Verbindings- en geluidszaken Grondzaken, restauratiesubsidies en ondervvijsvoorschotten G.V. JRust Hoest 'naar défilé op Soestdijk Zwartkijkers! aangifte formulier Dan kijkt n gernst! Wat biedt de BEELDBUIS? Aanvullende bijdragen uit bet Gemeentefonds vastgesteld De onderzoekingen in de kelder van het slot „Haamstede" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Visdag 11 april 1969 Nr. 20180 Drie zaken hier, die - naar ons gevoelen - waard zijn de aandacht op te vestigen. Bij de recente brand te Burgh (een stuk duin werd zwartgeblakerd) is wel ge bleken, dat bij de bestrijding voor al behoefte bestaat aan walkie-tal kies. Niets is belangrijker, behalve water natuurlijk, dan efficiënte on derlinge verbindingen en het een hangt, met name in de gegeven situatie, met het andere samen. Als er goede verbindingen zijn, is het zoeken naar water ook een stuk eenvoudiger. Walkie-talkies zouden derhalve tot de vaste uit rusting van de brandweer (brand weren) dienen te behoren, die ge roepen zijn om duin- en bosbran den te bestrijden. Hoe akuut tijdens de brand het gemis aan verbindingsmateriee! werd gevoeld, blijkt wel uit het feit dat terstond „met de pet werd rondgegaan", om alvast een aan loopje te hebben op een te stich ten fonds, waaruit walkie-talkies zouden kunnen worden aange kocht. Wellicht ligt hier ook een taakje voor de gemeente, voor de natuurbeschermers, de verenigin gen of de burgerij. In goede sa menwerking moet het eens zover komen. Een andere zaak geldt „ons al ler" Smit Bolnes N.V. een indu strie, die al diepe wortels heeft geslagen in de streekgemeen schap en er niet meer uit weg te denken zou zijn. Smit Bolnes is één van de „gelukte" bedrijven, die naar Zie- rikzee kwamen in het kader van de na-rampse industrialisatie. Een klein „schoonheidsvlekje" op dit bedrijf, vinden wij - met vele an deren - het nachtelijk proefdraaien van gereed gekomen motoren. De ze motoren staan op een proef- bank en draaien, terwijl de deuren van de machinehal wijd openstaan hun onnoemelijk aantal decibels er uit, die regelrecht penetreren in een slapend Zierikzee. Gewoon een vriendelijke vraag hier: „Is er niets tegen te doen?" Kimnen er geen geluidsisolerende maatregelen worden genomen. Nieuwe motoren moeten proefdraaien, dat is een klare zaak, maar moeten ze - voor al in het havenkwartier - zo slaap- verstorend proefdraaien? Het zou heel prettig zijn, als hierop iets kon worden gevonden. Klachten bereikten ons ook over de bijna onvoorstelbare gehorig heid in de meeste delen van de Zierikzeese nieuwbouwwijk. Een klop op een muur aan het ene ein de van de straat, is ook in het laat ste huis te horen. Het gegons van gesprekken in het ene huis dringt door tot het andere. Pas erg is het als er met stemverheffing (en waar zou dat niet voorkomen?) wordt gesproken. Ook allerlei ander in tiem en onprettig geluid blijft niet binnen de muren van een en het zelfde huis. Is er wellicht toch met wat isolatiemateriaal niet enige verbetering in te brengen? De molens van de Schermer SCHERMERHORN, 10-4. Donder- dagmiddag is door de dijkgraaf van Schermer en van het Hoogheem raadschap van de uitwaterende slui zen in Kennemerland en West-Fries land, de heer J. Posch, een plan be kend gemaakt dat tot doel heeft de elf molens, die de Schermerpolder nog ibezit, van de ondergang te red den en daarmee een uniek cultuur monument te redden, zoals oud-pre mier prof. dr. ir. W. Schermerhorn zei. 