EEN RESULTAAT VAN horpanta SUCCESJES Tholen en St. Phili dijkverhoging STREEKNIEUWS besloten tot Vóór en na het gebruik ZIERIKZEE, 12-6. Woensdagmid dag heeft de vergadering van het Waterschap Tholen en St. Philips- land besloten direct tot dijkverho ging over te gaan. Deze dijkverho ging gaat ruim 300.000 gulden kos ten. Het betreft hier stukken zeedijk tot een lengte van gezamenlijk 3.200 me ter langs de Anna Jacobapolder. Een en ander houdt verband met de ge stegen waterhoogte na de afsluiting in het Volkerak. Evenementenlijst voor Zeeland De Prov. Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft een evenementenlijst uitgegeven voor de gehele provincie Zeeland. In deze lijst zijn alle evenementen opgeno men die op dit moment bekend zijn en die plaatsvinden tussen nu en me dio september a.s. ZIERIKZEE Aan de Nederlandse Econooni- sahe Hogeschool te Rotterdam slaag de onze stadgenoot, de heer Cees L. de Hooge, voor het kandidaatsexa men Economie. Gevonden voorwerpen Op het bureau der rijkspolitie te Zieriikzee, zijn inlichtingen te beko men van de volgende gevonden voor werpen: Rechter kinderschoen; geruite sjaal; dop van benzinetank; beige regenjas; zwarte damesrok; houten duimstok; groene vulpen; wieldop; wollen das; bruine schooltas; een pond suiker; twee kinderstepjes; zijden sjaal; kinderbril; Jenneth gasaansteker; gaatjes kniptang; gou den pinkring; zwarte voetbalschoe nen; huishoudtrap; een toeter; zak- kam in etui; rood riempje; tas met sinaasappelen; zwarte regenbroek; witte gymschoen; bijbeltje met leren band; herenhorloge; rode step; na maak parelsnoer; geruite sjaal; zil veren kettinkje „Lia"; blauw wind jack; Fiat wieldop; gouden kettinkje groene regenbroek; rode velg met band (900 X 20); zwarte gymschoen; schooletui met pen en potl.; grijze potloodhouder; kettinkje met han ger; tas ing. jute zakje; zwarte ge vlochten tas met inh.; 150 plastic buisjes (lengte 2Yz cm.); gouden ring met bi; steen; zilverkleurige bal; zwarte damestas; plastic zak inh. 2 badlakens en 3 zwembroeken; Ko dakfilm in doosje; koffer met sokken en kousen; Teddybeer; beige hoed en groene das; bruine jongenssöhoen bromfietsverzekeringsplaatje; bam boe hengel; zwarte regenbroek; geie regenbroek en jas; gele regenbroek en jas; 'heren polslhorloge; Zeeuwse knop. Verder zijn inlichtingen te beko men over rijwielen (w.o. minifiets), ihandsdhoenen en wanten, geld, por temonnees, brillen, auto- en huis sleutels. Tijdens de vergadering werd de mening geuit dat de kans op een ramp als die van 1 februari 1953 veel groter is geworden nu het waterpeil meer gestegen is dan door Rijkswa terstaat is berekend. Laagste inschrijver Door de N.V. Grontmij te Goes werd namens de plaatselijke com missie voor de Ruilverkaveling „De Poel" onder 's Heer Hendrikskinde ren aanbesteed het maken van een aantal duikers met bijkomende werkzaamheden. Laagste inschrijver was het Aannemingsbedrijf „Schou- wen-Duiveland" N.V. te Zierikzee met een bedrag van f 238.000. Afscheidsavond openbare lagere scholen De afscheidsavond voor de leerlin gen van de zesde klas van de open bare basisscholen alhier zal plaats vinden op vx'ijdag 20 juni a.s. in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Voor deze avond is een gevarieerd pro gramma samengesteld van toneelspel, zang en muziek. Na de pauze (met verloting) zal opgevoerd worden de musical „Meester Pennelik". Verder staat op 't programma het optreden van een beatband, een goochelaar en uiteraard zal deze avond ook de uitreiking plaatsvinden van de ge tuigschriften. DREISCHOR Schooljeugd op reis Op de openbare lagere schooi te Dreisdhor, zijn