KOFFIE MELK 39 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Opstellen structuurschets geen taak voor provinciale besturen deze week bij Chevalier begraven Nederlandse Bank verlaagt disconto „Geen economische crisis, wel kwakkelen" Vrouwendienst- plicht in Egypte? Nieuw ruimtevoertuig Overstromingen in Indonesië MEDEDELING Dr. Mansholt werkt aan hogere prijzen voor de landbouw ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE l)on<l<>i'<la;r 6 januari 1972 128ste jaargang Nr. 21009 WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee." ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) J 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer Streekplan Scliouwen-Duiveland ter visie De bestuurlijke indeling DEN HAAG, 5-1. Het opstellen van de structuurschets voor de bestuur lijke indeling wordt niet aan de pro vinciale besturen overgelaten. Minister Geertsema (binnenlandse zaken) zegt in antwoord op vragen van de kamerleden Stoffelen en Van Thijn, dat de feitelijke opstelling van de structuurschets de taak is en blijft van de minister zelf. De minister heeft de provinciale besturen gevraagd voorstellen voor inhoud 1000 gram 189 de bestuurlijke indeling aan de ge meentebesturen voor te leggen. Mi nister Geertsema noemt als een van de belangrijkste voordelen van deze gang van zaken dat de provinciale en gemeentebesturen zo op de meest doeltreffende wijze hun inbreng kunnen leveren. De minister is bij de voorbereidin gen afhankelijk van de medewerking van de provinciale besturen. „Het tempo van de voorbereiding van de structuurschets wordt vooral door deze medewerking bepaald", aldus de bewindsman. Vrijheid meningsuiting ambtenaren Minister Geertsema is gevraagd spoed te betrachten met de herhaal de toezegging om het standpunt van de regering" inzake de vrijheid van meningsuiting voor personen in bij zondere rechtssituaties (ambtenaren en krijgsmachtpersoneel) in een no ta aan de kamer samen to vatten. Twaalf jaar voor Wlatlimir Boekovvsky MOSKOU, 5-1. De Russische dissi dente intellectueel Wladimir Boe- kowsky is woensdag door een recht bank in Moskou veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 7 jaar gevolgd door een verbanning van 5 jaar. Het vonnis is de maximale straf die staat op de beschuldiging van het voeren van anti-Russische activitei ten. Van de vrijheidsstraf van 7 jaar zullen er 2 in de gevangenis moeten worden doorgebracht en de overige 5 in een werkkamp met streng re giem. MAZATLAN, 5-1. De Mexicaan se miljonair Carlos Felton, die elf dagen geleden in Mazatlan werd ont voerd, is woensdagochtend vi'ijgela- ten. Zijn familie had op oudejaars dag een losprijs van 400.000 dollar ongeveer 1,3 miljoen gulden) betaald. Het. is niet bekend of het eer. ont voering op politieke gronden was. Het verzoek is vervat in vragen aan de minister van de kamerleden Roethof' en Laban. Ook vragen zij, of de minister het opportuun acht om in een nieuwjaarsboodschap uit spraken te doen over het recht op vrijheid van meningsuiting van amb tenaren als daaromtrent door de re gering nog geen definitief standpunt is ingenomen. De beide kamerleden informeren, hoe de stand van zaken is met be trekking tot de samenstelling van de toegezegde nota over de vrijheid van meningsuiting en vragen, op welke termijn de toezending daarvan aan de kamer kan worden tegemoet ge zien. PARIJS, 5-1. In aanwezigheid van onder meer prinses Gracia van Mo naco, de zanger Tino Rossi, de bok ser Georges Carpentier, de Franse minister van cultuur Jacques Du- hamel en de komiek Louis de Funes is woensdag in Marnes Ia Coquette bij Parijs de beroemde conferencier Maurice Chevalier begraven. In het kleine dorpskerkje was slechts plaats voor een 150 mensen en buiten ston den nog een duizendtal belangstellen de dorpelingen en bewonderaars. Chevalier overleed zaterdag op 83- jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs aan een nieraandoening. In zijn korte preek zei de pater die de requiemmis opdroeg: „Maurce Che valier wist hoe hij het hart van de mensen moest treffen, en hoe hij overal optimisme, goodwill en vreug de kon brengen". jonair vrijgelaten Eyskens weer formateur BRUSSEL, 5-1. De demissionaire premier van België, Gaston Eyskens, heeft op verzoek van koning Bou- dewijn een nieuwe formatie-op dracht aanvaard. De 66-jarige politicus van de C.V. P./P.S.C. streeft naar voortzetting van de „grote coalitie" tussen zijn partij en de B.S.P., die onder zijn leiding sinds