'Advertentie Gemeenteraad Zierikzee Feest reisje op 30 april Kijkgeld betalen Stoeten we allemaal. Dat staat in de wet Wees verstandig dl vraag een aan. Dat doet u zo: ScBrijf nw naam CB adres achter op «en Jege envelop en stoor die - zonder poetzegel aan Z1EB1KZEE, 10-4. Op de donder dagavond gehouden vergadering van de gemeenteraad, onder voorzitter schap van burgemeester D. W. Kas telein werd besloten akkoord te gaan met een grondprijs van f 0,50 per m- voor aankoop van een stuk grond (14.20 a> van het Waterschap Schouwen-Duiveland. De Centrale Commissie voor de Onteigeningsver goeding had destijds een prijs ge noemd van f 0,10, maar daarmede ging het waterschap niet akkoord. Besloten werd een stuk grond, groot 5 m2, gelegen achter zijn wo ning in de Poststraat te verkopen aan de heer P. J. Beuzenberg voor f 75,-. De raad ging ook akkoord met de verkoop van een strook grond van 72 m2 aan de heer M. P. Ravia, ter vergroting van zijn pand Ravestraat 11. Mevr. Van der Werve bleek zeer ingenomen met deze oplossing. „Ik hoop dat er meer van. dergelijke ge vallen komen, waarbij twee huizen tot één worden gemaakt", zo merk te zij op. Een verder besluit had be trekking op de aankoop van grond ter verbreding van de Deltastraat a f 2,50 per m-\ Verder een kleine op pervlakte van een bebouwd en be woond perceel op de hoek Straal- weg-Groeneweegje. Dit werk heeft enige tijd stil gelegen, wegens het warme weer (aanbrengen van as falt). Doorstromingsverordening ingetrokken Besloten werd de z.g.n. doorstro mingsverordening in te trekken. Er is nog een restant bedrag van f 8754, dat het college wel wilde zien aan gewend in de woningsector (bouw douchecellen). Mej. Beije wees op een financieringsmogelijkheid van openbare toiletten. Een bezwaar- ZONDAG 13 APRIL. NED. I. Geen Matineevanmid dag, maar in plaats daarvan de „Bos- brigadiers" en het eerste deel van het concert dat het Concertgebouw orkest dezer dagen gaf ter gelegen heid van zijn tachtigjarig bestaan. Alst gastsolist treedt op de grote Yehudi Menuhin. Omstreeks vijf uur komen dan nog de voetbaluitslagen met aansluitend het IKOR-program- ma ,,'t Zaï de kerk een zorg zijn", waarin Han hammers voor de twee de keer het Christendom en het Marxisme aan elkaar gaat toetsen. Na de fabel en de bijbelvertelling al weer een kerkelijk programma. Ikor en Convent van Kerken produceer den gezamlijk „Gabriël Smit aan het woord", een film over de dichter- criticus Gabriël Smit. Voor de ver dere avond i.s- het bijna allemaal sport wat de klok slaat. NTS-sport met beelden van het weekeinde wordt op de voet gevolgd door de rechtstreekse reportage van de eer ste ontmoeting van de strijd in de halve finales van de Europacup tus sen Ajax en Spartak Trnava. Tussen de wedstrijd en de nabeschouwing is er net tijd voor een korte film over ,Tien jaar Amerikaanse ruimtevaart' De film is door de NASA gemaakt. NED. II. Dorus laat zijn kinder klanten weer liedjes zingen op zijn schoot. In de VARA-rubriek „Be spied'' een film die Jan Veenman maakte in het stroomgebied van de Altmuhl in Zuid