Zeilschoolhouder beschuldigt gemeente van fiasco bedrijf Belangrijke vergadering van de S.D.K.B. Wat biedt de BEELDBUIS? dodelijke ongelukken kerknieuws Alles over de proefvelden van het bedrijf „De Scheldemonden" Ct'iiieeiil«»riia<I Bniiiiisse BKUIN1SSE. 15-2. In de vrijdag- avond under leiding van burgemees ter C. H. van de Linde gehouden vergadering van de gemeenteraad van Bruinisse waren alle leden aan wezig. Besloten werd adhesie te be tuigen aan het protestsehrgven van de gemeente Krommenie, waarin wordt gesteld dat door een te geringe uitkering uit de daarvoor beschik baar gestelde fondsen (financiële verhouden RtfR en gemeenten) de gemeenten financieel te weinig arm slag krijgen, waardoor z(j worden bedreigd in hun autonomie. De heer C. Kik (SGP) was tegen adhesiebe tuiging. Bij de ingekomen stukken was eon schrijven van de heer D. L. Schaap waarin hij de gemeente beschuldigt zijn oorspronkelijk bloeiend bedrijf „te gronde hebben gericht". Hij voor zag niet dat ooit nog cle mogelijkheid zal bestaan, dat zijn belangen se rieus door de gemeente zullen wor den behandeld", zodat hij genood zaakt is elders onder mensen een menswaardig bestaan te zoeken". De voorzitter wilde aan het schrij ven van de heer Schaap en aan wat daaraan vooraf is gegaan weinig woorden meer wijden, na alles wat door de gemeente is gedaan is om de heer Schaap ter wille te zijn. De heer M. J. van de Velde be treurde het schrijven, maar nog meel de houding van de heer Schaap in deze. Alle leden waren van mening, dat aan het fiasco van de heer Schaap als zeilschoolhouder, de ge meente zeker geen schuld heeft. In tegendeel vier jaar lang, is alles ge daan om hem ter wille te zijn. De oorzaken van het falen van de heer Schaap zijn elders te zoeken. De voorzitter zei dat nu de heer Schaap van het huren van het barakken kamp Stoofpolder voor de zeilschool heeft afgezien en er zoals bekend een ander is. die het kamp wil huren, n.l. de heer W. J. Hoek. eigenaar van café-restaurant Storm. Hij stelde voor b. en w. te machti gen met de heer Hoek in onderhan deling te treden, daar het de bedoe-. ling is, dat de exploitatie van het kamp geen nadeel voor de gemeente mag opleveren. De heer Verspoor was niet tegen verhuur aan de heer Hoek, maar meende, dat wat raar is omgesprongen met de belangen van het jeugdcomité dat toch de positieve toezegging van het gemeentebestuur had, dat het 12 keer per jaar het kamp kon huren voor het geven van muziekavonden, filmvoorstellingen enz. Dit komt nu op losse schroeven te staan. De voorzitter zei een onder houd te hebben gehad met het be stuur van het jeugdcomité waarbij alle vermeende moeilijkheden zijn besproken en opgelost. De toezegging van het gemeentebestuur aan het jeugdcomité wordt volledig gehand haafd, alleen zullen wanneer de heer Hoek het kamp heeft gepacht, de consumpties door hem moeten wor den geleverd. Na deze uiteenzetting werd het gementebestuur gemachtigd de verhuur van het kamp met de heer Hoek nader te bespreken. Mecrgelegenheid voor jachten Punt 4 van de agenda luidde mecr gelegenheid voor jachten. De voorzitter deelde mee, dat op 20 februari het havenplateau zal worden opgeleverd, terwijl ondanks geruchten van het tegendeel, de aan- nemersmy Schouwen-Duiveland heeft verzekerd dat de jachthaven per 1 april bedrijfsklaar zal worden opgeleverd. Burgemeester Van de Linde herin nerde nog eens aan de onderhande lingen met 't bestuur van de water sportvereniging, die aanvankelijk de exploitatie ter hand zou nemen. Daarvoor werd een contract opge steld, dat in de tweede helft van december met het bestuur van de watersportvereniging uitvoerig werd besproken. De onderhandelingen wa ren wat moeizaam, maar de indruk werd toch gewekt, dat een akkoord was bereikt toen men alle punten had doorgenomen en besproken. De gemeenteraadsleden (niet b. en