NEDERLAND OP WEG NAAR RECORD AARDAPPELEXPORT 0IVZE PUZZELRUBRIEK Wat biedt de BEELDBUIS? ruim woonhuis GESLOTEN Fa. Koevoets fruitteeltbedrijf juui) Heropening j SAFFIRETTE DE LUXE Wasserij Chemische Wasserij „DE ZON" N.V. DEN I1AAG. 4-6. Nederland lykt op weg te t(jn naar eeu record-aard- appelexport. Van oogst 1968 werden tot en met mei 564.000 ton geëxpor teerd wat nog maar weinig minder is dan het record van 576.000 ton, dat in het jaar 1955-'56 werd bereikt De export gaat nog door. Een en ander blijkt uit mededelingen van het Produktschap voor Aardappelen. De groothandelsprijzen hebben dit jaar nogal wat ups en downs ge had. De drie groottesorteringen van Bintje deden op 17 februari op de Rotterdamse beurs resp. f 9,-, f 9,50 en f 10,50 per honderd kg. Daarna was er een eerst geleidelijke, vervol gens forse stijging, waardoor de stand op 14 april f 19,50, f 20,50 en f 22,- was. Na die datum ging het weer bergafwaarts: f 15,50, f 17,- en f 18,- op 27 mei, maar de daarop vol gende week gaf opnieuw een verho ging te zien: f 19,-, f 19,- en f 21,50 op 2 juni. Volgens het produkt- schapssecretariaat komen de telers met deze groothandelsprijzen toch niet aan het bedrag van f 15.-, dat» geldt als gemiddelde kostprijs tot Goud voor film DEN HAAG, 5-6. De gouden staaf, die koningin Juliana kreeg, toen ze de hoofdbank van de Nederlandse Bank N.V. opende, is te gelde gemaakt. De opbrengst, 50.920, schonk de vorstin aan het Koningin Juliana Fonds (ter bevorde ring van maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouw- iverk). Het Fondsbestuur zal het geld gebruiken om een lang gekoesterde wens te ver vullen: het laten maken van een voorlichtende film over het maatschappelijk werk. Dit blijkt uit het zojuist versche nen jaarverslag over 1968 van het Koningin Juliana Fonds. het midden van het afzetseizoen. De gemiddelde consumentenprijzen voor Bintjes stegen tussen half april en half mei in Den Haag van 31 tot 32, in Amsterdam van 31 tot 34 cent per kilo. Eigenheimers stegen In Den Haag van 33 op 34 cent, in Amster dam bleven ze op 36 cent staan. De invoer van nieuwe aardappelen blijft achter bij voorgaande jaren. Tot eind mei van dit jaar was 3.500 ton ingevoerd, tegen 5.500 ton eind mei 1968 en 8.000 ton eind mei 1967. De prijs aan de grens ligt thans op ongeveer 50 cent per kilo. Van nieu we aardappelen uit eigen oogst wordt voor half juni geen veiling- aanvoer van betekenis verwacht. SPORT VOETBAL Wedstrijd zaterdag- en zondagafdelingself tallen Zaterdag a.s. worden, zoals ge meld, op het sportpark Bannink te Zierikzee, aanvang half drie, een tweetal voetbalwedstrijden gespeeld tussen de vertegenwoordigende za terdag- en zondagafdelingselftallen van Haarlem en Zeeland. Het zaterdagelftal van Zeeland zal uit de volgende spelers worden sa mengesteld: Jac. Marijs, K. van Bel- zen (beiden Arnemuiden), A. van de Krecke Cs Heer Arer.dskerke), J. Kiel, J. 't Gilde cn W. Jansen (allen Hoek), J. bij de Vaate (MEVO). A. Schoolmeester en W. de Kok (beiden Nieuwdorp), S. Wisse (Oostkapelle), D. d'Hont (Spui), W. Maljers (Veere), L. Meulmcester (Vlissingen) en L. Dingemanse (Meeuwen). Voor het zondag-afdelingselftal zijn de volgende spelers uitgenodigd: L. Hemie en J. Trapman (beiden Aardenbujpg), A. Rijnberg en J. Rijn berg (DFS), B. Maas (Hoofdplaat), C. de Mol (Luctor), H. Balthazar, J. Gabrielse, K. Minderhoud, J. A. Minderhoud en H. de Pagter (allen Noormannen), P. Schipper (Robur), P. J. Pilaet, J. Seen