Kapitale schuur aan Bloteweg werd een prooi der vlammen Huwelijk, geboorte en sterfte in 1968 Vier kinderen gedood bij lawine SPORTTOTO Nederlands bier zwaarst belast in E.E.G. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 17 februari 1969 Nr. 2915» Braad iu Duivelamlse polder NIEUWERKERK, 15-2. Aan het bestaan van de na-rampse kapitale landbouwschuur van de heer M. Boogaart te Duiveland is door plot selinge brand een eind gekomen. Za terdagmiddag was de heer Boogaart nog wat in het wagenhuis bezig, toen hü een rookontwikkeling waarnam uit het pannendak. Direkt daarna stond de schuur in lichterlaaie. Om streeks hal* drie ontving het Ooster- landse korps van de Duivelandse brandweer de brandmelding. In een ommezien waren de manschappen bijeen, en ijlde men in hoge snelheid het dorp uit. Bij aankomst echter bleek de landbouwschuur niet meer te redden. Het gebouwencomplex aan de Blo teweg, gelegen tussen Ouwerkerk en Nieuwerkerk, lag voor de brand weerlieden bepaald niet gunstig, hoewel men de dichtstbijzijnde brandkraan wist te vinden. Ruim een kilometer noordwaarts moest men de slangen uitrollen, voor er water kwam. Dit vergde kostbare tijd. Het aan de schuur gebouwde woonhuis liep eveneens gevaar, wat men be zwoer door het nathouden der mu ren. Gedeeltelijke ontruiming van de woning werd stopgezet, toen bleek dat het vuur beperkt bleef tot de schuur. Een oppervlakkig getaxeerde schade bracht aan het licht dat het hier gaat om een bedrag van twee a drie ton. Aardappelen De schuur was voor een groot deel gevuld met aardappelen, stro en ver der enkele lichte landbouwwerktui gen. Over de oorzaak van de brand tast men nog volkomen in het duis ter. Het enige wat overgebleven is van de schuur is een brandvrije koei enstal met kampeerartikelen. 's Zo mers werd het thans in rook opge gane gebouw gebruikt voor de recre atie. De toegang tot het gebouw was moeilijk, omdat de eigenaar enige tijd geleden de aardappeloogst met stro en plastic had afgedekt tegen de vorst. Burgemeester A. A. van Eeten van Duiveland kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de gang van zaken en liet zich uitvoerig inlichten door brandmeester M. Dane. Op het erf onstond een enorme ravage. Het spuitwater op het erf werd een be lemmering door bevriezing. Uit de De achterkant van de brandende schuur. DEN HAAG, 15-2. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in de loop van 1968 117.500 hu welijken gesloten. Dit aantal is ho ger dan in het voorafgaande jaar (115.100 in 1967). Vooral de sterke toeneming van het aantal huwelijks voltrekkingen in de decembermaand is hierop van invloed geweest. Het aantal levendgeborenen, 237.300, was circa 1.400 lager dan in 1967. Daarentegen bedroeg het aan tal overledenen met 105.000 ruim 5.000 meer dan in 1967, zodat het ge- boorteoverschot, 132.3000, ruim 6500 beneden dat van 1967 bleef. Berekend per 1.000 inwoners be droeg het geboortecijfer 18,6 tegen 18,9 in 1967. De sedert 1964 in ons Jongetje verdronken VOORSCHOTEN. 15-2. De 5-jarige Jan Schoo uit Voorschoten is zater dagmiddag door het ijs gezakt in een vaart rond de gemeentelijke sport velden. Hoewel snel hulp werd ge boden bleek de jongen, eenmaal aan wal gebracht, te zijn verdronken. Zijn ouders die op weg waren naar Oostenrijk zijn inmiddels terug gekeerd. Tijdens hun afwezigheid zou een grootmoeder op het kind passen, maar het jongetje is aan haar aandacht ontsnapt. Schipper verdronken ROTTERDAM, 16-2. De 48-jarige schipper A. J. Kik uit Rotterdam, die sinds zaterdagmorgen werd ver mist, is later op de dag levenloos uit het water van de Rijnhaven ge haald. Zijn schip, de IJsselstroom 2, werd 's morgens onbemand aange troffen. Men neemt aan dat de schip per in het gangboord is uitgegleden en daarbij te water is geraakt. Aulo van vermiste arts stond op Afsluitdijk HAARLEM. 