DE ZIERiKZEESCHE COURANT V.N.O.-voorzitter doet beroep op leden NIEUWJAARSWEEKEINDE: DRUKKE WEGEN; VEEL DODEN Maurice Chevalier in Parijs overleden Premier Gandhi wil praten met Bhoetto Drijvende kraan stort over pier - Anderhalf miljoen gulden schade ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 3 januari 1972 128slc jaargang Nr. 21007 DAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118, voor bezorging na 18.00 uur (01110) 2158. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: Vrij rustige jaarwisseling te Zierikzee DEN HAAG, 2-1. Als men het nieuwjaarsweekcinde op vrydag laat ingaan - veel mensen hadden de gehele dag vrij-af - hebben zeker 29 mensen hun leven verloren ten gevolge van ongelukken in het verkeer. De verkeerscentrale van de Rijks politie te Driebei-gen spreekt van een enorm groot verkeersaanbod op vrijdag- en zondagmiddag. Aan het eind van de zondagmiddag ontston den tussen Bodegraven en Harmeien op de autosnelweg Utrecht-Den Haag kettingbotsingen. Hoewel het erg druk op de weg was, hielden veel automobilisten niet voldoende rem- afstand. De gevolgen waren: een vrij ernstig gewonde, <?nige licht gewon den en ongeveer 20 auto's met veel blikschade. Veel schade liepen ook ongeveer zes auto's op bij Ouderam- stel op de weg Utrecht-Amsterdam. Hier waren geen gewonden. De slachtoffers STAPHORST. Het 13-jarige meis je K. Veldman uit Staphorst is zon dagavond in haar woonplaats aange reden door een auto. Zij was op slag dood. Het meisje liep buiten de be bouwde kom rechts op de weg. GELEEN. De 41-jarige J. Coumans uit Sittard is, toen hij na een bezoek aan een bar de Rijksweg-Zuid in Ge leen overstak, gegrepen door een passerende auto. Hij was op slag dood. De auto reed ook een vrouw aan. die in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis in Geleen werd over gebracht. EMMELOORD. Bij Espel (N.O. Pol der) is op oudejaarsavond de 26-ja- rige tractor-chauffeur J. G. H. Hen driks uit die plaats met zijn auto te gen een brugleuning gereden. Hij was op slag dood. De oorzaak is on bekend. DINTELOORD. De 63-jarige mevr. T "^homas-Koning uit Roosendaal is bij een verkeersongeluk in Dintel- oord om het leven gekomen. Zij zat bij haar schoondochter in de auto, die op de Noordzeedijk door nog on bekende oorzaak van de weg ra'akte en in een sloot belandde. De bestuur ster kwam met de schrik vrij. ROTTERDAM. In de oudejaars nacht is in het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam overleden de 26-jarige C. van der Weele uit Borssele. Hij raak te op onverklaarbare wijze van de weg en schoot tegen een boom in Driewegen (gem. Borssele). Hij raak te daarbij zwaar gewond. DIÉMEN. De 43-jarige mevr. J. M. Folie-Wams uit Amsterdam is in een ziekenhuis overleden aan de gevol gen van een verkeersongeluk. Het slachtoffer reed in haar auto op rijksweg 1 (Naarden-Amsterdam) en kwam in de gemeente Diemen door onbekende oorzaak op de linkerweg helft terecht. De auto, die zij bestuur de, kwam fontaal in botsing met een tegenligger. De twee inzittenden uit cle laatstgenoemde auto liepen ver wondingen op. SAARBRUCKEN. Politiemensen be kijken hier een koffer met een deel van de buit en een aantal machine pistolen na de aanhouding van de overvallers van een Keulse bank in Baltersweiler. De leider van de gang sters. de 44-jarige Kurt Vicenik. werd bij de aanhouding beschoten en zwaar gewond. ASSEN. In de Drentse gemeente Roden is kort na de jaarwisseling een rechts van de weg lopende