w.) kregen toen vlak voor de vorige ver gadering een briefje, dat er in het ge heel geen overeenstemming was tus sen watersportvereniging en gemeen tebestuur, daarna hoorde men weer niets tot de gemeente weer het ini tiatief jnam en op 30 januari een schrijven tot het watei-spoi-tbestuur richtte, waarin wex-d gesteld dat over eenstemming, zo deze al niet bestond, toch op korte termijn gerealiseerd zou moeten worden en werd 7 fe bruari als uiterste datum daarvoor genoemd. Daax-op heeft het bestuur van de watersportvereniging gerea geerd met een voorstel over het con tract te komen praten met het be stuur aangevuld met twee gewone leden. Maar de noodzaak om twee gewone leden van de verenigingen in het gesprek over het contract te be trekken zag de burgemeester niet in, vandaar dat dit van de hand weid gewezen. Op een bespreking met b. en w. verscheen alleen de secretaris. De andere bestuursleden waren ver hinderd. Uit mededelingen van de secretaris meende men te kunnen af leiden, dat de watersportvereniging bevreesd was voor een exploitatie tekort. Het gemeentebestuur deelt deze vrees niet. Wel moet worden ge constateerd dat de watersportvereni- ging tot dusver naliet propaganda voor de jachthaven te maken. De gemeente wil deze propaganda nu zelf ter hand nemen en voor 1969 zelf de jachthaven exploiteren. Dan kan wanneer aan de watersportver eniging is aangetoond, dat een suc cesvolle exploitatie zeer wel moge lijk is, in 1970 worden overwogen de watersportvereniging weer in te schakelen. De heien Verspoor, Van de Velde en De Koning betreurden de gang van zaken in deze. De heer Verspoor vond het een nare zaak, dat er ge brek aan communicatie bestaat tus sen gemeentebestuur en watersport- bestuur. Het had anders gekund, al wilde hij de fouten door het water- sportbestuur gemaakt, niet ontken nen. Is de houding van het gemeen tebestuur soepel genoeg geweest? Waarom werd op woensdag met het bestuur vergaderd toen niemand kon en niet op zaterdag. Burgemeester Van de Linde zette nogmaals zijn zienswijze uiteen. De drie genoemde leden verwezen naar het schrijven van de watersportver eniging van 11 februari, waarin be reidheid om te onderhandelen werd uitgesproken, maar waarin gewezen wordt op een te starre houding van het gemeentebestuur. Ook wethouder Van Gilst laakte de houding van het watersportbestuur. „Het hangt me de keel uit", zei hij, maar de heer De Koning stelde voor, dat b. en w. toch nog eens met het watersportbestuur zullen gaan praten. Dit voorstel werd door de Jieren Van de Velde en Ver spoor ondersteund. Burgemeester Van de Linde verklaarde het in der daad nog wel eens te willen probe- ren, al bleef hij van mening dat de punten waarover verschil van me ning zou bestaan, toch zeker schrif telijk ter kennis van b. en w. zouden kunnen zijn gebracht als basis van onderhandeling. De jaarrekening 1967 was door de corhmissie tot nazien van de reke ning (voorzitter de heer D. de Ko ning) nagezien en in orde bevonden op de volgende cijfers: Gewone Dienst Inkomsten f 1.919.505,65, uit gaven 1' 1.901.860,30, goed slot f 17.645,35. Kapitaaldienst: inkomsten f 5.587.233,92, uitgaven f 5.816.035,07, goed slot f 41.198,85. Rekening Wo ningbedrijf: uitgaven en inkomsten f 263.223,60, bezit woningbedrijf f 2.694.277,80. Beroepenvoorlichting in de provincie Zeeland MIDDELBURG, 13-2. De Provin ciale Commissie Beroepenvoorlich ting in Zeeland heeft besloten het secretariaat van deze commissie te laten fangeren als centraal punt, waartoe alle verenigingen e.d. zich kunnen wenden, indien z(j een inlei ding willen laten houden over het scala van beroepen, de daarmee ver band houdende onderwijsmogelijk heden en de vraagstukken op het punt van de arbeidsvoorziening. De Provinciale Commissie Beroe penvoorlichting staat onder voorzit terschap van het lid van gedepu teerde