Zeeuwse veilingfusie gaat niet door Jordaans protest Voor „Rust Roest" staat 1969 in teken van jubileumviering Protest tegen de ganzen jacht bij Zwolle Ondanks het koude ween Geslaagd Strafeest te Serooskerke ZIERKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag )7 waart 1969 Nr. 20)66 KAPELLE. 15-3. De door de be sturen voorgestelde fusie van de fruit- en groentenveilingen in Mid den-Zeeland gaat niet door. Tijdens vrijdagavond in Goes, Ka- pelle en Middelburg gehouden alge mene ledenvergaderingen van de veilingsverenigingen in deze plaat sen, werd het bestuursvoorstel om tot fusie over te gaan in Goes met tweederde meerderheid verworpen, terwijl er in Kapelle en Middelburg wel een meerderheid voor de fusie was, maar niet de statutair voorge schreven meerderheid van respectie velijk tweederde en 75 procent van de leden. In Kapelle werden 306 stemmen voor het bestuursvoorstel uitgebracht en 282 tegen. In Middel burg was dat 176 voor en 167 tegen, in Goes 223 voor en 434 tegen. De besturen van de drie veilingen hebben 3,5 jaar gewerkt aan de plannen tot samenwerking en fusie. Zij hadden voorgesteld de bestaande Gevaarlijk beroep MADRID, 14-3. Het jongste seizoen is voor de Spaanse stierenvechters hijzonder bloe dig geweest. Vrijdag werd in Madrid bekend gemaakt dat niet minder dan 209 stieren vechters bi de loop van het seizoen de speciale kliniek voor toreros in Madrid zijn binnengebracht. Een van hen was door de horens van de stier zo ernstig gewond dat hij overleed, van een ander moest een been worden geampu teerd. Van de gewonden ver keerden 23 in het begin in le vensgevaar. Alle stierenvech ters die ergens in een arena in Spanje gewond raken, wor den kosteloos in de kliniek in Madrid behandeld. Daar wer ken chirurgen die gespeciali seerd zijn in het opereren van hoornsteken. Door penicilline en snelle bloedtransfusie wor den de laatste tijd steeds meer stierenvechters van de dood gered. verenigingen te ontbinden en samen een nieuwe veiling voor Midden- Zeeland te stichten, die dan ruim 2000 leden zou kunnen hebben en een omzet van f 20 tot f 25 miljoen per jaar. Omdat geen van de be staande bedrijven geschikt was om als centrale veiling te dienen was het bestuursvoorstel in Kloetinge een nieuw veilingbedrijf te stichten, waarvoor een investering nodig was van ongeveer f 7 miljoen. De bezwa ren van de tegenstanders waren vooral gericht tegen deze nieuwe in vestering in een periode waarin het in de fruitteelt erg slecht gaat. Het Indonesische leger heeft oud- president Soekarno verlof gegeven het huiwelijik vna zijn 18-jarige dochter Rachmawati met de student in de medicijnen Rommy Garzoeki bij te wonen. Het' huwelijk werd volgens 'de mohammedaanse ritus in Djakarta gesloten. NEW YORK, 16-3. Jordanië heeft in een 'brief aan de Veiligheidsraad geklaagd over de jongste Israëlische luchtaanvallen. Zij waren tegen burgers gericht, aldus de brief. Za terdag hadden vier Israëlische vlieg tuigen drie dorpen in Jordanië een kwartier lang gebombardeerd en beschoten. Twee boeren verloren het leven en negen werden -gewond. Er was schade aangericht aan boerde rijen en vervoermiddelen. Strijd tegen de verdovende middelen NEW YORK, 15-3. De Newyorkse politie heeft zaterdag een hoeveel heid cqcaïne en heroïne ter waarde van naar schatting 10 miljoen dbllar in beslag genomen. Drie Cubanen, twee mannen en een vrouw, zijn ge arresteerd. De partij cocaïne die zij in bezit hadden was de grootste, ooit in New York aangetroffen. De ver dovende middelen waren afkomstig uit het Caraïbisch gebied. DEN HAAG. Het Griekse schip Kadiani van bijna 1.000 ton is zon- 'dagoohten'd in de Noordzee ten noor den