Duitsland. Na het nieuws blijven We nog in de weten schappelijke sfeer met „Verkenning in wetenschap". Willem van Aspe- ren maakte een bijdrage over va- cuumtechnieken, mogelijkheden, toe passingen en moeilijkheden. In „The Virginian" raakt Trampas gewond als er een overval wordt gepleegd op een postkoets. Dat heeft voor hem nare gevolgen. Een verhaaltje van Simon Carmiggelt uit zijn bundel „Toontje lager" en dan de zesde af levering van de Belgisch-Nederland se co-produktie over het Cabaret Nu. Het is de laatste aflevering van het seizoen, waaraan o.m. meewerken Drs. P., Seth Gaaikema, Fiet en Frans Koster en de Belg Jef Burm. MAANDAG 14 APRIL. NED. I. In het concert voor jonge mensen komt Leonard Bernstein vertellen over Moussorgski's beken de stuk „De Schilderijententoonstel ling". Fred van der Vlugt besteedt zijn rubriek „Wereld op wielen'' ge heel aan de East Africa Safari Ral- lye. In de onverslijtbare VPRO-ru- briek „De Oude Draaidoos" neemt Simon van Collem ditmaal een heel bekend regisseur op de korrel, nl. de grote Fritz Lang, die dezer dagen in Nederland was. Daarna een film over de Spaanse burgeroorlog, die dertig jaar geleden werd beslist. Franco won, maar de strijd tegen het fas cisme is daarmee niet tot een einde gekomen, hoewel de Spaanse dicta tor zich. tuist te handhaven. Een aan tal Nederlandse oud-Spanjestrijders vertelt van zijn ervaringen en meer nog van zijn teleurstellingen na de strijd. In een uitzending van het Hu manistisch Verbond een gesprek over het probleem van de echtschei ding. Na het laatste journaal volgt dan nog de Teleaccursus over de ex port. NED. II. Na „Scala" neemt de AV RO het heft in handen. Eerst met een van de meest succesvolle jeugd uitzendingen van de Nederlandse te levisie „Vaders tegen wil en dank". Na het nieuws belicht Ria Bremer weer allerlei wetenswaardigheden uit de regio, in de rubriek „Regio - vizier". En dan „Peyton Placemet de 100e en 101e aflevering. De pro blematiek concentreert zich op de fabriek van David Schuster, die een aantal arbeiders wil ontslaan. De kleine gemeenschap komt er tegen in opstand. Herman Pieter de Boer, Mat van Hensbergen en John Schelf hout zorgen voor wat divertissement met hun „Nationaal Allerlei". De avond wordt afgesloten met „Avro's Televizief'. schrift van Smit Bolnes N.V. in zake schoning van een sloot bij de Caustraat-Grachtweg werd niet ont vankelijk verklaard. De wethouder van P.W. merkte op dat de betref fende sloot slechts half in bezit is van Smit Bolnes. De heer Den Boer wilde de sloot dempen; de heer Simmers wees op de noodzaak van afvoer van water. Inzake de wethouderssalarissen werd adhesie betuigd aan een schrij- ven van het gemeentebestuur van Krommenie aan de minister. Tien procent van de goedgekeurde res tauratiekosten krijgt de heer H. C. van Aken voor herstel van het pand Lange Nobelstraat 38. Idem de heer J. W. Gudde voor herstel van het pand Verrenieuwstraat 32. Onder de hamer door gingen: een wijziging van de verordening precariorechten, het opnemen van een krediet in re kening-courant ad t 800.000 bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Idem een vooi-stel tot het verlenen van medewerking aan de aanleg van een centrale-verwarmings-installatie in de