voet ganger gegrepen door een achterop komende personenauto, en ter plaat se overleden. Het slachtoffer was de 36-jarige R. Turksema, afkomstig uit Roden. AMSTERDAM. De twintigjarige B. Offenberg uit Amsterdam is in het Wilhelminagasthuis in de hoofdstad oveiTeden aan zijn verwondingen, die hij had opgelopen, toen hij na een val met zijn motor door een perso nenauto werd overreden. MUNNIKERZIJL (Friesland). Op de Oldebui-gweg in het Friese Mun- nikerzijl is op nieuwjaarsavond een voetganger aangereden door een ach terop komende personenauto. Het slachtoffer, de 51-jarige ongehuwde landarbeider J. Dijkstra, afkomstig uit Munnikerzijl, was op slag dood. RUINEN. Ir de Drentse plaats Ruinen is zondagavond de 22-jarige H. Kats dodelijk verongelukt. De motoriijder vloog uit de bocht en botste tegen een boom aan de linker kant van de weg. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. OOSTVOORNE. De bestuurder van een personenauto, de 21-jarige T. Kloppert uit Geervliet (nabij Vlaar- dingen) heeft zaterdagmiddag op de Kleidijk in zijn woonplaats de macht over het stuur verloren en is ver volgens tegen een boom gebost. Het slachtoffer overleed kort na het on geluk. SITTARD. De 32-jarige heer J. W. Wolters uit Nieuwstad is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. In de gemeente Urmond botste hij met zijn auto achterop een tankauto. Hierdoor ontstond een kettingbotsing waarbij vijf auto's waren betrokken. Automobielbedrijf ISTA wenst u allen een gelukkig nieuwjaar UITGEEST. De 66-jarige mevrouw M. M. E. Baars-van Alten uit Was senaar is in Uitgeest om het leven gekomen, toen de door haar man be stuurde auto bij het oversteken van de daar lopende rijksweg door een andere auto werd aangereden. De heer Baars, die geen voorrang had verleend, werd zwaar gewond in het ziekenhuis te Heemskerk opgeno men. SOMEREN. Op de Kanaaldijk in het Brabantse someren is in de nacht van zondag op maandag een perso nenauto frontaal ingei'eden op een kraanwagen die een auto sleepte. De bestuux-der van de personenauto de 29 jarige G. Obbema uit Asten, over leed ter plaatse aan zijn verwondin gen. HEERLEN. De 51-jarige heer L. G. van Weert uit Stein is om het le ven gekomen, toen hij met zijn per sonenauto tegen een dwai's over de rijksweg Heerlen-Geleen staande meubel-tx'anspoi'tauto botste. Hij oveiTeed ter plaatse van het ongeluk. LOPPERSUM. In Loppex'sum is de 50-jarige heer A. van de Bex-g uit Wix'dum met zijn motorrijwiel in botsing gekomen met een pex-sonen- auto on een kind op een fiets. De heer Van de Bei'g kwam om het le ven, het kind wex'd ernstig gewond ovex-gebracht naar het academisch ziekenhuis te Groningen. BEILEN. De 10-jai-ige Geert Ver beek is zonder op het vei'keerfe let ten de provinciale weg bij Beilen overgestoken en aangereden door een passerende personenauto. Met zwaar hei'senletsel moest de jongen naar een ziekenhuis in Assen wordcii'' overgebi"acht, waar hij aan zijn ver wondingen is bezweken. Veel doden bij verkeersongeluk in Thailand BANGKOK. 2-1. Bij een verkeers- ongeluk in Thailand zijn oudejaars nacht 21 mensen om het leven geko men en meer dan 30 gewond. Het on geluk gebeux-de toen een bus met 61 vakantiegangers bij Petsjkasem, 240 km. ten zuidwesten van Bangkok, te gen een vi-achtwagen" botste. Volgens de politie was de chaufféur van de bus in slaap gevallen. De bestuux-der van de vrachtauto was vex-dwenen voor de politie ter plaatse was. DEN HAAG, 31-12. „Intussen wil ik nogmaals een persoonlijk beroep op u doen het V.N.O.