de schoolreisjes voor dit jaar weer achter de rug. De klassen 1 tot en met 4 brachten een beizoek aan het sprookjespark „De Efteling" te Kaatsheuvel. Op de plaats van bestemming werd eerst getracteerd op limonade en een versnapering, waarna de jeugd het sprookjesbos introk. Het bleek een topdag in het bos, maar niettemin genoot de jeugd volop. Na de maaltijd woonden de leerlingen het kindercircus „Roberti" bij, dat zijn tenten h:ier had opgeslagen. Na een bezodk aan de speeltuin, werd de terugreis aanvaard. Onderweg was er nog tijd voor een ijsje en om kwart voor acht konden de ouders zidh weer over hun kroost ontfer men. Ondanks slecht cn koud weer werd ook het schoolkamp voor de klassen 5 en 6 een succes. Het werd gehouden in de jeugdherberg te Ohaam (N.B.). van waaruit trips ge maakt wei'den. De reis naar Ohaam werd gemaakt met partikuliere auto's. Te Bergen op Zoom werd een speeltuin bezocht en in het bos gegeten. Nadien was er gelegenheid tot het beoefenen van balspelen, maar weldra begon de regen als spelbreker op te treden. De tweede dag gold een bezoek het leeuwenpark „Safari" te Hilva- renbeek. Odk bezodht de jeugd het Eurostrand, maar toen was het bit ter koud en zwemmen was er niet bij. Alleen de trampolines kregen aller belangstelling, 's Avonds maak te een deel van de groep nog een wandeling. Op de terugreis (derde dag) was er gelegenheid te zwem men in het bosbad Hoeven. Ondanks minder gunstig weer, toch een fijn kamp. NIEUWERKERK Teraardebestelling H. C. van der Zandc Op de algemene begraafplaats van Nieuwerkerk vond woensdagmiddag 11 juni de ter aardbestelling plaats van de heer H. C. van der Zande, die zondag 1.1. op 77-jarige leeftijd overleed. Dit gebeurde onder zeer grote belangstelling. Aan het graf sprak ds. M. G. Westerhof, Neder lands hervormd predikant ter plaat se, naar aanleiding van Romeinen 13 vers 7 tot 9. Er werden geen toespra ken gehouden. De zoon van de over ledene, de 'heer J. v. d. Zande, sprak een kort woord en dankte voor de vele blijken van belangstelling. Bij de belangstellenden op de be graafplaats waren o.a. ir. J. D. Dorst, ir. Herweijnen, hoofd van de C.R.D. in Nederland, ir. D. van der Zaken, hoofd-ingenieur-direkteur van de Cultuur Technische Dienst in Zee land, Z.LJVÏ.-voorzitter ir. J. Prins - de overledene was jarenlang kring voorzitter op Sohouwen-Duiveland - de heer P- J- J- Dekker (Nood-ka mer), huidige kringvoorzitter A. J. G. Doeleman, de heer J. A. van de Bijl, de dijkgraaf van het waterschap Schouwen-Duiveland, de heer A. M. Geluk. Voorts waren vertegenwoordigers van verschillende andere organisa ties aanwezig, terwijl oud-burge meester J. Romeijn van Ouwebkerk en burgemeester A. A. van Eeten van Duiveland eveneens van hun belangstelling blijk gaven. Geslaagd Voor het theoretisch gedeelte van de tweejarige cursus „Monteur mo torvoertuigen", slaagde dezer dagen in Voorschoten onze plaatsgenoot, de heer Wim van Dijke Mz. Onze dorpsgenote mej. G. Wes terhof is geslaagd voor het examen aan de Rijks Opleidingsschool voor Onderwijzers(essen), te Middelburg. SIRJANSLAND Collecte Rode Kruis De collecte voor het Rode Kruis, verzorgd door Nannie Neele, Joke Dorst, Hennie Donselaar, Nannie Dorst, Carla v. d. Maas. Ineke Poot, Frans Capelle, Jan Heijboer en Wim de Jonge, heeft f 176,35 opgebracht. Schoolreisje Donderdag 19 juni a.s. hopen de leerlingen van de o.l.