DE ZIERIKZEESCHE COURANT NIEUWE INCIDENTEN AAN CHINEES-RUSSISCHE GRENS MORRIS Vliegramp in Venezuela eist 152 doden Veel animo voor buitenlandse reizen „Nieuw Links" blijft bestaan Automobilist sleurde meisje 3 km mee Herziening rijksgroepsregeling voor werkloze werknemers en minder validen Bar winterweer in noord-Nederland 's Werelds beste persfoto 1968 „Uitspraak P.v.d.A. gedoemd te falen" GEBEENTE 2 U 6 'k 2 e Meistraat 8 e bij «bona. 2ieriks. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE E Maandag 17 maart 1969 125sie jaargang Nr. 201 Ct» WAARIN OPGENOMEN REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, postbus 1, tel. (01110) 2255, Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 7,80; per maand J 2,60. Losse na 19.00 uur: tel. (01t!0)2ff8. Girorekening 13 76 77. nummers 20 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110 2938). Uitgave: Advertentieprijs 19 cent per losse mm; „Succesje" (max. 4 regels) 1,75. N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °'o B.T.W. In dit nummer: Hef eiland voor vuurtorens! rand Twee landen beschuldigen elkaar Ie zijn begonnen MOSKOUJ.PEKING, 15-3. .Russi sche en Chinese troepen hebben za terdag opnieuw str(jd geleverd in het omstreden grensgebied in het Verre Oosten. De Russen zeggen dat daar bij „doden en gewonden" zijn geval len, zender erbij te vermelden hoe veel en aan welke kant. Peking spreekt van een „bloedig incident". De twee landen beschuldigen elkaar ervan te z(jn begonnen en waar schuwen voor „ernstige consequen ties". Het gevecht speelde zich af op en bij hetzelfde eiland in de rivier de Oessoerl ,waar op 2 maart volgens Moskou 31 Russische grenswachten werden gedood. Het eiland, door de Russen Damanski en door de Chine zen Sjen Pao genoemd, wordt door beide landen opgeëist. Van welingelichte zijde te Moskou is vernomen dat het gevecht ruim vijf uur heeft geduurd en dat het aantal Chinezen dat eraan deelnam, de sterkte van een bataljon te boven ging. Men houdt er rekening mee dat het aantal slachtoffers groter is dan dat op 2 maart. In een nota aan de Chinese rege ring zegt de Sowjet-Unie, dat een groep gewapende Chinese militairen vrijdag al een poging had gedaan tot Damanski door te dringen. Zaterdag had een grote Chinese eenheid, van af de oever gesteund door artillerie ën mortiervuur, Russische grens wachten aangevallen die het eiland verdedigden. Daarbij waren doden en gewonden gevallen. De „provo cateurs" waren tenslotte van het eiland verdreven. De Russische re gering onderstreept dat zij geen mi litaire botsingen aan de grens zoekt, integendeel alles doet om die te ver mijden. „Alle propagandabewerin- gen van Peking over de vijandigheid van de Sowjet-Unie en haar com- Advertentie QUALITY FIRST Dealer voor Schouwen-Duiveland: Garage ISTA Oosterland Telefoon (01114)495 munistische partij jegens het Chi- nesche volk, jegens de volksrepu bliek China, zijn absoluut onge grond", aldus Moskou. Chinese verklaring De Chinese ambassade in Moskou heeft geweigerd de protestnota, door een Chinese zegsman als „provocatie en laster" bestempeld, in ontvangst te nemen. In de loop van de dag volgde een officiële Chinese verkla ring, waarin de Russische troepen ervan werden beschuldigd met steun var. pantserwagens en tanks het eiland te zijn binnengedrongen en het vuur te hebben geopend op Chi nese grenswachten. Deze waren „uit zelfverdediging gedwongen terug te schieten". In een aan de Russische ambas sade in Peking overhandigde nota wordt geëist dat de Sowjet-Unie „alle gewapende provocaties" tegen China staakt. De Chinese regering behoudt zich het recht voor meer eisen te stellen. De Russen hadden het aantal pantserwagens, tanks en andere militaire eenheden aan de