Luchtacties van Israël tegen guerillabases in Jordanië sport Polio vrijwel uit samenleving verdwenen Frans-Nederlandse besprekingen op hoog niveau SP0RTT0T0 kerknieuws Wat biedt de BEELDBUIS De heer C. J. Manni hartelijk gehuldigd bij afscheid van L 0 TEL AVIV-AMMAN, 16-3. Israë lische jachtbommenwerpers hebben zondagochtend vroeg doelen in Jor danië aangevallen. Volgens de Israë liërs was de actie die een uur duur de, gericht tegen kampementen van Arabische organisaties die gewapen derhand tegen Israël ageren. Een Jordaanse woordvoerder sprak daarentegen van aanvallen met ra ketten en napalm op „burgerlijke doelen" bij Amman. Van Israëlische zijde werd meege deeld, dat de actie gericht was te gen twee kampen van „Ei Fatah" en een nederzetting van het „front voor de bevrijding van Palestina". Deze lagen te Djibin - ca acht km ten zuidoosten van Djerasj in Noord- Jordanië - te Jadoeda - 10 km ten zuiden van Amman - en te Sjoebak in Zuid-Jordanië. Alle vliegtuigen waren op hun basis teruggekeerd. De Jordaanse woordvoerder deel de mee, dat er een burger is gedood en drie burgers zijn gewond. Het front voor de bevrijding van Palesti na maakte in Beiroet bekend, dat de aanval op Djibin aan een verzets strijder het leven heeft gekost, ter wijl er vier werden gewond. In Tel Aviv zei men dat de actie een voorbeeld was van de nieuwe DODELIJKE ONGELUKKEN BORNEBROEK. De 18-jarige Mi- chel Peeze uit Bornebroek is omge komen, toen de personenauto, waar in hij samen met zijn broer en zus ter zat, met grote snelheid tegen een boom reed. Zijn 22-jarige broer en 19-jarige zuster werden beiden zwaar gewond, terwijl de auto totaal ver nield werd. UTRECHT. In het academisch zie kenhuis in Utrecht is het vijftigja rig meisje K. Galesloot overleden aan de verwondingen die zij bij een verkeersongeluk opliep. ROSMALEN. Op de weg Rosma- len-Til'burg is een trekker met op legger, die met te grote snelheid reed, in, een bocht tegen de vangrail gereden en vervolgens gekanteld. De Franse bestuurder, de 35-jarige Lu- cien Victor Pailliet, afkomstig uit Le Derat in het département Haute Vienne, werd zodanig gewond, dat hij tijdens zijn overbrenging naar een ziekenhuis in Den Bosch over leed. AMSTERDAM. De 27-jarige G. J. Scha Hemberg uit Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag bij een auto-ongeluk op de Haarlemmerweg omgekomen. VESSEM. In de nacht van zater dag op zondag reed de negentienja rige bromfietser P. J. M. Soetcns uit Vessem op de Wilhelminalaan in zijn geboorteplaats tegen een boom. Hij is in het St. Joseph ziekenhuis in Eindhoven overleden. VORDEN. Op de Hengelosevveg in Verden (Gld.) is de 60-jarige los werkman Anth. Alb. Mol uit Hen gelo (Gld.) door een bromwietser aangereden. Hij overleed ter plaatse. GENDRINGEN. De vierjarige Raymond Th. G. Welink uit Etten is dodelijk gewond geraakt in het verkeer. Het kind stak op zijn fiets je de weg Zetdam-Terborg over en werd aangereden door een personen auto. BILJARTEN tactiek van Israël. Tot dusver werd alleen gereageerd op aanvallen van de Arabische verzetsorganisaties. Nu wordt gepoogd dergelijke aanvallen van Arabische zijde te voorkomen door acties tegen de bases van waar uit wordt geopereerd. Zondagochtend werden vanaf Li banees grondgebied zes mortiergra naten afgevuurd op een Israëlische nederzetting. Barram, in