AGENDA „Afstand moet gedaan van verouderde manieren en methoden" Belegerde Fransman schoot zich dood STREEKNIEUWS „Twee mensen eten acht boterhammen en acht mensen twee" Landbouwbelang" li* Bruiuis.se BRUINISSE, 14-2. Te Bruinlsse vergaderde de Landbouwvereniging „Landbouwbelang" in hotel Storm onder leiding van de heer L. A. Jon ker. In zijn openingswoord zei de heer Jonker, dat hjj ztyn woorden in de december-vergadering gespro ken, moest intrekken. Toen leek de export zich gunstig te ontwikkelen en was er sprake van een gunstige tendens in de markt van aardappe len en uien. Nu twee maanden later is er van een aantrekkelijke prijs he lemaal geen sprake meer en naar sprekers mening moet dan de afzet van genoemde produkten toch wel wat te veranderen zijn. Als we momenteel de prijs die de consument voor zijn aardappelen be taalt vergelijken met de prijs die de boer er voor krijgt, dan zal niemand ontkennen, dat het verschil te groot is, om nog van een redelijke prijs te kunnen praten. In Frankrijk is men misschien minder zeker van een goede produk- tie (al mogen we speciaal Frankrijk niet onderschatten); men is wel zeker van een goede afzet, die meestal door de coöperaties wordt geregeld. Onge twijfeld zal Nederland dat voorbeeld moeten volgen, niet dat spreker be doelde te pleiten voor een coöpera tieve afzet. De mogelijkheid om ook samen met de handel iets in die richting tot stand te brengen is er ook altijd nog. Er zal iets moeten worden gedaan, om de afzet van de produkten te verzekeren. Concurrentie hoofd bieden „We zullen de concurrentie het hoofd moeten bieden, dat wil dus zeggen, dat wij alles wat onze even eens exporterende buren hebben, waarvan we zien dat het gunstig werkt, zullen moeten overnemen. Met onze goed verkavelde gronden, onze hogere opbrengsten hebben we altijd iets voor, dat mag niet teloor gaan door een verouderde afzetmo- thode van onze produkten. Op dit' gebied moet er iets veranderen (con- tratuele afzet aan grootwinkelbedrij ven enz.). Van verouderde manieren ^n methoden zullen we afstand moe ten doen." De heer Jac. de Jonge werd als bestuurslid herkozen. De penningmeester de heer Joh. Bal kon zijn boekjaar afsluiten met een sal do van f 186,-. Als spreker van deze avond was aanwezig de heer ie. J. Prins, voor zitter van de Z.L.M., die sprak over; „Het plan Mansholt en de structuur veranderingen in de landbouw". De causerie van de heer Prins, die ruim twee uur duurde werd door vele be langstellenden bijgewoond. Het vaat je oesters door de heer Jonker aan de heer Prins aangeboden werd bui tengewoon gewaardeerd. BORDEAUX. 17-2. Audré Four quet, die zich ruim twee weken met twee van zyn kinderen in zijn boe renwoning te Cestas. in het Franse department Gironde, had verschanst en weigerde zich aan de politie over te geven, heeft zichzelf doodgescho ten toen de politie zijn woning wilde bezetten. De kinderen van Fourquet werden ernstig gewond. Eén ervan overleed in het ziekenhuis. Fourquet, een bulldozer-chauffeur, schoot een politieman dood tijdens het beleg van de boerenwoning in de buurt van Bordeaux. Hij heeft een kordon van vijftig politieannen op een afstand gehouden met dreige menten, dat hij zichzelf, zijn zoon en zijn dochter zou doden. In de afgelopen twee weken heeft hij getracht met de politie tot een overeenkomst te komen op grond MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM. 17-2. Aangevoerd: 1581 dieren, t.w 1219 runderen en en 362 varkens. Prijzen per kilogram; slachtrunde- ron extra 1 5,20-5,65, le f 4,65-5,10, 2e f 4,10-4.45. 