midden 1968 aan het bewind is geweest. AMSTERDAM, 6-1. De Neder- landsche Bank zal met ingang van heden (6 januari) het wisseldisconto met een half procent verlagen van 5 procent tot 4,5 procent. De Nederlandsche Bank zal ook haar andere tarieven met een half pereent verlagen. Met ingang van 6 januari 1972 zullen de volgende ta rieven gelden: wisseldisconto 4,5 procent (was 5 procent),promessen- disconto 5 procent (was 5,5 procent^, rente voor voorschotten in rekening courant en beleningen: voor particu lieren 6 procent (was 6,5 procent) en voor anderen 5 procent (was 5,5 pro cent). Deze verlagingen, aldus een com muniqué, dient uitsluitend te wor den gezien tegen de achtergrond van de daling van de rente in het bui tenland. „Jumbo-Jet" in luchtzak LOS ANGELES, 5-1. Eenentwintig mensen zijn dinsdag gewond, van wie negen ernstig, toen een Boeing 747 „Jumbo Jet" van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij National Air lines met 334 mensen aan boord bo ven Houston in Texas in een lucht zak terechtkwam. De vlieger meldde dat het incident zich voordeed bij een heldere lucht en dal er geen tekenen waren ge weest die wezen op de mogelijkheid van een luchtzak. Het toestel maak te een vlucht van Miami naar Los Angeles. DEN HAAG, 6-1. Geen economi sche ciisis, maar wel een periode van kwakkelen gaan wy tegemoet, voor spelt de secretaris-generaal van het ministerie van econ. zaken drs. G. Brouwers, in het artikel, dat h(j tra- getrouw ter gelegenheid van de .faarwissrling voor dc „Economisch- S'afstische Berichten" heeft ge schreven. De kans is wel groot, dat de econo mische recessies langer zullen wor den en de groeitrend lager. Over de huidige recessie zegt hij dat het van daag nog geenszins vaststaat, dat zij 'e licht? recessie van 1968 zal over treffen. CAIRO, 6-1. Egypte overweegt in voering van de militaii-é dienstplicht voor vrouwen, zo meldt het Egypti sche dagblad „Al Achram". In Egypte zijn thans reeds bijna een miljoen mannen onder de wape nen. SAN CLEMENTE, 5-1. President Nixon van de Verenigde Staten heeft woensdag machtiging gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw ruimtevaartuig, „Space Shuttle' ge naamd, dat geleerden, artsen en an deren naar permanente ruimtestati ons moeten kunnen vervoeren en weer naar de aarde moet kunnen te rugkeren zonder te verbranden. De kosten zullen 5,5 miljard dollar bedragen en het voertuig zal tegen het einde van dit decennium opex'a- tioneel moeten zijn. Het toestel zal een week tot 30 dagen in de ruimte kunnen blijven en de uit twee leden bestaande bemanning zal een landing moeten kunnen uitvoeren als met een vliegtuig. Duits meisje overleeft vliegramp LIMA, 5-1. De 17-jarige Duitse Juliana Koepeke is mogelijk de enige overlevende van een „Electra" ver keersvliegtuig van de Peruaanse luchtvaartmaatschappij „Lansa", dat elf dagen geleden met 92 mensen aan boord verdween op een vlucht van Lima naar Iquitos. Juliana is dinsdag in uitgeputte toestand door twee boeren aange troffen op een vlot bij het dorp Tournavista, 800 km ten noordoosten van Lima. Ze vertelde de boeren dat het toe stel door de bliksem was getroffen en in een bergpas te Chulla was te rechtgekomen. Het vlot had zij zelf gemaakt van takken en lianen. De opsporingspogingen waren dins dag wegens slecht weer gestaakt. Het is niet duidelijk of er mogelijk nog meer overlevenden zijn. LIMA, 5-1. De 17-jarige Westduit- sc Juliana Koepeke. die dinsdag door twee boeren werd gevonden nadat zij elf dagen door het oerwoud van Peru had gezworven, heeft verteld dat er nog meer overlevenden zijn van de vliegramp waarbij z(j betrok ken was. DJAKARTA, 6-1. Zes dorpen in het Westjavaanse district Sering zijn door overstromingen verwoest. Volgens de politie worden 1367 mensen vermist, onder wie talrijke kinderen. Men hoopt evenwel, dat velen zich nog in veiligheid hebben kunnèn stellen in het 'Omringende' heuvelgebied. De rivier de Tjoemjoeng is buiten haar oevers getreden en heeft 433 woningen weggevaagd. De rijstvel den van de dorpen staan zeven me ter onder water. Het Indonesische persbureau An- tara meldt nog, dat de inwoners van Sindoelang, in Noord-Celebes, tij dens noodweer hebben moeten vluchten naar hoger gelegen gebied. Levensmiddelen» lunl in Rotterdam ROTTERDAM, 6-1. Na dc benzi- nestunt in november heeft de Rot terdamse inkooporganisatie Kipo een nieuwe stunt in petto. Vanaf 1 fe bruari gaat men levensmiddelen te koop aanbieden met een korting