15-2. Zaterdagmoigen is bij het monument op de afsluit dijk de auto aangetroffen van dr. C. A. Graafland, geneesheer-directeur van het Sint Elisabethgasthuis in Haarlem, die sinds woensdagmiddag spoorloos is. Een vliegtuig is opge stegen om de omgeving af te zoeken. Inmiddels is er een melding ge komen bij de Haarlemse politie dat vrijdagmorgen om 9 uur iemand de sinds woensdag vermiste geneesheer -directeur van het St. Elisabeth gasthuis heeft zien lopen over de afsluitdijk in de richting van Fries land. Een ieder die inlichtingen kan verschaffen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de plaatse lijke politie c.q. dc politie in Haar lem. land waargenomen versnelde geboor tedaling heeft zich dus in 1968 voort gezet, ook al was de teruggang in het afgelopen jaar wat minder dan in de eerste jaren na 1964. Bij onderschei ding van de geboorte naar eerst- en latergeborenen blijkt dat deze da ling voornamelijk moet worden toe geschreven aan vermindering van het aantal latergeborenen. Per 1.000 inwoners daalde het cijfer voor deze categorie tot 11,2 tegen 11,6 in 1967. Onder invloed van het toegenomen aantal huwelijkssluitingen in de af gelopen jaren was het cijfer voor de eerstgeborenen niet lager dan het voorafgaande jaar (1968 en 1967: 7,4 procent). Het aantal buitenechtelijk geboren kinderen was in 1968 wat minder dan in 1967 (4.900 tegen 5.000). Per 1.000 van alle in het afgelopen jaar geborenen bedroeg de buitenechtelij ke geboorte 20 tegen 21 in 1967. Heeft u rugklachten? Wacht niet langer, koop een ANTIHERNIA LEDIKANT OF LOS INLEGRAAM Levenslange garantie Buigt nooit door Honderden tevreden gebruikers Vraagt het uw vrienden of kennissen Aanbevolen door H.H. doktoren Alleenverkoop bij: DEURLOO INTERMEUBELSIIOWROOM Meelstraat 31 ZIERIKZEE Veel sneeuwval in de Verenigde Staten NEW YORK, 16-2. Elf staten in het zuidoosten van de Ver. Staten werden getroffen door sneeuwbuien. Zondagochtend vroeg lag in sommi ge gebieden reeds twee decimeter sneeuw. Het sneeuwgebied breidt zich uit tot de noordoostelijke staten die een weekgeleden reeds zware sneeuwval hebben gehad. Er zijn verder storm waarschuwingen uitge geven voor het zuidelijk deel van. de Amerikaanse oostkust. hele omtrek waren bewoners naar de getroffen hoeve gekomen om zonodig de helpende hand te bieden. Vermeld zij nog dat de brandweer tot in de avond nabluste op de smeu lende puinhopen, van wat zaterdag morgen nog een trotse landbouw schuur was. De verzekering dekt de schade. Reaktie van de Oosterlandse brandweerlieden: „Gelukkig dat het woonhuis toch nog gespaard is ge bleven, al kostte het ons een schaats- kijk-middag". LAND- EN TUINBOUW De kringloop van magnesium Dit element komt uit de grond in de plant. Daar wordt het tot bouw steen van het bladgroen, dat de stof wisseling verzorgt. Zonder magne sium geen bladgroen, zonder blad groen geen opbouw van suikers, zet meel, eiwitten en vezelstoffen. Voor onze voedselvoorziening is deze kringloop dus wel zeer belangrijk. Heel duidelijk is dat bijv. bij het fruit. Hier gaat het erom, het gewas zelf te brengen tot een goed eind- produkt. De bemesting aan te vullen met magnesium loont dan al