Nutskleuterschool. Tenslotte ging de raad akkoord met verschil lende voorschotten onderwijs vergoe dingen. De Rondvraag Bij de rondvraag ontving de heer Doeleman de mededeling, dat er nog geen schot zit in de noodzakelijke verlichting van de invalsweg Laan van St. Hilaire. Mej. Beije attendeer de op het feit dat in de Venkel een begin van een autokerkhof gaat ont staan. Zij wenste maatregelen. Afwezig op deze vergadering was de heer Van Weelden. De voorzitter feliciteerde de heer Simmers, met de aan hem verleende kerkelijke on derscheiding. De heer Den Boer dankte voor een ontvangen attentie bij gelegenheid van de geboorte van zijn zoon. Burgemeester Pollheide leest de brief van burgemeester D. W. Kastelein. ZONDAG 13 APRIL. NED. I: 15.00 Nieuws; 15.02 Week- journaal; 15.25 Wegeninformatie; 15.30 Openbaar kunstbezit; 15.45 De bosbrigadiers (kleur); 16.10 80 jaar Concertgebouw in Amsterdam; 17.00 Toto-uitsliagen; 17.10 't Zaj de kerk een zorg zijn; 17.55 Einde; 18.55 Fa beltjeskrant (kleur): 10.00 Woord voor woord; 19.05 Gabriël Smit aan het woord; 19.30 Journaal; 19.35 Sport; 20.10 Ajax-Spartak Trnava; 22.00 Tien jaar Amerikaanse ruim tevaart (kleur); 22.30 Nabeschouwing van de voetbalwedstrijd Ajax-Spar- tak Trnava; 22.45 Journaal. NED. II: 18.55 Fabeltjeskrant (in kleur); 19.00 Journaal; 19.05 Bij Do- rus op schoot; 19.30 Bespied; 20.00 Verkenning in luetenschap; 20.35 De Virginian (kleur); 21.50 Simon Car miggelt; 21.55 Cabaret nu; 22.30 Journaal. MAANDAG 14 APRIL. NED. I: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Concert voor jonge men sen; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Wereld op wielen (kleur) 20.50 De oude draaidoos; 21.35 Gra nada, Granada, mijn Granada; 22.40 Humanistisch Verbond; 22.55 Jour naal; 23.00 Export (Teleac); 23.30 Einde. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 Vaders tegen wil en dank (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Jour naal; 20.16 Ster20.20 Regiovizier; 20.45 Peyton Place; 21.30 Nationaal allerlei22.00 Televizier; 22.25 Jour naal. Bollentijd begonnen DEN HAAG, 10-4. Bij gunstig weer zullen in het komende week einde naast de volop bloedende paar se, gele en witte crocussen ook de thans overal uitlopende vroege nar cissen in volle bloei komen. Dit be tekent, zo meldt de Prov. V.V.V. van Zuid-Holland' dat de bollentijd weer is begonnen. Ook op De Keukenhof begint de bloed van crocussen en narcissen goed door te zetten. Zelfs in de hya cinten begint al leven te komen. All-Ready I 12 7 3 2 17 72-40 Swift IV 6 4 2 0 10 37-19 Zuidwesters II 7 5 0 2 10 32-34 Swift III 8 4 0 4 8 43-24 Volharding I 10 3 2 5 8 39-45 Animo III 8 2 2 4 6 28-39 KVL I 8 1 3 5 5 35-63 Blauw Wit II 8 2 0 6 2 22-24 DEN HAAG, 10-4. Op 4 maart 1969 werd door de ministers van bin nenlandse zaken en van financiën voor 1967 en 1968 de aanvullende bij drage uit het Gemeentefonds vastge steld voor 57 van de ongeveer 200 gemeenten, die voor deze bijdrage in aanmerking komen. Hiermede was voor 1967 een bedrag van f 11,8 mil joen en voor 1968 een bedrag van f 8,6 miljoen gemoeid. Thans hebben de bewindslieden voor 34 andere gemeenten de aan vullende bijdrage voor de jaren 1967 en 1968 definitief vastgesteld, waar mede een bedrag is gemoeid van rond f 17 