Bestuiirsniutatie afdeling Schouwen Plattelandsvrouwenbond Wat biedt de BEELDBUIS? Z1ER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1* maart 1969 Nr. 20165 Zomerreisje votrl naar Zeeuws-Vlaanderen ZIERIKZEE, 13-3. De afdeling Schouwen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield woensdag- middag in „Mondragon" de voor jaarsvergadering. Het agendapunt: bestuursverkiezing, was deze middag voor de vereniging een van de be langrijkste zaken die aan de orde kwamen. Twee bestuursleden, t.w. de presidente, mevr. L. Berman- Steendijk en de secretaresse, mevr. W. S. Burck-Granprê Molière, waren altredend en niet herkiesbaar. Slechts drie dames verklaarden zich bereid bij een eventuele verkie zing in het bestuur zitting te nemen. Mevrouw Van Langeraad-van Sta len en mevr. Nieuwendijk werden door de vergadering als bestuursle den gekozen. De taken zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering worden verdeeld, zodat nog niet kon worden medegedeeld wie de open gevallen plaatsen van presidente en secretaresse zullen gaan innemen. Tweede afdeling in Zeeland De afdeling telt momenteel 172 leden en is daarmee naar grootte de tweede afdeling in Zeeland. Hoogte punten uit het verslagjaar waren het uitstapje naar het natuurgebied „De Schelphoek" en de viering van het 35-jarig jubileum. De cursus in maatschappijleer „Samen Leven, Sa men Denken" is een succes geweest. De literatuurcursus, voor het derde achtereenvolgende jaar in Goes ge geven, was dit keer iets minder druk bezocht. Verder maakte de secreta resse, mevr. Burck, in het jaarver slag melding van een goede belang stelling voor de overige cursussen en ook de bijeenkomsten werden steeds goed bezocht. Ook in financieel opzicht is het af gelopen jaar voor de vereniging gun stig verlopen. De kosten konden ruimschoots worden gedekt. Op de begroting voor 1969 komt volgens de penningmeesteresse, mevr. J. Krips- Doeleman, eveneens een batig saldo voor. Mevr. Brugman werd als lid van de kascommissie benoemd, terwijl mevrouw Van Weelden afgevaardig de zal zijn op de provinciale voor jaarsvergadering. Het is de bedoeling om de traditionele kerstavond met Moeder mishandelde baby van zes maanden EINDHOVEN, 13-3. De 25-jarige A. H. D.. moeder van een zoontje van een half jaar, heeft na haar ar restatie door de politie bekend haar kind enkele malen ernstig mishan deld te hebben. De vrouw, die met haar man slechts beschikt over een kamer als woongelegenheid, vond dat het kind te veel schreeuwde. De eerste keer verscheen het zoontje overdekt met bloeduitstortin gen in november van het vorig jaar in het ziekenhuis. Half januari werd het ontslagen. Een paar dagen latei- moest het weer opgenomen worden. Het werd 6 maart opnieuw ontsla gen. Enkele uren later bleek opnieuw opname noodzakelijk. Het kind was bewusteloos, overdekt met bloeduit stortingen en had een gebroken sleu telbeen. Na bekentenis is de moeder op vrije voeten gesteld. „eigen krachten" te vullen. Gedacht is aan het opvoeren van een toneel stukje. De commissie die zal zorgen dat deze avond op rolletjes verloopt bestaat uit mevr. Rotte, mevr. De Jager-Klompe, mevr. Van Gastel van Schelven en mevr. Berman- Steendijk, Het zumerreisje Op de vergadering werden bijzon derheden over het zomerreisje be kend gemaakt. De datum is vastge steld op 10 juni en de reis zal naar Zeeuwsch-Vlaanderen gaan. In Aar denburg zal een tricotagefabriek worden bekeken, terwijl het plan be staat om de plaatsen Sluis en St. Anna ter Muiden te bezoeken. In „Interscaldis" in Kruiningen zal dan worden gedineerd. Mevr. Krips sprak een hartelijk woord tot de scheidende bestuursle den. Mevrouw Berman-Steendijk ZIERIKZEE, 