van minimaal twintig procent. Kipo hoopt hiermee haar ledental, dat na de benziestunt met 500.000 op liep tot ruim één miljoen, uit te brei den tot 1,5 miljoen. Volgens Kipo- directeur de heer W. B. Knoops is het niet de bedoeling een compleet levensmiddelenpakket aan te bieden. „Voorlopig houden we het op blik- artikelen". Voor de levensmiddelenaanbieding komen alleen degenen in aanmer king, die zich voor een tientje als lid van de inkooporganisatie laten inschrijven. In tegenstelling tot de benzinestunt zijn er geen verdere voorwaarden aan verbonden. i Als gevolg van eon techni sche storing aan dc pers ty- dens het afdrukken van dc Zierikzeeschc Nieuwsbode van dinsdr.g 4 januari hebben vele abonnees de krant helaas te Iaat ontvangen. In het byzon- der van dc postabonnees op F Schouwen-Duiveland bereik te ons hierover terecht een aantal klachten. Wy hopen met dc betrokken lezers dat een en ander tot de uitzonde ringen zal blijven behoren. (De directeur) ZIERIKZEE. Dinsdagmiddag ging de CEBECO-rlag in top bij gelegenheid ron de officiële ingebruikneming van het te Zierikzee aan het Jannewekken gevestigde hoofdkantoor CEBECO-Zuidwest. (Foto: Zierikzoesche Nieuwsbode). DEN HAAG. 5-1. Dr. Mansholt. vicc-voorzltter der Europese Com missie. is bezig met het uitwerken van nieuwe Inndbouw-prijsvoorstel- len cn gaat daarby een heel eind in dc richting van een verhoging met gemiddeld zeven a acht procent, zo als hel Europese Parlement heeft aanbevolen. Voor een aantal produk- ten. met name de granen, wil hy be neden dat gemiddelde blyven cn bo vendien wil h(j de verhoging over twee jaren verdelen. Prof. dr. F. W. J. Kricllnars, voor zitter van de commissie Buitenland en integratie van hef Landbouw schap. vertelde dit in de woensdag gehouden bestuursvergadering van dit schap De verhogingen voor de verschil lende graansoorten, zoals dr. Mans holt zich die voorstelt, liggen tussen 6 en 8 procent, waarvan 4, 5 of 6 procent te verwezenlijken in hef prijsjaar 1972 1973. de rest in het in het daarop volgende jaar. Voor suikerbieten denkt dr. Mansholt aan een verhoging met 3 procent. Dc richtprijs voor melk wil hy met 8 proeent verhogen, echter niet via de inleveringsprijs voor boter, maar via de inleveringsprijs voor magere melk-poeder. Voor rundvlees denkt hy aan 13 procent verhoging, waarvan 9 procent te realiseren in 1972 '73. Dit zijn echter voorstellen, aldus prof. Kriellaars, waarbij men op de achtergrond moet zien de vraag wat er gaat gebeuren met de nieuwe koersverhoudingen. BRUSSEL. In het voorjaar zal wor den begonnen met de bouw van het zakencentrum „Brussels Internatio nal Trade Market". Het bouwwerk zal verrijzen in de nabijheid van het Atomium en de Eeuwfeestpaleizen. In 1973 zullen er permanente tentoon stellingen worden ingericht, waar voor inzendingen worden verwacht van meer dan duizend textiel-, con fectie- en meubelfabrikanten. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Een afwijkende mening is niet heilig, het recht erop wel. J WAT nor Di BILT Verwachting tot vrijdagavond: Plaatselijk mist Overwegend droog weer met wol kenvelden, maar ook enkele opkla ringen en plaatselijk mist; in het al gemeen weinig wind; min.-tempera- turen van plus 1 tot min 3; maxima morgen van 0 tot 4 graden. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 2. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden boven normaal. Max.-temperaturen: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 7 jan. Zon op 8.47, onder 16.45. Maan op onder 11.13, Laatste kwartier: 8 jan. (14.31), HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 7 jan. 7.10 19.38 0.49 13.15 Doodtij: 10 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 6-1. Hel K.N.M.I. deelt rustig en op de meeste plaatsen droog mede: Het komende etmaal blijft het weer met veel bewolking en hier en daar mist, terwijl ook in het tempe- ratuurvorloop weinig verandering valt te verwachten. Dit weertype wordt veroorzaakt door een vlak la gedrukgebied. dat zich dicht bij onze omgeving blijft ophouden en steeds verder in betekenis afneemt. Boven Oost-Europa handhaaft zich een om vangrijk hogedrukgebied. dat met koude lucht is gevuld. De vorstgrens loopt van Oost-Polen naar Zuid- Rusland ten oosten van de Zwarte Zee. Boven Midden- en West-Europa komt alleen in de nacht en ochtend plaatselijk lichte vorst voor. Lager dan min vijf graden werd bPt vrij wel nergens.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1