Drumband „Rust Roest" in nieuw uniform Een platenbon is altijd raak! Bevolking van Nederland naar 13 miljoen „Meneer X" die terugschoot STREEKNIEUWS „De Zoom" n.v. VRIJDAG 21 FEBRUARI. NED. 1: 18.50 Fabel; 19.00 Jour naal; 19.11 Het spook en mevr. Muir: 19.36 Heintje in Hamburg; 20.20 An no Domini '69; 20.55 Schoppentroef; 21.30 De dief van Washington; 22.20 Reportage over Thailand; 22.55 Jour naal. NED. II: 18.50 Fabel; 19.00 Jour naal; 19.03 Scala; 20.00 Journaal; 20.20 Ray Charles; 21.05 Peyton Place 21.50 Televicier; 22.25 Jazz-o-rama; 22.45 Journaal. ZATERDAG 22 FEBRUARI. NED. 1: 16.00 Journaal; 16.02 Dagje ouder; 17.00 Komt dal zieji; 18.50 Fa bel; 19.Ö0 Journaal; 19.07 Rawhide; 20.00 Journaal; 20.20 Bij Dorus op visite; 21.00 Per seconde wijzer; 21.50 Detectivebureau „O"; 22.45 Achter het nieuws; 23.10 Journaal. NED. II: 1S.50 Fabel; 19.00 Nieuws 19.03 Scala; 19.30 Mijn broer en ik; 20.00 Journaal; 20.20 1 Battenti" (De boetelingen); 21.00 De wrekers; 21.50 Brandpunt-buitenspel; 22.40 Evan gelie; 22.45 Journaal. Advertentie „Ze houdt van muziek. Dus?" Een platenbon is altijd raakl DIVERSE BERICHTEN NIEUW DELHI. Aanhangers van het Chinese staatshoofd. Lioe Sjao Tsji, zijn slaags geraakt, met aanhan gers van de Chinese partijleider Mao Tse Toeng in een poging, een onafhankelijk koninkrijk in Tibet te vestigen, aldus heeft radio-Lhasa bekend gemaakt. ROME. 300.000 leraren en perso neel van middelbare scholen in Ita lië zijn in staking gegaan om hun eisen kracht bij te zetten. Zij ver langen een aanpassing van hun sa larissen en verbetering van arbeids voorwaarden. AMMAN. Jordaanse en Israëlische strijdkrachten hebben in het noor delijke Jordaandai 25 minuten lang elkaar met machinegeweren en mor tieren bestookt. Dit heeft een Jor daanse militaire woordvoerder mee gedeeld. KARTASJI. In Maghbazar, in de buurt van Dacca, hebben zich onlus ten voorgedaan waarbij twee perso nen door kogels Werden gedood en twaalf gewond. Dit aantal slachtof fers is door een ziekenhuis in de plaats opgegeven. PRAAG. Tsjecho-Slowakije heeft zijn onderdanen, die na de invasie van de Oostbloklanden de wijk naar het buitenland namen, financiële steun en voorschotten voor reisgeld aangeboden wanneer zij naar hun land wensen terug te keren. NEW YORK. De Russische am bassadeur bij de Verenigde Naties, Malik, heeft dinsdag in New York opnieuw met een boycot van de V. N.-commissie voor ontwikkelings hulp gedreigd in het geval dat west- Duitsland in deze commissie zou worden opgenomen. Hond rook misdaad PARIJS, 19-2. Mambo, de das- hond van de journalist Ray mond- Cartier, heeft dieven op de vlucht gejaagd die in Pa rijs opereerden in de woning (l van gravin De la Valdene. - f a Mambo ivas met zijn baas naar (i huis teruggekeerd en wilde t' i gaan slapen, maar plotseling 1 spitste hij zijn oren en begon l' hevig te blaffen. Raymon Car- I1 I tier, die nieuwsgierig werd, t' volgde het. dier naar de tuin, waar hij een koffer ontdekte I met twee bontjassen, edelste- l' ven en zes schilderijen. De i1 Franse journalist herkende de- I1 ze schilderijen als het eigen- i' dom van zijn bmirvrouw, de l1 gravin De la Valdene. De die- 1 i ven, die kennelijk geschrokken i1 waren van het blaffen van i' Mambo, schijnen op de vlucht i1 11 geslagen te zijn en hun buit i1 achtergelaten te hebben. i' Fraai geschenk voor jubilerende vereniging Advertentie „Morgen is hij jarig. Wat moet ik