de verdwenen atoomformule Ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank „Schouwen" - Renesse VENSTER Weer bommen op H ord-Vietnam? BLIK DOOR HET WERELD Statencommissie stelt vragen over stadhuisrestauratie Brouwershaven Grootmoeder door kleinzoon vermoord Balanstotaal gestegen ■net 2,2 miljoen RENESSE, 15-3. Voor de donder dagavond in het Dorpshuis' te Re- nesse gehouden ledenvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank „Schouwen" bestond zeer grote be langstelling. De voorzitter, de heer K. J. K. v. d. Slikke, kon een 72-tal leden (met 19 volmachten) welkom heten, vvaarbjj hjj zich speciaal richtte tot de heer J. G. Boot en tot de wethouders Padmos en Van Wa veren. In de agrarische sector loopt het neg niet best en in de fruitteelt werd de noodtoestand afgekondigd Alleen in de rundvee- en de recreatiesector werden behoorlijke resultaten ge boekt De industrie had de wind mee in ons land in tegenstelling met de landbouw Op het monetaire vlak werd de Franse franc van „bikkel hard zeer zacht", doch ook in eigen land ging het minder gunstig met het geldwezen. In de eigen bank ging het balans totaal met 2.2 miljoen gulden om hoog. De steeds meer in aantal toe nemende boekingen en andere werk zaamheden zullen tot gevolg hebben dat er nieuwe krachten aangetrok ken moeten worden. De voorzitter hoopte dat de admi nistratie van de bank voor het sei- zcen cvergebracht kan worden naar het nieuwe gebouw in Renesse waarvan de officiële opening pas plaats kan hebben na het gastensei- zoen In Brouwershaven is een huis aangekocht voor het instellen van een bijkantoor De service zoals gebruikelijk in Haamstede blijft gehandhaafd. De directeur zal zijn woonhuis in Haam stede blijven bewonen. De directeur, de heer H. J. A. Blom gewaagde van een goed bankresultaat in het afge lopen jaar. Er werd 25 x vergaderd en het personeel bleef gehandhaafd op 9. Het eindcijfer op de balans per 31 december 1968 bedroeg' f 17.934.954,17 of 2,2 miljoen gulden meer dan in 1967. De omzet bedroeg 99 miljoen gulden of 14 miljoen meer dan in het vorige boekjaar. Het aantal boekingsposten steeg van 116.760 naar 137.976. De bank had op 1 januari 1968 712 rekeninghou ders en op 31 december 1968 878 waarvan 159 met een crediet. Er wa ren 228 betaalpas-ciiënten. De afde ling spaargelden had op 1 januari 3944 rekeningen en op 31 december 4129. Hiervan waren 3400 rekenin gen met een bedrag van f 9.379.000,- dagelijks opvraagbaar. Het spaargeld bedroeg op 31 december 1968 een be drag van f 14.216.018,21. De heer Blom dankte de verschillende onder wijsinstellingen voor de wijze waar op zij het schoolsparen weer hadden gestimuleerd. Vreemde valuta's Het bedrag aan vreemde valuta's verdeeld over 18 verschillende lan den bedroeg f 855.000,- waarvan 800.000 Duitse marken en 1.000.000 Belgische franken. Er ging voor f 203.000,- aan reischeques de deur uit. De bank had in totaal 811 leden. De directeur kwam tot de conclusie dat de bank tevreden kon zijn, het- Advertentie Die regenjas kan ik zelf wel waterdicht maken. Met Harmiso! van mijn drogist. De eerste aardbeien ROTTERDAM, 15-3. Vrijdagoch tend, precies een week eerder dan vorig jaar, zijn op de veiling van de Zuidhollandse Eilanden te Rotter dam de eerste Nederlandse kasaard- beien anagevoerd. Zij werden gekweekt door het tuindersbedrijf C. Kik, te Bruinisse. De eerste aanvoer was 8 doosjes van 100 gram. De prijs was f 3,30 per doosje. Vorig jaar had het tuinders- bedrijf Kik te Bruinisse eveneens de primeur. Vissersboot in het Kanaal vergaan DEN HAAG, 15-3. In het Kanaal ter hoogte van Dieppe is de Franse vissersboot Saint Andre in aanva ring gekomen met de vissersboot As tir en gezonken. De Astir heeft een man van de Saint Andre gered en een lijk geborgen. Drie opvarenden worden vermist. Centraal Economisch plan 1969 DEN HAAG, 15-3. Ruim een maand later dan zjjn voorganger is het centraal economische plan 1969 