DE ZIERIKZEESCHE COURANT DE WERKLOOSHEID IN DE BOUW Onthullingen in Amerika ONRUST IN IRAK De kwestie Malta Willemstad al tegen luchthaven Amerikaans vlootsteunpunt in Midden-Oosten GEEN AANVULLENDE ROOIREGELING FRUITTELERS VERZOENING ST. ELOY EN INDUSTRIEBOND N.V.V. Koninginnekerk toch behouden? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 7 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21010 /i/AARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158, Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) f 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 8.T.W. In dit nummer: V. V. V. Zierikzee in 1971 goedkoop autorijden AUTO LOUIS GOEDBLOED DEN HAAG, 6-1. Een garantie te gen werkloosheid in de bouwvakken is niet te geven. Minister Udink (volkshuisvesting) heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld in ant woord op vragen van het P.v.d.A.- kamerlid Van den Doel. WASHINGTON, 6-1. De Ameri kaanse kolomschrijver Jack Ander son, die deze week opzien baarde met de publikatie van geheime documen ten van het Witte Huis tijdens de crisis tussen India en Pakistan, heeft geschreven dat Nixons adviseur Hen ry Kissinger tijdens de crisis gehei me wapenleveranties aan Pakistan heeft overwogen hoewel de V.S. hun militaire hulp aan dat land al in ja nuari 1971 hadden gestaakt. Anderson schrijft in de Washing ton Post, een memorandum van 7 de cember citerend, „dr. Kissinger vroeg of wij het recht hebben, Jordanië of Saoedi-Arabië te machtigen militaire uitrusting naar Pakistan te zenden. TEHERAN, 6-1. In het garnizoen van de Iraakse grensstad Jaloela zijn bij een vuurgevecht, dat enkele uren duurde, 27 officieren en functiona rissen van de regerende Baathpartij omgekomen. Dit meldde donderdag het Perzische avondblad Kayhan. Drie officieren en zeven onderoffi cieren waren na de schietpartij ge arresteerd. De moeilijkheden waren uitgebroken nadat functionarissen van de Baathpartij op sleutelposten in de garnizoenen waren geplaatst. VALLETTA, 6-1. De 85-jarige r.k aartsbisschop Gonzi van Malta is donderdag naar Rome gevlogen, en reist mogelijk vervolgens door naar Londen. Er gaan geruchten dat hij wil bemiddelen in de crisis tussen Engeland en het socialistische be wind op Malta van premier Dom Mintoff. Deze had twee dagen gele den een gesprek met Gonzi. Engeland wil niet voldoen aan c'e pachteisen die Mintoff stelt voor dc Britse bases op het eiland en dc Maltese premier heeft nu geëist dat de Britse 1 roepen voor 15 januari vertrekken. De minister voegt daaraan toe, dat fluctuaties in de werkgelegenheid in een conjunctuurgevoelige bedrijfstak als de Bouwnijverheid onvermijde lijk zijn. Indien echter de werkloos heid tot een onaanvaardbaar peil dreigt op te lopen zal de regering vervangende werkgelegenheid schep pen door subsidiëring van aanvul lende werken. Een omvaivgvi|kc voorraad besteksklare plannen is daarvoor aanwezig. In de drie noor delijke provincies wordt thans een aantal van deze werken tot uitvoe ring gebracht. Eind november bedroeg de gere gistreerde arbeidsreserve van man nelijke bouwvakarbeiders 19.236 man. Aan het einde van november 1970 beliep dit aantal 6.536 man. De werkloosheid zal zich in 1972 zeker boven het niveau van 1971 bewegen, aldus de minister. In hoeverre de kans reëel is dat het niveau van 1967 met 36.507 werklozen in de bouw nijverheid benaderd wordt, valt thans niet te zeggen. In antwoord wordt nog opgemerkt, dat gezien de huidige omvang van de geregistreerde arbeidsreserve in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de afgenomen investeringsbereidheid van 't bedrijfsleven voorshands niet gevreesd behoeft te worden dat een verruiming van de mogelijkheden tot het in aanbouw nemen van bedrijfs gebouwen ten koste zal gaan van de arbeidsbezetting in de woningbouw? WILLEMSTAD, 6-1. De Vereniging Milieubeheer en Leefbaarheid in West-Brabant is donderdag in Wil lemstad begonnen met een actie te gen de aanleg van de tweede natio nale luchthaven in de omgeving van Dinteloord. Alle inwoners kregen een anti-luchthaven plakkaatje in de bus met het verzoek dit op het raam te plakken. De vereniging gaat binnenkort ook andere plaatsen bewerken. Willemstad is een van de plaatsen die in de geluidstrog van een lucht haven in dit deel van het land te rechtkomen. Advertentie Dealer: ISTA Oosterland WASHINGTON. 