen woordigers van de Oosteuropese landen, Engeland, Ierland, Frankrijk, Denemarken en het Vaticaan maar niet van Amerika. Wat later sprak sjeik Moedjib op een militair terrein bij de luchtha ven 50.000 mensen toe. Naast hem op het podium was aanwezig premier Gandhi, en op een gl-oot bord stond: ',djoi (leve) Moedjib, djoi Indira Gan dhi". Moedjib begon in het Engels, maar ging op verzoek van de menig te over op zijn eigen taal: het Ban- gali. „Door de hel Met een van emotie overslaande stem zei de Oostbengaalse leider dat Bangla Desj letterlijk door de hel was gegaan en dat nimmer in de ge schiedenis zulke barbaarsheden en laffe aanvallen waren bedreven als door de Westpakistanen. Illegale immigranten in de Verenigde Staten WASHINGTON. 10-1. Er bevinden zich volgens onofficiële schattingen circa tien miljoen illegale immigran ten in de Verenigde Staten en hun aantal neemt elk jaar nog toe, zo meldt het tijdschrift „U.S. News and World Report", Uit gegevens van de Amerikaanse immigratie- en naturalisatiedienst blijkt dat allen al vorig jaar onge veer 412.000 illegale immigranten het land uit zijn gezet. Tot hen behoorde een buitenlander die een baantje had weten te bemachtigen als tuinman op het presidentiële landgoed in San Clemente (Californië). Brand op voormalige Britse „Queen Elizabeth" HONGKONG. 10-1. Zondag brak brand uit aan boord van het voorma lige Britse passagiex-sschip Queen Eli zabeth. Heden (maandag)morgen) kantelde het schip, nadat het een et maal had gebrand, naar stuurboord, met zijn twee grote pijpen nog net. boven het water. De Queen Elizabeth ligt nu met haar rechterkant op de zeebodem, in 17 meter diep water, bij de havenmond van Hongkong. Zeker veertien mensen wei'den gewond. Volgens de laatste Britse gezagvoer der van het schip, Geoffrey Marr, moet er sabotage in het spel zijn ge weest. Scheepsramp bij Canada VICTORIA 10-1. Voor de Canadese westkust wordt een Somalische vrachtboot vermist: de 7,840 ton me tende „Dona Anita" met 42 beman ningsleden. Het schip had zondag morgen vroeg geseind dat de machinekamer was ondergelopen en dat de bemanning van boord ging. Onder de opvarenden bevond zich de vrouw van de (Britse) kapitein. Zij zijn naar men vreest allen ver dronken. De meeste bemanningsle den waren Filippijnen. Enkelen wa ren afkomstig' uit Hongkong en Indonesië, één van Seylon. SAN CLEMENTE (Californië). Pre- sw.ent Nixon heeft cle NASA ge machtigd een ruimle-raketvliegtuig laten ontwikkelen dat de verbin ding lussen de aarde en de laborato ria kan onderhouden. Het ruimte schip zal starten als een raket en moeten landen als een gewoon vlieg tuig. liet projekt kost 5,4 miljard dollar. DEN HAAG, 8-1. Premier Bies- vel en zyn Noorse ambtgenoot Tryg- vc Bratleli geloven dat de resterende geschillen tussen Noorwegen en de Gemeenschappelijke markt vandaag (irarndag) in Brussel kunnen wor den opgelost, zodat alle vier kandi daat leden - Engeland, lerl nd, Dc- nemaiken en Noorwegen - 22 janua- ti het toetredingsverdrag kunnen te kenen. De Noorse premier heeft zaterdag een onofficieel bezoek van een dag aan Nederland gebracht, de laatste etappe van een rondreis langs Rome. Parijs, Brussel en Luxemburg. De Nederlandse delegatie in Brus sel zo blijkt uit een verklaring die na afloop van het bezoek is uitgege ven, zal al het mogelijke doen om een bevredigende oplossing te be reiken van het visserijprobleem. Hierbij kan uiteraard niet worden voorbijgegaan aan de belangen van de Gemeenschap en de regelingen die met andere toetredingskandida ten zijn getroffen. Ook de staatssecretaris van bui tenlandse zaken, drs. Th. Westerterp en de Noorse staatssecretaris van visserij Sven Olsen, hebben aan de besprekingen deelgenomen. LONDEN, 9-1. Sinds middernacht in dc nacht van zaterdag op zondag ligt het werk in de 289 steenkoolmij nen van het Verenigd Koningkrijlc stil. De 280.000 mijnwerkers zijn, voor het eerst sinds 1926, voor onbepaalde lijd in staking gegaan nadat hun eis, loonsverhogingen van 65 tot 75 gul- .--•n per week voor respectievelijk boven- en ondergrondse arbeiders, was afgewezen. De werkgever, de nationale steen - koolraad, wil maximaal 7,9 procent loonsverhoging geven. De eis voor de ondergrondse mijnwerkers komt neer op 47 procent. Bij stemming hebben zich slechts 58,8 procent van de mijnwerkers voor staking uitge sproken. De elektriciteitsfabrieken, die voor 75 procent van steenkool afhankelijk zijn, denken nog vier weken normaal stroom te kunnen leveren. De indu strie is voor 50 procent op steenkool aangewezen. De vakvereniging van mijnwerkers staat financieel niet sterk en zonder steun van het congres van vakvere nigingen (T.U.C.) kan zij het niet lang volhouden. Over die steun moet nog worden beslist. HILVERSUM, 9-1. Andre van der Louw, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, ziet nog geen nieuwe progressieve volkspartij deelnemen aan de volgende Tweede Kamerver kiezing. Naar zijn mening zal de tot standkoming van een nieuwe poli tieke linkse formatie zeker nog een jaar of vier op zich laten wachten. Hij heeft dit zondagmiddag in een uitzending van „Echo", de actualitei tenrubriek van de KRO-radio ver klaard. „Als ik zie, welke