van de Doggersbank gezonken, nadat een Deens hefschroefvliegtuig alle opvarenden van board had ge haald. Toestand slachtoffer roofoverval ernstig BOXTEL, 15-3, De toestand van de 61-jarige Sjef van Logten uit Ge monde, een van de twee broers, die donderdagavond het slachtoffer wer den van een gewapende roofoverval, is ernstig, zo verneemt het A.N.P. van de Boxtelse politie. De heer van Logten, die door een geweerschot in het been was getroffen, heeft nu als gevolg van de angst en emoties een zware hartaanval gekregen. Hij is opgenomen In het Carolus zieken huis in Den Bosch. F.A.O.-congres in 1970 in Den Haag DEN HAAG, 15-3. Van 16 tot en met 30 juni 1970 woi>dt in het Ne derlands Congresgebouw in Den Haag het wereld landbouw- en voed- selcongres van de F.A.O., de wereld landbouw- en voedselorganisatiê van de V.N., gehouden. Het valt samen met het vijfentwintigjarig jubileum van de F.A.O. en is het langste con gres dat tot nu toe door de N.V. Ne derlands Congresgebouw is geboekt. Vrijwel het gehele gebouw zal voor de verschillende congresdagen wor den gebruikt. LAND- EN TUINBOUW Geen werktuigendag te Bnnnik in 1969 UTRECHT, 15-3. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (N.F.O.) heeft alle betrokkenen bij de zogenaamde werktuigendag „Bunnik" laten we ten dat de werktuigendag dit jaar niet zal worden georganiseerd. De N.F.O. wijst er op dat de huidige situatie in de fruiteelt tot gevolg heeft dat de fruittelers hun investe ringen tot het uiterste moeten be perken. De N.F.O. hoopt, „dat er in 1970 weer aanleiding zal zijn om een werktuigendag in Bunnik te or ganiseren". Bezint eer ge begint Door de slechte weersomstandig heden in de afgelopen herfst en het winterweer van februari is er aan de basisbemesting van onze land bouwgronden nog heel weinig ge daan. Nu de weersomstandigheden het toelaten weer op het land te komen, dient in de eerste plaats aandacht te worden geschonken aan de bemes ting met slakkenmeel en kali. Slakkenmeel met het goedkope fosforzuur is rijk aan kalk en be vat ook andere voor het gewas waardevolle nevenbestanddelen, on der andere magnesium. Slakkenmeel kan nog heel goed tot april worden uitgestrooid, zoals ons van deskun dige zijde werd verzekerd. Toediening van kalk is voor veel Nederlandse gronden van het aller hoogste belang, als men bijvoorbeeld bedenkt dat het met de kalktoestand van het zandbouwland allertreurigst is gesteld. Pas op grasland ook de juiste be mesting toe en denk hierbij vooral ook aan het magnesium ter voorko ming van kopziekte. Bij dit alles geldt: „Bezint eer ge begint". Afgelopen jaar gunstig voor de vereniging ZWOLLE, 14-3. De mander waarop in de polder Mastenbroek ten noord westen van Zwolle de ganzen jacht bedreven werd', is voor de Natuur- en Vogalbeschermings wacht IJssel- delta in Kampen aanleiding geweest tot een fel protest bij de werkgroep ga nzen res erva ten Gezien de alarmerende ontwik keling t.a.v. de overwinterende gan zen in west-Europa, vraagt IJssel- delta onmiddellijk maatregelen te treffen. Op de pleisterplaatsen in de polder Mastenbroek zijn geregeld zo'n k-leine 20.000 ganzen te vinden, maar gevreesd wordt dat door de onverantwoorde wijze van jagen de ganzen andere voedselgebieden zui len gaan zoeken. IJsseldelta is voor al verbolgen over het feit, dat on langs zeven jagers zich achter een rietscherm hadden verscholen, tus sen de twee grootste ganzenpleister- plaatsen, om de voedselzoekende ganzen te beschieten. Bij deze vonn vani jacht wachten de jagers tot de duizenden ganzen invallen en als zij dan schieten is elk schot, gericht of •niet, wel raak. Ernstige verwondin gen van de ganzen zijn daarvan bo vendien