3e f 3.85-4,00; stieren f 4,60-5.20; worstkoeien f 3,70-3,85; slachtvarkens lef 2,70-2,75, 2e f 2,67- 2,70, 3o f 2,64-2,67; slachtzeugen f 2,10-2,30, zware varkens f 2,25-2,40. Runderen: aanvoer groter; handel stug; prijshoudend. Varkens: aan voer kleiner; handel vlot; prijzen ho ger, enkele prima's boven notering. Succesvolle uitvoering van „Luctor et Emergo RENESSE, 15-2. Het fanfarekorps „Luctcr et Emergo" heeft zaterdag avond een uitstekende uitvoering ge geven, Deze avond, die georganiseerd was vcor leden en donateurs van het korps, werd zeer druk bezocht en dit moet ongetwijfeld een stimulans voor de muzikanten 2yn geweest. De „zaal" werd al direct verrast met een optreden van de jeugd- en adspirantleden. Deze brachten op spontane wijze enige eigen bewer kingen van de dirigent de heer J. H. Blom. Gezien het applaus dat zij kre gen, vond dit optreden veel waarde ring bij het publiek. De heer J. A. Kouman, voorzitter van „L. et E'.., opende de avond Hij heette de aanwezigen welkom In het bijzonder heette hij de afgevaardigde van het korps uit Haamstede, „Witte van Heemstede", welkom. Hij me moreerde dat, hoewel het kontakt tussen beide verenigingen niet veel- vulding is, men elkaar in tijden van nood toch altijd bijstaat. Ook de ere leden werden door de heer Kouman welkom geheten. Aan de jeugd wijdde de voorzitter bijzondere aandacht. Wijzende op de jeugdgroep, die zojuist zijn kunnen had getoond, wekte hij de aanwezige ouders op hun kinderen voor de „mu ziek" te interesseren. Wat betreft het zakelijke gedeelte merkte de voor zitter op dat er aan het concours te Kloetinge in de afdeling „uitmun tendheid" is deelgenomen. Er werd een verdienstelijke tweede prijs ge wonnen. Het was wel jammer te noe men dat er de laatste tijd zoveel mu zikanten door ziekte verstek moesten laten gaan. Dit komt de bezetting niet ten goede. De oud-papieraktie is in 1968 een groot succes geworden. Er was in dat jaar sprake van een re cordopbrengst (f 1037,10). De heer Kouman dankte de organisatoren en uitvoerenden voor deze aktie. Er werd 21 maal naar buiten opge treden. Daarbij waren twee avonden Aan de uitvoering leverde ook het jeugdkorps „L. et E." een bijdrage, o.l.v. de heer J. H. Blom. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode). voor donateurs en één optreden voor V.V.V. en bet rusthuis bij. Tenslotte dankte de voorzitter al len die hadden meegewerkt om het verenigingsjaar 1968 tot een succes te maken Het muziekprogramma Het fanfarekorps kwam hierna tot de daad. Er werden zeven muziek stukken gebracht, die op uitstekende wijze werden uitgevoerd. Allereerst klonk de pittige „The new Colonial", een mars van R. B. Hall, waarna de dirigent de „Vaderlandse Rhapsodie" van H. van Lijnschoten inleidde. Hij herinnerde de aanwezigen aan een radioprogramma uit „de goede oude tijd", waarbij in een. hersengymnas- tiekprogramma muziekfragmenten moesten worden herkend. Ook deze rhapsodie bestaat uit fragmenten. De dirigent wekte daarom op tot zeer goed luisteren. Na deze rhapsodie volgde een eigen arrangement van de dirigent, dat werd gevolgd door: Frederico, paso doble. Edelweiss (uit „De sound of music"), het ritmische A. Banda en In the Lime-Three Avenue. Na deze muziekuitvoering werden de heren KI. Janse (50 jaar muzi kant), Jch. Oosterling (40 jaar mu zikant) en J. H. Blom (tiende jaaruit voering als dirigent) en hun echtge notes door de voorzitter .in de bloe metjes gezet. In de pauze was er een verloting, die goed slaagde. Het programma werd daarna voort gezet met