grens voortdurend opgevoerd. Na de botsing van 2 maart hadden ze geen acht geslagen op herhaalde Chinese waarschuwingen en waren ze mili taire versterkingen blijven aanvoe ren om „Chinees gebied te bezetten en door te gaan met hun gewapende provocaties". De invallers hadden zaterdag niet alleen het eiland aangevallen, maar ook „de waterwegen" ten westen van het eiland gesehonden" en zo een nieuw bloedig incident veroor zaakt, aldus de verklaring van Pe king. Ernstige overstromingen in Brazilië RIO DE JANEIRO, 16-3. In de Braziliaanse staat Alagoas zijn bij overstromingen als gevolg van zwa re regenval 214 mensen verdronken. Er zijn 800 woningen verloren ge gaan. Overval op bejaarde broers GEMONDE, 15-3. Twee nog onbe kende jongemannen hebben een ge wapende roofoverval gepleegd op twee samen wonende bejaarde broers in het Brabantse dorp Ge monde. Omstreeks tien uur in de avond belden de 25 tot 30 jaar oude daders aan bij de gebr. Marinus (74) en Sjef (61) van Logten onder het mom te komen praten over de aan koop van kippen. Het tweetal was ook in de loop van vorige week al eens langs geweest. Eenmaal binnen haalden de jonge mannen wapens te voorschijn, naar verluidt waarschijnlijk een Flobert geweer en een knuppel, en dwongen de broers het in huis aanwezige geld - ongeveer duizend gulden - af te staan. Daarna dreven zij, met de wapens dreigend, de broers naar buiten, een achter de woning gele gen bouwland op. Daar kreeg de oudste, Marinus, een harde klap op het hoofd. Sjef, die dat merkte, sloeg op de vlucht. De overvallers aarzel den niet en zonden hem een schot achterna. De kogel trof de 61-jarige in het dijbeen. Daarna sloegen de twee overvallers op de vlucht. MARACAIBO, 17-3. - Als gevolg van het neerstorten van een DC-9 van de Venezolaanse internationale luchtvaartmaatschappü op het dorp Ziruma b(j Maracaibo, zün 152 men sen om het leven gekomen. Boven dien werden 60 personen ernstig ge wond. De dood vonden de 74 passagiers, de 10 bemanningsleden en 69 mensen op de grond. Het toestel was van Caracas op weg naar Miami, via Maracaibo. Twee minuten na het opstijgen in laatstgenoemde stad vloog volgens ooggetuigen een van de motoren in brand, waarna het vliegtuig ont plofte. In Ziruma ging een dertigtal hui zen verloren. Er braken talrijke branden uit. Het grootste deel van Zuivereing in Brazilië RIO DE JANEIRO, 15-3. Het mili taire bewinid in Brazilië heeft drie federale volksvertegenwoordigers en 92 leden van de staatsparlementen ontslagen. Het is de grootste zuivering sinds president Arturo Costa e Silva Lrie maanden geleden praktsch alle macht aan zich trok. De president liet na afloop van een vergadering van de nationale veiligheidsraad doorschemeren, dat nog meer zuiveringen zullen volgen. Alle ontslagen volksvertegenwoor digers zijn voor 10 jaar hun politieke rechten kwijt. Wiesenthal verliest smaadproces WENEN, 15-3. Het hoofd van het Joodse documentatiecentrum in Wenen, Simon Wiesenthal, heeft in eerste instantie een smaadproces verloren, dat hij tegen het rechtsge oriënteerde Oostenrijkse dagblad „Salzburger Volksblatt" aanhangig had gemaakt. Wiesenthal had de krant aange klaagd wegens de bewering, dat hij systematisch tegen Oostenrijk zou hebben opgehitst en de naam van dit land in het buitenland afbreuk zou hebben gedaan. de 60 gewonden heeft ernstige brand wonden opgelopen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Deskundigen van de maatschappij, de Viasa, stellen sa men met technici van het ministerie van vervoer een onderzoek in. Franse vader verschanst zich met twee hinderen PARIJS, 16-3. Een vader heeft zich zondagochtend in een huis in een zuidelijke voorstad van Parijs met twee van zijn kinderen ver schanst. Hij