miljoen voor 1967 en f 9 miljoen voor 1968. Op grond van de financiële ver houdingswet 1960 kan boven de nor male uitkeringen een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds wor den verleend aan gemeenten waai de inkomsten bij een redelijk peil der eigen heffingen aanmerkelijk te kort schieten om in de noodzakelijke behoeften te kunnen voorzien. De gemeenten die een aanvullen de bijdrage ontvangen zullen door de ministers van binnenlandse zaken en van financiën thans nogmaals onder Ue loep worden genomen om de ZIERIKZEE. 10-4. Ook de gym nastiekvereniging „Rust Roest" zal present z(jn tijdens het koninginne- defilé op Soestdijk op 30 april a.s. Reeds zeer vroeg aangevraagd kwam het voor de vereniging ver erend bericht, dat toestemming werd verleend om te komen met drum band, majorettes, bestuur en staf. Het belooft voor allen een feestelij ke, maar ook drukke dag te worden, want de vereniging wil ook nog zijn bijdrage leveren aan het feestpro gramma te Zierikzee. Noodzaak is dus tijdig weer terug te zijn en dat zal wel gelukken. Om 7.30 uur is „Rust Roest" present voor een mars door Zierikzee. Alle leden zullen voorzien zijn van een balkon, die op SPORT All-Ready I ontvangt Brouwershaven I Voor All-Ready I begint zaterdag a.s. de SDKB-competitie met een thuiswedstrijd tegen Brouwershaven I. Na een vol seizoen in de competi tie van de Zeeuwse Korfbal Bond te hebben gespeeld, zal het voor de Zie- rikzeeënaren de eerste wedstrijd niet meevallen om zich weer aan het SDKB-speltype aan te passen. Om dat de rood-zwarten echter goed in gespeeld zijn, moet het mogelijk zijn om de Brouwenaren met een kleine nederlaag naar de Smalstad terug te sturen. De wedstrijd begint om zes uur en wordt geleid door scheids rechter J. A. Dalebout uit Haam stede. All-Ready bleef aan kop door volle winst Het Zierikzeese All-Ready I blijft het in de 2e klasse van de Zeeuwse Korfbal Bond verdienstelijk doen en ook de wedstrijd tegen Animo III uit Oost-Souburg leverde de rood zwarten weer de volle winst op (6-2). De zege is ditmaal geen moment in gevaar geweest, want de basis werd reeds in de eerste minuten gelegd. De belangrijke wedstrijd tussen de derde en vierde twaalftallen van het Middelburgse Swift werd wederom uitgesteld en zal nu op een avond in de week worden gespeeld. Al met al heeft All-Ready I nu het dubbele aantal wedstrijden gespeeld dan het vierde twaalftal van Swift en dat is eigenlijk een ongewone gang van za ken. Blauw-Wit heeft het zoet der overwinning nu ook voor de tweede maal geproefd en KVL I uit Vlissin- gen werd het slachtoffer van de blauw-witten (Blauw-Wit II won nu met 4-3). BILJARTEN Om kampioenschappen hoofdklasse libre Op 12 en 13 april wordt in de „Meebaal" te Nieuwerkerk gestre den om het kampioenschap hoofd klasse libre van het Gewest Brabant -Zeeland van de K.N.B.B. Aan de wedstrijden nemen ceel: A. Meeuwissen, Made; M. C. v .d. Brand, Bladel; J. C. Bruynzeel, Ka- pelle; J. Stroet, Eindhoven; C. Net ten, Kaatsheuvel; M. Roeters, Am- merzoden en W. Kramer, Zierikzee. VOETBAL K.N.V.B. District Zuid I Afdeling Zeeland Zondagcompetitie Het programma voor a.s. zondag 13 april luidt: le klasse: Zeelandia I-DFS I (half 3, scheidsr. D. Donze); Lewedorpse Boys I-Noormannen