gauw, ja is noodzakelijk voor een flinke oogst van goede kwaliteit. In de wei- debouw is dat minder duidelijk. Maar gras is geen eindprodukt. Men geeft het door aan het vee eri bij dit doorgeven gaat altijd iets ver loren. Net voldoende voor het gras, wordt soms „net te weinig" voor het melkvee. Verwaarloost men hier de magnesiumbemesting, dan komt er een moment, dat op deze schakel de keten knapt: dood door kopziekte, de kringloop is verbroken Dat is niet nodig. Maar daarvoor zal men in de weidebouw, andeis dan bijv. bij het fruit, de magnesiumbe mesting bovenal moeten afstemmen op de consument. Dat wil zeggen: op de behoefte van het vee! VISSERIJBERICHTEN Grote mosselaanvoer Een overvloedige aanvoer ken merkte de laatste 14 dagen weer de situatie in de wereld van de mosse len te Yerseke, die aanleiding gaf tot het verdwijnen van diverse par tijen in het Mosselfonds. Toch was deze levering in het fonds niet van die aard, dat het fonds werd uitge put, zoals begin januari werd ge vreesd. De export was nog zeer re delijk maar deze export werd de laatste dagen {van woensdag af) door de ingetreden vorstperiode bemoei lijkt. Natuurlijk ligt de export nog niet geheel stil, maar de handel was toch uiterst gereserveerd in haar aankopen. AJACCIO, 16-2. In het winter sportplaatsje Asco op Corsica zijn zondag vier kinderen omgekomen toen de berghut waarin ze zich be vonden door een lawine werd mee gesleurd. Twee kinderen werden licht gewond onder de sneeuw van daan gehaald. Apartheid in Rhodesië SALISBURY, 15-2. Premier Ian Smith 'heeft zaterdag bijzonderheden bekend gemaakt van een nieuw ont- werp-grondwet, dat voorziet in ras senscheiding bij het kiezerskorps en dat de mogelijkheid van een Afri kaanse meerderheidsregering uit sluit. In Rhodesië wonen vier mil joen negers en 225.000 blanken. Zo als Smith zei, wordt volgens de voorgestelde constitutie het bestuur voor altijd gelegd in handen van „beschaafde Rihodesiërs". Reuzenkikvorsen die kuikens eten DJAKARTA, 15-2. In een moeras gebied op Sumatra zijn reuzenkik vorsen aangetroffen die kuikens eten, zo meldden Indonesische kranten. Ze drukten foto's af van deze dieren, die 60 tot 70 cm groot zouden zijn. Ze waren gesignaleerd in de buurt van Paja Koemboeh bij de centrale westkust van Sumatra. Gina Lollobrigida gewond ROME, 16-2. De Italiaanse filmster Gina Lollobrigida heeft zondag bij een auto-ongeluk hij Orvieto in Tos cane een knieschijf gebroken en nog andere lichte verwondingen opgelo pen. Zij reed met de film- en toneel regisseur Franco Zeffirelli, die even eens licht verwondingen opliep. Beiden zijn in het ziekenhuis van Orvieto opgenomen. Bij sloopwerk gedood ROTTERDAM, 15-2. De 33-jarige M. R. Hooijmans uit Delft is van middag op het Shellterrein te Per nis (Rotterdam) verongelukt bij het slopen van een oude tank. Terwijl hij met twee collega's op het dak bezig was stortte dit onverwachts in. De heer Hooijmans viel van een hoogte van ongeveer 12 meter en was op slag dood. De andere twee wisten zich vast te grijpen en konden zich in veiligheid brengen, Met tractor gekanteld OOSTERHOUT, 15-2. Zaterdag middag omstreeks 15 uur is de 16- jarige G. P. Vonk met een landbouw- tractor gekanteld en met zijn hoofd onder de tractor terechtgekomen. Hij was op slag dood. Er was nog een jongeman bij, maar deze sprong tijdig van de tractor -af en bleef on gedeerd. Een spuitgast aan het werk, temidden van een enorme rookontwikkeling. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode). Derde Nutsavond Dreisehor over „Onderwatersport" Vrijdag hield de plaatselijke cul turele vereniging „Tot Nut en Ge noegen" haar derde nutsavond van dit jaar in café-dorpshuis „De Drie Schorren. Hiervoor was uitgenodigd de heer B. Verschoor, trainer bij de Nederlandse Vereniging voor de On- derwatersport, die een causerie, toe gelicht met dia's, over de duiksport zou houden. De voorzitter opende de avond, door iedereen welkom te he ten, waarna hij het woord gaf aan. de heer Verschoor. Deze begon met iets over de geschiedenis van de on derwatersport te vertellen. Hieruit bleek, dat reeds in 413 v. Chr. de oude Grieken zich met deze sport bezighielden, door eerst diep in te ademen en dan te gaan duiken In 77 na Ohr. echter gingen ze reeds pijp jes gebruiken om door te ademen. Daarna werden er steeds betere in strumenten uitgevonden, tot men kwam tot de huidige uitrusting. De werking 'hiervan werd verduidelijkt, terwijl er tevens aandacht werd ge schonken aan de medische aspecten van deze sport en welke diepte een amateurduiker kan bereiken, (onge veer 90 m). Hierna ging de heer Verschoor over tot het tonen van de dia's, waarbij hij de nodige toelich ting gaf. De aanwezigen 'kregen nu - in kleur - een indruk van de flora en fauna van onder de zeespiegel. Er werd met duidelijk plezier gekeken. Er waren, leden van de onderwater- Twee jongens uit inrichting ontsnapt AMERSFOORT, 16-2. Uit een in- richting in Amersfoort zijn zondag middag omstreeks half vijf twee jon gens ontsnapt. Het zijn de 18-jarige geestelijk gestoorde C. J. K. uit Nij megen en de wegens een zedenmis drijf in de inrichting geplaatste eveneens 18-jarige A. K. uit Wapen veld. 'De jongens, die tijdens een on bewaakt ogenblik via de achtertuin zijn ontsnapt, hebben een ketting en een schroevedraaier meegenomen. Tot dusver ontbreekt elk spoor van hen. sportvereniging „Sealdis" uit Zierik- zee aanwezig, die het wat jammer vonden, dat er zoveel aandacht was besteed aan het zeegebied rond Frankrijk en Spanje en niet wat meer aan de Zeeuwse wateren. Hier bij echter merkte de beer Verschoor op, dat dit voornamelijk kwam, om dat het water hier erg troebel is en dé kleuren in het Middellandse zee gebied veel uitbundiger zijn. Ook deze avond werd weer beslo ten met een mosselmaaltijd. Vrouw omgekomen <loor verstikking DREMPT, 15-2. De 51-jarige me vrouw Quist uit Doesburg is vrijdag middag door verstikking om het le ven gekomen. Men vermoedt dat de vrouw in bed heeft liggen roken en toen in slaap is gevallen. Het slacht offer woonde met haar echtgenoot in 'n woonboot, die langs de koppelweg te Doesburg ligt afgemeerd. Een buurvrouw, die de rook uit de boot zag komen, alarmeerde de brand weer, die echter niet in actie behoef de te komen. Het smeulende bedde- goed was inmiddels al geblust. Hoe lang het slachtoffer in de rook had gelegen, is niet bekend. Leeds-Chclsea X Ipswich-Coventry X Manch. C-West Ham X Southampt.-N. castle X Stoke City-Sheff. W. X Sunderl.-W. Bromw. X Wolves-Manch. U. X Blackb.-Middlesb. X Derby C-Cr. Palace X Mïllwall-Portsmouth X Alem. A-Preussen M X Schalke 04-Alsenb. X Sperber-Nurnberg X Veel sneeuw m België DEN HAAG, 16-2. De cijfers van sporttoto 27 zijn: Deelnemers: 699.000. Inleg f 1.466.227. Prijzenbedrag f 659.802. Ie en 3e prijs f 197.940. 2e en extraprijs f 131.960. Zondagavond was er bij het bu reau van de sporttoto in Den Haag één melding met dertien goede uit slagen en veertig met twaalf juiste voorspellingen. AMSTERDAM. 