gepubliceerd. In dat werkstuk van het Centraal Planbureau komt 1969 tevoorschijn als een jaar met een weliswaar niet onbelangrijke stijging van de we reldhandel, maar met een internatio naal toch labiel klimaat waardoor een betrouwbare prognose van de externe ontwikkeling wordt bemoei lijkt. In het binnenland trekt de verster king van de loon- en prijsstijging, beïnvloed door oplopende spannin gen op de arbeidsmarkt en autonome prijsverhogingen het meest de aan dacht. De winst in concurrentieposi tie die in 1968 werd verkregen, kan daarbij licht teloor gaan. De betalingsbalanspositie blijft wankel. Daartegenover staat voor alsnog een hoog peil van investerin gen en een bevredigende groei van het volume van de produktie, met gunstige gevolgen niet alleen voor de totale werkgelegenheid, maar ook voor de regionale verdeling ervan, doch anderzijds gepaard gaande met hernieuwde spanningen op de ar- befdsmnrkt in het westen des lands. geen deels een gevolg was van de samenwerking, de ijver van het be stuur en van het personeel ondanks het moeilijk werken door ruimtege brek. Voor het gcede bankwerk bracht de voorzitter zijn dank over aan di recteur en personeel. De balans werd vastgesteld met f 17.934.954,17 en de winst- en ver liesrekening met. f 955.043,20. De winst, groot f 34.975,26 werd over geboekt naar de reserve. Een statutenwijziging werd voor gelezen. Het betreft hier een aan passing en wijzigingen door de ver anderde omstandigheden. Het brengt echter geen verandering in karakter en patroon der bank. Daar te weinig leden aanwezig waren, werd deze wijziging verdaagd, evenals een ver- ar dering van het huishoudelijk re glement naar de volgende vergade ring. Bij de fusie met de andere banken werd als voorwaarde gesteld dat binnen 5 jaar het aantal bestuursle den teruggebracht moest worden op 5. Er waren er nu nog steeds 6. Uit het drietal, J. P. C. Boot, J. A. Fri- derichs en J. A. van Waveren moest er daarom één afvallen. Dit bleek tenslotte met slechts 2 stemmen ver schil de heer J. A. Friderichs te zijn. De heren Boot en Van Waveren wer den dus herkozen. Als plv. bestuurs lid werd de heer M. P. Moelker ge kozen en in de Raad van Toezicht wegens periodiek aftreden de heer N. Steur. BROUWERSHAVEN, 14-3. De statencommissie voor enderwijs en cultuur heeft enkele vragen gesteld aan Ged. Staten met betrekking tot het voorstel van G.S. inzake restau ratie van het stadhuis te Brouwers haven. Het college wijst daarbij op het feit dat noch het restauratieplan A, noch het plan waarvoor thans sub sidie wordt aangevraagd zal worden uitgevoerd. In feite is er nl. sprake van drie plannen: plan A, B en C. Plan A omvatte een algehele restau ratie van het stadhuis, inclusief de voor een gemeentesecretarie beno digde vertrekken. Plan B behelsde een simpele res tauratie van de raadszaal en trouw zaal. Deze ruimten, met een andere vrij grote ruimte, vormen het zo genaamde representatieve gedeelte. Ged. Staten delen verder meer dat plan C thans nog in voorbereiding is. In grete trekken komt dit overeen met plan B. Voorts is daarbij be trokken het door de gemeente aan gekochte perceel Noorddijk 1. Ove- KERKNIEUWS Verontrusting over Wereldraad van Kerken DEN HAAG, 15-3. Dc afdeling Den Haag van de Vereniging van Verontrusten in de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft zich met een uitvoerige brief gewend tot de komende generale synode der Gere formeerde Kerken, waarin zij ont raadt te besluiten tot aansluiting bjj de Wereldraad van Kerken. De afdeling, voor welke de voor zitter de heer P. Looye de brief on dertekent, zegt geen bezwaar te heb ben tegen de grondslag die men voor de Wereldraad aanvaard heeft en die besloten ligt in het Christus-belijden en het geloof aan een God. Zij meent echter uit uitlatingen en gedragingen van aangesloten kerken te moeten concluderen, dat dubieuze praktijken worden gebezigd en dat de Wereld raad niet