13-3. De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, de heer F. F. Rgpstra, verstrekte ons gegevens over de arbeidsmarktsi tuatie begin maart. In februari was er een aanbod van 237 mannen, terwijl de vraag 115 be droeg. Voor vrouwen bedroegen deze cijfers respektievelijk 36 en 39. Het aanbod en de vraag in de ver schillende beroepensectoren was voor mannen: bouw b en u 5 en 66; bouw w.s.w. (water-, spoor- en wegen bouw) 27 en 10; metaalbewerken 8 en 20; landbouw 47 en 1; horeca 27 en 2; handels- en kantoorpersoneel 7 en 5; los arbeiders en transportar beiders 60 en 2 en overigen 56 en 9. Voor vrouwen is er een vraag van 22 in de confectie-industrie en van 9 in de horeca. Toelichting op cijfers Het ongunstige wisselvallige win terweer van de afgelopen maand was er de oorzaak van dat de werk zaamheden, die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden, zo als in de bouw en landbouw en van deze bedrijfstakken afhankelijke Weekeinde ARTSENDIENST Zaterdag 15 en zondag 16 maart Dokter G. J. v. d. Waarden, Noord- gouwe, tel. (01112) 480, neemt waar voor de artsen Bontkes en Van Hoorn. Dokter W. J. Terpstra, Brouwersha ven, tel. (01119) 280. neemt waar voor de artsen Stenger en Simons. Dokter H. Speelman, Oosterland, tel. (01114) 280, neemt waar voor dokter Van Leeuwen. Dokter L. J. v. d. Zande, Nieuwer - kerk, tel. (01114) 388, neemt waar voor dokter Vleugels Schutter. DIERENARTS Dienst heeft: Dierenarts T. van 'Roon, Zierikzee, telefoon (01110) 2180. De weekeindediensten vangen aan zaterdagmorgen half tien. heeft 7 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 5 jaar als presidente. Ei genlijk was reglementair gezien, vo rig jaar reeds de tijd gekomen om afscheid te nemen. Mevrouw Berman was toen bereid geweest nog een jaar aan te blijven. Haar grote ge voel voor humor en de vlotte wijze waarop zij de vergaderingen steeds presideerde werden door iedereen zeer gewaardeerd. Mevr. Burck was 4 jaar bestuurslid, waarvan 2 jaar als secretaresse. Zij had zich een vol ijverig bestuurslid getoond en niets was haar ooit te veel. Beide dames kregen een geschenkje overhandigd. Mevr. Berman en mevr. Burck dank ten voor de hartelijkheid en de vriendschap die zij steeds in deze kring ondervonden. De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 april. Op deze middagbijeen komst staat een excursie naar druk kerij Lakenman en Ochtman op het programma. sektoren (transport, handel in agra rische produkten e.d.) herhaaldelijk stagneerden. In tegenstelling tot de verwach ting deelde hierdoor het aanbod niet. Dit was vorig jaar reeds wel het ge val. Toch blijft het werklozenaantal nog 50 man minder dan eind fe bruari vorig jaar. In de beroepsgroe pen bouw, landarbeiders, transport en los arbeiders is het aanbod nu minder. De verwachting is dat het aanbod terug zal lopen. De mate waarin dit zal geschieden, o.a. onder bouwvak-, landbouw-, transport- en los perso neel is afhankelijk van de weerssitu- atie. Deze maand is ook enige daling te verwachten in het aanbod van ho- recapersoneel. De meeste werkher vattingen zullen echter omstreeks Pasen plaatsvinden. De toeneming van de vraag was afkomstig uit de bouw. In de bouw en metaal blijft een ruime vraag naar vaklieden. Het aanbod van vrouwen wordt zeker voor 50 door seizoenfakto- ren bepaald. Van een aantal land- arbeidsters is bekend, dat zij intus sen al weer werk hebben gekregen. Het horecapersoneel wacht op werk hervatting omstreeks Pasen. Er is een grote vraag naar vrou welijk personeel voor de confectie. SPORT microkorfbal Good Luck I-Ther I 0-4 Geheel volgens de verwachtingen moest Good-Luck I uit Sommelsdijk tegen buurman THOR uit Dirksland het loodje leggen. Af en toe kwamen de