I; Domburg I- Luctor I; Schoondijke I-Aardenburg I; Hulsterloo I-Robur I. Res. Ie klasse: Vlissingen IV-Re- nesse II (half 11, scheidsr. B. C. Leijnse); Zeelan;lia II-Steen II; Mid delburg I V-Vogel waarde II; Temeu- zen IH-Zeeland Sport III; HW '24 II-Oostburg II; Hontenisse II-Wal cheren II. 2e klasse B: Zierikzee III-Luctor 11 (half 3, scheidsr. R. G. Meester); Zonnemaire I-Kwadendamme I (half 3, scheidsr. L. G. Markies); DFS II- Cortgene I (half 3, scheidsr. J. Me lis); Hansweertse Boys II-Dreischor I (kwart over 12, scheidsr. C. de Nooijer); Goes III-Kruiningen I; Domburg II-'s Heep Aren'dskerke III 3g iklasse: SVOWK I-Vol'harding I (half 3, scheidsr. J. Maas); Dreischor li-Patrijzen III (half 3, scheidsr. J. C. de Bilde); Cortgene H-Zonnemai- re II (half 3, scheidsr. J. Tholenaar); Hansweertse Boys Ill-Goes IV; Kwadendamme II-Robur III. Zaterdagmiddagcompetitie Het programma voor a.s. zaterdag 12 april luidt: le klasse: Middelburg V-MEVO I ('kwart over 4, scheidsr. J. F. Lauer) Bevelanders I-Arnemuiden II; VCK I-Veere I; Zeeland Sport V-Wemel- dinge; Meeuwen II-Kats I; Hoek I- 's Heer Arendskebke I. 2e klasse A: WIK I-Borssele I (kwart over 4, scheidsr. R. v. d. Wa teren); Brouwershaven I-SKNWK I (half 3, scheidsr. A. de 'Nooijer); Dui- veland I-DFS III (half 3, scheidsr. F. C. Landa); Bruse Boys I-'s Gra venpolder I (kwart over 4, scheidsr. T. J. Hooikaas); Beren I-Kapelle II; Nieuwdorp I-SVD I. 3e klasse A: MEVO II-Duiveland II (kwart over 4, scheidsr. J. Eiken bout); WIK III-Brouwershaven II (half 3, scheidsr. K. Baumann); ZSC I-Bruse Boys II (2 uur, scheidsr. D. Schipper); SKNWK II-WEK II (4.15 uur, scheidsr. Th. Sies). J uniorencompetitie Groep A I: Arnemuiden A I-Zie rikzee A I (half 3, scheidsr. J. J. v. Eenennaam); Zeeland Sport A I- Middelburg A I; Axe] A I-Steen A I; HW A I-Goes A I. een gegeven moment collectief de lucht ingaan. Na afloop van deze mars, wordt op het Havenplein een korte show ge boden. Groep A V: SKNWK A I-Wemel- dinge A I (3 uur, scheidsr. zelf aan wijzen); Renesse A I-Goes A II (2.30 uur, scheidsr. L. Juffermans); DFS A I-Kapeile A I (half 3, scheidsr. J. D. v. d. Linde). Groep B XIV: Zierikzee B II-Droi- schor B I (half 3); MEVO B II-SK- NWK B I (half 3); Bruse Boys B I- Duiveland B I (half 3); MEVO BI- Zierikzee B III (half 2, scheidsr. zelf aanwijzen). Groep B XV: WIK B I-ZSC B I (1 uur 25); Renesse B I-Zonnemaire B I (1 uur 25); DFS B I-Brouwersha- ven B I (1 uur 25). De Russische vloot in de Middellandse Zee N APELS -1 ST ANBOEL10-4. Een Russische marinetanker - de achtste oorlogsbodem in minder dan vieren twintig uur - is vannacht vanaf de Atlantische oceaan door de Straat van Gibraltar de Middellandse zee ingevaren. Een woordvoerder van de Amerikaanse zesde vloot in Napels zei donderdagochtend dat de Russi sche vlootsterkte in de Middelland se zee nu op ongeveer 40 schepen ge schat wordt. Vorig jaar bedroeg de Russische sterkte 50 oorlogsbodems maar een aantal daarvan keerde via de Bos porus terug naar de Zwarte zee. In Istanboel is vernomen dat se dert begin april twee Russische oor logsbodems door de Bosporus naar de Middellandse zee voeren. Schepen en vliegtuigen van de NAVO scha duwen de Russische vloot voortdu rend. KERKNIEUWS Ned. Herv, Kerk