de verdwenen atoomformule 't Monolithische Kremlin bestaat niet meer BLIK DOOR HET WERELD Minister wacht onderzoek af inzake de vogelsterfte in Zeeland IIET GEHEIM VAN DE STALKNECHT Communistische partijen beschou wen zichzelf graag als monolitisch - als uit één brok steen bestaande. Dat is historisch zo gegroeid: de commu nistische partg die een heel nieuwe maatschappij in Rusland opbouwde, had genoeg te doen om zich eenvou dig geen intern gekissebis te kunnen permitteren en ai kan men de me thoden waarmee afwijkende menin gen werden vermeden niet steeds bewonderen, er was goede reden waarom ze werden toegepast. Het was trouwens in een vrij sim pel geconstrueerde samenleving ook mogelijk zulk monollthisme af te dwingen. Een moderne staat als Rus land nu is raakt echter voor de kwaliteit van zijn technologische ontwikkeling meer en meer afhan kelijk van lied]en die bij hun weten schappelijk werk nodig hebben dat ze in vrijheid onderzoeken en het is slechts menselijk dat ze ook buiten hun vak die vrijheid nemen om te onderzoeken. Als konsekwentie van het industrieel en technisch in de voorste gelederen opereren moet de Sowjet-Unie accepteren dat - om het zo maante noemen - ook politiek nu genuanceerder wordt gedacht dan toen het er alleen maar om ging de achterstand in zware indrustrie in te halen. In het westen heerst nog vaak de geivoonte communistische regerende partijen inderdaad te zien als die monolithische organen waarvoor ze zich naar gewoonte uitgeven. Terwijl in feite, net als in democratieën, vooruitstrevender en liberaler groe pen zich meten met reactionair der, orthodoxer gezinde vleugels. Zij het met dit verschil dat deze botsing tus sen de vleugels zich niet afspeelt in een parlement, maar in de partij zelf Men kan er met enige goede wil iets in gaan zien als een verkapt twee-partijenstelsel binnen één par tij. Het is een beeld dat zich in Tsje- cho-Slowakije openbaart, duidelijk is in Tito's Joegoslavië, maar zich on getwijfeld ook voordoet in de Sowjet Unie. Twee ideeën Wie wil weten wat zich in deze zin in Moskou afspeelt, moet afgaan op allerlei tekenen. De weifelende Mos- kouse houding sinds de inval in Tsjecho-Slowakije heeft al vaker tot veronderstellingen geleid dat in de Kremlintop twee ideeën tegen el kaar botsen en dat de haviken, de orthodoxen, de overhand hebben ge kregen. De duiven, zoals Kosygin, zouden hebben moeten wijken voor Brezjnew en de zijnen. Vandaar ook geruchten als zou premier Kosygin aan het eind van zijn politieke car rière zijn gekomen. Thans zijn er allerlei tekenen dat Kosygin - en als zijn medestander wordt in deze vaak partij-ideoloog Soeslow genoemd, die ook tegen het ingrijpen in Praag was omdat hij de verwijdering tussen Moskou en de C. P.'s in de wereld bedenkelijker acht te dan een beetje variatie in de sys temen binnen het blok - misschien toch veel sterker staat dan Brezjnew al kreeg die dan met generaals steun de inval voor elkaar. Men maakt dit op uit het doen en laten van de Roemeense party- en regeringsleider Ceausescu ,die in een rede openlijk afkeurde dat Brezjnev de theorie heeft uilgedragen dat com munistische landen nooit helemaal soeverein zijn. Ze moeten rekening houden met de meerderheid in het communistisch verbond van staten. Dit is echter voor de Roemenen on aanvaardbaar. Liberale kuers Kort na de inval in Tsjecho-Slo wakije hield Ceausescu zich publie kelijk opvallend op de vlakte; ten slotte was zijn land een logische vol gende kandidaat voor een tuchtiging door de troepen van het Warschau- pakt. Dat hij nu weer