geven?" Uitslagen clubcompetitie C. J. M. Nolet-R. v. d. Veken 1-0; J. J. v. d. Ende-P. F. Trompert 1-0; A. M. v. d. Westen-A. de Spirt 0-1. De stand aan de kop van de rang lijst luidt: J. J. v. d. Ende 6 uit 6 C. J. M. Nolet 5% uit 7 Dr. Westendorp Boerma4Vz uit 6 P. C. Tak 4 uit 7 A de Spirt4 uit 7 Voor de ladder werden de volgende wedstrijden gespeeld: A. M. v. d. Westen-R. P. Hoger- heijde 0-1; J. Blom-R. P. Hoger- heijde 1-0. Advertentie „Wat geef ik aan een tiener cadeau?" Een platenbon is altijd raak! DEN HAAG, 19-2. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde de Nederlandse bevolking op 31 december 1968 12.798.000 zielen. De bevolkingstoeneming in het afge lopen jaar bedroeg ruim 137.000 per sonen en was daarmee wat hoger dan die in het voorafgaande jaar (1967: 126.000). De sedert 1964 in ons land waargenomen dalende tendentie van de bevolkingstoeneming heeft zich in 1968 dus niet voortgezet. Wat grotere toeneming over 1968 was geheel het gevolg van de ont wikkeling van de buitenlandse mi gratie. Het geboorte-overschot (ge boorte minus sterfte) bedroeg n.l. in 1968 132.000 tegen 139.000 in 1967. De buitenlandse migratie resulteerde in een vestigingssurplus van ruim 6.000, waaronder in 1967 een vertrekover- schot stond van 11.500. Deze omslag ten opzichte van het voorafgaande jaar is het resultaat van een weer wat toegenomen vestiging uit het buitenland (65.000 tegen 56.000 in 1967) en een geringer vertrek (59.000 tegen 67.000), voornamelijk als ge volg van het migratieverkeer van buitenlandse arbeidskrachten. DJAKARTA. Het onafhankelijke Indonesische persbureau KNI meld de woensdag dat uit Makassar (Zuid Celebes) een bataljon infanteristen naar West-Irian is vertrokken. Er werd niet bij gezegd of de eenheid als versterking diende of andere troepen ging vervangen*. MOSKOU. Een Tsjechoslowaakse militaire delegatie onder leiding van de minister van defensie, zal op uit nodiging van de Russische minister van defensie op 21 februari in de Sowjet-Unie aankomen voor een of ficieel vriendschapsbczoek. Advertentie Cadeau per post: Een platenbon is altijd raak! HILVERSUM. Met de opnarije van het programma „Hadimassa'' is de nieuwe studio 4 te Hilversum in ge bruik genomen. De foto toont een scène uif het programma, dat dins dag door de VARA werd uitgezon den, met v.l.n.r. Henk van Ulsen, Ton van Duinhoven en Ton Lensink. Tel AVIV, 19-2. „Meneer X", die dinsdag tijdens de Arabische com mando-aanval op het Israëlische El Al-vliegtuig in Zürich bijzonder snel reageerde en een van de daders doodschoot, is „een held uit de jong ste oorlog (van juni 1967) wiens da den een ware legende zijn geworden in het Israëlische leger", schrijft het blad Maariv woensdag. Hetgeen hij dinsdag deed is een proeve van het geen hij in het verleden heeft ge- px-esteerd, zo vervolgt het blad dat er aan toevoegt dat „meneer X" be last is met een „veiligheidsopdracht" Maariv herinnert er aan dat nadat een Israëlisch verkeersvliegtuig tot landen in Algerië werd gedwongen de regering een reeks maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de EI Al-toestellen te verzekeren. TEL AVIV. De Israëlische minis ter van vervoer, M. Carmel heeft de Arabische landen gewaarschuwd „de terroristische activiteit tegen Isra ëlische vliegtuigen" onmiddellijk te beperken of zich onvermijdelijk ge steld te zien voor „de vernietiging van de burgerluchtvaartroutes in het midden-oosten". DREISCHOR