-school alhier hun jaarlijks schoolreisje te maken. De reis gaat ditmaal naar Rotter dam, waar o.m. een bezoek aan Blij- dorp en de havens zal worden ge bracht. OOSTERLAND Schooljeugd naar kampeerboerderij De leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 van de openbare lagere school alhier, hoofd de heer P. T. Bolken baas, hopen op 16, 17 en 18 juni e.k. een schoolkamp te houden op de kampeerboerderij „De Kleine Me- lane" te Bergen op Zoom. Het ver voer zal geschieden door ouders- automobilisten. Men vertrekt op maandagmorgen 8 uur vanaf het schoolplein aan de Groene Poort. De thuiskomst is woensdagavond om streeks 9 uur. BRUINISSE De in de Ned. Herv. Kerk te Bruinisse gehouden collecte voor de kinderbescherming (algemene diako- nale collecte) bracht f 537,50 op. Rode Kiuis-collecte De te Bruinisse gehouden collecte ten bate van het Rode Kruis bracht f 1051 op. De collecte werd gehouden door de leden die sedert kort in het bezit zijn van het E.H.B.O.-diploma. V.V.V.-evenementenprogramma De V.V.V. Bruinisse heeft voor het seizoen 1969 weer een aantrekkelijk evenementenprogramma samenge steld. Dit vermeldt onder meer: 14 juni: Concert Kon. Fanfare Aar denburg jeugdkorps. 21 juni: Concert Kon. Fanfare Sem- pre Crescendo uit Middelharnis. 28 juni: Concert Kon. Harmonie Kunst en Eer, Zierikzee. 26 juli: Concert door het jeugdkorps van de City of Oxford Silver Band Dewingates Temperance Band uit Oxford. 26 juli: Internationaal zeehengelcon- cours door de H.S.V. „De Greve- lingen". 30 juli: Wielerronde van Bru voor amateurs. 31 juli: Internationale hengeiwed- strijd met boten (Hengelsportver. „Het Zijpe". 1 en 2 augustus: Mosselfeest. 16 augustus: Concert muziekvereni ging Apollo uit Goedereede. 2 sept.: Concert muziekvereniging Nu met Hope, met lampionoptocht. 6 en 7 sept.: Toertocht Dordrecht- Bruinisse, met medewerking van de watersportvereniging Dor drecht en omstreken. 13 sept.: Hengelwedstrijd om het kampioenschap van Schouwen- Duiveland; georganiseerd door hengelsport ver. „Het Zijpe". Mooi-weer-reisjes O.L.-schoolleerlingen De openbare lagere school maakte deze week met de klassen 1, 2 en 3 een schoolreisje naar Rotterdam. Met de metro werd een ritje ge maakt, dat zeer in de smaak viel bij de jeugdige reizigers. En diergaarde Blij dorp is nog altij d een tuin waar niet alleen allerlei dieren zijn te zien maar waaraan ook een flinke speel tuin verbonden is. De apen, de oli fanten en de wilde dieren waren de grootste trekpleisters voor het jeug dige publiek. Klas 4, 5 en 6 gingen naar Den Haag. Ook in deze stad zijn een aan tal vaste punten die in trek zijn bij schoolreizen zoals nog altijd' het Pa norama Mesdagh; verder Maduro- dam en de Pier die allen hun aparte aantrekkelijkheid hebben. En wie naar Den Haag gaat, rijdt op de te rugweg ook nog even langs de speel tuin Drievliet. Twee zeer geslaagde schoolreisjes, ook mede door het bij zonder prachtige weer. Hervormde en Geref. Vrouwenverenigingen bijeen De hervormde vrouwenvereniging te Bruinisse was deze week te gast bij de gereformeerde vrouwenver eniging ter plaatse, een bezoek dat zeer goed is bevallen en over en weer zeker herhaald zal worden. De presidente van de gefeformeer- de vereniging mevrouw IJzelenberg- Olree heette de gasten hartelijk wel kom en ging de voorgeschiedenis van deze bijeenkomst na. Begonnen werd met het zingen van Psalm 150, waar na gelezen werd Psalm 72, waarover de presidente een inleiding hield. Mevrouw Steketee hield een cause rie over Martin Luther King, waar naar geboeid geluisterd werd. Een bespreking en diverse vragen waren het resultaat. De bijdrage van me vrouw de Jonge-Haeck „Gewoon huisvrouw", waarbij het feit, dat men als huisvrouw bij het invullen van officiële papieren steeds „zon der beroep" moet invullen had aller instemming. Mevrouw de Ruiter-de Jonge leidde een nummer