6-1. De Verenigde Stalen hebben met het onlangs on afhankelijk gewoiden Bahrein aan dc Perzische Golf een verdrag geslo ten waarbij zij een deel van de oude Blitse vlootbasis mogen blijven ge bruiken als thuishaven voor hun kleine vloot voor het Midden-Oosten. De overeenkomst is 23 december getekend en houdt, volgens Ameri kaanse funktionarissen, geen enkele militaire of politieke verbintenis in met Bahrein, tol voor korl een Brits protectoraat. Het gaat slechts om een voortzet ting van een overeenkomst die Ame rika met Engeland had en waaraan een einde kwam toon de Britten vertrokken. - In Bahrein zou men er een moge lijkheid in zien om bescherming ie krijgen tegen de Sowjet-Unie. die zijn vlootstferktc in de Middellandse Zee en de Indische Oceaan nog steeds uit breidt en tegen Perzië dat aan spraken maakt op gebied van Bah rein. De Amerikaanse vloot voor het Midden-Oosten omvat 2 onderzee bootjagers en een moederschip voor watervliegtuigen uit de Tweede We reldoorlog. Eerst in maart idee over boomgaarden DEN HAAG, 6-1. Minister Lardinois van landbouw is niet bereid fruit telers een aanvullende rooiregeling te geven. Hij zei dit in een gesprek met het Landbouwschap. Het rooien en inplanten van boomgaarden, zoals dit wordt voorgesteld in het rapport-Little, zal naar zijn mening op basis van het huidige beleid moeten plaats hebben. Overigens zal het in februari of in maart pas mogelijk zijn een oordeel over de voorstellen van dc experts van het Amerikaanse bureau Little te vormen. De minister heeft voorts bezwaren WARSCHAU. In de Poolse hoofdstad wordt de tentoonstelling: „Neder land in Vogelvlucht" gehouden. De expositie is ingericht in de Interna tionale Pers- en Boeken Club en ge organiseerd door het Poolse minis terie van Cultuur en Kunsten. Vol gens het Poolse persbureau tonen vooral de luchtfoto's duidelijk de schoonheid van Nederland. tegen de door het Landbouwschap gevraagde voortzetting van de over bruggingsregeling voor perspectief biedende bedrijven tot het einde van dc fruitteeltcrisis. Hi.i wil eerst af wachten hoe de situatie over enkele maanden is, wanneer de resultaten van het bewaarfruit bekend zijn. In februari zal de minister zeggen hoe hij staat tegenover de door ho' Landbouwschap voorgestelde 3-2-1 procentregeling, waarmee het een grotere samenwerking in het vei lingwezen en de centrale afzet wil bevorderen. De Grondbank Er bestaat verschil van opvatting over een punt in de bepalingen van de Grondbank. De regering s.eit na melijk voor in de contractduur van 26 jaar een tussentijdse herziening van de erfpachtcanon na 13 jaar voor. Het Landbouwschap is hier te gen. Het Landbouwschap vindt het ook bezwaarlijk, dat de erfpachter bij onteigening van grond voor een niet- agrarische bestemming, geen recht kan laten gelden op betaling van de waarde van het erfpachtrecht en op Schadevergoeding wegens inkom stenderving. De minister acht een dergelijke schadevergoeding niet mogelijk. Het Landbouwschap zal zich beraden over de gewijzigde voorstellen inzake de Grondbank. GOUDA. Het Nederlands Zuivelbu- reau heeft zijn nieuwe kaasmeisjes aan de pers voorgesteld. De zuivel- ambassadrices zullen het bureau voor een jaar in West-Duitsland vertegen woordigen. Na een ontvangst door de Goudse burgemeester poseerden de schonen bevallig voor het Goudse stadhuis. Om de C.A.O.-metaal Dit nummer bestaat uit 10 pagina's j j Iets dat een herinnering achter laat is nooit waardeloos. Verwachting tot zaterdagavond: Vannacht lichte vorst Overwegend droog weer met veel bewolking en vooral in de avond en nacht plaatselijk mist; tot overwe gend matig toenemen de zuidooste lijke wind; minimumtemperaturen van 0 tot min 4 graden, maxima morgen ongeveer plus 1 graad. Voor zondag: Aantal uren zon: I tot 6. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen; van ongeveer normaal tot 5 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 8 jan. Zon op 8.47, onder 16.47. Maan op 0.51, onder 11.25. 9 jan. Zon op 8.46, onder 16.48. Maan op 2.01, onder 11.39. 