rood-witten echter 'goed voor de dag, doch het doelen was weer ui terst zwak. Reeds in de derde mi nuut van de wedstrijd slaagde Joop van Dijke er in om de leiders op 0-1 te brengen en Good-Luck kreeg het nu zwaar te verduren. Ondanks een flink overwicht van Thor werd met dezelfde stand gedraaid. In de tweede helft waren er vijf mi nuten gespeeld toen P. Jongejan er op fraaie wijze 0-2 van maakte. Zes minuten voor het einde dook Leen Verolme onverwachts op en zijn schot was opnieuw raak. (0-3). Good Luck probeerde nog om de eer te redden, doch dat lukte niet meer. In de allerlaatste minuten maakte W. Mark wat er nog 0-4 van. All Ready II-Good Luck I 1-1 De Zieri'kzeeënaren verspeelden tegen het veel lager geklasseerde Good Luck I uit Sommelsdijk een kostbaar punt. De rood-witten uit Flakkee speelden zeer enthousiast en probeerden alles om All-Ready van de winst te houden. In de eerste helft kreeg vooral Joop de Regt enkele goede scoringskansen, doch dat leverde deels door pech geen doelpunten voor de Zierikzee- se club op. Met 0-0 werd gedraaid. Ook in de tweede helft werd er hij All-Ready af en toe aardig gescho ten, terwijl ook de aanvallen talrij ker waren dan die van Good-Luck. Het zat echter allemaal niet mee. Vijf minuten voor het einde zag het er naar uit, dat All-Ready deze slap pe wedstrijd nog zou gaan verliezen ook. Teun van de Polder kreeg van grote afstand de bal vrij en door boorde de SChouwse korf met succes (0-1). Dit vond All-Ready toch echt wel wat teveel en nauwelijks was de bal weer mictdenuit genomen of Joop de Regt schoot °P de korf. Dit schot was echter mis, doch De Regt ving de bal weer op en nu schoot hij wel raak. (1-1). In de laatste minuten speelde All-Ready sterk op winst, doch Good-Luck hield stand zodat met een puntenverdeling het einde kwam. TWEEDE KAMER DEN HAAG, 13-3. De regering is teruggekomen op haar aanvanke lijk voornemen, dat er geen provin ciale of gemeentelijke verordeningen meer mochten komen met betrekking tot de verkoop van anti-conceptiva. Minister Polak (justitie) heeft de Tweede Kamer namelijk voorgesteld, het de gemeenten mogelijk te maken om de verkoop en verstrekking van anti-conceptionele middelen buiten voor het publiek toegankelijke be sloten ruimten te verbieden of onder beperkingen te regelen. Zo'n verbod of regeling kan zich dus uitstrekken over de verkoop via automaten langs de openbare weg, maar niet over bijvoorbeeld consultatiebureaus en over besloten ruimten, waar hore cabedrijven zijn gevestigd. Vrgc verkrijgbaarheid Minister Polak heeft dit de Twee de Kamer meegedeeld in de memo rie van antwoord op het voorlopig verslag van de Kamer over hel ont werp van wet tot wijziging van het DBGC II-WIK II 2-1 Het oprukkende DBGC zorgde op nieuw vcor een verrassing door het sterker geachte WIK II weer met een kleine nederlaag naar Schouwen te rug te sturen. Vooral in het begin zat de club uit Oude-Tonge flink op de bal en reeds na 10 minuten spe len resulteerde dit in een doelpunt. G. Noibels .kreeg de bal vrij en met een prachtig afstandsschot deponeer de hij het leer vervolgens in de groen-witte koi'f 1-0. WIK moest even naar het juiste antwoord zoeken en dat lukte in de eerste speelhelft niet meer. Vijf minuten na de rust maak ten de Kerkwervenaren echter toch gelijk door B. Berrevoets. 1-1. Kort voor het einde viel de beslissing toen Hans Both met een fraai schot de zege bij DBGC terecht liet komen. 