Vergadering leesgezelschap Dinsdagavond jl. heeft het leesge zelschap „Tot Nut en Beschaving" te Dreischor haar jaarvergadering ge houden, welke geopend werd door de voorzitter met een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hierna werd overgegaan tot de behandeling van de agendapunten, waarbij o.a. ver meld werd. dat de contributie ver hoogd moest worden in verband met het duurder worden van leesboeken en tijdschriften. De aangekochte boeken waren bij de leden zodanig in de smaak gevallen, dat ze vlot werden verkocht, terwijl er ook geen behoefte was tot verandering der tijdschriften in de leesportefeuille. Hierdoor liet de kas een batig saldo zien. Eén lid was, door verhuizing, genoodzaakt voor het, lidmaatschap te bedanken, zodat men zal trachten hiervoor een nieuw lid aan le trek ken. De voorzitter sloot de vergade ring met een woord van dank aan de opgekomen leden. Contact-avond Herv. Vrouwenverenigingen Op dinsdag 25 februari a.s. zullen de hervormde vrouwenverenigingen weer hun jaarlijkse contact-avond houden. Ditmaal heeft de hervormde vrouwenvereniging .Dorcas' te Drei schor de taak op zich genomen deze te verzorgen. Aangezien er een zeer café-dorpshuis „De Drie Schorren", avond ,die gehouden zal worden in met o.a. vermoedelijk de vertoning gevarieerd programma is opgesteld, van een filmpje en het optreden van het kerkkoor, wordt or een grote op komst verwacht. ZIERIKZEE, 19-2. Op 1 oktober a.s. herdenkt de vereniging voor li chamelijke ontwikkeling „Rust Roest" het vijftigjarig bestaan. Naar w(j vernemen is in het kader van de viering van dit jubileum door dona teurs en leden een jubileumfonds gesticht met het doel de drumband van de vereniging in een passend eu nieuw tenue te steken. Het is zelfs reeds gelukt, dankzij grote offervaardigheid van dona teurs en leden, om binnen vrij korte tijd het voor deze aanschaffing be nodigde grote bedrag bijeen te bren gen. Intussen kon zelfs reeds worden overgegaan tot de aankoop van de gewenste 32 uniformen. En dat be tekent dat samen met het reeds goed geuni formeerde majorettenpeleton een geheel is ontstaan waar niet al- SPORTBERICHTEN MICROKORKBAL, All-Ready gaf leider DFS geen kans (6—1) In de microcompetitie van de K.B. G.O., in de sporthal te Oude Tonge, viel dinsdagavond een wat vreemde en zeker verrassende uitslag te no teren. DFS uit BurghrHaamstede, tot nu toe zetelende op de bovenste plaats van de ranglijst, werd door All-Ready uit Zierikzee (derde op de ranglijst) met niet .minder dan 6-1 verslagen. Dit was ongetwijfeld de grootste verrassing van de avond, want dat SKNWK de punten op VIOS zou bemachtigen, is normaal. Overi gens hebben de Duivelanders lange tijd op verlies gestaan en pas diep in de tweede helft slaagden zij erin een 4-2 achterstand in een 4-5 over winning om te zetten. Door de nederlaag van DFS en de overwinning van SKNWK, staan de beide achttallen nu gelijk, terwijl All- Ready met slechts één punt achter stand op de leiders nog een aardig woordje gaat meesproken. Op 4 maart komen SKNWK en All-Ready tegen elkaar uit; van deze uitslag zal prak tisch alles afhangen wie DFS verder nog gaat bedreigen. DFS heeft in de twee resterende wedstrijden geen moeilijke tegenstanders en het valt niet aan te nemen dat zowel tegen DBGC of WIK puntenverlies zal op treden. WIK is er opnieuw niet in geslaagd om de vervelende nul in de „gewonnen kolom" door een één te