-bcleid in prak tijk te brengen. Dit beleid houdt in dat de matiging van de loonontwik keling die eventueel in de onderhan delingen voor 1972 wordt bereikt, zo volledig mogelijk tot uitdrukking komt in het nalaten van prijsverho gingen of het beperken daarvan tot het saldo van kostenstijgingen en -dalingen". Dit heeft de voorzitter van hel Verbond van Nederlandse Onderne mingen. drs. S. C. Bakkenist, ge schreven in een op woensdag 29 de cember gedateex-de brief aan de le- denvei-enigingen en -ondernemingen van dit verbond. Deze brief is don derdag verzonden en zal de geadi-es- seerden vxijdag bereiken. De heer Bakkenist heeft deze brief geschreven omdat er „nu het cen trale overleg voorlopig is afgex-ond en de feitelijke ontwikkeling in dc bedrijfstakken en ondei-nemingen moet worden afgewacht, x-eden is dc balans op te maken en tc txachten de vooruitzichten voor 1972 wat na der te omlijnen". Zeker negen-en-twiutig mensen verloren het leven in liel verkeer Record-aantal schepen in Rotterdamse haven ROTTERDAM, 31-12. Dit jaar zijn 32.520 schepen de Rotterdamse haven binnengelopen. Dit is een record. Het hoogste aantal in het verleden be droeg 32.145. Dit was in 1968. Daar na kwam een kleine inzinking. Dit vertelde de burgemeester van de Maasstad, W. Thomassen, vrijdag middag tijdens een oudejaarsbijeen- komst van de Rotterdamse haven- vereniging in de Burgerzaal van het stadhuis. PAIUJS. 1-1. Op 83-.jarigc leeftijd is op Nieuwjaarsdag in Par\js over leden de beroemde Franse zanger en conferencier Maurice Chevalier. HfJ stierf in een ziekenhuis, waar h(j mei een nlcraandocning was opge nomen. De dood trad onverwacht in door een hartverlamming, zo heeft het ziekenhuis meegedeeld. De zieke had een rustige dag gehad. Er was geen reden tot bijzondere bezorgdheid. Het stoffelijk overschot is dadelijk naar de Parijse voorstad Marnes La Coquette gebracht, waar Chevalier een landhuis bezat. In overeenstemming met dc wens van de overledene zal de begrafenis van Maurice Chevalier in de grootste eenvoud geschieden, zo heeft Fran cois Vals. die de afgelopen twintig jaar zijn impressario was, meege deeld. Van het overlijden van Maurice Chevalier is zowel in Frankrijk als daarbuiten met grote emotie kennis genomen. Dc Franse televisie wij zigde haar programma. In tal van Parijse theaters werd een minuut stilte in ach! genomen, nadat het nieuws van het overlijden was be kendgemaakt. DACCA-BANGLA DESJ. Een niet-Bengaalse, Oostpakistaanse man omklemt zijn zoon, die waarschijnlijk slachtoffer van de cholera is. Vader en zoon behoren tot de ongeveer 30.000 niet-Bengalezen, die naar een jutefabriek ten zuiden van de stad zijn gevlucht om aan eventuele wraak van de Benga lezen te ontkomen. Bij elkaar dus wel het dieptepunt van ellende. NEW DELHI. 1-1. Premier Indi ra Gandhi van India heeft op een persconferentie gezegd met president Bhoetto over vrede te willen onder handelen „zodra dc politieke situatie in Pakistan is opgehelderd" cn zon der inmenging van derden. De Indiase premier zei tc hopen dal Bhoetto zich zal rcalisex-cn dat vrede in hun deel van de wereld van wederzijds belang is. Dc regering van Bangla Desj heeft de toestand in haar hele gebied nu onder controle. De Indiase strijd krachten zullen niet langer dan stx'ikt noodzakelijk blijven. Volgens mevrouw Gandhi zijn reeds 250.000 vluchtelingen naar Oost-Pakistan teruggekeerd en zal het grootste deel van de ongeveer 10 miljoen zeker voor eind februari uit India zijn vertrokken. Over de beti*ekkingen met de Ver engde Staten zei de Indiase premier dat haar land prijs stelt op vriend schap met Amerika maar dat het de vrëag is of de ï'egering in Washing ton vriendschap wenst. Amerika moet de realiteit aanvaarden dat met Bangla Desj een nieuwe staat is ontstaan. ROZENBURG. 