2-1. Scheidsrechter was de heer J. J. Viergever uit Bruinisse. VOETBAL Zierikzee B I-WIK B II 9-0 'Zierikzee, dat een groot overwicht aan de dag legde, heeft niet veel moeite gehad om een forse zege te behalen. Bij het ingaan van de rust hadden de rood-zwarten reeds een ruime 5-0 voorsprong. Kees Verkaart (3), Coen Reuter (2), Han Hendrikse (2), Wiebren Vis en Adrie Koster zorgden voor de 9-0 eindstand. MEVO BII-MEVO BI 2-4 In de le helft zag het er naar uit dat Mevo B I een ruime overwin ning zou gaan behalen. Door doel punten van Wim Hillebrand, Cees Schot en Evert den Hartog hadden zij bij het afsluiten van de le speel helft een 3-0 voorsprong. Na de rust keerde de spanning evenwel nog te rug toen Mevo B II door twee straf schoppen, welke door Peter de Rui ter werden benut, de achterstand wist terug te brengen tot 3-2. Pas na dat Cees Schot de stand op 2-4 had weten te brengen was Mevo B I ze ker van de puntjes. ZONDAG 16 MAART NED. I.: Henk Terlingen gaal in de middag vragen beantwoorden, die kijkers hebben gesteld naar aanlei ding van de verschillende Apollo- uitzendingen. Een panel van des kundigen zal aan de beantwoord'ng meewerken. Na het weekjournaal, de wegeninformatie en „Openbaar Kunstbezit" volgt „Matinee", waarin de bekende rubrieken zijn opgeno men, zoals het internationaal jeugd journaal, „De Bosbrigadiers", „Nat te His" en de quiz „Wat doe je voor de kost", Frans Henrichs geeft com mentaar bij de beelden van de wed strijd Zweden-Rusland om de we reldkampioenschappen ijshockey. Na „Woord voor Woordeen aflevering van „Kruisverhoor", waarin dittnaal prof. dr. G. C. van Niftrik vragen zal beantwoorden van jonge mensen. De KRO laat ons meegenieten van het Grand Gala du Disque, dat in Duitsland wordt gehouden. Vele gro te sterren nemen aan dit platenfeest deel. Herman Stok is de commenta tor. In de wetenschappelijke rubriek „Gamma" een televisie essay" over de mexis en zijn toekomst. Het is niet zomaar een discussie maar meer een beschouwing, die wordt verduidelijkt door kunstwerken en ballet. wetboek van strafrecht. Wanneer dit voorstel van wet zal zijn aangeno men, zal het niet meer strafbaar zijn middelen tot voorkoming van zwan gerschap aan minderjarigen opder de achttien jaar te verstrekken of die middelen openlijk ten toon te stellen of aan te bieden. Het wetsontwerp wil, zoals bekend, het verbod tot het verstrekken van anti-conceptionele middelen aan minderjarigen geheel schrappen. Minister Polak wijst er op, dat de vrije verkrijgbaarheid van contra- conceptiva niet kan worden opgevat als een waarde-oordeel van de wet gever over geslachtsverkeer door jeugdigen. De bewindsman spreekt in de memorie van antwoord als zijn oordeel uit, dat er geen behoefte be staat aan een strafbepaling tegen het maken van reclame voor voorbe hoedmiddelen op een manier die de goede zeden kwetst. Gaat men over de schreef dan zou, naar zijn me ning, kunnen worden opgetreden aan de hand van de strafbepalingen te gen schennis van do openbare eer* baarheid. NED. II.: De Vara begint met „Bij Dorus op schoot". „Bespied" is dit maal gewijd aan de levende zee. Een BBC-team bestudeerde het micros- kopisch kleine leven in de oceaan bij Jamaica. „Verkenning in Weten schap" laat, naar een voorbeeld van een aantal amateur-archeologen uit Zeeland, zien hoe men in zyn vrije tijd de wetenschap kan dienen en hoe de officiële wereld van de ge leerden daar waardering voor heeft. In „The Virginian" krijgt de jonge Randy te maken met een ontembaar paard. Het dier is nl. door zijn baas erg gepest. The Virginian wordt ook bij dit drama betrokken. Dan een herhaling van „Hilversum te gast in München", een programma dat ruim drie jaar geleden door de Duitse te levisie werd gemaakt rond de orga nist Cor Steyn. We zien en horen Cor Steyn op zijn magic organ. Na het laatste nieuws volgt nog het tweede deel van „Vijftig jaar later", het programma van Hedy d'Ancona over de emancipatie van de vrouw. MAANDAG 17 MAART NED. I.: De