vervangen, want de onfortuinlijk spe lende Kerkwervenaren verloren in de laatste minuten van DBGC uit Oude Tonge. De stand ziet er als volgt uit: SKNWK I 8 6 0 2 12 33-26 DFS I 8 6 0 2 12 40-33 All-Ready I 8 5 1 2 11 41-20 DBGC I 8 4 1 3 9 24-29 VIOS I 8 1 1 6 3 26-44 WIK I 8 0 1 7 1 22-38 Nog te spelen wedstrijden: Dinsdag 4 maart; SKNWK I-All Ready I; VIOS I-WIK I; DFS I-DB GC I - dinsdag 18 maart: WIK I- DFS I; All Ready I-VIOS I; DBGC I- SKNWK I. SCHAKEN Schaakvereniging „Zierikzee" Een kijkje in het dorpscentrum van Noordgouwe in de dertiger jaren. NED. I. In het middagprogramma iets voor de jeugd en iets voor de bejaarden. Dr. Wildschut houdt een verhandeling over de eenzaamheid. Piet Hendriks is weer de poppenspe ler in Komdatzien, het spel van Jaap ter Haar'. Na de Fabel en het nieuws een aflevering van. de Westernserie Rawhide. Fil Favor en zijn trouwe makkers beieven iveer een spannend avontuur, onder de titel Kwaad straft zichzelf. Na het tweede jour naal Op visite bij Dorus in zijn Rot terdams etablissement. Vele mede werkenden,. als: iLydia Oosthoek, Dihi Paerels, Karei de Rooij e.a. Dan het antwoordspel van Berend Bou- dewijn, Pér seconde wijzer. De alles- wetende juf van de vorige keer strandde toch, zodat er nog geen kandidaat is voor de eindronde. Na de pret en het denkwerk de span ning in de vorm van Detectivebu reau 0, met als hoofdpersoon een saxofonist, die verdacht wordt van eenmoord. Tot slot Achter het nieuws. NED. II. Na de Uil en het journaal, een aflevering van Scala en voor de lachers Mijn broer en ik. De gebroe ders roepen elkaar ditnnaal toe; Als je maar gezond bent. Gastspelers Adèle Bloemendaal en Tom van Beek. Na het tweede journaal een Italiaanse dokumentaire, de Boete lingen, verbeeldend een processie door Napels naar een heiligdom. Aan deze processie nemen de armsten der armen deel. De eigenlijke boetelin gen leggen de route hardlopend en barrevoets af en dan zijn er nog de dragers van vaandels en draagbaren met de afbeeldingen van de Madon na del Arco. In de kapel komt het vaak tot hysterische taferelen. Aan deze processie ligt ten grondslag, dat deze bevolkingsgroep van Napels nooit enige culturele en materiële verheffing ten deel is gevallen. Met deze processie confronteren de ar men van Napels de Madonna met hun lot en smeken haar zegen af. De reportage is gemaakt i-n opdracht van de Italiaanse t.v., maar in dit land nooit uitgezonden. Daarna een aflevering van de Wrekers. Onder titel deze avond Doodgravers. Brand punt Buitenspel komt vervolgens uit Beïlevue. Dan de laatste uitzending van de zaterdag: het evangelie. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van defensie, Laird, ver trekt op 5 maart, naar Zuid-Vietnam voor een inspectiereis. Deze zal een week in beslag nemen. Wasserij Zierikzee - Telefoon 2673 leen „Rust Roest" maar in feite ch? gehele gemeente trots op kan zijn. Het zal voortaan mogelijk zijn om komende evenementen nog beter dan voorheen het geval was een goe de omlijsting te geven. Op 1 maart a.s. te 15.00 uur zal yoor het stadhuis ten overstaan van het gemeentebestuur een korte de monstratie worden gegeven, gevolgd door een korte samenkomst in het stadhuis. Verder zal door drumband en majoretten een rondgang door de stad worden gemaakt. Gees I-Zierikzee I Zierikzee U-Middelburg UI A.s. maandagavond 24 februari speelt zowel Zierikzee I als Zierikzee II