hersen gymnastiek in, terwijl de presidente daarna een ernstig gedicht voor droeg. Met een terugblik op het af gelopen verenigingsjaar (het was de laatste avond van het seizoen) sloot de presidente de avond. De presi dente van de hervormde vereniging mevrouw de Koning-Jumelet dankte hartelijk voor de bijzonder goede ontvangst en de mooie avond. Er werd enkele keren pauze gehouden waarin koffie, thee en soep werd ge serveerd. Zes Bruinisser jongens als acteurs Zes jongens uit de hoogste klasse van de chr. lagere school te Brui nisse beleefden deze week de dag van hun leven. De K.R.O.-televisie was in Bruinisse om opnamen te maken voor het jeugdprogramma „Oebele". Samen met de hoofdrol speler, de bekende akteur Ab Hof stee, die de rol van Paulus de post bode speelt, moesten de jongens een overval op een zeepiraat op touw zetten en ook uitvoeren, 's Middags om 2 uur voeren ze de werküiaven uit de Grevelingen op, om pas om 6 uur weer in de haven terug te keren. Boordevol verhalen en enkele mach tige ervaringen rijker, stapten de jongens van boord. Op 23 augustus zal het programma met de opnamen van dinsdag worden, uitgezonden en Bruinisse zal dan ongetwijfeld aan de t.v. gekluisterd zitten. Als belo ning kreeg de school een prachtige langspeelplaat met alle liedjes uit vroegere uitzendingen van het pro gramma „Oebele". DEN HAAG. De staatssecretaris van sociale zaken en volksgezond heid, dr. R. J. H. Kruisinga, heeft zich in principe bereid verklaard medewerking te verlenen aan de re alisatie van een inrichting voor blin de en geesteszwakke 'kinderen te Vries (Gr.) met een capaciteit van 200 plaatsen. Tibetanen worden onderdrukt SAIGON, 12-6. Een vertegenwoor diger van de Dalai Lama op de boeddhistische wereldconferentie die op het ogenblik in Saigon wordt ge houden, heeft verklaard dat de Chi nezen in de afgelopen tien jaar ruim 200.000 boeddhisten hebben ver moord. De Tibetanen leefden onder een tiranniek bewind. De Chinezen hadden de bevolking alle vrijheden ontnomen, waaronder de vrijheid van godsdienst. De Dalai Lama is het geestelijke hoofd van de Tibetaanse boeddhis ten. KERKNIEUWS Ger. Kerk Brouwershaven Ds. B. Wentsel 50-jaar predikant Zaterdag 14 juni a.s. krijgt - zoals reeds gemeld - ds. B. Wentsel, ge reformeerd predikant te Brouwers haven, te Ridderkerk een receptie aangeboden door de kerk in die plaats. Ds. Wentsel heeft de Ridder- kerkse gemeente 37 jaar gediend en is vanaf 1959 verbonden aan de Ger. Kerk te Brouwershaven. Tijdens de receptie zal worden stilgestaan bij het unieke feit, dat ds. Wentsel als actief predikant de vijf kruisjes heeft volgemaakt. De jubilerende predikant is 81 jaar. Van meetaf aan had ds. Wentsel, die ook de gemeente van Nieuwen- dam-Zunderdorp diende, belangstel ling gehad voor de zending. In Nieu- wendam waren veel bootwerkers onder zijn gehoor. In deze plaatshad hij contact met o.m. de grote voor man van de S.D.A.P. Koos Vorrink en eist samen met hem te komen tot een systeem van drankbestrijding. In Ridderkerk was veel werk te doen. De gemeente bestond toen (in 1922) uit 781 zielen. In zijn Ridderkerkse tijd schreef ds. Wentsel het boek „Huig Baas", onder een pseudoniem. In het alge meen trouwens publiceerde hij veel in kerk- en dagbladen. In 1938 maakte de thans jubilerende predi kant een reis naar het toenmalige Palestina, dat nog onder Engels be stuur stond. Vijf a zes jaar was hij voorzitter van het deputaatschap van de zending, afd, Zuiti-Holand en werd afgevaardigde in de R.V.S. (Raad van Samen wei'king). Tegenover de vernieuwingen in de kerk staat de Ridderkerkse emeri tus-predikant nuchter en