openlijk met de door Breznjev fel gelaakte Tito confereert, weer afwijst dat de troe pen van het Warschaupakt in Roe menië komen oefenen, en zelfs de „Brezjnev-leer'' van de beperkte soevereiniteit afwijst, duidt er wel op dat hij voorlopig het gevaar wel gekeken acht bestraft te zullen wor den. En dat hij kansen ziet door te gaan met het lichtelijk uit de door Moskou aangegeven pas te lopen Dat duidt er op dat de liberalere koers der duiven toch sterker is in Mgskou dan na Praag wel gevreesd werd. Ben ander teken is de betrek kelijke rust waarmee in Moskou ge reageerd wordt op het door Ulbricht om Berlyn opgeklopte crisis je. En het feit dat de Tsjechoslowaakse premier Dubcek intern tegenover de Novotnyvleugel in zijn partij weer wat sterker is komen te staan. Het is niet gezegd dat de Kosygin- vleugel de overhand houdt in Mos kou, maar alleen al dat zo duidelijk twee richtingen met elkaar concur reren lijkt een garantie dat een te rugkeer naar een „monolithische eenheid" als waarop Stalin zijn re giem baseerde onmogelijk is gewor den. KERKNIEUWS Ned Herv. Kerk Beroepen te Streefkerk: W. J. C. van Rennes, kand. te Utrecht; te Me teren en Est (toer..): B. Schroten, kand. te Hasselt. Gereformeerde Kerken Beroepen te Musselkanaal: R. Has- sefras, kand. te Lobith. Examens: Aan de V.U. te Amster dam slaagde voor het kand. ex. the ologie de heer P. Dekker te Kampen. Ned. Herv. Kerk OUWERKERK. In de Ned. Herv. kerk werd over januari gecollec teerd: voor de diakonie f 57,21; voor de kerkvoogdij f 78,06 en in de bus jes f 35,12. Flitsen uit het buitenland WENEN. De zender van de Russi sche bezet tings troepen in Tsjecho- Slowakije, Radio Vltava, zwijgt sinds donderdag. NAIROBI. President Kenjatta en zijn vrouw hebben op hun buiten verblijf te Gatoendoe Prinses Bea trix en prins Claus, die een particu lier bezoek aan Kenia brengen, ont vangen. Het prinselijk paar werd vergezeld door de Nederlandse am bassadeur mr. J. C. van Beusekom. Vrijdagavond vertrekken zij uit Ke nia. PARUS. De leider van de delega tie van het Zuidvietnamese nationale bevrijdingsfront, Tran Buu Kiem, heeft in Parijs de V.S. aangemaand besprekingen met het frontte ope nen en op te houden met het steu nen van de huidige regering in Sai gon. LOS ANGELES. In Los Angeles is het eigenlijke proces begonnen tegen Sirhan Bisjara Sirhan, die ervan be schuldigd wordt op 5 juni van het vorig jaar senator Robert Kennedy te hebben doodgeschoten en vijf van diens begeleiders verwond. WILLEMSTAD. De Antilliaanse minister van onderwijs, die op ver zoek van de Antilliaanse regering, heeft bemiddeld in het conflict tus sen de Curacaosche federatie van leerkrachten en het bestuurscollege van Curacao, is erin geslaagd beide partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. AMMAN. Jordanië heeft een bos in Jerash, ten noordwesten van Amman, naar president De Gaulle genoemd. Volgens een desbetreffend Koninklijk Besluit wil Jordanië hier mee zijn erkentelijkheid tonen voor de houding van het Franse staats hoofd in Arabische aangelegenheden. MUNCHEN. In München is de eer ste harttransplantatie in de Bonds republiek uitgevoerd. Naar van be trouwbare zijde verluidt, ontving een man het hart van een 35-jarige vrouw. De operatie geschiedde in de chirurgische afdeling van de univerr- siteitskliniek onder leiding van prof. Rudolf Zenker. NEW DELHI. De Peking-gezinde communisten hebben bij de verkie zingen van enkele dagen geleden voor het parlement van west-Benga len hun zeteltal bijna verdubbeld. Volgens de definitieve uitslag be haalden ze tachtig