moeilijk heden overwonnen moeten worden, dan zijn er nog al wat incidenten mogelijk waarop de samenwerking weer uit elkaar zou kunnen vallen. Het is bovendien zeer de vraag of de discussie over die nieuwe pro- Gewonden in Belfast BELFAST, 8-1. In Belfast zijn za terdag 26 mensen in een ziekenhuis opgenomen, die het slachtoffer zijn geworden van een hinderlaag in een onbewoond huis. Britse militairen waren na een anonieme telefonische tip een woonhuis in een katholieke buurt binnengedrongen, op zoek naar wapens en munitie. Toen ze de voor deur openden explodeerde een „boo- by-trap". Acht militairen, zeven kin deren en vijf volwassenen, die op straat liepen, moesten met verwon dingen naar een ziekenhuis worden overgebracht. Sommigen zijn zwaar gewond. Een vrouw had een Britse leger post opgebeld met de mededeling: „Als je wapen en munitie zoekt, ga dan naar de Sheriff straat". DEN HAAG. 10-1. Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf is verre van gelukkig met stijgingen van lonen en prijzen in de orde van grootte van resp. twaalf procent of meer, en 6.5 a 7 procent. De daardoor te verwach ten ontwikkeling van de werkloos heid zal zonder meer een koop krachtdaling van veel meer dan 20 pet. van het CAO-loon meebrengen. Dit heeft de vice-voorzitter van het verbond, de heer A. Pels, maandag morgen meegedeeld in een toespraak op de door deze organisatie in het Europahotel in Scheveningen gehou den nieuwjaarsbijeenkomst. De heer Pels sprak daar omdat de voorzitter van het verbond, de heer P. G. van der Weele. reeds enige weken ziek is. Salvador Dali, Europees meester van het palet en niet minder van de eigen reclame heeft zich beziggehouden in het teken van de Olympische ringen. Hij ontwierp het affiche voor de ten toonstelling „Mens en zee". De beeld kompositie toont wat de samenstel ling betreft duidelijk de genialiteit van de Spaanse schilder: de achter steven van een oud zeilschip, daar- naats Botticelli's uit „schuim geboren Venus" en een moderne kikvorsman. De affiche moet de Olympia-gasten lokken naar het grote tentoonstel lingsterrein in de nabijheid van de Oostzee. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Vijandschap met verwanten is veel drukkender dan met vreemden. gressieve volkspartij, met al hun subtiliteiten, wel overkomen bij de grote kiezersmassa, aldus de P.v.d.A. voorzitter. NEW YORK. .9-1. Uit de röntgen foto's die na de moord op president John F. Kennedy van de Verenigde Staten zijn genomen blijkt dat de (later zelf vermoorde) Lee Ilarvey Oswald de enige dader moet zijn ge weest. Dit zegt dr. John Lattimer van de Columbia Universiteit in New York in een vraaggesprek met de New York Times nadat hij vrijdag als eerste toestemming had gekregen de archieven te bestuderen die op ver zoek van de familie Kennedy geslo ten zijn. Volgens dr. Lattimer blijkt uit dc 65 foto's en röntgenopnamen dat Kennedy van achter door twee ko gels werd getroffen. De eerste kogel trof Kennedy in de nek en kwam er veel lager bij de keel weer uit. Als deze kogel van voren zou zijn afgevuurd dan had dc schutter op de bodem van de auto moeten liggen waarin de president reed. De tweede kogel trof hem in het hoofd en de wond dio deze maakte was „vreselijk", aldus Lattimer vol gens wie de fotos nooit voor publi- katie moeten worden vrijgegeven. Rovers overvielen Argentijnse trein MAR DEL PLATA, 9-1. Een trein die onderweg was naar het Argen tijnse vakantie-oord Mar del Plata is zondag door rovers overvallen. Dc meer dan honderd passagiers wer den beroofd van hun geld en juwe len. Vijf mannen en twee vrouwen mei revolvers en pistolen klommen op dc rijdende trein toen deze vaart min derde voor eep bocht. Zij riepen „wij zijn Montoneros", een extremistische groep die zegt in 1970 ex-president Aramburu te hebben ontvoerd en vermoord. De treinrovers zamelden hun buit in terwijl een auto en een motorfiets op de weg naast de trein bleven rij den. Zij sprongen van de trein toen deze acht kilometer verder weer vaart moest minderen en verdwenen met hun buit. V/AT UQT 01 BILT Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking maar overwegend droog Veel bewolking maar op de meeste plaatsen droog; zwakke, morgen meest matige wind uit zuid tot zuid oost; minimumtemperaturen van 3 tot 0 graden; maximumtemperaturen ongeveer 6 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden boven normaal. Max.-tempera turen: van ongeveer tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 11 jan. Zon op 8.45, onder 16.51. Maan op 4.25, onder 12.19. Nieuwe maan: 16 jan. (11.52). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 11 jan. 10.41 23.27 4.29 17.03 Doodtij: 10 jan. Aanval op vliegbasis in Thailand BANGKOK. 10-1. Een guerrilla groep heeft maandagochtend vroeg een aanval ondernomen op de be langrijkste Amerikaanse vliegbasis in Zuidoost-Azië: die van Oetapao in Thailand, aan de Golf van Siam. Op die basis zijn 50 reusachtige B 52- bommenwerpers gestationeerd die worden gebruikt voor bombardemen ten op Laos. Cambodja en A'ietnam. De schade is naar verluidt groot. Twee aanvallers zijn gedood, twee gevangen genomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1