AGENDA Drijvend hef eiland gearriveerd voor de kust bij vuurtoren STREEKNIEUWS LAATSTE NIEUWS HET GEHEIM VAN DE STALKNECHT Doel: „palen spuiten" BURGHSLUIS, 17-3. Vorige week arriveerde voor de eerste maai in de geschiedenis van Burghsluis een drijvend eiland, getrokken door een grote 'zeesleper. Het gehele transport schoof heel voorzichtig de havenin gang binnen en nam ligplaats aan een der steigers. Het was een groot hefeiland dat, afkomstig uit IJmuiden, aan het werk gaat voor de Schouwse kust in de buurt van het vuurtorenstrand. Daar heeft het aannemingsbedrijf Schouwen-Duiveland nl. een aantal rijen palen in het strand geslagen om hierdoor te proberen de golfslag te breken en daardoor de zandafslag van de duinen tegen te gaan. Van landzijde is het nu echter onmogelijk geworden om nog verder te werken en daarom is dit hefeiland naar de kop van Schouwen gedirigeerd om de rijen palen nog verder in zee door te trekken. Als booreiland Het vaartuig heeft precies dezelfde uitvoering als een booreiland, nl. een groot plateau omgeven door 4 hoge zuilen die hydraulisch op en neer be wogen kunen worden. Op de plaats van het werk gaan de zuilen omlaag tot ze de bodem, hier het strand ra ken en dan staat het werkeiland ver ankerd op de bodem der zee. Op het plateau staat een grote kraan en deze gaat het werk doen dat eerder door een dragline werd uitgevoerd. De kraan is evenals de dragline voorzien van een speciale persleiding want de palen worden in de grond gespoten. De eerste weken zal dit silhouet van dit vreemdsoortig vaartuig/ei land het strandbeeld bij de vuurto ren beheersen. Er zijn 6 personen aan boord. Eigenaar is Joost Nelis, IJmuiden. Het eiland werd getrokken door de zeesleper Temi IV van de firma Dijkhuizen uit Vlissingen. Dit is de voormalige Hercules" van de Kon. Marine. Vrijdagmorgen vroeg ver trok het transport weer uit de ha ven en nam koers naar het vuurto renstrand, waar het inmiddels is aangekomen. (Foto: Zierikzeesche •Nieuwsbode). Twee broertjes overvielen sigarenwinkelierster Voor Z.V.U. draaide film GRONINGEN, 15-3. De 16-jarige L. S. en zjjn 14-jarige broertje H. S. hebben in Bedum (Gron.) een gewa pende overval gepleegd op de siga renwinkel van mevr. Oudman. Nadat de twee jongens de winkel waren binnengedrongen, liep de oud ste de gang in, die uitkomt op de huiskamer. De jongste opende de geldla en haalde daar 70 gulden uit. Mevr. Oudman, die werd gewaar schuwd door het overgaan van de winkelbel, liep de gang in, waar zij L. S. tegenkwam, die haar toeriep „handen omhoog". Hierop vuurde hij een schot af uit een luchtdrukpistool. De kogel schampte het hoofd van de winkelierster. Daarop gingen de beide jongens er snel vandoor. De politie is, in gezelschap van de dochter van mevr. Oudman het dorp in gegaan, waar de dochter de jong ste van de beide broers herkende. De jongen werd aangehouden. Hij had Nixon: Goedkeuring aanzienlijk gewijzigd anti-raketstelsel WASHINGTON, 14-3. President Nixon van de Ver. Staten heeft zijn goedkeuring verleend voor „een aan zienlek gewijzigde versie" van het omstreden Amerikaanse raketverde- digingsstelsel „Sentinel". De veiligheid van de Natie vereist dat we nu doorgaan met de ontwik keling en bouw van anti-ballistische raketten „volgens een zorgvuldig op gesteld programma in fasen", aldus Nixon. Weer bombardement van Israëlische luchtmacht TEL AVIV, 17-3. Voor de tweede achtereenvolgende dag heeft de Is raëlische luchtmacht maandag doe len in Jordanië gebombardeerd, zo wordt in Tel Aviv vernomen. De Is raëlische toestellen bestookten guer- rillaposten in het Jordaandal. De aanval volgde op een beschie ting van Israëlische dorpen (zondag avond) ten zuiden van het Meer van Galilea, waarbij o.a. raketten waren gebruikt. Daarna was een Israëlisch- Jordaans