en M. Kornelis (allen Schoondijke). Altijd zien wij een verband tussen de weersomstandigheden en dc puz zeldrift van onze lezers, maar dit maal klopt dat toch niet. In de hui zen moesten opnieuw de kacheds aan, maar veel gepuzzeld werd' er niet. Mogen wij andermaal verzoe ken bij de oplossing naam en adres niet te vergeten. Een aantal puzzels moest naamloos de prullebak in. De eerste prijs is ditmaal bestemd voor: Mevr. G. J. Hccbels-Bodbyi A. v. d. Wcrfhorstsingcl KAALTE De tweede prijs «gaat naar: Dc heer J. v. d. Berge Finnenburg 32 DEN HAAG De oplossing van de puzzel is de volgende: Horizontaal: 1. thermometer; 10. boa; 11. kopek; 125 dijk; 14. fa; 15. N.P.; 17. lei; 18. ze; 19. el; 21. note- dop; 24. relmuis; 27. er; 28. meter; 30. boter; 31. Ba; 32. gek; 34. Iade; 35. eten; 36. cel; 37. elan; 39. sen; 40. dol; 41. veld; 42. bek; 44. lover; 46. man; 47. eigen; 48. partij; 50. neg; 51. kraag; 55. per; 57. Aden; 59. koe; 60. den; 62. nurk; 64. Let; 65. rage; 66. Elis; 68. mes; 69. Ob; 70. repel; 71. rijzig; 73. de; 74. parasol; 77. kanteel; 79. te; 80. ik; 81. pen; 83 Mg; 84. in; 85. eed; 87. Namen; 89. els; 91. vuil nisbelt. Verticaal: 1. t.o.; 2. handel; 3. R.K.; 4. mol; 5. open; 6. mei; 7. e.k.; 8. ede len; 9. rij; 10. bat; 13. keu; 14. forel; 16. potas; 18. zetel; 20. libel; 21. ne ger; 22. Em. 23. pedel; 24. rotor; 25. Mr.; 26. saldo; 29. Reno; 30. bede; 33. kabinet; 36. centrum; 38. negen; 41. varen; 43. keg; 45. vla; 46. map; 49. galop; 51. kogel; 52. reel; 53. ader; 54. gelijk; 56. oksel; 58. debat; 59. ka pok; 61. nizam; 63. reden; 65. residu; 67. singel; 70. Ra; 72 GT; 75. ree; 76. demi; 78. eis; 81. pan; 82. Nes; 86. e.v.87. nl.; 88. N.B.; 90. Lt. De nieuwe puzzel De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: 1. kruisbloemig kruid; 5. symptoom; 10. kledingstuk; 12. klein, smal, veelal stilstaand water; 14. plaats in Utrecht; 15. over, langs; 17. zinnebeeld van de marine; 19. mannelijk dier; 20. deel van Europa; 23. belemmering (figuurlijk); 25. voorzetsel; 27. knaagdier; 28. lang, dun en smal stuk hout; 29. echtge- oot; 30. deel van Indonesië; 32. gro te klier; 34. uit iemands binnenste voortkomend; 35. heer (afk.); 36. waas; 38. geslacht van mensen of ieren; 39. niet meer aanwezig; 40. vogelprodukt; 41. ternauwernood; 43. oofddeksel; 45. Zweedse munt; 46. kleefstof; 47. rolrond halfbont voor ames; 48. dik en plomp; 50. niet root; 53. rechterlijk ambtenaar op et platteland in vroegere jaren; 56: ij woord 58. onheilaanbrengende go- lin (mythologie); 59. gegraven diepte; 51. van weinig verstand getuigend; •2. gehalteëenheid van goud (afk.); :3. nijdige, gemelijke kerel; 65. go- aante van bovenmenselijke grootte; 7. uithangteken bij drogisterijen; 69. ivier in Duitsland; 70. loterijbriefje;, 1. grootvader (kindertaal); 73. vrccdaard (figuurlijk); 74. veer kracht; 75. bewerking v. c. composi- ic met versierende toevoegsels; 78. verplaatsing v. e. stuk op het schaak bord; 79. appelsoort; 81. Japanse ■mint; 82. treklijn; 84. soort schaat sen; 86. buigzaam; 87. borstharnas; 88. gespannen. Verticaal: 1. snel, vlug; 2. vrou welijk dier; 3. kolk v. e. schutsluis; 4. voegwoord; 6. eerstkomende (afk.); 7. nieuwsorgaan; 8. zwemvogel; 9.' deel van de hals; 10. overscharige kaart in het kaartspel; II. vreemde titel; 13. wenden, draaien; 14. gebla derte, groen; 15. rijgsnoer; 16. niets uitgezonderd; 18. spelleiding (toneel); 19. buiging; 21. laagte tussen bergen; 22. bloeiwijze; 