dreigt de kinderen te zullen doden als zij aan hun moeder zouden moeten worden teruggege ven. De man, wiens identiteit nog niet is bekend gemaakt, had de kin deren des ochtends bij hun moeder weggehaald. De man is gewapend met een jachtgeweer. Vragen over uraniumvondst DEN HAAG, 14-3. De Tweede- Kamerleden Van der Peijl en De Boo (beiden C.H.U.) hebben de minister van economische zaken schriftelijk gevraagd of het waar is dat T.N.O. op het eiland Schouwen-Duiveland, in de omgeving van Haamstede, sporen van uranium heeft ontdekt en wel in een zodanige concentratie, dat een evt. exploitatie niet tot de onmogelijkheden moet worden ge rekend. Mede in verband met de recente ontwikkelingen t.a.v. het project- Kistemaker vragen beide kamerle den de kamer inlichtingen te ver schaffen over de omvang en beteke nis van deze vondst, en haar op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek. SCHIPHOL, 15-3. De belangstel ling voor vakantiereizen naar het buitenland is nog groter dan werd verwacht. Oorzaak: de slechte zomer van 1968. Aldus drs. D. J. Engelen, adjunct directeur toeristische ledenservice ,van de A.N.W.B., tijdens een zater dagmiddag op Schiphol gehouden persconferentie, waar mededelingen werden gedaan over de activiteiten van de A.N.W.B. ten aanzien van door deze instelling georganiseerde reizen en excursies. Dit jaar zal de belangstelling voor vakantie in het binnenland kleiner zijn dan in 1968, welk jaar geken merkt werd door een slechte zomer. Daaraan kan het stijgende prijspeil worden toegevoegd, maar dit feit mag tooh ook niet weer overtrokken worden, aldus drs. Engelen. De reizen naar Spanje zijn ook dit jaar weer favoriet. Noord-Afrika en UTRECHT, 15-3. „Nieuw Linies" heeft op een vergadering in Utrecht besloten zijn activiteiten voort te zetten en heeft hiervoor van de voorzitter van de P.v.d.A., dr. ir. A. Vondeling, die verklaarde dat alle partijleden zelf mogen bepalen wat zij in het 'belang van de partij wil len doen, toestemming gekregen. Dr. Vondelipg zei het op prijs te zullen stellen indien 10 a 15 aan hangers van Nieuw Links op papier zouden willen zetten wat huns in ziens hun partijorganisatie mankeert. TURNHOUT, 15-3. Een Tilburg- se automobilist heeft in het Belgi sche Turnhout, enkele kilometers DEN HAAG, 15-3. De staatsse cretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, rar. H. J. van de Poel, en de minister van sociale zaken en volksgezondheid, de heer B. Roolvink, hebben de periodieke bijstand krachtens de ryksgroepsre- gclingen voor werkloze werknemers en mindervaliden, die bestaan op grond van de Algemene Bijstands wet, met ingang van 17 maart 1969, PIETERBUREN, 16-3. Is het de laatste dagen eigenlijk nergens in ons land behaaglijk geweest, hoe noordciyker men kwam, des te er ger werd het en in het noordeiykste deel van het land, in de kop van Groningen, heeft men dit weekeinde zelfs een bar stukje winter moeten doormaken. Zondagmiddag stond hier büvcorbeeld nog een ware sneeuw storm. IJzel en onderkoelde regen hebben zaterdag in grote delen van de noor delijke helft van Nederland de we gen glad gemaakt, zodat de strooi wagens mcesten uitrukken. In Fries land moesten zaterdagavond wegens de gladheid van de wegen verschei dene busdiensten worden gestaakt. Bij de Snekerhoek, tussen Sneek en Leeuwarden, raakte zaterdagavond als gevolg van de. gladheid een bus van de weg en tegen een boom. Vier passagiers moesten naar een zieken huis om zich te laten behandelen. De ijzel en de harde wind berok kenden het electriciteitsbedrijf van Groningen en Drenthe moeilijkhe den. Herhaaldelijk gebeurde het dat er kortsluiting ontstond, doordat be ijzelde hoogspanningskabels tegen elkaar waaiden. Eén van de lijnen viel