NCRV gaal studenti koos van start met „Tweekamp", waarin Kick Stockhyuzen de ploe gen van de T.H. in Delft en de T.H. in Eindhoven aan de tand voelt. Aansluitend „Piek Up", het platen- programma van Ted de Braak, die in zijn club o.m. als gasten ontvangt Digno Garcia, Max Woiski jr. en Conny Vink. „Image" is een uitzen ding van Jan van Hillo, die is gewijd aan het boek the Image van de Ame rikaanse filosoof en historicus prof. Daniel J. Boorstin. Vervolgens „Sou venir d'enfants", een progranvma- tje van Poëzie en (moderne) muziek van Louis Andriessen, J. Bernlef en Reinbert de Leeuw. Voor het eerst dus eigenlijk elektronische muziek op de beeldbuis. De aflevering van de populaire BBC-serie „Bureau Bristol" heet „Wachten op Thomas Stacey",- dat handelt over de dader van een roofoverval, die voortvluch tig is. De politiemannen arresteren hem maar dan blijkt dat zijn rol in het drama aanzienlijk anders was dan men aanvankelijk had gedacht. Na de dagsluiting van ds. J. Lang straat volgt nog een programma van het Humanistisch Verbond, waarin aandacht wordt besteed aan de gees telijke verzorging van militairen, ge vangenen en bejaarden. Na het laat ste nieuws de vijftiende les van de Téleaccursus Export. NED. II.: De AVRO brengt vana vond voornamelijk buitenlandse pro gramma's. Om te beginnen „Vaders tegen wil en dank". De tweeling ont moet een gehandicapte jongen en wil met hem spelen. Het niexews krijgt een vervolgje in „Auto's Televizier". Dan is het tijd voor de tweede serie. Twee afleveringen van Peyton Pla ce". Weer veel strubbelingen. Rita krijgt een grote teleurstelling te ver werken, de problemen roxid dokter Markham worden opgehelderd en Betty krijgt het haast benauwd door de grote belangstelling die Steven Cord voor haar aan de dag blijft leg gen. Een volkomen eigen program- niet van de Avro is „Nationaal Al lerlei" van Herman Pieter de Boer en cineast John Schelfhout. Het is de vijfde aflevering, maar het program ma schijnt nog steeds niet goed van de grond te komen. Tot slot een af levering van „Regiovizier" met Ria Bremer als presentatrice. ZONDAG 16 MAART NED. 1.: 11.00 eucharistieviering; 12.00 einde; 14.00 ruimtevoor vragen; 15.00 nieuws; 15.02 week journaal; 15.25 wegeninformatie; 15.30 openbaar kunstbezit; 15.45 ma tinee; 17.05 wereldkampioenschap ijshockey (kleur); 17.50 einde; 18.55 fabeltjeskrant (kleur); 19.00 woord voor woord; 19.05 kruisverhoor; 19.30 sport; 20.30 journaal; 20.45 grand ga la pop muziek (kleur); 21.55 gamma; 22.35 journaal. NED. II.: 18.55 fabeltjeskrant (kleur); 19.00 journaal; 19.05 bij Do- rus op school: 19.30 bespied; 20.15 verkenning in wetenschap; 20.35 de Virginian (kleur); 21.50 Simon Car- miggelt; 21.55 Cor Steyn in; 22.35 journaal; 22.40 vijftig jaar later; 23.15 einde. MAANDAG 17 MAART NED. I.: 18.50 fabeltjeskrant (kleur) 18.56 ster; 19.00 nieuws; 19.03 ster; 19.07 tweekamp; 19.32 pick-up (kleur); 19.56 ster; 20.00 jo-umaal; 20.16 ster; 20.20 de image (kleur); 21.15 souvenir d'enfants; 21.35 Bu reau Bristol; 22.25 het grote mysterie 22.30 alarm; 22.55 journaal; 23.00 ex port (teleac); 23.30 einde. NED. II.: 18.50 fabeltjeskrant (kleur); 18.56 ster; 19.00 nieuws; 19.03 scala; 19.30 vaders tegen wil en dank (kleur); 19.56 ster; 20.00 journaal; 20.16 ster; 20.20 televizier; 20.45 Pey ton Place; 21.30 nationaal allerlei; 22,00 regiovizier; 22.25 journaal. Op de Hiswa, de grote tentoonstel ling van watertoerisme, is - onder gebracht in een stand - ook het Wa tersport- en Caravanbedrijf Blom te Haamstede vertegenwoordigd. De fo to toont een kijkje in de stand van het Schouwen-Duivelands bedrijf, dal ook - zo vernamen wij - is inge richt voor het repareren van bui tenboordmotoren. Twee