24. toverkunst; 26. mannetje v. h. konijn; 29. Europeaan; 31. omslag voor papieren; 33. .am bacht, beroep; 34. Europeaan^ 37. fraaie bloem; 39. herbergier; 41. woonschip; 42. Ned. rivier; 43. de handeling van bieden; 44. voorzetsel; 49. zangstem; 51. wandversiering; 52. al te goed mens; 54. gezichtsorgaan; 55. bovendeel van de slokdarm; 57. voormalig munststuk met een rui ter als beeldenaar; 59. oude bena ming voor kaliumcarbonaat; 60. boosheid,drift; 62. flink mansper soon; 64. tussenpersoon tussen bis schop en lagere geestelijkheid; 65. sleepnet voor het vangen van oes ters; 66. stad in België; £8. van krachtige pezen voorzien; 70. nader hand; 72. bloem; 75. deel van Zuid- Amcrika; 76. sprookjesfiguur; 77. na het genoemde of bedoelde; 80. bo venhoek v. e. zeil; 83. boom; 85. voorzetsel; 86. militaire rang (afk.). ZONDAG 8 JUNI. NED. I. In het zondagmiddagpro- gramma na het nieuws, het week- journaat en de verkeersinformatie de eerste van een serie uitwisselings programma's die buitenlandse om roep maat scha pp ij en voor elkaar maakUen. Nederland komt met een documentaire over de Deltawerken en Noorwegen, dat vanm'ddag aan bod komt, met een reportage over de totstandkoming van een dierentuin. De rest van de NOS-middag wordt gevuld met s/xort. Rob Kerkhoven geeft commentaar bij de rechtstreek se reportage van het internationale waterpolotoumooi, dat dit weekein de in Oldenzaal wordt gehouden. De gezamenlijke kerken brengen ons dan nog even in Heerlen, waar een symposium is gehouden over Oorlog en Vrede. Voor de kinderen de bij belvertelling Woord voor woord". Totdat Studio Sport aan bod komt nog een tweede kerkelijk program ma en wel „Zingend geloven", dat ditmaal uit de hervormde kerk in Vreeland komt. Het avondprogram ma van de KRO omvat maar twee onderdelen. Een uur duurt de eerste aflevering van de serie „Wat nu, grote man". De grote man uit deze by onze oosterburen bijzonder popu laire comedie is een meneer, die het ver geschopt heeft in de wereld. Hij begon als arbeider, maar staat nu aan het hoofd van een wereldcon cern. Daarna nog een aflevering van de Duits-Oostenrijkse serie docu mentaires over de grote wereldgods diensten. Onderwerp is het Hindoe isme. NED. II. Een tekenfilmpje uit de Joegoslavische school gaat vooraf aan het concert voor jonge mensen met Leonard Benrstein en zijn New York Filharmonisch Orkest. In dit programma een aantal eigentijdse 'interpretaties van com}x>sities van Johann Sebastiaan Bach. „Een mens is maar een mens'' met Netty Ro- senfeld en „De Oude Draaidoos" ma ken ook deel uit van het VPRO- programma. Simon tekent een film portret van de grote comedy-maker Ernst Luzitsch. „Moeder, wat is er mis met deze planeet" heet de „opera met veel bedrijven" die Roelof Kiers vervolgens realiseert. Dit merk waardige werkstuk is gebaseerd op een boek van Theo Kley. Voor de rest kunnen ive alleen maar zeggen dat het een hippe opera is, die eigen tijdse problemen aansnijdt en die waarschijnlijk in en rond de Am sterdamse jeugdsociëteiten met veel interesse zal worden gevolgd. „Om gaan met de dood" is een program ma gewijd aan een dezer dagen ge houden symposium onder die titel, waaraan vele wetenschapsmensen en kunstenaars meewerken. MAANDAG 9 JUNI. NED. I. Opnieuw een Duitse serie en het is alweer een populaire: „Ho tel Forellenhof" met in de hoofdrol niemand minder dan de bekende Hans Söhnker. Hij is het hoofd van een familie, die in het Zwarte Woud een hotelletje