artillerieduel ontstaan, dat een uur duurde. het geld nog op zak. Later werd ook zijn oudere broer aangehouden. Zij kwamen beiden uit Bedum. Sclieepvaartberichten Abida, 15-3 70 m. ZZO Kap. Hat- teras. Camitia, 15-3 700 m. NO Porto Rico. Bij een verkeersongeluk op za terdagavond bij Winterthur in Zwit serland zijn zes mensen om het le ven gekomen en twee gewond. Bij het ongeluk waren drie auto's be trokken, die alle vernield zijn. b Naast de „rode lijn" tussen het Witte Huis en het Kremlin zullen dinsdag twee nieuwe directe tele foonlijnen tussen Washington en Moskou in gebruik worden genomen. b 38 Roemenen, die vorige week als toerist naar Oostenrijk kwamen, zijn niet naar hun land teruggekeerd. Het zijn drie gezelschappen, die de jaarbeurs in Wenen hebben bezocht. Scheepsbotsing op Kanaal van Zuid-Bevelanti HANSWEERT, 16-3. Op het kanaal door Zuid-Beveland, tussen de slui zen van Hansweert en de Vlakebrug, zijn zondagmiddag het. Franse, ca. 950 ton metende m.s. „Cotes Roties" en het Belgische m.s. „Irma" met el kaar in aanvaring gekomen. Het Franse schip is gezonken. De opvarenden zijn aan boord gegaan van het Duitse m.s. „Weser 38". Verdachte van moord in Den Haag bekent DEN HAAG. 16-3. De 29-jarige metselaar A. J. D. K., die werd aan gehouden in verband met de dood van de 79-jarige weduwe Johanna Kabbedijk-Giesekom, heeft bekend de vrouw met een klap met een bijl op het hoofd te hebben gedood, aldus heeft 'de woordvoerder van de Haag se politie meegedeeld. K., e enkleinzoon van de weduwe die bij haar inwoonde, werd vrij dagavond laat in de trein van Den Haag naar Amsterdam aangehouden. Het motief van zijn daad was geld gebrek. „Une affaire (le coeur" Voor een klein aantal Z.V.U.-le- den draaide vrijdagavond in de Concertzaal de Joegoslavische film: „Une affaire de coeur", een rolprent Frans betiteld in verband met een gewonnen prijs op het Filmfestival te Cannes. „De tragedie van een te lefoniste" zou de Nederlandse titel kunnen zijn. Dit produkt van de re gisseur Dusan Makavejev bleek weer een verrassende mengeling van film technische en psychologische logica, met een ondergrond van noodlottig heid, die de gehele film door voel baar blijft. Het verhaal is niet zo origineel: telefoniste krijgt een vriend, maar tijdens een periode van afwezigheid laat ze zich verleiden door een an dere man, hetgeen gevolgen heeft. De eerste vriend' trekt de handen van haar af, maar Isabella (het meisje) keert naar hem - als haar enige geliefde - terug. De man weert haar af en tijdens een achtervolging rukt ihij zich los van het meisje, die struikelt en in een peilloos diepe put valt en verdrinkt. De man wordt daarop, wegens moord gezocht en zal moeilijk zijn onschuld kunnen bewijzen. De film krijgt heel markante - en vaak lugubere - trekken door kei harde inlassen van hetgeen rond een moord nadien gebeurt; de vondst van het meisje, het onderzoek door een patholoog e.d. Zo wordt 'het ge heel een aaneengeregen samenstel van een serie korte episodes, die de lijn van het verhaal ondersteunen. Zachte en liefdevolle warmte en kei harde werkelijkheid zijn dë polen, waartussen dit filmverhaal zich af speelt. Oost-Europese films intussen heb ben de naam preuts van aanpak te zijn, maar dit Jcegoslavisch exem plaar is dan wel een uitzondering, want veel onbekommerd naakt kwam gedecideerd maar funktioneel op het doek. a 10.000 studenten zijn vrijdag in Eilbao in staking gegaan. Er hebben zich ook botsingen voorgedaan tus sen de politie en studenten. BERGUM. In Oostermeer tussen Bergum en Drachten is zondagmid dag de boerderij van de heer G. Oos- terhof in vlammen opgegaan. Zes tien kalveren en pinken kwamen in de vuurzee om. In de boerderij ver brandden verder ongeveer 1000 pak ken hooi en een transporteur. Eerste aardbeien aangevoerd door