vrij posi tief tegenover de jeugd. De veran dering der tijden wordt, naar me ning van de predikant, te veel opge schroefd. Staande achter de dingen, zou hij - als de tijd terug te draaien viel - geen ander werk willen doen, dan het doorgeven van Gods bood schap aan de mensen. Twee maal was ds. Wentsel secundus van de sy node. Hij is dankbaar voor de over komst van vele gereformeerden-vrij gemaakt te Brouwershaven, want zijn ware streven is gericht op de eenheid der kerken. Ds. Wentsel blijft te Brouwershaven woonachtig en wil nog voorgaan in kerkdiensten. De bovenstaande foto's tonen de heer J.v.d. Broek, Bredalaan109 te EINDHOVEN, die de HORPANTA PREPARATEN heeft toegepast.Vele NIET GESLAAGDE POGINGEN van de heer v.d. Broek gingen hieraan VOORAF.Een leverancier gaf hem tenslotte de raad om HORPANTA te gaan gebruiken. Het bovenstaande resultaat was het gevolg. De heer v.d. Broek is echter wel zo verstandig zijn haar nog steeds met HORPANTA te onder houden. Maarhet zou beslist onjuist zijn te verwachten, dat een dergelijk succes te bereiken is bij IEDERE man of IEDERE vrouw. Wel is duidelijkgezien het grote aantal positieve resultaten, waarvan er vele in de loop der jaren werden gepubliceerd dat de HORPANTA PREPARATEN een grote invloed uitoefenen op het behoud en het weer verkrijgen van gezond haar. De VERWAARLOZING van haar en hoofdhuid speelt echter een grote rol bij het verergeren van haaruitval en roos. Een WAARSCHUWING is dan ook op z'n plaats. Gebruik tijdig de HORPANTA PREPARATEN. Financiële overwegingen behoeven u niet te weerhouden de weten schappelijk samengestelde HORPANTA PREPARATEN te gebruiken. HORPANTA HEEFT ALLES VOOR UW HAAR (tegen zeer aanvaardbare prijzen)Horpanta haartonicums "standaard", "forte" (bestrijden haaruitval en/of hardnekkige roos). Horpanta massage-olie (geeft een droge hoofdhuid de noodzakelijke bescherming). Horpanta haarcrème (houdt uw haar in vorm, verdiept de natuurlijke haarkleur). Horpanta shampoo's voor normaal, droog en vet haar (tevens roosverwijderend). Gebruikt u haarlak? Neem dan de veilige Horpanta haute coiffure hairspray. Horpanta is verkrijgbaar bij uw drogist, apotheker, kapper, parfumeriezaak of de parfumerie-afdelingen. Fabrikant: Chem. Cosm. Ind. "ALVERMIJ", Leeuwarden. Heeft uw leverancier het Horpanta-produkt dat u wenst niet in voorraad, vraag hem dan de fabriek of de groothandel in pharmaceutische produkten, parfumerieën en kappersbenodigdheden te bellen. Te koop Autogarages f 290,kompl.; schuurtjes f 185,vakantie huisjes f 780,Vraagt gra tis prospektus. - Houtbouw Ubachs, Kerkrade (Limburg). Jonge hennen en mesthanen. Pluimveebedrijf Schouls, L. van St. Hilaire 1, Zierikzee. Telef. (01110)2232. Volop tuin- en perkplanten. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, alléén Hogezoom 20, Haamstede, tel. (01115) 383 Tweelingr-wandelwagen en kolenconvector, beide in zeer goede staat. Caustraat 51, Zierikzee. Twee 3-jarige ezelmerries (drachtig); Eén 3-jarig ezel- hengst compleet met kop- stukjes en zadeltj es. Telefo nisch te bevr.: (01883) 2809. Van particulier, Borgward Isabella, bouwj. '61, met ra dio, km-stand 110.000 i.z.g.s. t.e.a.b. Borgward station car voor de sloop gratis. Lau- rensweegje 7, Oosterland, te lefoon (01114)499. Van particulier: Vrachtauto, Austin, motor B.M.C. 4-cyl. diesel. Laadverm. 