en een forellenkweke- rij drijft. Een eigen NCRV-produk- tie na het journaal. Jaap Molenaar bezocht nl. een reünie van oudzee vaarders, allemaal inannen die de tijd nog hebben meegemaakt van de grote zeilschepen. Ze vertellen over die tijd, toen een zeeman nog een held was. Daarna musiceert de Reu nion Jazz Band die door pianist Joop Schrier werd samengesteld uit oudleden van de Dutch Swing Col lege Band. Aan deze reünie 1969 werken ook mee de vermaarde Franse zanggroep The Swingle Sin gers, de hooggestemde zangeres Chrisiiane Legrand en de Hotclub '69. In „Bureau Bristol" krijgt in specteur Barlow het moeilijk tijdens de opening van een nieuwe speel- club, waar hij by aanwezig is. Tot slot enkele bijbelse liederen. NED. II. In „Vaders tegen wil en dank" radkt Buffy's lievelingspop een arm kwijt, waarna aan Oom Bill en butler French de taak haar te troosten. Na het journaal het Natio naal Ballet van de Filippijnen, „By- anilian". Het is een bijzonder spec taculaire groep die fraai uitgedost oosterse dansen ten beste geeft. Twee afleveringen van „Peyton Pla ce" vervolgens. Het is een spannen de aflevering met veel ontroering en beweging. Na Avro's Televizier" kunnen we nog kijken naar een zo mers „Nationaal Allerlei". Herman Pieter de Boer en John Schelfhout zochten de best stukjes uit de voor gaande zeven afleveringen en maak ten daarvan een nieuwe. ZONDAG 8 JUNI. NED. I: 15.30 Nieuws; 15.32 Week- joumaal; 15.55 Verkeersinformatie; 16.00 Jeugddocumientaire16.30 Wa terpolo; 17.15 Oorlog en vrede in Heerlen; 18.00 Einde; 18.55 Pluimpje (kleur); 19.00 Woord voor woord; 19.05 Zingend geloven; 19.30 Sport; 20.30 Journaal; 20.35 Wat nu, grote man; 21.35 Hindoeïsme; 22.25 Jour naal. NED. II: 18.55 Pluimpje (kleur); 19.00 Nieuws; 19.05 Tekenfilmpje (in kleur); 19.11 Concert voor jonge mensen; 20.00 Een mens is maar een mens; 20.20 De Oude Draaidoos; 21.00 Moeder, wat is er mis met deze planeet; 21.30 Omgaan met de dood; 22.25 Journaal. MANDAG 9 JUNI. NED. I: 18.50 Pluimpje (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Hotel Forellenhof; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Kaap Hoornvaarders; 21.00 Reünie '69: 21.30 Bureau Bristol; 22.20 Kijk eens om je heen, zijn we in de wereld wel alleen; 22.25 Journaal; 22.30 Pauze; 23.00 Filmkunde in het voortgezet onderwijs (Teieac); 23.30 Einde. NED. II: 18.50 Pluimpje (kleur): 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 Vaders tegen wil cn dank. (in kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Bayanihan (kleur); 20.45 Peyton Place; 21.30 Nationaal allerlei; 22.00 Televizier; 22.25 Jour naal. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij ken nis van de geboorte van onze zoon NIELS E. BROEKEMA B- BROEKEMA-v. d. VALK Weesp, 3 juni 1969 Sinnigvelder straat 113 JAN CORNEUS HENDRIK BOER en CORNELIA DELST hebben de eer, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats vinden op vrijdag 27 juni om 14.30 uur ten stadhuize te Zierikzee. Juni 1969 Zuid Beijerland, Molendijk 9 Zierikzee, Mulockstraat 36 Receptie van 16.30-18.00 uur in restaurant „Concordia", Zierikzee. Toekomstig adres: Molendijk 9, Zuid Beijerland Heden overleed na een langdurig lijden onze lie ve moeder en oma DINA VOSHOL-DE 1IAAN in de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden. Fam. VOSHOL Noordgouwe, 5 juni 1969 Het medeleven in de moei lijke dagen na het overlijden van onze lieve zoon, broer en zwager ADRIAAN JAN RIJN is ons