de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Zierikzee I speelt uit te gen Goes I, terwijl Zierikzee II thuis Middelburg III ontvangt. De samenstelling van de teams is als volgt: Zierikzee I: J. J. v. d. Ende; Dr. Westendorp Boerma; C. J. M. Nolet; A. J. Scheele; J. M. Bevelander; O. E. Vleeshouwer; A. J. Hendrikse; A. de Spirt; P. C. Tak; A. v. d. Westen. Zierikzee II: M. C. Berman; R. P. Hogerhcijde; P. F. Trompert; W C. Broer; J. Hoogstrate; A. M. v. d. Westen; J. Blom; ds. Faber. VOETBAL. Ajax bedwong Benfica Eindstand: 3—1 LISSABON, 19-2. Ajax heeft woensdagavond in Lissabon de twee de wedstrijd voor de kwartfinales van het toernooi om de Europese be ker voor landskampioenen tegen Benfica met 3-1 gewonnen. Bij de rust was de stand 3-0. De eerste wedstrijd werd een week geleden in Amsterdam met dezelfde cijfers door Benfica gewonnen. Hierdoor werd een beslissingswedstrijd noodzakelijk die op woensdag 5 maart in Parijs plaats vindt. Het scoreverloop was 9. Daniëlson 0-1; 11. Cruyff 0-2; 32. Cruyff 0-3 en 70. Torres 1-3. Wat biedt de BEELDBUIS VRIJDAG,21 FEBRUARI. NED. I. Na de Uil en het nieuws de TROS met weer een avontuur van mevr. Muir. De volgende film is Heintje in Hamburg. „Life" mag het jonge Heintje niet op de buis verschijnen, maar de TROS nam een filmpje van de Duitse t.v. en daarin ziet men Heintje. Hij spreekt met zijn fans en zingt natuurlijk zijn favoriete nummers. Nadien het jotir- naal en Anno Domini '69. Daarna Kitty (Courbots) in Flipperland, bij de opnamen waarvan Kitty - naar men zich herinnert - werd gewond door het ontploffen van een piano. En dat was natuurlijk niet de be doeling. Verder werken mee de beat -groep Zen (met Hair), Rijk de Goo- yer e.a. In Schoppentrocf voelt Frans Henrichs ADO en Volendam aan de tand. In de Dief van Was hington duiken we weer achter de wereld van de spionage. Tot besluit van de avond een Time Life produk- tie over Thailand ,waar een herha ling van de Vietnamese oorlog nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Een merkwaardig land, op de drem pel van het communisme. Na het laatste nieuws Franse les met me neer Nicolas. NED. II. Na de fabel en de nieuws dienst, de commentaren van Scala een AVRO-programma, dat ons op nieuw naar Spanje voert. Een Suite Flamenca, getiteld El pobablo gitano, muziek en dans opzwepend en kleu rig. Na het journaal een heel andere show. De AVRO maakte opnamen van een show van de Amerikaanse zanger Ray Charles. Ray Charles zong een aantal van zijn bekendste stukken. Hij komt met zijn eigen vo- calgroup the Raelets. Drie kivartier daarna voor de dames, dank zij twee afleveringen van Peyton Place. Dok ter Morton zit tussen twee vuren, want hij behandelt de gewonde schoonzoon en spreekt met zijn dochter. Als hij nu maar precies wist wat er tussen die twee was voorge vallen. De spanningen 'in het stadje nemen weer toe. Een intermezzo is Avro's Televizïèr. Na de feiten en commentaren b&uisterd te hebben, gaan we opnieuw naar AmerikaNu de Amerikaanse vibrafonist Red Norvo. Twintig minuten swingende jazz in Jazz-orama. Daarmee is de t.v.-week weer vol. Advertentie Onze wasserij levert een kraak heldere was in enkele dagen uit en thuis Advertentie En zonder bloemen is het toch eigenlijk maar een kale boel. Ze zijn er weer: Tulpen! Massa's. Dagelijks vers van de veiling. Gezellig zo'n bos. Een kleine kleurexplosie in uw huis.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 4