het gevolg. ZIEKIKZEE, 15-3. Vorige week hield de plaatselijke gymnastiekver eniging „Rust Roest" in een goed be zette zaal in het „Huis van Nassau" haar jaarvergadering. De vergade ring stond onder leiding van de voorzitter de heer T. C. Hekman. In zijn openingswoord gaf deze een overzicht van de aktiviteiten van de vereniging op velerlei gebied in het afgelopen jaar en concludeerde dat de vereniging weer op een goed jaar mag terugzien. Bijzondere lof zwaaide de voorzit ter toe aan de leden van de drum band, die zelf dbor hun ijver en of fervaardigheid een belangrijke stoot hebben gegeven dat in betrekkelijk korte tijd de nodige gelden voor de nieuwe uniformen bijeen konden worden gebracht. Ook aan de leider van de vereniging de heer C. Tim merman werd met zijn staf van me dewerkers bijzonder dank gebracht voor al datgene wat zij in het afge lopen jaar geheel belangeloos voor de vereniging hebben gedaan. In de verdeling van de bestuursfuncties is in het afgelopen jaar een verande ring gekomen doordat mevrouw A. E. van Urk-Schot als secretaresse heeft bedankt. Haar werd bijzonder dank gebracht voor al hetgeen zij in deze functie heeft verricht. Als nieu we secretaresse werd benoemd mej. J. N. van der Schelde. Het ledental van de vereniging blijft steeds rond de 500 schommelen. Dit is echter vanwege het gebrek aan zaalruimte en niet voldoende voorturners en voorturnsters het maximum aantal dat op de vereni ging kan worden toegelaten. Het gevolg hiervan is dat er steeds een behoorlijke wachtlijst is van jonge leden. De dames-herenafdeling mogen zcih echter ook in een groot aantal leden verheugen. Op deze le denvergadering werden weer 22 nieuwe leden boven de 16 jaar ge balloteerd. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende voorzitter de heer T. C. Hekman en de bestuurs leden de dames A. E. van Urk-Sohot en J. Knulst-Stoutjesdijk met alge mene stemmen herkozen. Uit het financieel jaarverslag over 1968 van de penningmeester de heer C. Verwijs bleek dat de vereniging ook financieel in goede doen is. Een kascommissie, bestaande uit de he ren B. Timmerman er. T. N. de Jonge bracht op de vergadering verslag uit van de gehouden controle van kas en boeken. In de vergadering werd' naar voren gebracht dat het vaan del van de vereniging ook hoogno dig aan vernieuwing toe is. Uit in middels ingewonnen informaties bleek dat dit voor de vereniging weer een belangrijke uitgaaf zal vergen. Gehoopt wordt dat dit voor de jubileumviering op 1 oktober a.s. voor elkaar zal komen. Vijftigjarig bestaan De activiteiten voor 1969 zullen hoofdzakelijk staan in het teken van de viering van het 50-jarig bestaan. Over het programma werd uitvoerig van gedachten gewisseld en een daartoe ingestelde feestcommissie zal de naar voren gebrachte ideeën nader bestuderen. Op donderdag 5 of 12 juni zal naar gelang de weers omstandigheden in de avonduren een openluohtuitvoering worden gegever op het Havenplein. Deze uitvoering zal ook in het teken staan van de ju bileumviering. Op 1 oktober zal een receptie worden gehouden, terwijl in de loop van het najaar een feest middag voor leden tot 14 jaar en een feestavond voor de leden ouder dan 14 jaar zal worden georgani seerd. De overige plannen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden ge maakt. Voorts werd besloten ook in dit jaar weer deel te nemen aan de diverse wandelmarsen. Na 'het huishoudelijk gedeelte werd door de heren C. en B. Timerman een aantal dia's, alsmede een kleu renfilm vertoond van het optreden van de vereniging bij diverse eve nementen vertoond. In deze film was ook reeds opgenomen het, op treden van de drumband eri majo rettes op 