tot grote steun ge weest. Wij betuigen langs de ze weg hiervoor onze erken telijkheid. J. RIJN A. E. RIJN VAN DE BERGE PIET, JAN en NELLY Scharendijke, juni 1969 Dokter L. J. v. tl. Zaude Nieuvverkerk heeft dinsdag 10 juni geen spreekuur Heden overleed mijn ge liefde en zorgzame vader JOOST VAN BURG in de ouderdom van 88 jaar. A. J. VAN BURG Dreischor, 5 juni 1969 Zuidstraat 3 Geen bloemen De begrafenis zal plaats vinden maandag 9 juni a.s. des n.m. 2.00 uur. Te koop: in centrum van Zierikzee, bevat 2 kamers, portaal, w.c., keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers met zolder, gro te tuin, leeg te aanvaarden. Te bevragen: L. J. v. <1. Houten Meelstraat 36, Zierikzee Telefoon (01110)2998 Heden overleed onze ge liefde oom en oud-oom JOOST VAN BURG in de ouderdom van 88 jaar. Namens de familie: S. L. VIJVERBERG Ouwerkerk, 5 mei 1969 J. KIKSTRA C. KIKSTRA-KOPER zeggen hartelijk dank, ook namens wederzijdse ouders, voor de zeer vele blijken van belangstelling bij hun huwe lijk. Spijkenisse, mei 1969 Mizardstraat 12D De zeer vele brieven en andere bewijzen van deelneming, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en over grootvader BENJAMIN WILLEM SCIIOT Jaczn. hebben ons getroost en gesterkt. Wij betuigen daarvoor langs deze weg onze oprechte dank. Zierikzee, juni 1969 Uit aller naam, C. SCHOT-BERREVOETS De heer en mevrouw TER HAAR-KRIKKE, delen hun relaties en klanten mee, dat zij de doe-het-zelf-winkel hebben overgedaan aan de heer en mevrouw VAN ZOEST-KREUKNIET. Zij danken allen, die hun zaak bezochten hartelijk voor het genoten vertrouwen en bevelen de heer en mevrouw VAN ZOEST-KREUKNIET gaarne bij u aan. De heer en mevrouw TER HAAR-KRIKKE Bij deze delen wij u mede, dat wij op 9 juni a.s. het, „Doe - het - Zelf", centrum, Poststraat 3, heropenen. Wij nodigen allen uit vanaf die dag de zaak te komen be zoeken en hopen u in de toe komst naar tevredenheid te mogen bedienen. De heer en mevi*ouw VAN ZOEST-KREUKNIET lot 7 juni a.s. (vakantie) MOL VERF BEHANG KUNSTNIJVERHEID Nw. Boogerdstraat ZIERIKZEE Hierna staan wij weer voor u klaar I Eeu leuke broek Een practiscli jack Havenpark 5 - Zierikzee STEUNT UW RODE KRUIS 27 mei—7 juui CIIPACC ICCl Wal u nodig hebt op drogis- vUVVLvlIkO terijgebiedGeneesmiddelen, Personeel gevraagd Werkster gevraagd voor 4 ochtenden per week, tevens meisje voor zaterdags als hulp in de winkel. Banket bakkerij Brouwer, Zierikzee. Lange Nobelstraat 16. Te huur Bovenhuis voor klein gezin. Centrum Zierikzee. Br. mevr. J. van Rijswijk-v. d. Hoek, „Vredenhof", Ësperantolaan 2, Arnhem. Huisdieren Dierenvrienden! Indien uw hond voorzien is van een penning, uitgegeven door de Söphia Vereniging wordt bij weglopen of zoekraken uw trouwe vriend gemakkelijk opgespoord. Inlichtingen: P. I. Heijboer, vertegenwoordi ger v. d. Sophia Ver. tot Be scherming van Dieren, Es doornstraat. 33, Niemverkerk, telefoon 583. parfumerieën, enz.., u vindt het bij het beste adres: Dro gisterij „De Honingkorf", M. J. v. d. Boogaart, gedipl. dro gist A.N.DB, Poststraat (t/o postkantoor), Zierikzee. Helpt uw Rode Kruis lielpeu Te koop Spruitplanten. A. Boutkan, Sltiispad 54, telefoon 762, Haamstede. V X Oliekachel en z.g.a.n. kinder- A wagen. D. J. Looman, Sluis- pad 6, Haamstede, telefoon i X (01115)696. Diversen A Vakantie van 16 juni t.m. 28 juni. Kapsalon Kik, Bruinis- X. se. Tel. (01113)-209. A Rook een pijp! Gezellig en niét duur. Pijpen in alle prij- zen bij sig.