Opper-Ga- iilea. Er vielen geen slachtoffers en de schade was gering. Tweede aanval AMMAN, 16-3. Een Jordaanse militaire woordvoerder heeft zon dagavond gezegd, dat Israëlische vliegtuigen zondag voor de tweede keer het gebied van Jerasj - 35 km ten noorden van Amman - hebben aangevallen met raketten en mitrail leurs. De Israëlische aanvallen hadden aan drie burgers het leven gekost. Vijf burgers en twee militairen wer den gewond. W. Kerkhofs (Reusel) kampioen bij toernooi om gewestelijke titel le klasse libre te Ouwerkerk ut» g&nuuu. AMSTERDAM, 14-3. Sinds in enkele aanduiding te halen, dat er AMSTERDAM, 14-3. Sinds in 1957 de inenting tegen poliomyelitis in Nederland op grote schaal op gang is gekomen, is er een aanzien lijke daling van de morbiditeit op getreden. De ziekte is nu vrijwel uit onze samenleving verdwenen, zo schrijft dr. B. Hofman, verbonden aan het Rijksinstituut voor de Volksgezond heid in Utrecht, in een commentaar in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Vanaf januari 1967 tot september 1968, een periode van on geveer 20 maanden, werd geen enkel geval van polio gemeld. In septem ber 1968 werd de ziekte in Den Haag bij een kind vastgesteld. Ook in Rot terdam deed zich een geval voor. Het betrof niet-ingeënte kinderen. Van sommige kanten is gesuggereerd, dat er zich een zekere entmoeheid zou voordoen. Uit de cijfers over de zui gelingen-entingen is er echter geen RECHTSZAKEN Eis negen maanden voor mishandeling wacht mees ter ASSEN, 15-3. De officier van jus titie, mr. C. J. van Oldenbeek, heeft voor de rechtbank in Assen tegen de 38-jarige houtbewerker J. S. en de 35-jarige chauffeur L. V., beiden uit Stuifzand, ieder een gevangenis straf van negen maanden met aftrek van het voorarrest en een boete van f 100 of twintig dagen geëist. Ze zouden op 14 december in Stuif zand „samen en in vereniging met geweld verzet hebben gepleegd" te gen de 24-jarige wachtmeester eerste klasse H. Ax uit Wijster. Voorts wa ren ze in het ongeoorloofd bezit van een jachtgeweer en een vuurbuks. enkele aanduiding te halen, dat er sprake is van entmoeheid, aldus dr. Hofman. Al een aantal jaren be draagt het landelijk percentage van volledig gevaccineerden in deze groep omstreeks 90, en daar hand haaft het zich. Tot besluit van zijn artikel stelt dr. Hofman vast dat in Nederland, wat de poliomyelitis be treft het beeld van nu en het pers pectief voor de toekomst er gunstig uitzien. Hoofdconducteur geeft het vertreksein UTRECHT, 15-3. Eind van dit jaar zal op alle Nederlandse stations - wellicht met uitzondering van Rot terdamstadion - de hoofdconducteur het vertrekbevei voor de treinen ge ven. Vroeger werd dit altijd gedaan door de perronopzichter, maar in het kader van de arbeidstijdverkorting, perscneelbesparing en de ideeën over de „perronchef nieuwe stijl van de N. S." is hier verandering in gekomen. Amerikanen reizen huitcn seizoen AMSTERDAM, 15-3. Er zijn aan wijzingen dat het reizen van de Amerikanen in de komende jaren verder zal toenemen. Dit blijkt uit een rapport, dat op de tweede dag van het Trans Atlantic Congress in de RAI in Amsterdam werd bekend gemaakt. Het is een tussentijds ver slag van een enquête door de Euro pean Travel Commission, die met zijn 21 ledenlanden het congres or ganiseerde. Uit cijfers verkregen, tijdens interviews