zetels terwijl zij er in het oude parlement drie-en- veertig hadden. VATICAANSTAD. Paus Paulus heeft het Tsjechoslowaakse volk ge zegd, dat bet de moed niet moet ver liezen, maar standvastig zijn lot moet ondergaan en rustig moet afwachten tot „de ontketende storm is bedaard". BARCELONA. De universiteit van Barcelona gaat vandaag (maandag) weer open voor het afnemen van tentamens. Een week later worden de colleges hervat. Dit heeft het uni versiteitsbestuur donderdag bekend gemaakt. KYOTO. Tijdens een vechtpartij tussen twee groepen studenten in de universiteit van de Japanse stad Ky oto zijn 250 personen gewond ge raakt, van wie tien ernstig. PARIJS. In Parijs ihebben studen ten een reeks betogingen gehouden tegen het onder de wapenen roepen van elf van hun collega's. Vito Genevese, die door de Ame rikaans justitie beschouwd werd als een der hoge mafialeiders, ondanks het feit dat hij gevangen zat, is vrij dag op 71-jarige leeftijd aan een hartziekte overleden. ZOETERWOUDE. De 15-jarige Corrie Mooiman is bij het overste ken op de provincialeweg in haar woonplaats Zoeterwoude door een auto gegrepen. Zij werd zo ernstig gewond dat zij ter plaatse is over leden. Mocht in de loop van het komende voorjaar blijken, dat de oorzaak van de vogelsterfte in Zeeland gelegen is bij bestrijdingsmiddelen ter behan deling van zaaizaad, bestemd voor najaars-uitzaai, dan zal de minister van landbouw en visserij wettelijke maatregelen nemen, teneinde het ge bruik van bedoelde ontsmettingsmid delen te beperken. De Commissie voor Fytofarmacie zal stellig tijdig, d.w.z. vóórdat be- 35 Hij keek het gehele gezelschap eens rond en toen veranderde zijn gezicht. Het kreeg een dreigende uit drukking. Tot zijn medeplichtige zei hij: „Ga de wagen halen en rijd die voor". En toen deze naar beneden was gegaan, keek de leider nog eens het gezelschap in de kamer aan en zei: „Probeer me niet te volgen, want ik zal niet aarzelen mijn revol ver op jullie leeg te schieten. Ik heb namelijk wei eens voor hetere vuren gestaan. Wie binnen vijf minuten, nadat wij vertrokken zijn, het punt je van zijn neus op straat laat zien, zal voor de rest van zijn leven met een geschonden aangezicht tevoor schijn moeten treden" Er ging een minuut voorbij, toen hoorde men een auto aankomen, die voor de deur stopte. De bendeleider liep langzaam terug en toen hij uit het gezicht verdwenen was, rende hij naar beneden, de auto in, die vrijwel onmiddellijk vertrok. Holm, ih de kamer, trok op zijn beurt een revolver uit zijn broekzak en snelde naar het raam. waar hij de gordijnen wegschoof. Maar me vrouw van Helsdingen ging hem achterna en trok hem bij het raam weg. „Ben je nu helemaal gek gewor den? Moeten ze ons allemaal neer schieten? Laat ze gaan, die kerels.. Ik heb er nu meer dan igenoeg van! Doe me een plezier, en hoepel zo gauw mogelijk op. Goeie genade, een wild-west film is er niets bijWie zou gedacht hebben, dat ik zoiets nog eens in mijn huis zou beleven". Gijs liep rood aan. „U hebt ge makkelijk praten, maar ik ben mijn uitvinding opnieuw'kwijt „Och wat, uitvinding", schamper de mevrouw van Helsdingen. „Nieu we blikopeners hebben we helemaal niet nodig; de tegenwoordige zijn nog heel goed". „Blikopenersriep Gijs ver ontwaardigd uit, „denkt u, dat ik daarvoor vijf vellen papier volge schreven heb? Het is veel belangrij ker!" Holm werd actief. „Kom op, jon gens, we moeten weg. Op de een of andere manier moeten we die for mule terug zien te krijgen. Wel ver draaid nog aan toedat ik zo stom geweest ben, om niet even te controleren, of die 