Bruinisser tuinder Het tuindersbedrijf C. Kik en Zo nen te Bruinisse voerde in 1968 op 21 maart de eerste aardbeien aan. Dit jaar werd er naar gestreefd de aanvoerdatum nog te vervroegen en dat is gelukt. Vrijdagmorgen 14 maart werden op de Rotterdamse veiling voor de Zuid-Hollandse Eilanden (Z.H.E.) de eerste 8 doosjes kas-aardbeien geveild. Alweer had de firma Kik de primeur, de doosjes van plm. 200 gram per doosje brach ten f 3,30 per doosje op. Entgemeenschap Zierikzee Op woensdag 19 maart a.s. vindt in het wijkgebouw aan het Janne- wekken een re-vaccinatie plaats voor de kinderen geboren in 1960 (DTP) en 1965 (DKTP). ZIERIKZEE De subsidie voor het gemeentemuseum Uit mededelingen van Ged. Sta ten van Zeeland blijkt dat van de gemeentemusea in de provincie het museum te Zierikzee het hoogste ge meentelijke subsidie krijgt toegewe zen, namelijk f 1,16 per inwoner. Daarentegen verleent de gemeente Axel het eigen museum slechts een bijdrage van 9V2 cent, met als tus senliggende bedragen 18 cent (Sluis), 80 cent (Vlissingen) en f 1,- (Middel burg voor het Zeeuws Museum). Ontslag notaris P. Heering Bij K.B. is aan de heer P. Heering, op zijn verzoek, met ingang van 15 november 1969, eervol entslag ver leend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zierikzee. KERKWERVE N.C.V.B. naar Haamstede N.C.V.B. afdeling Kerkwerve gaat dinsdag 18 maart naar Haamstede om samen met de afdeling Haam stede een lezing met dia's te beluis teren en te bekijken van het echt paar Olff over Groot-Britannië. SEROOSKERKE Toneelspel voor bejaarden Woensdag 19 maart a.s. zullen de bejaarden uit Bui'gh, Renesse en Noordwelle te gast zijn op de soos te Serooskerke. Voor de bejaarden zal het toneelspel „De sukkel" van Dick Faber worden opgevoerd. NOORDGOUWE Vergadering Rode Kruis-afdeling Een wandeltocht op 12 april Onder voórzitterschap van de heer J. E. van Maanen werd in café v. d. Weijde te Noordgouwe, de algeme ne ledenvergadering gehouden van de afdeling Brouwershaven van het Rode Kruis. Na opening der verga dering, werden de verschillende ac tiviteiten van de afdeling door de voorzitter toegelicht. Hierbij werd vooral aandacht be steed aan de te organiseren wandel tocht op 12 april a.s. te Brouwersha ven. Deze eerste Rode Kruis-wandel- tocht start 's middags om 2 uur van af hotel „Floris V" op de Markt te Brouwershaven. Er zijn twee afstan den, 8 en 15 kilometer. De inschrij vingsprijs bedraagt tot 5 april f 1,50, daarna f 2,-. Voor alle deelnemers wordt een speciaal vèrvaardigde medaille be schikbaar gesteld. Deelnemende groepen krijgen bovendien nog een groepsprijs. De voorinschrijvings adressen worden dm.v. raambiljet ten bekend gemaakt. Opgave bij de bestuursleden of de hoofden van de lagere scholen is ook mogelijk. Het bestuur hoopt vele deelnemers te kunnen inschrijven, zodat het wel licht een jaarlijks terugkerend eve nement kan worden. Ook werd be sloten tegen de a.s. inzameling eind mei-begin juni huis-aan-huis fol ders te laten verspreiden, waarin de aktiviteiten van het Rode Kruis wor den vermeld. Aan de eerste vakan tievaartocht van het Hospitaalschip „Henri Dunant", een Zeeuwse tocht, neemt ook een inwoner van Brou wershaven deel. De penningmeester, de heer J. A. van Schelven gaf een financieel verslag. ZONNEMAIRE Vondst bij Bommenede Bij 'het vissen op mosselpercelen in de omgeving van Bommenede vond de Bru 8 (firma J. en M. Pad mos) kaakbenen met het gebit van een onbekend dier. Het betreft waarschijnlijk geen voorhistorisch dier, maar wel moet het vele hon derden jaren geleden hier hebben geleefd. Een ambtenaar van de Vis serij -inspektie heeft één der been deren meegenomen naar Yerseke, om de ouderdom door een instantie ter plaatse te laten bepalen. Van het genoemde perceel worden regelma tig ook scherven