met meer dan 500 Amerikaanse reizigers op Kennedy Airport bij New York, kunnen aldus dit rapport slechts voorlopige con clusies worden getrokken. PARIJS, 15-3. Dc Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft in een vraag gesprek met radio-Luxemburg ge zegd dat misschien binnenkort Frans-Nederlandse besprekingen op hoog niveau kunnen worden gehou den. De minister zei dit na te hebben gezegd dat de Frans-Nederlandse be trekkingen zo goed zijn als bij de huidige stand van zaken maar mo gelijk is. Verder zei de Nederlandse minis ter dat een eventuele toetreding van 2-v JScicr: -J{avenpoorl :e 3hnk&* Een ver vóór-1920-plaatjc van dp achterzijde van de Noord-havenpoort. Karaklerisst'iek is het melkwagenlje, dal juist da poort ln rijdt. Groot-Brittannië tot de Europese Economische Gemeenschap in die ge meenschap moet worden besproken en niet in de Westeuropese Unie, waarvan behalve de zes landen van de E.E.G. ook Groot-Brittannië lid is. De Franse regering vreest kenne lijk dat de W.E.U. zal worden ge bruikt om dieper in te gaan op de kwestie van een eventuele toelating van Groot-Brittannië tot de gemeen schap, maar dat is niet zo, aldus mi nister Luns die de hoop uitsprak dat Frankrijk zijn plaats in de W.E.U.- raad weer zal innemen. MARKTBERICHTEN De eierveilingen BARNEVELD, 13-3. Coöp. Ve- luwsê Eierveiling Barneveld. Aan voer 710.465' stuks, stemming vlug, grote eieren kalm. Prijzen in gul dens per 100 stuks: eieren van 52-53 gram f 13,92-14,09, 56-57 gram f 14,31 -15,40, 60-61 gram f 15,72-16,13, 64-65 gram f 15,32-16,11. Eierveiling Barneveld. Aanvoer 539.300 stuks. Stemming vlug, grote eieren kalm. Prijzen in guldens per 100 stuks: eieren van 52-53 gram f 14,24-14,73, 57-58 gram f 15,71-16,09, 62-63 gram f 15,71-16,16, 66-67 gram f 15,73-16,09. Belgische eieren: geen aanvoer. Eiermarkt Barneveld. Aanvoer ca. 1.800.000 stuks, handel vlug. Eieren van 50-58 gram f 13,80-15,60 per 100 stuks, kg-prijs f 2,76-2,69. Eieren van 59-66 gram f 15,85-16,50 per 100 stuks, kg-prijs f 2,69-2,50. Uiejiveiling Miildelliarnis Wanneer men de aanvoeren op di verse uienveilingen bekijkt, dan komt men onwillekeurig tot de con clusie, dat hel seizoen snel naar zijn einde loopt. Gedeeltelijk is dit ook waar, het is thans half maart en wanneer men zacht weer krijgt en houdt, zal het niet mogelijk zijn de uien langer te bewaren. Aan de an dere kant blijken er zo hier en daar toch nog verschillende cellen met uien te zitten, die vóór het oogsten behandeld zijn met een antispruit- middel en op het ogenblik inderdaad neg bikkelhard zijn. Gezien het hui dige prijspeil hebben de eigenaars van deze uien echter weinig interes se om ze thans te verkopen en wil men er liever nog enige tijd mee speculeren. Het is dus niet ondenk- maar, dat er over 4 of 6 weken nog een behoorlijk aanbod zal zijn. Of men dan echter een hogere prijs zal kunnen maken staat nog zeer te be zien. Op St. Annaland was er gisteren een aanbod van 17 ton en in Mid- delharnis was er vanmorgen slechts 7 ton. In het prijsbeeld kwam wei nig verandering voor de grove en de middel. Zeeland noteerde voor de middel klasse I f 18,51 en Mid- delharnis, zowel voor de grove als dc middel I f 18,-. Middel II vond een koper voor f 13,-, in St. Anna land voor f 13,75, De belangstelling vcor de drielingen is zeer minimaal