'kerels inderdaad weg zijn gegaan Zonder verdere plichtplegingen vertrek het gezelschap en van Hels dingen en zijn vrouw loosden een zucht van verlichting, toen ze de buitendeur voor de zoveelste maal hoorden sluiten. Op de straat gekomen, keek Holm, nog altijd met de revolver in zijn hand, omzichtig rond. Hij kreeg nu ook wel de indruk, dat hij met ge vaarlijke lui te doen had. Doch dit maal was het dan toch wel een drei gement geweest, want op straat was alles stil. De laatste trams waren reeds naar de remise vertrokken en een enkele late voetganger repte zich naar zijn woning. Holm bleef plotseling staan, ter wijl hij zijn revolver weer opborg. „Verhip, dat is waar ook: hoe komen wij weer thuis? De laatste trein is ook al lang weer vertrokken". Gijs keek hem aan. „Hoe zijn jul lie hier dan gekomen?" „Met een Rotterdamse taxi. Tja, we kunnen kiezen: een wagen huren, die ons naar huis brengt, of een ho tel opzoeken". „Ik wil naar Amsterdam", zei Gijs „Ik wil mijn papieren terug hebben" „Die papieren komen wel weer te rug, maak je daar maar geen zorgen over. Het beste is inderdaad, dat we een wagen zien te krijgen. Dat is voor mijn rekening, dus ook hierover meet je je maar geen zorgen maken'* En zich tot zijn assistent-van-één avond wendende: „Zeg, jij bent een Rotterdammer; weet jij bijgeval hier in de buurt ook een taxi te vinden?" De man dacht na. „Wacht eens, aan de Wolphaertsbocht is een luxe verhuurinrichting. Misschien, dat we daar wél een wagen kunnen krij gen". „Doe je best", animeerde Holm geeuwend; „dan brengen we jou eerst nog even thuis". Het drietal had geluk. De garage was nog open en er kwam juist een wagen terug van een rit. Holm on derhandelde met de chauffeur, die de drie nachtelijke wandelaars een beetje wantrouwend aankeek. Maar toen Holm zijn portefeuille voor de dag haalde en verklaarde, dat hij wel vooruit wilde betalen, zakte dé argwaan en was de chauffeur bereid door b. j. ten wesepe hen naar 'de hoofdstad te rijden. Hij nam het geld in ontvangst, de fooi inbegrepen en bracht dit. naar 'bin nen. Blijkbaar wilde hij niet met veel geld in de zak wegrijden. Holm grinnikte even. maar was inwendig blij, dat hij toch nog thuis zou ko men. Onderweg werd de Rotterdammer bij zijn woning afgezet, nadat Holm hem ook een briefje in de handen had gedrukt voor de moeite. Toen reed men de stad uit, de grote straat weg op naar Amsterdam. Er was niet veel verkeer meer op de weg. Slechts nu en dan passeerde men een auto, meestal een zwaar geladen trailer, die men dag en nacht ontmoet. Voorbij Den Haag werd het nog stiller en toen men eindelijk Oegstgeest gepaseerd was, lag de grote, brede rijksweg geheel verla ten. (Wordt vervolgd). slissingen met betrekking tot de na jaarsuitzaai 1969 moeten worden ge nomen, advies uitbrengen. Eerst dan zal ook met zekerheid kunnen wor den beoordeeld, welke maatregelen eventueel moeten worden genomen. Dit heeft minister ir. P. J. Lardi- nois ooknamens zijn ambtgenote van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk o.m. medegedeeld in antwoord op mondelinge vragen van de heer Franssen, tijdens het z.g. vragenuurtje van de Tweede Kamer. De bewihdsman herinnerde er aan, dat hij destijds, reeds een maand na ambtsaanvaarding, een verbod uit vaardigde om zaaizaad voor voor jaarsuitzaai met bepaalde gechlo reerde koolwaterstoffen te behande len. Dat hij toen niet tevens over ging tot een verbod van middelen ter behandeling van zaaizaad voor na jaars-uitzaai, was in het feit gele gen, dat de Commissie voor Fytofar macie de indruk had, dat deze mid delen lang niet dit gevaar zouden op leveren, omdat juist tijdens de na- jaai's-uitzaai de vogels natuurlijke voedingsbi'onnen hebben, die norma liter niet in die mate in het voorjaar nog aanwezig zijn. Naar aanleiding van recente mel dingen van vogelsterfte in de pro vincie Zeeland is de wei'kgroep „Vo gels en zoogdieren" van de T.N.O.