een optreden van de plaatselijke toneelgroep „Cp Drift". Zij bracht het toneelstuk „Herrie om Harris", een humoristisch stuk, waar in de neef van oom Harris een erfe nis kan krijgen, als hij binnen een bepaalde tijd met één van de drie door „oom" aangewezen dames in het huwelijk treedt. Na veel vreemde verwikkelingen komt ook in dit stuk alles op zijn pootjes terecht. De regie was in handen van de heer D. Dok man. De verdere avonds werd daarna verzorgd door het dansorkest „The River Stars". waarvan hij zijn kinderen zou vrij laten als zijn van hem vervreemde vrouw naar de boerenwoning gezon den zou worden. Fourquet zei, dat hij zijn vrouw wilde doden. ZIERIKZEE Chr. Plattelandsorganisaties De familie-avondvergadering van de Chr. Plattelandsorganisaties (C.B. T.B., C.P.J, en C.P.B.) wordt gehou den op donderdag 27 februari in de Concertzaal te Zierikzee. Op deze vergadering wordt een meditatie ge houden door ds. Q. Huiser over het onderwerp: „Christen vandaag?" Na de pauze brengt de toneelgroep „No vum" het bekende blijspel in drie bedrijven: „Groeten uit Nice". Zangavond Bijbel Kiosk Vereniging De Bijbel Kiosk Vereniging te Am sterdam organiseert op woensdag 26 februari a.s. in de Chr. Geref. Kerk alhier een zangavond. Enkele liede ren zullen gezongen worden door de heer Kees Deenik, die ook de samen zang zal leiden. Verder wordt mee gewerkt door het Chr. Geref. Zang koor, het Ned. Herv. Zangkoor, de organist S. de Vlieger, trompettist G. van Herwijnen en de predikant ds. P. op den Velde. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Dinsdag 18 februari a.s. wordt in het Huis van Nassau een algemene ledenvergadering gehouden van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting „Schouwen-Duiveland". Op deze vergadering komen de financiële jaarstukken aan de orde. Inleidingen worden gehouden door de heer J. H. Zwart over het onderwerp „De aardappelteelt naar aanleiding van de diskussiegroep", de heer J. van de Zande over het onderwerp: „Afzet mogelijkheden van de aardappelen" en ir. J. A. Hoenderken over het on derwerp: „Technische aspekten van de aardappelteelt". Fok- en Conlrolevereniging „Schouwen-Duiveland" Op vrijdag 21 februari a.s. wordt in het Huis van Nassau alhier de alge mene vergadering gehouden van de Fok- en Controlevereniging Schou wen-Duiveland. In deze vergadering zal o.a. bekendmaking plaatsvinden van de koeien met de hoogste pro- duktie. Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden de heren J. v. d. Hoek te Ellemeet en W. Vijverberg te Ouwerkerk. Jeugdmiddag „All-Ready" De Zierikzeese korfbalvereniging „All Ready" houdt op zaterdagmid dag 22 februari a.s. in de Graan- beurs van het „Huis van Nassau" een speciale jeugdmiddag waar de jongere korfballèrs(sters) op allerlei manieren aangenaam zullen worden bezig gehouden. Er zal o.a. een quiz worden gehouden. De leiding berust overigens geheel bij de jeugdcom missie van „All Ready". In rijkswegenplan weg Zierikzee-Willemstad Het ontwerp Rijkswegenplan 1968, dat op 26 januari 1968 openbaar ge maakt werd, is precies een jaar later definitief vastgesteld. Het voorziet o.a. in een nieuwe rijksweg no. 18 van Haamstede, via Zierikzee en Bruinisse naar Willemstad in West- Brabant. De globale lengte van d'e nieuwe weg gaat 48 km. bedragen. Via de toekomstige dam bij Scha- rendijke is verder de nieuwe rijks weg Brielle-Haamstede-Middelburg gepland als zijnde rijksweg no. 57 met een lengte van 68 km. Hoewel het ijs van de Zoete Gracht nog niet zo bijster sterk was, werd er zaterdagmiddag - vooral door de jeugd - al druk geschaatst. Gunning De Rijkswaterstaat in Zeeland te Middelburg heeft het onderhouden van de veerhavens aan het Zijpe ge durende 1969 gegund aan de firma A. W. Wandel te Nieuwerkerk voor f 73.980. Blijspel: „En ik dan!" in Concertzaal Op vrijdag 21 februari wordt, on der auspiciën van de Z.V.U. hei blii- spel van Annie M. G. Schmidt: „En ik dan?" op de planken van de Con certzaal gebracht. Medewerkenden zijn: Mary Dresselhuys, Joan Rem- melts, Jaap Wieringa, Els Bouwman en Etha Coster. KERKWERVE Jaarvergadering N.C.V.B. De Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdeling Kerkwerve houdt op woensdag 19 februari a.s. in het ver enigingsgebouw te Kerkwerve haar jaarvergadering. KERKWERVE Jaarvergadering N.C.V.B. Op woensdag 19 februari wordt in het verenigingsgebouw een vergade ring gehouden van de N.C.V.B.-af deling. Het programma wordt ver zorgd door de leden. BURGH Jaarvergadering Varkenshoudersvereniging „De opgaande zon" In hotel Bakker te Burgh zal op vrijdag 21 februari a.s. de varkens houdersvereniging „De opgaande zon" de jaarvergadering houden. Op de agenda de bekende punten, als bestuursverkiezing, vaststellen big geld en vergoedingsprijs van even tuele idode dieren. Ijsbaan toch open De ijsbaan te Burgh werd zondag morgen door enige bestuursleden ge keurd en. te licht bevonden. Ondanks deze maatregel is er zondagmiddag naar hartelust op geschaatst. Geluk kig ibleef het gros van de ijsliefheb- bers aan de beeldbuis gekluisterd, zodat, de toeloop niet al te groot werd. Toneelavond „D.F.S." De jaarlijkse feestavond van de sportvereniging „D.F.S." zal gehou den worden op vrijdag 21 februari a.s. in hotel „Het wapen van Burgh". Door de toneelclub „De Hutspot", het huisgezelschap van D.F.S., zal opge voerd worden de klucht in drie be drijven „In de nacht begon het". Na afloop bet gebruikelijke bal en in de pauze een grote verloting waarvoor prijzen bij het bestuur heel welkom zijn. BROUWERSHAVEN Gaat Floralia verdwijnen! Dinsdag 18 februari a.s. wordt in hotel „Graaf Floris V" te Brouwers haven een vergadering gehouden van de Bloemenvereniging „Flora lia". Er zal o.a. worden gesproken - en dat is het belangrijkste - over op heffing of voortbestaan van de ver eniging. Benoeming De heer C. J. Oreel, technisch ambtenaar bij de Dienst Gemeente werken te Brouwershaven, is met ingang van 1 maart a.s. benoemd als technisch ambtenaar bij de Cen trale Dienst voor Bouw- en Woning toezicht op Walcheren 'te Oost-Sou burg. ZONNEMAIRE Bouw zes woningen De Dienst Gemeentewerken van Brouwershaven heeft in opdracht van de gemeente Brouwershaven het bouwen van een zestal woningen te Zcnnemaire opgedragen aan W. Stouten te Zonnemaire. DREISCHOR Vergadering Z.L.M. De Z.L.M., afdeling Dreischor, zal op donderdag 27 februari a.s. een al gemene vebgadering houden in café dorpshuis „De Drie Schorren" le Dreischor. Óp deze avond zal de heer mr. E. Wage een lezing houden over het onderwerp „Mansholt en Zee land". Jaarvergadering leesgezelschap Het leesgezelschap „Tot Nut en Beschaving" te Dreischor zal op dinsdag 18 februari a.s. haar jaar vergadering houden in café-dorps huis „De Drie Schorren". Dit lees gezelschap dateert reeds uit 1850, zo dat deze vereniging bijna 120 jaar oud is. Enkele andere leesgezel schappen die hier als vereniging hebben bestaan, hebben zich in de loop der tijd gedwongen gezien zich op te heffen. NIEUWERKERK „De Macht van het Kleine" De leidster van de „Macht van het Kleine", de landelijke organisatie tot steun aan het werk