Het kleine goed is het meest vatbaar voor schot, zodat men hiervoor bij de drielingen en de picklers terecht bang is. Drielingen I brachten f 11 op, de klasse II zakte naar f 9,-. Voor de picklers was do notering tenslotte 1' 12,-. In het te Ouwerkerk in hotel Vij verberg georganiseerde toernooi om de gewestelijke titel le klasse libre heeft W. Kerkhofs uit Reusel zich gedecideerd de sterkste getoond. Met een serie van 84 caramboles bracht de kampioen de hoogste serie op zijn naam, verder bracht hij het tot het hoogste partijgemiddelde 10.52. terwijl hij met zijn algemeen gemiddelde van 7.74 naar de hoofd klasse promoveerde. Op dit door de biljartvereniging DOS voortreffelijk georganiseerde toernooi konden de biljartliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen. Er werd biljart- spert van een uitstekend gehalte op de tafel gebracht, waarbij de deel nemers vaak elkaar niet veel toe gaven. De voorzitter van het Gewest Brabant-Zeeland de heer Smit over W. Kerkhofs, Reusel P. Landa, Bergen op Zoom handigde de kampioen aan het slot met een toepasselijk woord de kam pioensmedaille. Een speciaal woord van lof bracht hij aan de heer Vij verberg voor het prima materiaal waarop de deelnemers zich ten volle konden ontplooien. De penning meester van het district de heer J. J. Smits overhandigde hierna aan de overige deelnemers de door hen ge wonnen prijzen. Namens de deelne mers sprak de heer J. v. Ginkel woorden van lof tot de heer Vijver berg voor de gastvrije ontvangst en het prima materiaal waarop kon worden gespeeld. Woorden van dank richtte hij ook tot de organiserende vereniging DOS voor de voortreffe lijke wijze waarop zij zich van haar taak heeft gekweten. J. v. Ginkel, Valkenswaard H. Soeterboek, Kaatsheuvel G. Luijk, Kloetinge MICROKORFBAL De eindstand ziet er als volgt v 10 1192 154 84 10.52 7.74 8 1141 164 59 7.67 6.96 8 1166 187 39 8.33 6.23 6 1002 175 47 6.89 5.72 6 926 182 38 6.66 5.09 4 953 175 37 7.69 5.44 0 947 185 35 7.14 5.12 DES kan dinsdag iiiicrokampioeii worden ZIERIKZEE. In de microkorf bal- competitie van de Korfbal Bond Goeree-Overflakkee worden dins dagavond de laatste wedstrijden ge speeld in de le klasse. Na negen ge speelde wedstrijden staat DFS I uit Burgh-Haamstede stevig aan de lei ding. Weliswaar hebben de oranje-zwar ten maar een winstpunt meer dan het Zierikzeese AU Ready, doch om dat DFS in deze laatste wedstrijd WIK I uit Kerkwerve als tegen stander zal ontmoeten ,is er voor de Westhoekploeg eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht. WIK heeft na melijk nog geen enkele wedstrijd gewonnen en dat zit er ook in de al lerlaatste ontmoeting tegen de a.s. kampioenen zeker niet meer in. In de tweede wedstrijd van de avond gaat All Ready I trachten om VIOS met een nederlaag naar Numansdorp te rug te sturen en, wanneer dat lukt, kunnen de rood-zwarten in ieder ge val beslaig leggen op de tweede plaats. Wanneer DFS er in zou sla gen om de kampioenstitel te be machtigen en wie twijfelt daar nu eigenlijk nog aan en de Burghenaren zien af van promotie naar de 3e klasse van het landelijk korfbal, dan krijgt nummer twee het recht om naar deze klas te promoveren. SK- NWK, dat de laatste weken wat is teruggevallen heeft aan PBGC I uit Fort./Sitt.-Volendam X N.A.C.-Telstar X Go Ahead-FC Twente X G.V.A.V.