Beroepen te Nieuw Vennep-Abbe- nes: C. van den Bosch, Gorinchem; te Andel (N.B.): R. de Bruin, Lun- teren; te Sommelsdijk: C. v. Schoon hoven, Vreeswijk. Aangenomen naar Ten Boer (te vens bijstand in het studentenpas toraat te Groningen): W. van der Wolk, Middelstum. Bedankt voor Besoyen: A. Tromp, Goudriaan. Ger. Kerken Aangenomen naar Hamilton (On tario) (Canada) (Christ. Ref. Church): W. L. van der Beek, Baambrugge, die bedankte voor Hanly (Br. Col.) en voor Edmonton (Alberta) (Cnada) Bedankt voor Rotterdam-Over - chie: Joh. Jellema, Blokzijl; voor Gerkeöklooster - Stroobos: H. J. Swierts, Enkhuizen. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te IJsselmuiden-Graf- horst: C. Bakker, Glanerbrug. Chr. Ger. Kerken Beroepen te Sliedrecht (Middel diepstraat): G. de Vries, Rijnsburg. Ned. Herv. Kerk OOSTERLAND. De collectes in de Ned. Herv. 'kerk brachten in de maand maart op: voor de kerkvoog dij f 868,58, voor de diakonie f 289,52 voor de centrale verwarming f 100,98 en voor de zending f 336. Gereformeerde Gemeente HAAMSTEDE: dinsdag 15 april: ds. J. Karens, Nieuwerkerk, 7.30 uur. NOAD I uit Dreischor is deze week 'in de sporthal te Oude Tonge micro- korfbalkampioen geworden door de beslissingswedstrijd tegen Thor 1 uit Dirksland met 4-3 te winnen. Op de foto van links naar rechtsA. A. Schouwenaar, C. W. Kommer, C. Steendijk en C. v. d. Sande. Dames: M. H. Dorst, L. v. d. Velde-Hendrik- se, M. D. C. Nikerk-Goossens (aan voerster) en Annie van Gastel. aanvullende bijdrage voor 1969 te kunnen bepalen. Daarna volgt voor de gemeenten die gedurende 3 jaren een aanvullen de bijdrage hebben ontvangen de eindronde: met ingang van 1970 zal voor hen de „normale" algemene uit kering zonodig voor meerdere jaren worden verhoogd. Donjon kreeg vloer in 1350 AMERSFOORT, 10-4. Naar de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort het A.N.P. meedeelt, heeft in Haamstede van 10 tot 15 februari een onder zoek plaatsgevonden in de kelder van het oudste gedeelte van het ka steel Haamstede. Bij een vorige opgraving was reeds een coupe dwars over de kelder ge maakt. De hierin aangetroffen ver schijnselen gaven de indruk, dat dit oudste gedeelte - de Donjon - op grond van het schervenmateriaal in de 14e eeuw gedateerd zou moeten worden. Het nieuwe onderzoek heeft volle dige klaarheid gebracht. Onder een aanvulling van omstreeks 60 cm dik te kwamen de resten van een specie- laag te voorschijn, waarin de tegels of strikken van de eerste stenen vloer zelf waren aangebracht. Van de vloer zelf werden geen sporen te ruggevonden. Onder dc spcciclaag bevond zich een oud loopvlak, waarin scherven uit het midden van de 14de eeuw werden aangetroffen. Ongeveer ter hoogte van de onder kant der fundering, momenteel on geveer een meter onder het loopvlak van de kelder, tekende zich het oude oppervlak af, waarin specieresten en baksteenpuin het bouwniveau mar keerden. Hieronder werden helaas geen scherven meer gevonden. De aandrang van het grondwater belette hier overigens een pauwkeurig en uitvoerig onderzoek. Uit de verkre gen gegevens valt af te leiden, dat de kelder van de oude Donjon eerst omstreeks 1350 van een solide ste nen vloer werd voorzien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 3