van kruiken en an der vaatwerk opgekord. DREISCHOR Toneelavond bejaarden De bejaardensociëteit te Dreischor belegt a.s. woensdagavond een ge zellige bijeenkomst in het café dorpshuis „De Drie Schorren". Te vens zijn uitgenodigd de sociëteiten uit Brouwershaven, Kerkwerve, Noordgouwe-Schuddebeurs en Zon- ntmaire. De toneelgroep van de plaatselijke harmonie „Crescendo" zal het kluchtig spel in drie bedrij ven „De laatste strohalm" van Peter van Molenbeke en A. van Onck voor het voetlicht brengen. OUWERKERK Afd. Plattelandsvrouwenbond De afdeling Duiveland van de Plattelandsvrouwenbond kwam vo rige weëk bijeen in café Vijverberg te Ouwerkerk. De presidente heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder mej. Steenbergen, die op deze avond namens het Neder lands Zuivelbureau een causerie hield over melk en zuivelproduklen. Na de pauze werden dia's vertoond ovej- de kaasbereiding, waarbij de aanwezigen diverse kaashapjes wer den gepresenteerd. Mevrouw Boo- gerd-Kooij was de gelukkige winna res van een melkkan met 6 bekers, door de prijsvraag van het Zuivel bureau als enige foutloos te beant woorden. In haar openingswoord vermeldde de presidente de samenstelling van het huidige bestuur: mevr. Zeijler-de Vin, presidente; mevr. Vis-van den Burg, vice-presidente; mevr. Doe'.e- man-Stols, secretaresse; mevr. van Schel ven-van Iwaarden, 2e secreta resse; mevr. Gaanderse, penning- meesteresse; mevr. Geelhoed-Boot en mevr. Koopman-de Roo, bestuurs leden. De presidente besloot de leerzame en prettige bijeenkomst met een dankwoord en een attentie voor de lerares, mej. Steenbergen. De volgende bijeenkomst zal plaats vinden te Nieuwerkerk op 15 april aanstaande. P.Z.E.M -voorlichtingsavond Onder auspiciën van de P.Z.E.M. vond in het verenigingsgebouw een voorlichtingsavond over elektrische huishoudelijke toestellen plaats. Na een inleiding door de heer Walhout nam mej. Varrossieau het woord, die achtereenvolgens ver toonde en besprak: een 2-plaats for nuisje met temperatuurregelaar, een 4-plaats fornuis, dat 10 cm. smaller is dan normaal en een koelkast met 4-plaats komfoor. Het behulp van haar assistente, mej. v. d. Driest, liet mej. Varossieau verschillende bakrecepten en maal tijden 'de revue passeren, o.a.: ge vulde cake, koken van vla, pensee taart en janhagel. De verkoop van wasmachines is de laatste tijd toegenomen, aldus de heer Walhout, die ook nog eens wees op het gemak van een boiler, de mo gelijkheden en de goedkope stroom, die om de drie maanden wisselt. Mej. Varossieau beval het gébruik van lichte aluminum pannen aan. Het onderhoud is vrij eenvoudig. De buitenkant moet niet geschuurd worden. De binnenkant slaat nogal aan. Dit euvel is niet te veranderen. Men moet deze aanslag rustig laten zitten. Zuur verwijdert het. Deze pannen hebben een speciale dikke afgedraaide bodem, die gemakkelijk kan worden glad gehouden. Voor al niet direct op een koud aanrecht plaatsen en geen scheut koud water er in. Temperatuursovergangen moe ten dus niet te groot zijn. Voor het onderhoud der platen is een heel dun laagje vet voldoende. Men moet ze zo weinig mogelijk met water in aanraking brengen. Indien nodig schuren, liefst met schuurpapier. Het emaille en de oven van tijd tot tijd met 'n sopje reinigen en met schoon water nadoen. Voor vlekken zijn er spuitbussen. Bakvormen, blik ken en koekpannen afwassen met heet water. Hierna volgde een interessante kleurenfilm „Tijd om te leven", be- Maandag 17 maart Renesse Dorpshuis, 8 uur, modeshow afd. Noordwelle e.o. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Ned. Herv. verenigingsgebouw, 7.30 uur, ledenvergadering Chr. Kleuter school. Dinsdag 18 maart Zierikzee Stadhuis, 8 uur, vergadering gemeen teraad. Ger. Kerk, 7.45 uur, gecombineerde N.C.V.B.-vergadering Haamstede en Kerkwerve. R.T.M.