-Fcijenoord X A.Z. '67-D.W.S. X P.S.V.-N.E.C. X R.C.H.-Helm. Sport X D.F.C.-Cambuur X S.V.V.-H.V.C. X Elinkwijk-Willem II X Roda JC-Z.F.C. X P.E.C.-Zwolse Boys X Gooiland-Limburgia X PEN HAAG, 16-3. De cijfers van sport to to 31 zijn: Aantal deelnemers: 821.211. Inleg: f 1.778.958. Prijzenbedrag: f '800.531. Eerste en 'derde prijs groot f 240.159 Tweede en vierde prijs groot f180.106 Zondagavond hadden zich acht deelnemers gemeld met een foutloos ingevuld formulier. Oude Tonge haar handen vol om de winst mee naar Duiveland te nemen. Wanneer All Ready van VIOS zou verliezen maken de blauw-zwarte Nieuwerkerkers zelfs nog een kansje op de tweede plaats. Het programma luidt: 19.30-20.30: WIK I-DFS I (scheidsr. J. J. Braber). 20.30-21.30: All Ready I-VIOS I (scheidsr. A. Hartog). 21.30-22.30: DBGC I-SKNWK I (scheidsr. J. S. Vogelsang), Het merendeel der V.N.-waarne- mers langs het Suezkanaal heeft vastgesteld dat de Israëlische troe pen begonnen zijn met het artillerie- duel van donderdag. In Noord-Columbia zijn vrijdag de steden Lorica, San Antero en Monteria onder militair gezag ge steld na twee dagen van heftige on lusten, waarbij zeven doden en twin tig gewonden zijn gevallen Ned. Herv. Kerk Beroepen te Blauwkapel c.a.: T. Langerak, Veenendaal. Aangenomen naar Anjum: J. H. Gorter, kand., Amsterdam; naar Vlis- singen (ziekenhuis Bethesda), (toez.): J. Kwast, Vlissingen. Bedankt voor Alphen a/d Rijn: M. van den Bosch, Goes. Geref. Kerken Beroepen te Klundert: G. Haaks- ma, Nieuw-Amsterdam; te Hoofd dorp: L. Loosman, Scheveningen. Benoemd tot geestelijk verzorger bij de psych. inr. Dennenoord te Zuidlaren: drs. J. W. Vlaanderen, Alkmaar, die deze benoeming heeft aangenomen. Aangenomen naar Nieuw-Lekker- land: G. Torenbeek, Drachtstercom- pagnie. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Chatham: J. H. Mul der, Coaldale (Alberta). Chr. Geref. Kerken Beroepen te Clifton (U.S.A.), (Free Ref. Church): C. Smits, Sliedrecht-C.; te Deventer: A. W. Drechsler, Den Haag-Zuid. Doopsgezinde Broederschap Beroepen te Haarlem: L. Koop- mans, Den Burg (Texel); te Harlin- 'gen: J. OMekamp, Uithuizen, die dit beroep heeft aangenomen. Oud Ger. Gemeente OOSTERILA-ND. Woensdag 19 maart: ds. J. van Prooien, van Sta- venisse (7 uur). DINSDAG 16 MAART. NED. I. De kerkelijke actualitei tenrubriek „Kenmerk'' b\jt het sP'ts af. De VAR.4 vervolgt het voorpro- gramma met de vijfde aflevering van de aan Dickens ontleende Engelse serie Nicholas Nickleby". De hoofd persoon wordt opnieuw opgejaagd. Hij krijgt niet de gelegenheid zijn gelyk. ie bewijzen en kiest dan het zekere voor het onzekere door de be nen te nemen. Hij trekt er op uit met een reizend toneelgezelschap. „Ach ter het nieuws" volgt op hel jour naal en daarna de tweede serie van deze avond; „Nooit een onvertogen ivoord". Deidre en Ronald worden aangewezen als gastpaar voor een belangrijke bezoeker, omdat ze zo typisch Engels zijn. Dan gaan we een kijkje nemen op de tentoonstel ling van de werkstukken van „De Jonge Onderzoekers", die deze week mordt gehouden. De nieuwe reeks wedstrijden voor amateur-weten schapsmensen begint de volgende maand. Voor „Hadimassa" werden de teksten geleverd door Wim de Bic, Kees van Kooten, Adriaan Morriën, Bert Voeten en Dimitri Frenkel Frank. Medewerkende acteurs zijn Ton van Duinhoven, Annemarie