10 jan. Zon op 8.45, onder 16.49. Maan op 3.13, onder 11.57. Laatste kwartier: 8 jan. (14.31). IIOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 8 jan. 7.48 20.17 1.34 13.56 9 jan. 8.31 21.05 2.19 14.47 10 jan. 9.26 22.12 3.16 15.46 Doodtij: 10 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-1. Het K.N.M.l. deelt mede: Het komende etmaal gaat de wind bij ons iets toenemen uit het zuidoosten. Dit wordt veroorzaakt doordat een diepe depressie op dc oceaan ten zuiden van Groenland met een kerndruk van 939 mbar. zich in de richting van de Britse eilanden uitbreidt. Hierdoor zal de mist, die eerst nog plaatselijk aanwezig is, worden verdreven. De aanvoer van continentale lucht houdt aan, zodat vannacht bijna overal lichte vorst wordt verwacht, maar overdag loopt de temperatuur weer op tot boven het vriespunt. Verder blijft hel droog weer met in het algemeen veel be wolking. Boven oost Europa is een hogedrukgebied over Rusland naar het zuiden getrokken. Hierdoor werd de strenge vorst uit'Finland verdre ven. Vannacht vroor het er 5 tol 10 graden. de St. Eloy-voorzitter. De heer Prins zou onder andere hebben gesteld, dat dit een verkapte verhoging van dc overlijdingsuitkering is. Deze kwes tie is later in de persoonlijke sfeer rechtgezet. Positief In het gesprek heeft de heer Brus sel ook het werknemersstandpunt over de CAO-Groot Metaal nog eens toegelicht. Daaruit zijn tegenvoor stellen van de werkgevers voortge komen, die aanzienlijk verder gingen dan voor het gesprek Prins-Brussel. De heer Brussel zei dat de eerste reactie van voorzitter Groenevelt van de Industriebond N.V.V., op de ze ontwikkeling prijzend en positief was. ROTTERDAM. 6-1. De kans dat de Koninginnekerk behouden zal blij ven is nog steeds aanwezig. Het ge meentebestuur van Rotterdam heeft donderdag, na een langdurige dis- kussie besloten haar medewerking te verlenen bjj het zoeken naar een an der terrein voor de bouw van be jaardencomplex. Een ontwerpbesluit hiertoe werd met een kleine meer derheid (20 tegen 18) door de raad aangenomen. Het gemeentebestuur kan de Stichting Bejaardenhuisvesting die plannen heeft om op het terrein van de Koninginnekerk het bejaardeh- complex te bouwen, niet garanderen dat zij op 1 september al ergens an ders een begin lean maken met de bouw van het bejaardentehuis. De Stichting Bejaardenhuisvesting werd vorig jaar voor 800.000 gulden de nieuwe eigenaar van de Konin ginnekerk. Kort voordat begin janu ari met de sloop van de kerk zou worden begonnen - kwam er een aktie voor het behoud van de kerk. De evangelist Johan Maasbach is bereid een bedrag van ruim drie mil joen guden voor de kerk te betalen. BREDA, 6-1. Voorzitter P. Brussel van <le metaal- bond St. Eloy (N.K.V.) heeft donderdagavond in Breda voorzitter A. Groenevelt van de Industriebond N.V.V. symbolisch de hand gereikt om een incident tussen hen beiden te vergeten en zich gezamenlijk te bepalen tot de C.A.O.-onderhandelingen in de Groot- metaal. De heer Brussel was in Breda op dringend verzoek van ruim 100 leden van St. Eloy, die werken bü de machinefabriek Breda, onderdeel van het Rijn-Scheldeconcern. De groep van 100 had gedreigd over te stappen naai de Industriebond N.V.V., als het landelijk hoofdbestuur van St. Eloy geen aannemelijke verklaring zou kunnen geven over zijn opstelling tijdens de C.A.O.-onderhandelingen en het zogenaamd geheim overleg tussen de heer Brussel en werkgeversvoorzitter A. Prins. procent over 1971 nog niet is goed gemaakt. b. De groep wil dat de verbeterin gen niet langer in procenten worden aangegeven, maar in centen, omdat door het precentensysteem de kloof tussen de laagstbetaalden en de ho ger betaalden steeds groter wordt. Definitieve C.A.O. Hij gaf aan, dat de groep eerst de definitieve CAO zal afwachten en dat ieder voor zich dan zal uitmaken of hij wel of niet overstapt naar de Industriebond N.V.V. In een uitvoerig betoog over de houding van St. Eloy en de andere vakbonden in de CAO-onderhande- lingen, sprak de heer Brussel ook over zjjn persoonlijk conflict met werkgeversvoorzitter Prins. Het conflict is ontstaan toen de heer Brussel het verlangen naar vo ren had gebracht, de bij overlijden van een werknemer niet opgenomen vakantiedagen door te betalen. Hoe wel het volgens de CAO niet rnag, gebeurt dat in de praktijk vaak, al dus de heer Brussel. De heer Prins heeft daarop der mate onmenselijk gereageerd, dat ik bijzonder boos ben gewox-den, aldus De groep van 100 verklaai-de bij monde van initiatiefnemer H. Mar tens, dat hij niet kan instemmen met de voorgestelde CAO, die door alle betrokken bonden, behalve de Indu striebond N.V.V.is aanvaai'd. De afwijzing argumenteerde hij met twee punten: a. De groep wil geen maximum prijsbijsturing over 1972 van 6Vfe procent, daar het goed mogelijk is dat de prijzen met 8% procent stij gen en omdat het verlies van 2,3 Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1