vrij is van vrijzinnige in vloeden en communistische sympa thieën. Een groot deel van de be zwaren geldt gedragingen van ker ken in de Oostbloklanden en in som mige Latijns-Amerikaanse landen, Cuba enz. waartegen de Wereldraad volgens de afdeling niet of nauwe lijks protesteert. De voorzitter bracht dank aan de heer Friderichs die vanaf 1957 in de Raad van. Toezicht zitting had en in 1963 tot bestuurslid werd gekozen. Een zeer critisch en actief persoon die veel diensten aan het bankwezen gaf. Zo besloot de heer v. d. Slikke zijn afscheidswoord tot dit bestuurs lid. Rcndvraag Wethouder Padmos vroeg bij de rendvraag naar het aangekochte huis in Brouwershaven doch hier over kon de voorzitter nog geen zin nig woord zeggen. De avond werd besloten met reis indrukken, in woord en dia-beeld uitgedrukt door de heer W. P. de Vrieze uit Haamstede over de Do minicaanse republiek en Marokko. De heer De Vrieze, al een zeer be reisd man, bezocht de Dominicaanse republiek, een der Grote Antillen, een jaar geleden en vertelde hier uitvoerig over. Juist op deze dag landde de Apollo-9 kort bij dit ei land in de Atlantische Oceaan. Een suikerland dcch om het wat nader te bekijken entbrak spreker de tijd. De Dominicaanse republiek heeft een zeer gemengde bevolking en ligt te- samen met Haïti op het eiland His- paniola. Marokko is een totaal an der land, doorsneden door het Atlas gebergte, en is gelegen tegenover Spanje in het noordelijk deel van Afrika. De bevolking bestaat hoofd zakelijk uit Islamitische Arabieren met negerinvloeden. rigens zal, in tegenstelling tot plan B. bij dit in voorbereiding zijnde plan meer aandacht worden besteed aan de oorspronkelijke bouwtrant. Plan A in toekomst? De mogelijkheden om in een latei- stadium alsnog tot uitvoering van plan A te komen, wordt door plan C niet uitgesloten. Tenslotte mag aangenomen worden, aldus G.S., dat plan C binnen het raam van de thans opgestelde en goedgekeurde begro ting kan worden uitgevoerd. Indien in de geraamde restauratie kosten van f 1.200.000,- een provin ciale bijdrage wordt verleend van f 61.500,- betekent dit een bijdrage van de provincie van 5,125 De minister gaat uit van 5 Gelet op dit geringe verschil zijn de door pro vinciale staten vastgestelde normen toegepast. Aldus antwoorden G.S. op een laatste vraag van de statencom missie. Advertentie Wastafel verstopt. Is er nog Fifax? Nee! Haal het even bij de drogist. DEN HAAG, 15-3. Een vrouw uit de Haagse Honthorststraat is dcor haar kleinzoon vermoord. De dader, die per trein naar Amster dam vluchtte, is door de recherche aldaar bij aankomst in de hoofdstad op het station in arrest gesteld. Het slachtoffer is de 79-jarige we duwe Kabbedijk-Giesseham, die woonde aan de Honthorststraat 111. Tegen half negen vrijdagavond trof de 35-jarige kruidenier-melkbezor ger C. W. van W. uit diezelfde straat de vrouw dood in haar woning aan. De vrouw zat op een stoel in de achterkamer. Er lag bloed op de grond. De vrouw is vermoedelijk met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. De politie neemt aan, dat de vrouw van. achteren is aangeval len. Een door de recherche ingesteld MIDDELBURG, 15-3. Vanaf 28 maart en gedurende de maanden april en mei zullen twee Zeeuwse wandtapijten in de Katholieke Hoge school te Tilburg belangrijk onder deel vormen van een tentoonstelling, die tot thema zal hebben de histo rische cntwikkeling van het wandta pijt. De twee wandtapijten maken deel uit van de serie „De overwinningen der Zeeuwen op de Spanjaarden" en stellen voor de slag bij de Haak bij Veere I en de slag bij de Haak bij Veere II. Zij zijn een dezer dagen vanuit de vergaderzaal van gedepu teerde staten in het Provinciehuis te Middelburg, waar zij een groot deel van een der wanden vulden, over gebracht naar Tilburg. Eerstgenoemd wandtapijt geeft weer de aanval op de Spaanse vloot onder Sancio d'Avilla tussen Bors- sele en Walcheren of ook wel de