-magazijn D. C. Viergever, hoek Kraanplein,A Zièrikzee en Weststr., Haam- stéde. Ijl Ook na sluitingstijd uit onze automaat met oude of nieuwe guldens zware en halfzware shag en sigaretten bij Siga renmagazijn D. C. Viergever, hoek Kraanplein, Zierikzee. Wij lessen met Ford Cortina, D. A.F. en scooter. Elke maan- y dagavond 19.30 uur theorie, Rijschool Keijzer, Hogezoom A 144, Renesse. Tel. (01116) 692. A* Te koop gevraagd in de Westhoek liefst met woning. Opgave van prijs, grootte en ligging onder nummer 3123 a/h bu reau van dit blad. Maandag (9 van het f „DOE HET ZELF CENTRUM" Poststraat 3, Zierikzee Aluminium jaloezieën met 10% korting en gratis ophangen Nu ter kennismaking gedurende de maand juni Komt u eens vrijblij vend informeren Verder vindt u in het „Doe het zelf centrum" o.a.: Hout en boord m Golfplastic Ijzerwaren Ripolin-vcrf Horrcgaas Pciycel-tegels Bloembakken Meubelbouwpakkcttcn Ccta-bcver-produclcn Schoorstccnplatcn Cristal, echte keramische tegels „Doe liet zelf centrum" - Zierikzee Cp vrijdag 13 juni a.s. houden wij. in de Graanbeurs A van „Het Huis van Nassau", Lange Nobelstraat 2 te Zierikzee een receptie ter gelegenheid van het afscheid van *j* de lieer J. J. HANSE f als directeur van de Coöperatieve Aankoopvcreni- A ging „Schcuwcn-Duiveland" te Zierikzee. Afnemers, leden, relaties, vrienden en bekenden geven wij van 4.005.30 uur graag de gelegenheid A deze receptie te bezoeken. HET BESTUUR X Voor ons rayon SCHOUWEN zoeken wij zo spoedig mogelijk een representatieve, correcte en actieve in het bezit van rijbewijs B/E Aanmelden zo spoedig mogelijk aan: Wijngaardstraat 17 - Goes Telefoon (01100) 7310 Sclieepvaartberichten Abida, 11-6 te Thameshaven vervv. Acmaea, 3-6 te Quinhorn. Ameland, 3-6 1350 m. NO Parama ribo naar Curasao. Calamares, 3-6 25 m. Z Miami naar Almirante. Geeststar, 2-6 te Barbados. Ganymcdcs, 4-6 te Valparaiso. Gulf Swede, 3-6 160 m. NO Doggers- bank naar Bantrybaai. Koratia, 4-6 tc Singapore. Mississippilloyd, 3-6 te Singapore. Skadi, 7-6 tc Rio Para. Twee Amerikaanse torpedoboot- jagers zullen op 18 juni dc Zwarte Zee opvaren voor vierdaagse ma noeuvres! zo maakte het Pentagon donderdag bekend. SAIGON. Bij een Zuidvielnamese actie die 'drie weken heeft geduurd, zijn 683 Zuidvietnamese militairen gedood, gewond of vennist, zo is woensdag in Saigon meegedeeld. SALISBURY. Een „Harrier" ge vechtsvliegtuig van dc Britse lucht macht, dat vertikaal kan stijgen en landen, is bij Salisbury in Engeland neergestort. De vlieger is in veilig heid. Naar ihct in ambtelijke kringen in Bern verluidt, heeft de Zwitserse justitie de Noordierse protestantse extremist ds. Ian Paisly en aanhang de toegang tot ihet land ontzegd. UTRECHT. In bet eerste kwartaal van dit jaar is het aantal leden van de bij (het Nederlands Vei'bond van Vakverenigingen aangesloten bon don gestegen van 554.895 tot 558.979. DEN HAAG. Dc Wcslduitsc mi nister van buitenlandse zaken, Willy Brandt, heeft op dc W. Eu.-confcren- tic in Den Haag een topconferentie van „dc zeven" voorgesteld voor het komende najaar. Naar verluidt zijn donderdag bij de botsingen tussen Amerikaanse militaire politic cn arbeidcx*s in dienst van de Amerikaanse strijd krachten op Okinawa talrijke men sen gewond geraakt. Dc Organisatie voor Afrikaanse Eenheid fOAE) heeft, donderdag de negerbevolking van Ahocsië opge roepen tot een gewapende opstand tegen (het blanke bewind van Ian Smith.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5