Os- ter, Ton Lensink en Henk van Ulsen. Na. het laatste nieuws gaat Teleac nog door met de cursussen Levende wiskunde en Noten en tonen. NED. II. De NTS presenteerde de jeugdserie „Kapitein Zeppos". Het schilderij is voorlopig terecht, maar tante Clara is weg. Het wordt al een spannende situatie. „Scala" neemt het tweede half uur tot het journaal. Daarna weer een buitenlandse serie. In „Kleine potjes hebben grote oren" nadert de moederdag. Het belang rijkste programma van deze dinsdag is ongetwijfeld de documentaire van de BBC, die de NTS uitzendt onder de veelzeggende naam „Einstein". De grootste geleerde van deze eeuw, de in 1955 overleden Albert Einstein, wordt niet zelf ten tonele gevoerd. Vrienden en medewerkers van dit genie vertellen over hem .Eén uit zending lijkt haast te kort om de persoon van Einstein en zeker diens werk te tekenen. Joop van Zijl is naar Bergen op Zoom getrokken om daar „de mensen te laten praten". Het resultaat is een aflevering van de populaire NTS-serie „Ik vind datTot slot van de avond weer een reportage van de ijshockeykam- pipenschappen in Stockholm. Er kan een spannende strijd worden ver wacht tussen Rusland en Canada, waarbij Frans Henrichs commentaar geeft. DINSDAG 18 MAART. NED. I: Schooltelevisie: 11.00 Ver kennen en ontdekken11.25 De ge schiedenis van de charitas; 11.50 Einde; 18.50 Fabeltjeskrant (kleur); 18.56 Sier; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Kenmerk; 19.32 Nicholas Nic kleby; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Achter het nieuws 20.50 Nooit een onvertogen woord; 21.30 De jonge onderzoekers; 22.15 Hadimassa (kleur); 22.50 Journaal; 22.55 Pauze; 23.00 Noten en tonen (Teleac); 23.30 Einde. NED II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Kapitein Zeppos; 19.28 Scala; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Kleine potjes hebben grote oren; 20.50 Einstein; 21.45 Ik vind dat 22.10 Verbinding metStockholm (kleur); 22.55 Journaal. Arbeiders gedood door vallend stuk beton APELDOORN, 15-3. Bij het slopen van een transformatorhuisje aan de Prins Willem Alexanderlaan in Apeldoorn zijn twee arbeiders ge troffen door een neerstortend stuk beton. Zij waren op slag dood. De slachtoffers zijn de 40-jarige J. Lijnsvelt en de 34-jarige P. van der Meuien. De mannen waren, samen' met twee collega's, bezig een zwaar stuk beton, dat op het transforma- torhuisje rustte, naar de kant te wrikken. Op het moment dat zij het stuk aan de kant hadden stortte het huisje in waarbij de slachtoffers te recht kwamen onder het neervallen de stuk beton. De twee collega's A. G, van Uffelen en de ploegbaas J. Mulder konden zich in veiligheid stellen door snel van het huisje af te springen. Feestelijk samenzijn in „Mondragon" ZIERIKZEE, 15-3. Temidden van een grote schare medewerkers, van directie en familie, allen verzameld in de bovenzaal van restaurant „Mondragon", werd vrijdagavond af scheid genomen van de heer C. J. Manni, handzetter eerste klas by drukkerij v/h Lakenman en Ocht- man. De heer Manni bereikte de pen sioengerechtigde leeftijd na een dienstverband van niet minder dan 48 jaar. „Een indrukwekkend cijfer", aldus constateerde de president- commissaris van het bedrijf, dc heer S. R. H. Ochtman, in een toespraak tot de scheidende typograaf, nadat dc directeur van L. en O., dc heer