1 maart jl. SEROOSKERKE, 15-3. Zaterdag vierde Serooskerke onder niet al te gunstige weersomstandigheden het traditionele Stra-feest. In het begin van de middag ver zamelden de ruiters, w.o. enkele amazones (in totaal 17 deelnemers) zich met hun versierde paarden op het Dorpsplein, waarna een korte rondrit volgde. Tijdens de rondrit van de ruiters verzamelden de kinderen zich met hun versierde fietsen en stept op het dorp om mee te dingen naar een prijs voor de versiering. Een jury be staande uit de dames J. de Blonde- Bakker, W. Linders-Tangeman en C. Koppenhol-Smallegange had tot taak de prijzen vast te stellen. Het was voor de jury geen gemakkelijke taak. De eerste prijs werd toegekend aan Ronny Zorge voor zijn mooie versierde step. Wegens ziekte had Ronny echter zijn step afgestaan aan Corina Hart. Ringsteken op de fiets Vervolgens werd door de kinde ren het ringsteken op de versierde fietsen beoefend. De eerste prijs in groep 1 ging naar Kees Reinhoud, de eerste prijs in groep 2 naar Tonny van den Hoek en tenslotte de eerste prijs in groep 3 naar Petra de Rijke. Inmiddels waren de ruiters met hun paarden op het Serooskerkse strandje aangekomen, wat ondanks de koude, veel belangstelling trok. Hierna werd voorafgegaan door de muziekvereniging „Lactor et Eraer- go" uit Renesse naar het dorp ge marcheerd, waar een talrijk publiek de ruiters en de muziek opwachtte. De ruiters en belangstellende wer den welkom geheten door de voor zitter van het Strè-comité de heer M. Geluk. Hij richtte een speciaal woord van welkom tot burgemeester Everwijn en bracht vervolgens dank aan de ruiters en aan de muziekver eniging „Luctor et Emergo". Hierna volgde het ringsteken te paard. De eerste prijs plus wisselbe- ker kwam in het bezit van de heer Joop Hanse uit Haamstede. In de avonduren werd in de zaal van het Dorpshuis het blijspel in drie bedrij ven „De Sukkel" van Dick Faber op gevoerd, terwijl de dag met een druk bezocht bal werd besloten. Paarden op het Serooskerkse strand. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode). BORGER. Op de Noorderstraat in Sappemeer is de 23-jarige M. Wold- huis uit Noordbroek dodelijk veron gelukt. Door onbekende oorzaak- kwam hij met zijn fiets te vallen en werd vervolgens overreden door een personenauto. GEMONDE. In Eindhoven is de 22-jarige J. R. uit die gemeente en in Best de 24-jarige C. N. uit Eind hoven gearresteerd op verzoek van de Boxtelse politie, die hen ervan verdenkt in Gemonde een roofover val te hebben gepleegd op twee sa menwonende broers. MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 17-3. Aangevoerd: 1492 dieren, tw.: 1111 runderen en 381 varkens. Prijzen per kilogram: slachtrunde- ren prima f 5,25-5,70, le f 4,65-5,15, 2e f 4.10-4,50, 3e f 3,90-4,05; stieren f 4,60-5,20; worstkoeien f 3,75-3,90; slachtvarkens le f 2,64-2,67, 2e f2,61- 2,64, 3e f 2,55-2,61; slachtzeugen f 2,10-2,25; zware varkens f 2,20-2,40. Runderen: aanvoer groter; handel lui; prijshoudend. Varkens: aanvoer iets kleiner; handel vlot; prijzen: fijne varkens iets gedrukt, slacht zeugen hoger, enkele prima's boven notering. AMSTERDAM. Couturier Edgar Vos toont samen met zijn lente-zomer couture 1969 zijn herfst-winter diffusion collectie. Annemarie toont hier een korte japon van groene barathea waaronder een wit zijden bermuda short wordt gedragen. Laatste winterzondag was in Westhoek kond en stil Jaarfeest G.J.V. ,,'s Konings jeugd" te Haamstede WESTERSCHOUWEN, 15-3. De staart van maart heeft zich in het afgelopen weekend duidelijk laten voelen. Met de lente voor de deur en een prachtige lentedag met hoge temperaturen die al een enkeling de den besluiten om aardappels