15-2. Blijkens de gegevens, die thans zijn verstrekt door het centraal brouwerij kantoor in Amsterdam, is het Nederlandse bier ten aanzien van indirecte be lastingen, accijns en omzetbelasting in de E.E.G. het zwaarst belast. Per hectoliter bier wordt in Ne derland f 21,57 aan accijns en on geveer f 10,50 aan omzetbelasting ge heven, in totaal dus f 32,07. In Italië wordt het bier belast met f 29,30 per hectoliter. In West-Duitsland, Frank rijk en België zijn deze bedragen respectievelijk f 20,95, f 20,85 en f 20,65. De bierdrinker in Luxem burg komt er het beste of met een belasting van f 14,85. Ondanks de zware heffingen is er in het afgelopen jaar in Nederland meer bier gedronken. Per hoofd van de bevolking steeg het verbruik van 44,2 liter in 1967 naar 45,4 liter vo rig jaar. Toch is de Nederlandse bierdrinker nog maar een kleine jon gen vergeleken met zijn Belgische en KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Andel: C. van Schoon hoven, Vreeswijk. Aangenomen naar Ruinen: J. de Bruin, Kootstertille. Bedankt voor Scherpenzeel (Gld.) en voor Sommelsdijk: C. Vos, Gouda. Ger. Kerken Beroepen Le Dordrecht: E. War-, ninlc, Nieuwerkerk aan de IJssel; te Wolvega: S. de Vries, Bennekom; te Warffum: kand. R. Hassefras, Lo- bith. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Doom: K. B. Holwer- da. Zalk en Veecaten. Aangenomen naar Oldehove: kand. D. T. Vreugdenhil, Zwolle, die be dankte voor Baflo, Blija-Dedems- vaart-Avereest, Hoek, Houwerzijl, Huizum, Loens, Marum-Kornhorn- MusseLkanaal; Niezijl-Kommerzijl, Rotterdam-Zuid, Sneek, Warffum, Zevenbergen, Zuidbroek-Veendam en voor Zuidwolde (Gron.). 'Bedankt voor Den Ham: K. D. van Dijk, Terneuzen. Duitse collega, die respectievelijk 140 en 127,2 liter per jaar achterover slaan. Alleen in Frankrijk wordt minder bier gedronken, n.l. 40,8 liter. Maar dat is voor een wijnland ook niet zo verwonderlijk. De Engelsman drinks 93,2 liter per jaar. BRUSSEL, 17-2. In vele delen van België is het verkeer ontwricht door ongewoon zware sneeuwval in het afgelopen weekeinde. De dienst van de burgerlijke bescherming, het le ger en de rijkswacht zijn ingescha keld ten behoeve van artsen, die met hun gewone auto ihun patiënten niet meer ikunnen bereiken. Verscheidene 'dorpen in de streek van Namen en Hannuit geraakten zondag geïsoleerd door sneeuwopho- pingen van meer dan een meter op de wegen. Zelfs sneeuwruimers lie pen daarin vast. AMSTERDAM. Ongeveer 300 sym pathisanten hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan een demonstratie - optocht door de binnenstad van Am sterdam in solidariteit met. de Span jaarden. Volgens het ministerie van bin nenlandse zaken' beeft de cycloon Dany op Madagascar volgens voor lopige cijfers 81 mensenlevens ge- eist. Amerika overweegt opheffing van de reisbeperkingen ten aanzien van China. Een besluit is nog niet geno men. Dit zeiden Amerikaanse func tionarissen zondag naar aanleiding van persberichten als zou dit al een uitgemaakte zaak zijn. Israël heeft kortgeleden Enge land verzocht om de levering van Centurion tanks, zo heeft een woordvoerder van de Israëlische ambassade in Londen zondag mee gedeeld. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bedankt voor bet beroep naar Bruinisse: ds. H. S. J. Kalf, Benne- broek. Ondanks de niet zo bijzonder fraaie iveersomstandighcden is het Straf eest Haamstede-Burgh toch nog een succes geicorden. Een en twintig ruiters namen aan Stra deel. (Fo1o: Zierilczeesche Nieuwsbode).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 3