staten, de heer J. van den Bos. Het secretariaat is in handen van de heer' D. Boogerd, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Middelburg, tot wie alle aanvra gen kunnen worden gericht. In de commissie zijn alle instellin gen samengebundeld, d iein Zeeland bemoeienis hebben met de beroepen- voorlichting. Als één van haar taken ziet de commissie het coördineren van de vele en velerlei activiteiten op dit terrein. De voortschrijdende industrialisa tie, die zich nu in bepaalde delen van Zeeland duidelijk begint af te tekenen, betekent, dat in de provin cie tot nu toe onbekende beroepen hun intrede doen en ook, dat oude beroepen van inhoud veranderen of zelfs geheel verdwijnen. Men denke aan mechanisatie en automatisering, aan de ontwikkelingen in de land bouw en ook aan de sterk groeiende dienstensector, die allerlei nieuwe beroepsmogelijkheiden schept. Voor jongeren, die nog een beroep moeten kiezen, en voor degenen, die moeten omschakelen, wordt het een vrijwel onmogelijke zaak zonder voorlichting van deskundigen tot een verantwoorde keuze te komen. Het terrein is vrijwel niet meer te over zien, ook al omdat aan de keuze van een beroep veelal een studiekeuze vooraf moet gaan. Vandaar de nood zaak van een goede en objectieve be- roepenvoorlichting. RECHTSZAKEN Echtpaar leefde luxe zonder geld AMSTERDAM, 15-2. Een echt- paar uit Amstelveen, de heer en me vrouw A, H. V.-S. resp. 38 en 33 jaar heeft zich het afgelopen jaar door middel van ongedekte cheques voor duizenden guldens goederen aange schaft. Ofschoon diep in de schulden leid den zij voor de buitenwereld een luxe leventje: een flat van 550 gul den per maand, een auto van bijna 14.000 gulden, een flinke voorraad drank in huis, exclusieve kleding, enz. Aan deze schijnwereld kwam een einde, toen beiden vorig jaar door de recherche werden aangehou den wegens flessentrekkerij. De le veranciers wilden tenslotte wel eens geld voor hun waar zien. En dat was er eenvoudig niet, want de heer V., die een banketbakkerij dreef, was in juli vorig jaar failliet verklaard. Waarom er dan toch allerlei luxe goederen werden besteld daarvoor had het echtpaar voor de rechtbank in Amsterdam geen verklaring. „Eens", zo dachten zij optimis tisch, „zullen we het allemaal kun nen betalen". En dat waren zij dan volgens hun zeggen ook van plan! Maar de officier van justitie, die con stateerde dat mevrouw al enkele ma len eerder veroordeeld was wegens flessentrekkerij en diefstal, was min der overtuigd van hun goede bedoe lingen en eiste tegen beiden een ge vangenisstraf van achttien maanden met aftrek van de voorlopige hechte nis. ZIERIKZEE, 15-2. De Schouwen- Duivelandse Korfbalbond staat don derdag 27 februari a.s. voor een be langrijke beslissing. Dan wordt in hotel „Graaf Floris V' te Brouwershaven een algemene ledenvergadering van de S.D.K.B. gehouden. De agenda js kort gehou den, doch vooral punt drie is voor korfballend Schouwen - Duiveland van uitermate belang. Dit punt be helst de reorganisatie van de Ko ninklijke Nederlandse Korfbal Bond waarvan de S.D.K.B. deel uitmaakt. Op 9 maart wordt de algemene ver gadering van de K.N.K.B. gehouden en dan zal een definitieve uitspraak worden gedaan inzake de reorgani satie van de landelijke korfbalbond. Het is dus nu noodzakelijk dat de S. D.K.B. in Brouwershaven definitief haar standpunt bepaalt. Daar de S. D.K.B. vorig jaar zelf een adminis trateur heeft aangesteld, is deze re- DINSDAG 18 FEBRUARI. NED. I. Kenmerk na de fabel en het journaal. Daarna brengt de VA RA weey een aflevering van de se rie Nicholas Nickleby. De kleine man loopt er boos vandoor, om de wrede behandeling van meneer Squeers. Zijn geld is op, maar hij krijgt gra tis onderdak in een schuur. Daar voegt zich iemand bij hem. Na het ournaal Achter het nieuws. Dan Ne ver a cross („Nooit een onvertogen