hierdoor uit. In de kop van Groningen heeft de langdurige ijzel de bomen aangetast. De takken van vele bomen hangen tot op de grond; vele takken zijn af gebroken en ook bomen braken af. verhoogd in dezelfde mate als waarin het wettelijk minimum-loon op die datum wordt verhoogd. Staatssecretaris Van de Poel heeft in een brief de gemeentebesturen ge vraagd, de gemeentelijke bijstands uitkeringen te willen toetsen aan de herziene bijdragen van de rijks- groepsregelingen. Dit heeft het mi nisterie van c. r. m. medegedeeld. De uitkex-ingen op week-basis be dragen dan voor een echtpaar f 86,90 en voor alleenstaanden f 60,85. Afhankelijk van het kindertal va- riëx-en de uitkeringen aan gezinnen van f 86,90 tot f 93,50. Deze uttkerin- gen worden verhoogd met eventuele kinderbijslagen, de verschuldigde huur en de sociale verzekeringspre- mies, aldus de mededeling. Libanon meldt incident BEIROET, 16-3. Libanese strijd krachten hebben het vuur geopend op een Israëlische patrouille die zon dag Libanees gebied zou hebben ge schonden. Een Libanese militaire woordvoerder zei, dat de Israëlische patrouille, die uit, zeven man be stond, zich terugtrok met medene ming van door Libanees vuur ge troffenen. over de Nederlandse grens, de 8-ja- rige Thadea Arnouts uit Turnhout overreden en veiwolgens drie kilo meter onder zijn auto meegesleurd. Het meisje kwam op de fiets uit school toen zij door de Nedex-landse auto werd gegx-epen. De bestuurder P., die onder invloed van alcohol zou hebben verkeerd, reed na het onge val snel door, maar zowel het kind, dat de aanx-ijding niet heeft over leefd, als het fietsje bleven onder zijn auto haken. Pas drie kilometer verder i-aakte het meisje los. In het dox-pje Mol zag een veldwachter het fietsje nog onder de auto hangen, zette een achtervolging in en wist even later de weg te blokkex-en. Ex- ontstond nog een vechtpax-tij, waar aan al snel een paar woedende Bel gen deelnamen. Met P. wex-den nog drie inzittenden van de wagen ge arresteerd. met name Tunesië, alsmede Rhodos, komen bij de vakantieganger steeds meer in trek. Geen Rotterdams haven gebied in Naaldwijk DEN HAAG, 15-3. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich verenigd met het standpunt van Gedeputeerde Staten om geen mede werking te verlenen aan de door het gemeentebestuur van Rotterdam ge vraagde wijziging van het streekplan Westland, waarbij een gedeelte van de gemeente Naaldwijk de bestem ming havengebied zou worden ge geven. Vijf zwaargewonden bij auto-botsing LICHTENVOORDE. 16-3. Zondag- avond tegen elf uur zijn. op de Twenteroute, onder Lichtenvoox*de, twee personenauto's op elkaar ge botst. Vijf personen werden hierbij zwaar gewond; een van hen moest met een snijbrander uit de wrak stukkeen worden bevrijd. De ravage op de weg was zo groot, dat 'het verkeer via 'het dox-p Lich tenvoorde moest worden omgeleid. DEN HAAG, 15-3. 's Werelds bes te persfoto vorig jaar was de plaat, die de Amerikaan Edward T. Adams voor een persbureau maakte van het doodschieten van een leider van een Vietcong-eenheid door brigade-gene raal Nguyen Ngoc Loan. De brigade-generaal, chef van de Zuidvietnamese politie, deed dit in het openbaar op een hoek van een straat in Cholon, tijdens een gevecht. Later werd verklaard, dat de poli tiechef de Vietcongstrijder execu teerde, omdat deze enkele ogenblik ken eerder een Zuidvietnamese poli tieman had gedood! De winnende fo to op „Wox-ld Press Photo" in het Ne- dex-lands congresgebouw in Den. Haag werd genomen op het moment, dat de kogel uit de revolver in het hoofd van de Vietcongstrijder slaat. De beste pex-sfoto uit 1968 werd door een internationale jury gekozen uit 3308 foto's, die door 610 fotogra fen uit 47 landen voor de