gewonden l"j gewapende overval DEN HAAG, 14-3. Twee onbe- kende mannen hebben in een dub bele flat aan de zeekant in Scheve- ningen de hoofdbewoner en een van zijn kennissen overvallen. De hoofd bewoner, de 65-jarige heer H. M. K., werd door een pistoolschot in de arm getroffen en een van zijn kennissen, de 38-jarige J. A. E., werd in de buik getroffen. Hij liep ernstig darmletsel op en werd opgenomen in het Bro- novo-ziekenhuis. Vanmorgen ver keerde hij buiten levensgevaar. De heer K. kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis terugkeren. Van de daders ontbreekt elk spoor. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De minister van landbouw en visserij overweegt de vaststelling van een maximum-con sumentenprijs voor koelhuisboter en denkt erover, dit direct na Pasen te doen. Hij wil ermee voorkomen dat het vasthouden van koelhuisboter la ter tot ongewenste prijsverhogingen leidt. VIERLINGSBEEK. Op de provin ciale weg in Vierlingsbeek is de 53- jarige vertegenwoordiger J. J. Dircks uit Venlo dodelijk verongelukt. Hij reed met zijn personenauto door een flauwe bocht en botste tegen een boom. DEN HAAG. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de zogenoemde „verdelingswet", die - zoals bekend - de schadevergoeding voor in Indo nesië igeleden verliezen regelt. ROTTERDAM. Op het Hofplein in Rotterdam heeft wethouder J Worst tijdens een korte plechtigheid een monument onthuld ter nagedachte nis aan de twintig verzetslieden die daar op 12-maart 1945 werden ge- fussilleerd als represaille voor het neerschieten van een SD-ambtenaar. TILBURG. Zeven mannen en twee vrouwen in leeftijd variërend van 20 tot 53 jaar. hebben bekend voor namelijk in Noord-Brabant geza menlijk of in kleinere groepen se dert 1965 37 inbraken te hebben ge pleegd. UTRECHT. Op de provinciale weg tussen Bunnik en Utrecht heeft zich een ernstig verkeersongeval voorge daan waarbij zes personen, onder wie drie kinderen van veertien, der tien en vijf jaar, zeer ernstig ge wond raakten. AMSTERDAM. De Nederlandse vereniging van Toneelkunstenaars (N.V.T.) heeft minister Klompé tele grafisch gevraagd door het toeken nen van een subsidie de voortgang van de musical „De man van La Mancha" te willen garanderen. DEN HAAG. Het Argentijnse vliegkampschip „25 de Mayo" (de vroegere „Karei Doorman") is op de werf Wilton Feijenoord te Schiedam in dienst gesteld door de Argentijn se marine. ZAANDAM. De 51-jarige S. Haags- ma uit Alkmaar is bij een bouwwerk in Zaandam door een vallende hei paal getroffen en korte tijd later overleden, DEN HAAG. Koningin Juliana is voornemens op donderdag 17 april a.s. de bijeenkomst ter herdenking van het 50-jarig bestaan van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium in de Noord-Oost Pol der bij te wonen. EMMEN. De 53-jarige Emmer ar- chitekt A. A. Oosterman is overle den. Hij raakte met de door hem bestuurde auto van de rijweg af en reed tegen een boom. Vermoedelijk is hij tijdens het rijden getroffen door een hartverlamming. De heer Oosterman genoot als architect gro te bekendheid in de bouwwereld. DEN HAAG. Een meerderheid van de bijzondere Tweede Kamercom missie die een wetsontwerp dat be oogt het internationale verdrag in zake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie goed te keu ren heeft, besproken, is voorstander van goedkeuring, aldus blijkt uit het gepubliceerde verslag. De verkoop van anti-conceptiva aan minderjarigen Vooral nu de restauratie van de Sint Lievensmonstertoren steeds verder gaat, is het interessant de wijzigingen in het totaalbeeld nog eens te verge lijken met de toestand van „toen". Deze foto dateert uit 1936.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 3