2-1. Ongeveer an derhalf miljoen gulden schade is voor de Graan Elevator Maatschap pij tc Rotterdam ontstaan, toen in de Chemiehaven in het Botlckgcbied haar drijvende kraaii Gem. 1 oni- s'oeg en het pas voltooide eindpunt van dc transportband op haar nieu we lichterpier voor derivaten-over slag vernielde. Het moet gebeurd zijn in de nacht van oud- op nieuwjaar. Naar pas zondag bekend werd ontdekte een wachtman van dc G.E.M. op nieuw jaarsmorgen tussen half vijf en vijf uur de enorme ravage. Van dc tien meter hoge ophouw van het eindpunt werd meer dan de helft afgeslagen cn kwam in het wa ter terecht, terwijl het ondex-ste ge deelte geheel werd ontzet. De kraan zonk, de bak ervan ligt geheel onder water. Dc nieuwe overslag - ven tran sportband van enkele honderden meters lengte tussen een ander ha venbekken cn de lichterpier in de Chemiehaven - zou midden maart in gebruik worden genomen. Daarin is nu een vertraging gekomfn van on geveer drie maanden. Op het moment van het ongeluk lagen er geen lichters langs de G.E.M.-pier. Er was niemand aan boord van de drijvende kraan en op omliggende schepen is niets gehoord. Naar de oorzaak kan men, zolang de bak van de drijvende kraan niet bo ven water is gehaald, slechts gissen. EPE. 1-1. Dc jaarwisseling is dit maal in het Gelderse Epe wel bij zonder rumoerig verlopen. l>e drie voorgaande jaren moest de politie ook al in actie komen, nu ging het omstreeks 02.00 uur naar een climax. Honderden jongelui richtten in dc Hoofdstraat vernielingen aan en stichtten vele branden. Toen deze een gevaarlijke cynvang' begonnen aan tc nemen, greep dc politic onder persoonlijk bevel ran burgemeester J. H. Bcrgh. hardhandig in. Vrijwel al het beschikbare personeel - zes tien man - werd ingeschakeld. Ge wapend met dc ..lange lat" voerden zij meermalen langduirge ch arch es uit. waarbij harde klappen vielen. Bij het blussen van een straatbrand werd een brandweerman door en kele jongelui aangevallen en zo ern stig aan het gelaat gewond dat hij zich onder doktorsbehandeling moest stellen. Dal was ook het geval met een hoofdagent, die van achteren werd aangevallen en zo'n hevige kaakslag kreeg dat hij tegen de grond sloeg en enige tijd buiten be wust zijn was. De kaak moest door een arts worden gezet Dit nummer bestaat uit G pagina's -W t f Ais een mens de helft van zijn f wensen kon vervullen t t zou hij tweemaal zoveel zorgen hebben. j Verwachting tot maandagavond: Veel bewolking. Zwaar bewolkt met plaatselijk regen of sneeuw; tot matig of zwak afne mende wind uit uiteenlopende rich tingen; maximumtemperaturen on geveer 4 graden. Voor dinsdag: Aantal uren zon: 0 lot 2. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min.-temperaturen: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-tempei'aturen: vah ongeveer normaal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EX MAANSTANDEN 4 jan. Zon op 8.48. onder 16.42. Maan op 21.18 onder 10.37. Laatste kwai'tier: 8 jan. (14.31). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: 4 jan. 5.26 17.55 11.12 23.26 Doodtij: 10 jan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1