- Commissie Onderzoek inzake Neven werkingen van Bestrijdingsmiddelen onmiddelijk met een onderzoek naar de mogelijke oorzaken begonnen. Om allerlei redenen meende de minister daarom dat, nu de onderzoekingen nog niet zijn afgerond, men voor zichtig moet zijn met het uitspreken van vermoedens. b De Sowjet-Unie heeft vrijdag bij de westelijke grote drie opnieuw ge protesteerd tegen de voorgenomen Westduitse presidentsverkiezingen in West-Berlijn. MARKTBERICHTEN Eierveiling Barneveld BA1RNEVELD, 13-2. Coöp. Veluw- se eierveiling Barneveld. Aanvoer 735.280 stuks, stemming rustig. Prijzen per 100 stuks: eieren van 51-52 gram f 10,36-10,42; van 57-58 gram f 11,35-11,46; van 60-61 gram f 11,81-12,00; van 64-65 gram f 12.41 -12,61. Eierveiling Barneveld. Aanvoer 498.740 stuks, stemming klam. Prijzen per 100 stuks: eieren van 52-53 gram f 10.45-10,62; van 57-58 gram f 11,34-11,61; van 62-63 gram f 12,10-12,29; van 66-67 gram f 13,05 -13,16. Belgische eieren: geen aanvoer. Eiermarkt Barneveld. Aanvoer plus minus 1.900.000 stuks, handel redelijk met kalme afloop. Prijzen per 100 stuks: eieren van 50-58 gram f 10,40-11,90, kg. prijs f 2,08-2,05; van 59-66 gram f 12,20- 13,35, kg. prijs f 2,07-2,02. Uienveiling Middelharnis Met het aanhouden van de vorst blijven ook de prijzen stijgen. Oost- Europa schijnt geheel in de ban van de winter te zijn en uiteraard stag neert dit de aanvoer van de uien uit Polen naar West-Duitsland. De meeste vraag is er naar uien van klasse I, hetgeen ook duidelijk in de prijs tot uiting komt. De vorige vei ling was het prijsverschil tussen de middel van beide klassen f 3,50 per 100 kg en vrijdagmorgen liep dit zelfs uit tot f 5,50 per 100 kg. In Zeeland waar de middel II gisteren f 17,20 noteerden en de middel I f 24,70, was dit prijsverschil zelfs nog groter. In Middelharnis was er vanmor gen een totale aanvoer van 37 ton, waarvan 12 ton klasse I. Zowel de middel als de grove hiervan noteer den f 24,- tegen f 21,- j.l. dinsdag. De drielingen I waren met f 16,49 slechts f 1,- per 100 kg boven de no tering van de vorige veiling. De mid del %II kwam van f 17,49 op f 18,10, ook hier dus slechts een lichte ver betering. Dit geldt eveneens voor de grove II, die van f 17,60 op f 18,60 kwamen. De drielingen II worden verkocht voor f 15,- tegen f 14,50 j.l. dinsdag. Voo rde picklers was er weinig be langstelling, deze liepen van f 20,- terug naar f 16,-. Daar het aanbod hiervan zeer gering is, heeft dit wei nig invloed op de uiteindelijke mid- denprijs. Opmerkelijk was het bij zonder grote aanbod van grove in verhouding tot de middel. Secretariaat doorzocht van prins Carel Hugo MADRID, 15-2. Het particuliere secretariaat van prins Carel Hugo van Bourbon-Parma, Carlistisch troonpretendent van Spanje en echt genoot van prinses Irene, is vrijdag door de Spaanse politie bijna een uur lang doorzocht. Talrijke papieren werden ingezien maar niets werd meegenomen. Het kantoor bevindt zich in de Hermanos Becquer-straat in Madrid. Prinses Irene heeft nog steeds haar domicilie in een woning in het park Condo de Orgaz, niet ver van het vliegveld Barajas. „VIJFTIG EEUWEN SCHEREN" UTRECHT, 5-2. Op dc voorjaars- beurs die van 2 t/m 7 maart