van de Chris telijke Vereniging voor de Verple ging van Lijders aan Epilepsie, me vrouw E. v. d. Vaate-den Bleijker ontving over het afgelopen vierde kwartaal '68 een bedrag van f 72,15. Collectrices zijn de dames: C. Mol f 24,80; J. Folmer f 29,30 en P. Hof man f 18,05. Ledenvergadering „Endracht Bindt" Aanslaande dinsdagavond 18 fe bruari hoopt de coöperatieve land- bouwvereniging „Eendracht Bindt" te Nieuwerkerk, in algemene leden vergadering bijeen te komen. Bene vens de huishoudelijke zaken, notu len, ingekomen stukken, en vaststel ling van de jaarrekening over 1968, staat er een bestuursverkiezing op de agenda. Aftredend en herkiesbaar zijn' de heren J. v. d. Zande, St. van Mourik en J. H. Kooijman. Als spre ker zal aanwezig zijn de heer G. Pauwe, direkteur van het boekhoud- bureau der Z.L.M., die zal spreken ever „De nieuwe omzetbelasting, de B.T.W." Werelddiakonaat In de Nederlandse Hervormde Ge meente te Nieuwerkerk heeft de col- lekte voor het Wereld-diakonaat (in ternationale hulpverlening), tot dus ver f 162,75 opgebracht. De kerkgan gers der Gereformeerde Kerk alhier brachten f 609,44 bij elkaar. Ijsbaan weer open Zaterdagmorgen werden de ijzers onder de Nieuwerkerkse voeten ge bonden, en trok men het de laatste dagen zo fel begeerde baantje. Een bepaalde plaats was voor een zwa nenpaar gereserveerd dat de laatste weken in de Nieuwerkerkse wateren vertoeft. Ditmaal zorgde de lieer v. d. Vlist voor warme hapjes en ver snaperingen uit zijn aldaar opgesteld frite-wagen. Maandag 17 februari Zierikzee Ned. Herv. verenigingsgebouw, 8 uur, Ver. van Rechtsz. Hervormden, spreker dr. C. Bezemer. Dinsdag 18 februari Zierikzee Huis van Nassau, 8 uur, Ver. van Oudleerlingen Tuinbouwwintercur- sus. Huis van Nassau, 9.30 uur v.m. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting „Schou wen-Duiveland". Concertzaal, 11.00 en 14.00 uur, jeugdconcert Marie Cécile Moerdijk (Z.V.U.). Jeugdgebouw Visstraat, 2 uur, con tactmiddag U.V.V. Haamstede Ger. Kerk, 7.45 uur, jaarvergadering N.C.V.B. Hotel Bom, 2 uur, jaarvergadering landbouwvereniging „C. et C.". Hotel Bom, 7.30 uur, „Pomona". Burgh 2 uur, jaarvergadering „C. et C.'\ Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, 7.30 uur, vergade ring Z.L.M,-afdeling. De Drie Schorren, jaarvergadering leesgezelschap „Tot Nut #cn Bescha ving". Ellemeet Verenigingsgebouw, 8 uur, jaarver gadering Plattelandsvrouwen. Ouwerkerk Dorpshuis, 8 uur, afd. Duiveland Plattelandsvrouwen. Brouwershaven Jeugdgebouw, 8 uur, Plattelands vrouwen afd. Brouwershaven. Hotel Graaf Floris V, 8 uur, Floralia. OOSTERLAND Afd. Kon. Alg. Vereniging voor Bloembollenkultuur De afdeling Schouwen-Duiveland van de Koninklijke Algemene Ver eniging voor Bloembollencultuur houdt op donderdag 27 februari, in samenwerking met de Tuinbouw- voorlichtingsdienst eer. middagver gadering in café „Even Buiten" te Oosterland. Aandacht wordt o.m. ge schonken aan de populair geworden Gladiolen Telersvereniging. BRUINISSE Vergadering N.C.V.B. Op donderdag 20 februari houdt, de Ned. Chr. Vrouwen Bond afd. Brui nisse, haar maandelijkse vergadering in het Ned. Heiv. Verenigingsge bouw. Deze avond zal de heer C. J. van der Maas uit Zierikzee een cau serie houden over „Vakantiebeste ding in het algemeen", terwijl een serie dia's, zal worden vertoond, ge titeld „Rondreis door West-Europa". Weer drijfijs Hoewel het drijfijs zaterdagmorgen nog niet was doorgedrongen tot de Grevelingendam, was er vrijdagna middag lech al drijfijs in het weste lijk deel van de Grevelingen. Als de