eerste partij van het beleg van Veere of de slag bij de Haak (1573). Het is geweven door Hendrik de Maecht te Middelburg, kwam in 1603 gereed en is 3,22 bij 3,90 meter groot. De slag bij de Haak bij Veere II stelt voor de tweede partij van het beleg van Veere oftewel de slag voor de, Haak op de noordkust van Walche ren (17-18 augustus 1573). Ook dit tapijt is van Hendrik de Maecht en kwam eveneens in 1603 gereed. Het is 2.11 bij 3,94. De serie, waartoe beide gobelins behoren, bestaat uit zeven wandta pijten, tot de vervaardiging waar van de Zeeuwse staten aari het eind van de 16e eeuw opdracht gaven. De restauratie van „Veere II" kwam onderzoek leidde naar de bij de vrouw inwonende kleinzoon als de vermoedelijke dader Deze, de 29-ja- rige metselaar A. J. D. K., bleek een café aan het Hobbemaplein te heb ben bezocht, waar hij, min of meer order drankinvloed, verteld had nog diezelfde avond naar Amsterdam te zullen gaan. Dader gepakt De Haagse politie heeft hierop ter stond de politie in Amsterdam ge waarschuwd. Met, zoals de Haagse politie het uitdrukte, „bijzonder gro te medewerking van de Amsterdam se politie en de spoorwegrecherche" is men erin geslaagd de laatste trein van Den Haag naar Amsterdam bui ten het station te laten stoppen. Aan beide zijden van de trein hadden zich politiemensen opgesteld, zodat de dader geen kans kreeg te ontsnap pen. Zonder moeilijkheden liet hij zich meevoeren. 50 „Hoor eens, Gijs, jij behoort bij onze intiemste vrienden en, teleur stelling of niet, je bent. uitgenodigd en we gaan nu naar Rotterdam. We rekenen 'helemaal op je". Gijs zuchtte. „Och, jo, wat heb je er aam, als er iemand met een dood biddersgezicht bij zitIk ben he lemaal niet in de steming.... Dat moet je toch kunnen begrijpen. „Natuurlijk", beaamde Holm vol mondig. „Maar die stemming komt er wel. Er is natuurlijk nog een ver rassing „Nou, vooruit dan maar", gaf Gijs toe. „Maar ik blijf niet Jang, hoor. hoogstens een uurtje". ■Daarop antwoordde Holm niet, Want hij was inmiddels de Veelust- straat ingedraadi en stopte weldra voor de woning. Gijs liep achter Holm de trap op en nadat hij zijn hoed aan de kapstok had gehangen, trad hij de grote salon binnen, waar tal van mensen zaten. Hij keek wat rond, en zag toen Lenie, op wie hij toeliep en haar feliciteerde. Daarna keek hij nog eens, en ontwaarde in een hoekje Eefje, die doodsbleek ge worden was. Iedereen had zijn gesprekken ge staakt. Eefjc keek naar Gijs en hij naar haar. In de tijd( dat Holm in Den Haag wachtte op Gijs, had hij even naar huis getelefoneerd en ver- eind 1962 gereed en kreeg in mei 1963 zijn plaats in de zaal van gede puteerde staten. „Veere I" werd na een grondige restauratie in septem ber 1966 aan de wand bevestigd. De restauratie geschiedde in Haarlem door de Stichting Werkplaats tot herstel van Antieke Textiel. In dit atelier bevinden zich voor restaura tie nog twee wandtapijten uil de se rie en wel: de slag bij Zierikzee (ge reed gekomen in 1599) en de slag bij Lilloo (1598). KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Luitenant-generaal A. V. van den Wall Bake zal in ver band met zijn aanstaande pensione ring, per 5 juli zijn functie van gou verneur van de Koninklijke Militai re Academie overdragen aan com- rricdore J. N. Muler, ridder militaire Willemsorde 4e klasse. ROTTERDAM. Prinses Anne van Denemarken zal dinsdagmiddag a.s. in Rotterdam de eerste steen leggen voor de nieuwe Deense zeemanskerk aan de Coolhaven. DEN HAAG. In Den Haag is ge arriveerd de Italiaanse staatssecre taris van buitenlandse zaken, de heer Mario Pedini. DEN HAAG. De tijdelijk zaakge lastigde van de Sowjet-Unie, I. M. Gorochow, heeft de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, bezocht teneinde hem in op dracht van zijn regering in te lich ten over de zeer ernstige incidenten die zich onlangs aan de Oessoerivier hebben 'Voorgedaan tussen1 Sowjet- Russische en Chinese