woord"), een echt verhaal over een familie, waarin niet alles op rolletjes looptEen buurvrouw wil haar man met een schilderij verrassen. Het re~ sultaat is dat ze er vrijwel naakt op staat, maar de Baldocks zullen wel even bemiddelen. De dokumentaire Vijftig jaar later, vertelt de geschie denis van het vrouwenkiesrecht. De vrouwen kregen dezelfde plaats als de man, maar of de praktijk de theo rie wel dekt? Bekend programma punt is verder Hadimassa, waaraan talrijke tekstschrijvers medewerk ten. Teleac en dan nog het laatste journaal. NED. II. Na de fabei en het jour naal een aflevering van de Vrijbui ters. Terry zit gevangen en blijkt moeilijk te bevrijden. Het einde van het verhaal komt nu in zicht, dus de sjmnning neemt toe. Na Scala en het journaal een nieuwe serie, die de Dubbelganger gaat. opvolgen. Het is een Engelse serie onder de titel: „Kleine potjes hebben grote oren" en ook in deze family-comedie loopt niet alles op rolletjes. In Denk-Beeld komt de vraag van het bidden aan de orde. Aan het woord is Jack van organisatie voor de S.D.K.B. geen besliste noodzaak meer. De vergade ring is in het belang van de korfbal sport op Schouwen-Duiveland drin gend noodzakelijk, dus is het ge wenst dat alle aangesloten vereni gingen vertegenwoordigd zijn. Belle en een aantal verschillende gasten. Opnieuw dan vijfentwintig m\nut en \Student encabaret, waarin drie artiesten uil Leiden en een uit WageningenEen Eurovisiereporta ge is gewijd aan een groot t.v.-feest in Mainz ter gelegenheid van carna val. Het was een feest van drie uur, waarvan de N.T.S. een uur overnam van de Duitse t.v.i ook in kleur te ontvangen. DINSDAG 18 FEBRUARI. NED. I: 18.50 Fabeltjeskrant; 19.00 Journaal; 19.07 Kenmerk; 19.32 Ni colas Nickleby; 20.00 Journaal; 20.20 Achter het nieuws20.50 Nooit een onvertogen woord; 21.30 Vijftig jaar later; 22.15 Hadimassa; 22.50 Jour naal; 23.00 Teleac. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant; 19.00 Journaal; 19.03 De vrijbuiters; 19.28 Scala20.00 Journaal; 20.20 Kleine pótjes hebben grote oren; 20.50 Denk-beeld; 21.40 Studenten haver; 22.05 Verbinding met Mainz (kleur); 23.05 Journaal. DIEVER. Op de weg Diever-Die- verbrug is een personenauto met vijf inzittenden tengevolge van sneeuw- duinen op de weg geslipt en tegen een boom gereden. De echtgenote van de bestuurder, de 34-jarige me vrouw E. J. Germs-Benning uit Nieuw-Amsterdam, was op slag dood. De bestuurder, de heer H. Germs, zijn 13-jarig zoontje Remke en de 18-jarige R. Sijtsma, allen uit Nieuw-Amsterdam, werden zwaar gewond. De 18-arige Pieter Germs werd licht gewond. Alle gewonden zijn overgebracht naar een zieken huis in Meppel. LEEUWARDEN. Zaterdagavond is in Vries, toen hij de rijksstraatweg overstak, de 59-jarige heer Ch. F. Koene door een auto gegrepen. De man stierf ter plaatse. UTRECHT. In de vroege oohtend is in een ziekenhuis in Utrecht de 52-jarige kantoorbediende E. B. Be- rendsen uit Odijk overleden. De man werd ernstig gewond toen hij in de nacht om ongeveer half vier met zijn auto eerst een lichtmast raakte en vervolgens tegen een boom reed. Enorme belangstelling heeft hei pro ces Hans van Z. te Utrecht getrok ken. Van Z. op de rug gezien, zittend tussen twee parketwachten tijdens een middagzitting van het proces. 