-hotel „Vliegveld", 8 uur, film en dia-avond. Kleuterschool, 7.45 uur, ouderavond. Nieuwerkerk „De Meebaal", 7.30 uur, Coöp. Ver. tot Exploitatie van Landbouwwerk tuigen en Machines. Bruinisse 6 uur, vergadering Herv. Vrouwen vereniging „Helpt Elkander". helzende reclame vooj- (af)-wasma- chines en tenslotte werd het tijdens de demonstratie klaargemaakte ge bak onder cie tyezocksters verloot. De gelukkigen waren: mevr. Vijverberg- v. d. Hamer, mevr. Vijverberg-van Oeveren en mevr. v. d. Maas-Pan- nekoek. De heer Wal'houl sprak na mens de directie van de P.Z.E.M. zijn hartelijke dank uit voor de op komst. NIEUWERKERK Ouderavond School met de Bijbel Traditioneel zal er dit jaar ook weer een ouderavond worden ge houden door de Chr. Nat. School „School met de Bijbel". Op deze avond zal aanwezig zijn schoolarts, mevr. M. Germing-Steidl, welke voor belangstellenden een lezing hoopt te hcuden .De ouderavond wordt ge houden in het Dorpshuis te Nieu werkerk, aanvang op woensdagavond 19 maart a.s. Vanaf 9 uur v.m. is er gelegenheid ihet. .werk der leerlingen te bezichtigen in de gebouwen aan de Schoolstraat en de Stationsstraat. BRUINISSE Vergadering N.C.V.B. De afdeling Bruinisse van de Ned. Chr. Vrouwen Bond zal op donder dag 20 maart haar maandelijkse ver gadering houden in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Mevrouw van Wijk-Kieboom uit Rotterdam zal op deze avond declameren en een pro gramma brengen van ernst en juim. De hervormde vrouwenvereniging „Helpt elkander" te Bruinisse houdt morgen (dinsdag 18 maart) haar jaar vergadering die, zoals bekend, altijd langer duurt dan de gewone verga deringen en daarom reeds om 6 uur begint. De leden zullen door het le veren van eigen werkzaamheden een goed en gezellig programma brengen. SPORT HENGELEN H.S.V. „Oosterschelde" Verschenen is het viswedstrijd programma van de Zierikzeese hen gelsportvereniging „Oosterschelde". Een eerste wedstrijd vindt plaats op 22 maart a.s. bij Levensstrijd. Vijf dagen voor het begin van de lente hebben stormen en sneeuw- verstuivingen in het noorden van West- en Oost-Duitsland het verkeer zeer belemmerd en deels verlamd. In Japan hebben ongeveer 200.000 studenten en vakbondsleden deelge nomen aan betogingen, waarbij ge protesteerd werd tegen de aanwe zigheid van de Amerikaanse troepen in 'het land. 58. Doch terwijl Lorca's zwaard omlaag suist, zwaait Aram zich met een lenige be weging opzij. Op hetzelfde ogenblik springt de hertog naar voren en slaat met kracht tegen Lorca's arm, zodat het zwaard een heel eind van Aram op de plavuizen neer komt, met zo een kracht dat de vonken wegspatten. „Gij zult eerlijk strijden!" schreeuwt de hertog Lorca toe. Doch deze doet in zijn blinde woede een uitval naar de hertog, die nog maar net opzij kan springen om de slag te ontgaan. Lorca's zwaard komt met volle kracht op zijn schouder heer en schampt dan af. Dan is Aram overeind en voordat iemand hem kan tegenhouden, heeft hij opnieuw zijn zwaard gegrepen en stormt op Lorca toe. Deze schreeuwt, ziedend van drift, tot: zijn raadsheren: „Sta niet te kijken! Helpt mij deze moor denaar te straffen". Tevergeefs tracht de hertog zijn slem te verheffen. Wankelend zoekt hij steun tegen de schouw, terwijl aan alle kanten de zwaarden van Lorca's trawanten uit de scheden vliegen, zodat Aram is omgeven door een ring van staal. Er is niemand die in dit ogenblik let op Presto, die zo hard zijn benen hem kunnen dragen, de burchtzaal uitrent. In hel kader van de jaarlijkse landelijke Jaffai-wedstrijd, maakte de heer A. Knuist van het gevrüagde materiaal (sinaasappelen) een fraai vlinder- ontiverp. De „oranje vlinder,' is nog te zien in de etalage van de zaak aan de Hoofdpoortstrant. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 2