troepen. UTRECHT. Tijdens een anderhalf uur durend gesprek met de voorzit ter en twee bestuursleden van de Landelijke Huisartsen Vereniging, heeft minister L. de Block (economi sche zaken) zich bereid verklaard de huisartsen uitstel tot woensdag a.s. te geven, cpdat de artsen zich ander maal kunnen bezinnen op het ant woord dat zij de bewindsman moeten geven inzake de door hen verlangde verhoging van honoraria. DEN HAAG. Voor de eerste prijs van sporttcto 30 van het afgelopen weekeinde heeft zich één deelnemer gemeld, die een bedrag van 233.074,90 gulden (bruto) ontvangt. DJAKARTA. Hef. Nederlands, dat in 1942 op alle gesubsidieerde en overheidsscholen in Indonesië als leervak is geschrapt, is op een mid delbare schooi in Semarang weer in het rooster opgenomen, in de plaats van het Duits. teld, dat Gijs op het ministerie was om de uitslag te horen over zijn uit vinding. Zo terloops had Lenie dat aan Eefje verteld, alsof het een heel doodgewone zaak was. Maar Eefje had er niet op gereageerd. Hoewel ze er wel over nadacht. Dus Gijs zou een beroemd man worden. Ze was echter genoeg vrouw om te zien, dat het een mislukking was ge worden. Nu moest ze degene zijn. die het initiatief nam. Ze stond op en liep naar hem toe. En in het bijzijn van alle gasten, hief zc haar gezicht naar hem op en gaf 'hem een zoen op zijn mond. „Fijn, dat je er 'bent, Gijs" zei ze 2acht. En de jongen liet zich meevoeren naar het hoekje, waar ze haar plaats had er. waar ijlings een tweede stoel werd bijgeschoven. Voor Gijs ging zitten, draaide hij zich opeens bruusk om en rende langs de gasten door de kamer heen naar de gang. Eefje volgde hem en de gasten keken elkaar verschrikt aan. Doch Holm zei: „Waarde vrien den. er is niets bijzonders aan de hand. Maakt u zich geen zorgen. Een gewone natuurlijke reactie. Onze vriend de Waard heeft vandaag de teleurstelling van zijn leven onder vonden. Dat is niet zo één-twee-drie te verwerken. Maar ik ben er van overtuigd, dat onze Eefjc wel instaat ROME. Mgr. Ettore Cumtal (links op voorgrond) zegent hier de Ro meinse chauffeurs en hun auto's, die opgesteld staan op het plein voor het Colosseum op de dag van St. Fran cesco Romano.de beschermheilige van de Romeinse automobilisten. AMSTERDAM. Hoewel de ver wachtingen niet hoog gespannen wa ren is de verkoop van bedrijfsauto's in 1968 alleszins meegevallen, aldus de RAI. „In feite" zo zegt men, „is er sprake van een zeer hoog niveau". In 1968 werden 39.250 bedrijfsauto's afgeleverd tegen 33.441 in 1967 en 36.054 in 1966. AMSTERDAM. De tentoonstelling Fresco's uit Florence is gesloten. Er zijn, zo deeli de directie van het Rijksmuseum mede, ruim 110.000 be zoekers geweest, onder wie H.M. de Koningin, de prinsessen Beatrix en Margriet en de ministers Luns en Klompé. SCHIPHOL. In opdracht van de Zwitserse' justitie is het lijk van de Palestijnse terrorist Abdul Mohsen Hassan, waarmee de K.L.M. op Schiphol vorige week opgescheept heeft gezeten, per K.L.M.-vliegtuig naar ZüriCh teruggebracht. Daders roofoverval Terheyden aangehouden TERHEYDEN, 15-3. De bijzon- dere opsporingsbrigade van de Bel gische rijkswacht heeft de afgelopen nacht in een hotel in Antwerpen drie Nederlanders aangehouden, die heb ben bekend de overval op het post kantoor in Terheyden j.l. woensdag gepleegd te hebben. Het zijn de 36- jarige W. R. uit 's Heerenhoek, de 26-jarige J. S. uit IJmuiden en de even oude H. W. uit Groningen. De mannen kenden elkaar van de kust vaarder Desiree. Een week geleden waren zij afgemonsterd. Deltascliadewet DEN HAAG, 15-3. De bijzondere commissie uit de Tweede Kamer voor het wetsontwerp inzake de Del- taschade zal op vrijdag 2 mei open baar gehoot- verlenen aan organisa ties en personen. Jongetje overreden ZWALME, 15-3. In Zwalme is op de rijksweg Venlo-Roermond het 4- jarige jongetje R. G. M. Ickenroth bij het oversteken van de weg door een vrachtauto geschept en om het leven