's-HERTOGENBOSC. Zondagoch tend vroeg is in een ziekenhuis in 's-Hertogenbosöh overleden de 64- jarige J. A. van Riel uit Loon op .Zand. De man werd ernstig gewond, toen zijn auto in Helvoirt in botsing kwam met een vrachtauto die in een slip geraakt was. HEDEL. De 23-jarige Willeke Voets uit Den Bosch is om het leven gekomen toen haar verloofde, bij wie zij in de auto zat, op rijksweg 26 bij een inhaal-manoeuvre de achterkant van een vrachtauto raakte. GRONINGEN. In Groningen is za terdag bij een verkeersongeval de 51-jarige mevr. Smit-Beukema om gekomen. De vrouw reed op de fiets door een rood verkeerslicht en is overreden door een tankwagen. Ze was op slag dood. SAS VAN GENT. In de nacht van zaterdag op zondag is op de rijksweg van Gent-Sluiskil de 47-jarige W. v. Oosten, afkomstig uit Vlaardingen, dodelijk verongelukt. VORDEN. De 75-jarige heer G. H. Wassink is bij een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven ge komen. Hij werd door een vrachtauto aangereden, toen hij op de fiets de weg wilde oversteken. Zakkenrollers op Orly PARIJS, 17-2. Op de Parijse lucht haven Orly hebben onbekende zak kenrollers zondag kans gezien zich meester te maken van sieraden ter waarde van ruim een half miljoen gulden, die een jonge vrouw in een handtas bij zich droeg. Zij was niet tegen diefstal verzekerd. Een ande re vrouwelijke passagier miste ju welen ter waarde van 3.000 gulden. Een man werd beroofd van 750 gul den aan Frans geld. De toestand in Pakistan RAWALPINDI, 14-2. President Ajoeb Chan van Pakistan heeft be sloten met ingang van vandaag (maandag) de noodtoestand te beëin digen, die in 1965 na de Indiaas-Pa- kistaanse oorlog werd ingesteld. Dit is meegedeeld door minister van jus titie Syed Mohammed Zafar terwijl het overal in het land onrustig was tijdens een algemene staking die door het democratisch actiecomité was uitgeroepen uit protest tegen de nog steeds voortdurende noodtoe stand. Uit Karatsji. Haiderabad en Tsjadgaon kwamen berichten over demonstraties en brandstichtingen. C.B.T.B.-vergadering Zierikzee Een foto van de destijds bekende Zierikzeese figuur Willem de waterdrager. De foto y.tamt uit 1901 en werd ons ter hand gesteld door een inwoner van Amstelveen. Deze deelde mede als knaapje van vijf jaar in 1899 met zijn ouders enkele jaren te Zierikzee te hebben gewoond in het Gravensteen. Zijn vader was in die lijd nl. directeur van deze gevangenis en werd in 1905 overgeplaatst vaar het Huis van Bewaring te Groningen. Willem de water drager. gewapend met hoepel en emmers, voorzag de gemeente van water. Uiteraard i'erdicndc lüj er ic'$ mee, maar Willem had ook vijfhonderd plaatjes voor rtc 'nl ■crlavtaarn, die hij bij verschillende families te Zierikzee vertoonde. Een soortgelijke foto als de hierboven afgedrukte, berust ook bij liet gemeentemuseum. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Scherpenisse (toez.): kand. A. Cijsouw, Rijswijk (Z.H.); te Eemnes-Buiten, Gouderak, Schoon- rewoerd en te Zegveld: kand. H. Smit, Gouda; te Sluiskil (toez.): A. H. Smits, Noordwijkerhout; te Lien- den: S. W. Verploeg, Leerdam; te Den Bommel :kand. J. den Dikken, Hardinxveld-Giessendam; te Was pik (toez.): kand. W. J. C. van Ren- nes, Utrecht. Aangenomen naar Amsterdam als pred. voor b.w.(geest.verzorgstervan het verpleeghuis Amstelhof) (toez.): mej. dr. C. Boer, directrice van het C.S. Oolgaardthuis, Arnhem. Bedankt voor Wezep: P. Alblas, Boven-Hardinxvel'd; voor Jutphaas (toez.): E. F. Verbaas, Fijnaart. Ger. Kerken Benoemd tot voorganger te Nij- en-sleek (in com. met de Raad voor Samenwerkende Kerken): de 'heer A. Medema, Haarlem. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Amsterdhm-Zuid: H. Mcstert, Harderwijk; te Hoogvliet: J. Schelle, Zuidwolde (Dr.). Chr. Ger. Kerken Beroepen te Lutten aan de De- dem9vaart: D. J. Klein Onstenk, Sie- gerswoude-De Wilp; te Rotterdam- Zuid: Ohr. Verhage, Den Haag-Cen trum. Bedankt voor Enschedé-Oost: A. W. Drechsler, Den Haag-Zuid. Oud Ger. Gemeenten Beroepen te Giessendam: M. A. Mieras, Krimpen aan de IJssel. ZIERIKZEE, 14-2. „Op „De Schel demonden" gaat het om rassenproef- veldcn, onkruidsbestrijdïngsproefvel- den, bemestingsproefvclden, mecha- nisatieproefvclden en nog andersoor tige proefvelden. Wat de rassenproe- ven betreft - er is thans een goed sortiment - gaat het met name om de opbrengst en de resistentie. De rassenlijst in het algemeen