a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht wordt geor ganiseerd, zal de expositie „Vijftig Eeuwen Scheren" voor het eerst in Nederland worden getoond. De collectie - waarvan op de hier- bijgaande foto een deel is te zien - bestaat uit 63 scheerapparaten die in de loop van vijftig eeuwen zijn ge bruikt. Te beginnen met een appa raat uit de eerste Egyptische dynas tie van 3000 voor Chr. wordt een overzicht gegeven van het - veelal bij opgravingen gevonden - scheer gerei van de Etrusken, Olympiërs, Kretenzers, Atheners, Romeinen, Germanen, Langobarden en Vikin- gers. Via de Zuidamerikaanse cultuur en enkele exotische exemplaren uit Turkije en Ragusa zijn ook de primi tieve culturen uit Kongo, Kameroen, Soedan en Madagascar niet vergelen. Tot slot zijn in de expositie de eerste veiligheidsmessen en de allereerste electrische scheerapparaten (1933) opgenomen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Vier leden van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, de heren Maenen, van der Ploeg, Weijters en Boot, hebben de minis ter van sociale zaken en volksge zondheid gevraagd of hij zich al be raden heeft iheeft over hetgeen hem te doen staat in verband mef. de in de maand januari 1969 gebleken stij ging van de kosten van levensonder houd. DEN HAAG. Het Tweede Kamer lid Harmsen (groep Harmsen) heeft de minister van binnenlandse za ken schriftelijk gevraagd of het hem bekend is 'dat de gemeente Amster dam jaarlijks, f 85.000 moe't uittrek ken voor het verwijderen van op muren aangebrachte leuzen, AMSTERDAM. Op straffe van oen dwangsom van 25.000 gulden per dag moet de coöperatieve vereniging ta xi- en garagebedrijf „Nieuw Leven" de etages boven haar garage aan de V alkenburgerstraat in Amsterdam waarin buitenlandse gastarbeiders zijn gehuistvest, laten ontruimen. ARNHEM. In het 'kader vdn de sa neringsregeling metsel- en baksteen industrie zal de steenfabriek „De Kleikamp" te Renkum eind maart worden stilgelegd. DEN HAAG. H.M. de Koningin heeft naar aanleiding van de her nieuwde oproep om hulp voor de slachtoffers in Biafra ,ook thans weer een bijdrage gegeven aan de stichting vluchtelingenhulp Biafra. DEN HAAG. De 25-jarige Hage naar F. van D. is door de politie in gesloten. Hij wordt ervan verdacht een 44-jarige dame uit <*e residentie met trouwbeloften een bedrag van f 10.000 afhandig te hebben gemaakt DEN HAAG. In 1968 werden ruim 2900 personen tot Nederlander ge naturaliseerd. Dit blijkt uit het jaar overzicht van de afdeling nationali teiten en burgerlijke staat van het ministerie van justitie. 42, Lachend geeft hij toe, dat hij zich in derdaad wel vergist moet hebben en dat Presto wel weer zal komen opdagen. Hij wil zich verwijderen, doch Lorca heeft reeds wijn laten brengen en staat er op dat Aram een roemer met hem zal ledi gen. Lorca stelt hem voor aan de raads heer, die Rolmar blijkt te heten en schenkt onderwijl zelf de bekers vol. Aram heeft niets gezien van het bliksemsnelle gebaar dat de gastheer boven zijn beker gemaakt heeft en niets vermoedend brengt hij de kroes aan zijn lippen. Inmiddels is Presto er in geslaagd be wegingen te krijgen in de touwen die hem cm het lichaam gesnoerd zijn. Nog enkele rukken en hij is vrij. Met een pijnlijk ge zicht wrijft hij zijn ledematen en loopt wat heen en weer om de bloedsomloop te herstellen. Zijn eerste gedachte is om spoor slags naar Grandulia terug te keren. Maar wanneer zijn meester werkelijk in gevaar verkeert, wat kan hij dan alleen tegen dc machtige Lorca beginnen?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5