gekomen. Advertentie "Voel es hoe glad geweldige snelscheercrême, die Bartex!" door b. j. ten wesepe zal zijn hem er over heen te helpen". Er ging een half uurtje overheen en de anderen vermaakten zich met een liedje en een toast. Het. verloofd paar zat in het. midden van de kring en iedereen was het er over eens, dat die twee maar uitstekend bij elkaar pasten. Toen, opeens, kwam het tweetal weer binnen. Gearmd. Gijs lachte en Eefje keek een beetje verlegen. Gijs nam het woord: „Dames en heren, er is een oud gezegde in ons •land dat luidt: „Van een bruiloft, komt een' bruiloft". Met een variatie hierop (kan ik vanavond zeggen „Van een verloving, komt een verloving". Vanavond vieren we het verlovings feest van onze vriend Piet Holm en zijin lieftallige aanstaande: Lenie van Dalen. En hoewel ik velen van u niet ken, nodig ik u, mede namens de jongedame hier aan mijn arm, uit tot. het bijwonen van het verlovings feest van ons beiden: volgende week woensdag En nog voor iemand had' kunnen roepen: „Hoera", of iets regeiijks, zei Piet Holm heel onparlementair: „Dat is veel meer waard dan een atoombom". Doch daar begrepen de meeste gasten niets van. ErNDE. De Vietnamese oorlog zou aan het aflopen moeten zijn, maar het lijkt er niet erg op. Vietcong-eenheden hebben nu al weken achtereen met hulp van Noordvietnamese troepen aanvallen uitgevoerd op tal van ste den, waaronder ook Saigon, Danang en uiteindelijk Hué. Dit laatste voor al steekt de Amerikanen erg. Toen president Johnson vorig jaar een einde maakte aan de bombarde menten op Noord-Vietnam, deed hij dat als een poging tot de-secalatie, tot vermindering van de omvang van de strijd. Daar zou van de andere kant ook iets tegenover staan en dat zou dan zijn dat Saigon, Danang en Hué niet meer aangevallen zouden worden. Dat zou een soort afspraak zijn, zij het dat de Noordvietname- zen er geen officieel tintje aan wens ten te geven, Aldus verguldde Was hington de pil van het bombarde mentsstop. De Vietcong en Noord-Vietnam me nen echter dat er in het geheel geen afspraak bestaat en dat ze dus mo reel in het geheel niet zijn gehouden de drie steden te sparen. Dat ze het eên tijd lang wel gedaan hebben ivas een vriendelijkheid óf toeval, maar niet iets waarop Washington zich kan beroepen. En nu dus worden die sleden weer aangevallen. Afspraak of geen af spraak: een intensivering van de strijd, kennelijk met opzet door de Vietcong beoogd aan cle vooravond van de hervatting van het overleg in Parijs, waar de laatste tijd een beetje pa$ op dc plaats is gemaakt in afwachting van wat president Nixon zou besluiten. Wat doet Nixon! Dat overleg lijdt onder hef. euvel, dat de V.S. en Zuid-Vietnam - een resultaat verlangen dat ze op het slagveld niet waar kunnen maken. Een verlangen dat nog maar zelden is bevredigd bij onderhandelingen. En het zie.t er naar uit of de her leefde Vietcong-activiteit als voor naamste oogmerk heeft de Amerika nen duidelijk te maken dat ze in Parijs niet meer kunnen bereiken dan met. de werkelijkheid in Zuid- Vietnam overeenstemt. De pijnlijke vraag is nu wat Nixon vervolgens kan doen. Tijdens het be zoek van zijn minister van defensie Laird aan Zuid-Vietnam is al enige malen gezinspeeld op een hervatting van de bombardementsvluchten: men moet iets terug doen en wat anders is mogelijk? Of n.og maar weer eens troepen uit de V.S. overvliegen? En dat juist op een moment dat Laird poolshoogte komt nemen of en hoe veel Amerikaanse soldaten terug kunnen naar huis Er lijkt inderclaacl weinig anders mogelijk dan niets doen of de bom bardementen hervatten. Maar dat zou neerkomen op een terugkeer tot de tactiek die president. Johnson vele jaren heeft gevoerd en die hem bij zonder weinig succes heeft bezorgd. Het wordt de eerste echt moeilijke beleidsbeslissing die president Nixon moet nemen. Zeeuivse ivandta pij ten op expositie in Tilburg

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5