R. A. Huneman, woorden van wel kom had gesproken, in 't bijzonder uiteraard tot de heer Manni, zijn zoon, schoondochter en kleindochter. De heer Ochtman memoreerde de komst van de heer Manni bij druk kerij L. en O. in een tijd toen nog moest worden gewerkt onder moei lijke omstandigheden. Gedurende zijn dienstverband leverde de heer Man ni een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang van het bedrijf, terwijl tegenslagen hem toch bepaald niet gespaard bleven. „Dat dwingt res pect af", aldus de heer Ochtman, die sprekend als tolk van de raad van commissarissen van waardering ge tuigde voor de persoon van de heer Manni en hem als afscheidsgeschenk een envelop met inhoud aanbood. „Ik hoop dat de inhoud aanleiding zal zijn voor een aandenken in de strict persoonlijke sfeer", aldus de heer Ochtman, daarbij uitdrukking gevend aan de sfeer van verbonden heid die de afgelopen halve eeuw groeide tussen het bedrijf en de af scheid nemende typograaf. Woorden van hartelijke dank sprak ook de heer Huneman, die 't vooral betreurde dat het vertrek van de heer Manni valt in een wat de personeelsvoorziening betreft moeilijke tijd. Het is jammer dat er zo weinig jongeren gereed staan om uw plaats over te nemen, aldus de directeur. „We zullen u dan ook be paald erg missen". Namens de Personeelscommissie werd de heer Manni dank gebracht door de heer J. Kleppe. Zijn woor den van dank voor de goede onder linge samenwerking gingen verge zeld met de aanbieding van een elek trisch scheerapparaat. „U kon met uw tijd mee en respect opbrengen voor het moderne drukwerk", aldus de heer Kleppe die de heer Manni schetste als een „vraagbaak" voor vooral de jongeren in het bedrijf. Het belangrijke werk dat de heer Manni verrichtte voor de Zierikzeese „grafische familie", de afdeling Zie- rikz.ee van dc A.N.G.B., werd ge schetst door de heer L. A. v. d. Schelde. De heer Manni was vele ja ren afdelingsvoorzitter en zijn ver diensten als zodanig zullen in de ko mende jaarvergadering van de afde ling passend worden belicht. Intus sen memoreerde de heer v. d. Schel de hét' feit dat dè heer Manni altijd heeft gestreefd naar verhoging van het vakpeil en - een aantal jaren als voorzitter - werkzaam aandeel le verde aan activiteiten van de studie club. Namens de afdeling kreeg de heer Manni vervolgens een lectuur bak aangeboden. De bedrijfschef, de heer L. van Vessem, putte uit de be ginjaren van de typografie te Zierik- zee. Hij herinnerde o.a. aan de capa citeiten van de heer Manni als leer meester, en aan zijn streven om het vak cachet te geven. De heer Manni sprak een uitvoerig woord van dank en wees daarbij op de betrekkelijkheid van de mens. „een stofje in 't grote geheel". Hij schetste ook de ontwikkeling van dc boekdrukkunst en de wisselende smaak der lijden, de rust van de tra ditie en de onrust van »het experi ment. Vast staat wel dat veel te danken is aan het werk van de ou dere generatie, welke vele funda menten heeft gelegd. De avond werd op feestelijke wijze met muziek en spel omlijst door het gezelschap van dc heer A. de Jonge uit Middelburg. Dit gezelschap zorg de met veel animo voor een opge wekt. ontspanningsprogramma, waar aan dc vele ouderen en jongeren en hun dames van L. en O. veel ple zier hebben belcfefd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 4