4250 kg met huif, bouwj. '61, km- stand 195.000 t.e.a.b. Laurens, weegje 7, Oosterland, tele foon (01114)499. Postzegels te koop of te mil gevraagd, Nederland, Oos tenrijk, ook oude brieven en postkaarten. Mulockstraat 23, Zierikzee. Duitse studie piano. M. Krij ger, Hogeweg 46, Haamstede, telefoon (01115) 490. Daf 600, kleur blauw, met nieuwe motor. M. Krijger, Hogezoom 46, Haamstede, te lefoon (01115)490. Kleine elektrische oven met twee kookplaten. M. Krijger, telef. (01115)490, Hogezoom 46, Haamstede. Ford Cortina van 1965 cn 1 Trabant van 1964. Garage M. van Dijke, telefoon (01114)- 364, Nieuwerkerk Solide houten verkooptent, zg.a.n. 4 bij 2 meter, geheel uitneembaar. C. W. Jonker, Haamstede, tel. (01115)383. I.g.st.z. 2 C.V. (eend) 1962. Koopje! Te bevr.: Groeneweg 3, FJlemeet. Z.g.a.n. wandelwagen, Koel- stra, hoog model, slechts 1 jaar oud, en 2V2-pits gascom- foor (stadsgas), Koraalstraat 5, Zierikzee. Te koop gevraagd I.g.st.z. 2e hands koelkastje. Brieven onder nummer 3132 aan het bureau van dit blad. Personeel gevraagd Direkt te aanvaarden: thuis werk. Folders vouwen, adressen schrijven, enz. Inl. (postzegel insluiten) „Uni- tex", Postbox 184, 's-Herto- genbosch. Huisdieren Gevonden op de Blokweg te Zierikzee: een schildpad. In lichtingen bij: H. J. Dorre man, Varremarkt 4, telefoon 3433, Zierikzee. Hulp-inspec teur Ned. Ver. tot Bescher ming van Dieren afd. Zee land-Noord. Diversen: Rook een pijp! Gezellig en niet duur. Pijpen in alle prij zen bij sig.-magazijn D. C. Viergever, hoek Kraanplein, Zierikzee en Weststr., Haam stede. Schakelt u over van kolen op olie? Ook dan kunt u te recht bij Moerland, Lammer markt 10, Zierikzee. Tel. 2358. Nieuwe klanten een gratis vat. Wij lessen met Ford Cortina, D.A.F. en scooter. Elke maan dagavond 19.30 uur theorie. Rijschool Keijzer, Hogezoom 144, Renesse. Tel. (01116) 692. Wat u nodig hebt op drogis- terijgebied: Geneesmiddelen, parfumerieën, enz... u vindt het bij het beste adres: Dro gisterij „De Honingkorf", M J. v. d. Boogaart, gedipl. dro gist A.N.DB, Poststraat (t/o postkantoor), Zierikzee. Auto- en 'motorrijschool „All Round-service" lest met Ford 12 M. Volkswagen, scooter. Theorie-avonden met projec tie en magnetisch bord. Ge dipl. instructeur M. de Looze. d'Aillystraat 12 te Zierikzee telef. 2235. Verpleegster worden? Liefst in een nieuw ziekenhuis en in een moderne, gezellige stad? Onze eerstvolgende op leiding start op 1 september 1969. Inlichtingen: Directrice Diaconessenhuis. Eindhoven. Voor het vegen van uw schoorsteen over geheel Schouwen-Duiveland naar: P. Geluk, Nieuwe Haven 119, Zierikzee, tel. (01110)3129. De nieuwe goedkope en leuke Poppell-aansteker van f 5,25, in vele kleuren, bij sigaren magazijn D. C. Viergever, Weststraat, Haamstede en hoek Kraanplein, Zierikzee. Wij gaan met vakantie van 14 t/m 28 juni. Brandstoffen- handel Moerland, Lammer markt 10, Zierikzee. Autorijschool A. J. Kort, er kend en gediplomeerd door FNOP en VAMOR, Zeeaster straat 8 te Nieuwerkerk, tel. (01114) 478. Ook te ontbieden in de Westhoek, tel. (01115) 381 Iedere week verkeers- les - Tevens autoverhuur. Vakantie. Han Koster, gla zenwasser, Zierikzee, van 12 tot 21 juni a.s. Roestvrijstalen pedaalem mers. J. F. v. d. Ven, v/h Wijsman, Schuithaven 6, Zie rikzee, telefoon 2973. S.V. Z.S.C. Liefhebbers die 't a.s. seizoen willen voetballen gaarne voor 20 juni opgaaf bij D. Fonteine, Burgem. de Bruinstr. 29, Ellemeet en P. J. v. d. Horst, Ingridstraat 13, Scharendijke. Dinsdag 17 en woensdag 18 juni gesloten. Kapsalon van Dam, Zierikzee. Smeedijzeren hangers, arm banden, oorbellen, manchet knopen. Geschenkenhuis R. den Boer, Dam 11, Zierikzee. Wie heeft woensdag 11 juni j.l. in het zwembad „De Val" een verkeerde bril meegeno men? Graag ruilen bij: Addy Smits, Moggestraat 15, Zie rikzee. NOOIT TEVERGEEFS GEADVERTEERD IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5