wedstrijd naar Den Haag werden gestuux'd. De winnende prent was ingezonden in de x'ubriek nieuwsfoto's. Behalve de prijs van f 5000,- kreeg Adams de gouden medaille van de stad Den Haag en een fototoestel met bijbeho- ren. ARNHEM, 14-3. „De uitspraak van de Party van de Arbeid, die de samenwerking met dc KVP voor de komende verkiezingen afwijst, is ge doemd in zjjn negatieve bedoelin gen volledig tc falen". Drs. W. K. N. Schmelzer, fractie voorzitter voor de KVP in de Twee de Kamer, zei dit vanavond op de in Arnhem begonnen partijraad, na dat partijvoorzitter mr. Van Stee de uitspraak van het PvdA-congres als onverstandig had betiteld. Naar de mening van dx*s. Schmel zer is deze uitspraak gedoemd geen enkel positief x*esultaat op te lever-en, noch voor de PvdA zelf, noch voor het creëren van meer duidelijkheid ROTTERDAM. In Rotterdam is de Van Marle Veiligheidsprijs 1968 - een bedrag van 1000 - uitgereikt aan de Stichting Vervoer- en Haven opleidingen. Op de foto neemt mr. J. A. Reus (r.) de prijs in ontvangst uit handen van jhr. mr. P. H. G. Nahuys. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's f Zij bijna alle manieren om f geld uit te geven prettig, bijna i alle om het te verdienen zijn i J onaangenaam. a 4 4 voor de kiezers. Het is z.i. dus niet anders geweest dan een zo fox-se slag in de lucht, dat deze PvdA er daax-door zelf met een doffe dreun in de diepte van het isolement is ge tuimeld. Helikopter neergestort SEOEL. 16-3. Zeven mensen zijn om het leven gekomen toen een Amerikaanse helikopter met onder meer drie gewonde Amerikaanse militairen aan boord, zaterdag bij de gedemilitariseerde zone in Korea neerstortte. Het toestel is niet dooi de Noordekoi-anen neergeschoten. Oostelijke wind Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking met af en toe regen en in het noorden en oosten van het land ook sneeuw of ijzel; matige tot krachtige, in het Waddengebied krachtige tot harde oostelijke wind; weinig verandei-ing in temperatuur. Voor woensdag: Aantal ui*en zon: 0 tot 3. Mxn.-temperatui'en: van ongeveer normaal tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: van 3 tot 9 gra den onder normaal. Kans op een di-oge pei'iode van min stens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 pi'ocent. 18 maax-t. Zon op 6.48, onder 18.49. Maan op 6.57, onder 19.26. Nieuwe maan: 18 maart te 5.51. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE 18 maax-t 3.28 v.m. 15.59 n.m. BROUWERSHAVEN 18 maax-t 3.17 v.m. 15.33 n.m. Springtij: 20 maai*t. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 17-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Het front dat de scheiding voi-mt tussen de koude lucht over het noox-den en oosten van ons land en de minder koude lucht over de zuidelijke provincies, heeft zich het afgelopen weekeinde langzaam naar het zuiden verplaatst. De koude lucht wordt met een oostelijke luchtstroom naar ons land gevoerd. Deze stx-o- ming wox-dt in stand gehouden door een gebied met hoge barometerstan den, waarvan het centrum boven Scandinavië ligt en dat. vx-ijwel sta tionair is. Onder invloed van een depx-essie met het centrum vóór Bx-e- tagne, wox-dt de minder koude lucht naar ons land getx-ansporteerd. Ex- bevond zich veel bewolking boven onze omgeving, waaruit op vele plaatsen neerslag viel. In de noox-de- lijke en oostelijke px-ovincies ijzelde het. Het luchtdrukpatroon verandert het komende etmaal slechts weinig, zodat de scheidingslijn van de twee luchtsoorten het komende etmaal boven ons land blijft. BELGRADO. De 76-jarige presi dent. Tito van Zuid-Slavië is zater dag herkozen als voorzitter van de communistische partij in zijn land

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 1