winter nog even aanhoudt zullen de zich bij laag water op de slikken en platen vormende ijsvelden spoedig weer voorbij drijven, al betekent dat natuurlijk nog niet een direkte hin der voor de scheepvaart. Schaatspret op de ijsbaan Zaterdagmiddag werd te Bruinisse door een groot aantal schaatsliefheb bers naar hartelust gereden op de Bruinisser ijsbaan, die dit keer nu eens bijzonder vroeg berijdbaar was, mede dank zij de goede zorgen van het bestuurslid van de ijsvereniging, de heer M. Dorst, die er de hele vrij dag mee bezig was. Het was echter wel koud en er stond veel wind. De echte liefhebbers lieten zich daar echter niet door ontmoedigen. ANNA-JACOBAPOLDER „Sterker dan goud" „Sterker dan goud" was de titel van het toneelstuk dat door de plaat selijke toneelclub „Anna Jacoba" werd opgevoerd. Dit stuk, dat uit vier bedrijven bestond, werd door de spelers op voortreffelijke wijze naar voren gebracht. Het werd opgevoerd ter gelegen heid van de jaarvergadering van de „Ons Dorpshuis". De jaarvergadering C.B.T.B., afdeling St. Philipsland in werd geopend door de heer A. C. van Strien. Hierna werd door de heer J. Mol uit Kapelle een klankbeeld ver toond over „Kameroen". De verga dering werd besloten door de voor zitter, de heer G. J. de Jager. Vergadering C.B.T.B. ZIERIKZEE, 14-2. „Dit seizoen heeft weer bewezen dat de mens niet tot alles in staat is en de Schepper niet missen kan. De weersomstandig heden toonden aan, hoe kwetsbaar het beroep van landbouwer is. Ook de prijspolitiek was niet ten gunste van de agrariërs". Aldus de voor zitter van de gewestelijke afdeling van de C.B.T.B. de lieer J. A. v. d. Bijl op de vrijdag in het Huis van Nassau gehouden gecombineerde jaarvergadering met de C.A.V. van genoemde afdeling. De voorzitter onderlijnde dat het tot een goed evenwicht tussen sa menleving en landbouw nog niet is gekomen. Gelet op het plan-Mans- holt, is uitgangspunt dat de land bouw goed functioneert ten dienste van de smacnleving; daarnaast dient de landbouwer een goed bestaan le hebben. De werkelijkheid laat vaak schrille tegenstellingen zien. Er is nog sprake van een verouderde pro- duktiestruktuur en cr is een groot aantal 1-mans-bedrijven. Bovendien volgt in het algemeen het aanbod onvoldoende de markt. De boeren zijn vaak te weinig ondernemers. De samenleving waardeert de produkten tegen marktwaarde. Bovendien spe len de economische en politieke machtsverhoudingen een rol en is er een gebrekkig funktioneren van de landbouwmarkten. Gaat men mondiaal gezien uit van een voorraad van tien boterhammen voor tien mensen, dan eten twee mensen acht boterhammen en acht mensen twee. Een goede struktuurpolitiek zal nodig zijn, evenals goed onderwijs; ook de afwerking en afzet behoeven verbetering. Onderlinge samenwerking Het plan Mansholt dient niet ge koppeld te zijn aan de prijspolitiek. Onverteerbaar is ook dat de boeren eerst jer 1 april de prijzen weten voor de produkten. Door onderlinge samenwerking - zo meende de voor zitter - kan reeds een eindweegs te gemoet worden gekomen aan de ideeën van bet plan-Mansholt, dat immers naar grotere produktie-een- heden streeft. De boer mag echter aan dit plan niet worden opgeofferd. Tot slot wenste de voorzitter de le den een goed 1969. Bij een brand op het Westduitse vrachtschip Cap Arcona in de nacht van zaterdag op zondag in de mon ding van de Humber, aan de Britse oostkust, zijn drie zeelieden om het. leven gekomen. Tot de verongeluk ten behoort de 28-jarige kapitein.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 2