is zeer beperkt". Aldus de heer L. bij de Vaatc in zijn causerie: „Resultaten van de proefnemingen op „De Schel demonden", die h(j vrqdag hield op de gecombineerde vergadering van de afdeling Schouwen-Duiveland van de C.B.T.B. en de C.A.V. van die af deling. onder voorzitterschap van de heer J. A. van der Bijl. De wintertarwe biedt als goede rassen de Manella en de Felix. Zij geven hoge opbrengsten. Van een tweetal andere is er één sterke gele roesl-gevoelig, hoewl dit scheelt van jaar tot jaar en afhankelijk is van vroege of late rassen. Ook de meel dauw heeft de kop opgestoken (Felix in '68). De opbrengst van de zomer- gerst in '68 was lager dan in voor afgaande jaren. Middelen tegen meeldauw worden beproefd. Ht is moeilijk de nodige resistentie tegen deze ziekte in te kweken. De erwten De erwten gaven in 1968 een nor maal verloop te zien, maar de kwali teit viel tegen door de vele regens. Een oogstvraagstuk is ontstaan, daar het ruiteren zeer arbcidsintenseif is. Voor ht maaidorsen op stam neemt de belangstelling toe. Nadrogen is no dig. Voor doodspuiten van het loof is de grond soms te nat. Bij het maai dorsen kan ook slik gaan koeken in de machine. De peulaanzetting moet hoog zijn en het ras moet resistent zijn tegen schimmels. De peul mag voor maaidorsen ook niet te snel openspringen. Er is een beperkte rassenkeus. Wat doperwten betreft gaat het om ronde (voor inblikken) en andere (voor diepvries). Vroegrij pe rassen geven een lage produktie en gering stro. Bij regenrijke zomers treedt peulrot op. Uitbreiding Bintje Bij de aardapelen komen zelden nieuwe rassen voor. Bintje breidt zich uit ten koste van Eigenheimer en Furore. Er zijrechter ook bezwa ren tegen Bintje. Gezocht wordt naar resistente rassen tegen aardappel moeheid en het streven is verder ge richt op vroeg rijpende rassen. Voor de bieten was de opbrengst goed. Maximum was 69 ton opbrengst per ha (15,8 suikergehalte). De tendens bestaat de stikstofbe mesting op te voeren, maar overma tig stikstofgebruik verlaagt het sui kerpercentage. De „groene kleur" is een schijnef- fekt. Bij het zaaien dient er mulle grond In de top te zijn. In het al gemeen moet iets dieper worden ge zaaid. De uien Bij de uien is het zoeken naar ee^ produkt, dat zo snel mogelijk voor de export geschikt is. Algemeen: naar een hogere opbrengst, een ho gere duurzaamheid en huidvastheid. Strijd tegen de uien vlieg bestaat uit veldbespuiting en andere methoden, w.o. zaadbehandeling. Bij toepassing goedkope middelen onstaat schade. De bestrijding is ook gericht op de bladvlekziekte en de meeldauw. Onkruidbestrijding Wat betreft de onkruidbestrij- dingsproef velden, zijn in '68 nieuwe middelen beproefd met een bredere werking. Onbekend is nog hoe de re acties zijn op klaver, gras en wikken. Wat de bemestingsproeven betreft, blijkt een aantal gewassen sterk te reageren op een stikstofgift ineens, waardoor grote schade kan ontstaan, vooral bij aardappelen en bieten. De stikstof dient zeer vroeg of twee maal te worden gegeven. Bij uien ligt de goede hoeveelheid tussen 80 120 kg stikstof per ha. Uitvoerig stond spreker stil bij de legering van tarwe. Wat hier de stikstoftoedie ning betreft, geeft de praktijk een zwevend resultaat te zien. Een C.C. C.-behandeling kan ingepast in hel behandelingspalroon. Voor de mechanisering van de bie tenteelt zijn nodig: prccisiczaad (pil len), de prccisie-zaaimachine, chemi sche onkruidbestrijding en het ge bruik van een dunmachine. De rij-afstand om te komen tot een juist voldoend aantal planten per ha is een aparte zaak. Te veel planten zijn niet goed en te weinig uiteraard ook niet. Een en ander hangt samen met het feit, dat. van bietenzaad slechts 40 60 tot plant wordt. Na de (ingewikkelde) causerie volgde 'n ge-animeerde bespreking.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 4