te gaan poten en wat radijsjes te zaaien, was er bijna geen vuiltje meer aan de lucht. Doch de warme lucht die de koude noordwaarts deed verdrijven verloor terrein en werd teruggedron gen. Een koude oostenwind transpor teerde koude lucht uit het noorden onze richting uit en zorwiag kwam de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt meer. De kachels wer den weer flink opgestookt en slechts een eenzame waagde het om in de Westhoek zich wat in de natuur te verpozen. Het was daarom zeer rus tig op deze zondag, de laatste win terzondag van dit jaar. Opvallend was het grote aantal kieviten dat zich opnieuw naar het zuiden begaf ten teken dat het in 't VISSERUBERICHTEN Verkoop fondsmosselen Zoals verwacht na de inzet van dinsdag 11 maart, was ook de span ning en de animo om te kopen groot op 12. 13 en 14 maart, waar op de mosselveiling de zg. fondsmosselen bij inschrijving wei-den verkocht. De prijzen gingen regelmatig hoger dan de eerste dag en meestal moest men f 10,000 of meer inschrijven om in het bezit van een kavel te komen. De totale opbrengst van alle ka vels was f 356.448 (36 partijen). He den (maandag) begint het opvissen van de gekochte mosselen en over brenging naar de eigen percelen. noorden van ons land zeer koud was. Het eerste kievitsei zal dan ook wel wat op zich laten wachten. In de landbouw heeft de zware re gen val van de afgelopen dagen heel wat landbouwers het hoofd doen schudden, want na het kunstmest strooien waren er al heel wat on begonnen met het zaaien van gerst. Doch dit voorjaarswerk werd dras tisch de kop ingedrukt door het natte weer. Mogelijk dat de koude noord ooster het land weer snel zal doen opdrogen en daardoor geschikt ma ken voor het zaaien. DEN HAAG. In aanwezigheid van ongeveer duizend autoriteiten en hun dames heeft de voorzitter van de raad van commissarissen van de N.V. Nederlands Congresgebouw, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, oud burgemeester van Den Haag, het Nederlands Congrescentrum, een schepping van wijlen dr. J. J. P. Oud, officieel geopend. LOENEN. Op de Westkanaaldijk in Nieuwersluis is een automobilist door de afsluitbomen voor de ge opende brug gereden en met grote snelheid tegen de bijna gesloten brug gebotst. De bestuurder, de 27- jarige A. Faasse uit Kockengen was op slag dood. HAAMSTEDE, 15-3. Een prop volle recreatiezaal van de Gerefor meerde Kerk te Haamstede was za terdagavond getuige van een ge slaagd jaarfeest van het G.J.V. ,,'s Konings Jeugd". Veel ouders, fa milieleden en niet te vergeten nieuwsgierigen naar het toneelstuk van deze avond, want daaruit be stond de hoofdmoot van het feest, hadden de koude zaterdagavond uit getrokken en hun tocht was niet te vergeefs. Het toneelstuk „Drie mèisjes ge vraagd" geregisseerd door een man van het vak, de heer M. de Hamer uit Renesse was een voltreffer en de leuke inhoud waarom hartelijk ge lachen is, werd met vaart en zon der plankenkoorts ten tonele ge voerd. Het stuk werd opgevoerd door Janneke van Oosterom, Jurien Boot, Marian Landman, Nel Stout, Corry Landegent en Ton Jonker, Wim v. d. Linde (met lof), Cor van Dongen, Henk Verschoor en Kees- Landegent. Een gul applaus was de zeer verdiende beloning voor dit twee en een half uur durend stuk. Als intermezzo droeg Dingena Ver schoor op keurige wijze een gedicht voor. De avond werd geopend door Bram Leeuwe die als voorzitter ieder een hartelijk welkom toeriep. De no tulen werden ditmaal in de geest van „De fabeltjeskrant" gebracht en oogstten veel bijval. Koffie en een verloting vonden veel aftrek. Ds. v. d. Kooy besloot de avond met dank gebed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 3