DE ZIERIKZEESCHE COURANT FRANKRIJK DREIGT MET UITTREDING UIT W.E.U. Spreiding Amerikaanse kernbomdepöts MORRIS Automobilist betaalt jaarlijks 1400 gulden aan autobelasting Bloedige gevechten in Istanbul bij anti-Amerikaanse betogingen Plezierjachten opgebracht door China?, Aanslag in Nabloes Grote sneeuwval in noord-Duitsland MOEIUJKHEDEN DOOR DE SNEEUWVAL IN NEDERLAND 6ILT Russische invitatie voor Nixon Sneeuw in Spanje ZIERIKZEESCHEst NIEUWSBODE® REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Jannewekken 11, Zierikzee, postbus 1, tel. (01110)2255, na 18.00 uur: tel (01110)2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110 2938). Uitgave N.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 7,80; per maand 2,60. Losse nummers 20 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 19 cent per losse mm; „Succesje" (max. 4 regels) 1,75 Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. Maundag 17 februari 1969 125ste jaargang Nr. 20150 WAARIN OPGENOMEN In dit nummer: Kapitale schaar afgebrand ia Daiveland l'AKIJS, 15-2. De Franse minis ter van buitenlandse zaken, Michel Debré, heeft zaterdag in een radio- vraaggesprek verklaard, dat de rege ring op haar wekelijkse bijeenkomst op woensdag a.s., een beslissing zal nemen over een volgende stap in haar conflict over de organisatie van de Wcsteuropese Unie. Functionarissen in Parijs hebben duidelijk gemaakt, dat het Frankrijk ernst is met het dreigement dat het uit de W.E.U. zal treden, als de ove rige leden.van de Europese Econo mische Gemeenschap en Engeland de Franse opvattingen over de rol van de W.E.U. niet onderschrijven. Zoals gemeld, is de aanleiding tot het conflict de bijeenkomst die ver tegenwoordigers van Engeland, West- Duitsland, Italië en de drie Benelux- landen vrijdag tegen de zin van Frankrijk te Londen hebben gehou den, om over de crisis in het Mid den-Oosten te spreken. Volgens welingelichte kringen in Kleurenfilm van moord op president Kennedy NEW ORLEANS, 15-2. Een kleu renfilm van de moord op president Kennedy is voor het eerst *n het openbaar vertoond tijdens het pro ces in New Orleans tegen de zaken man Clay Shaw, die ervan wordt be schuldigd betrokken te zijn geweest bij een samenzwering tegen het le ven van de president. De acht mm- film, opgenomen door de kledingfa brikant Abraham Zapruder, duurt maar dertig seconden. Het filmpje werd kort na de moord door Zapru der voor 25.000 dollar aan het Time- Life-concern verkocht, dat er beel den van publiceerde. Verder heeft alleen de officiële commissie-Warren het gezien. Studiemogelijkheden voor Nederlanders in de Verenigde Stalen AMSTERDAM, 15-2. Het Antioch College in Yellow Springs, Ohio, biedt een mogelijkheid tot kennis making met de Amerikaanse samen leving door middel van een gecom bineerd studie- en werkverblijf van 21 maanden in de Verenigde Staten, ingaande 1 oktober 2969, zo meldt het Nedcrland-Amerika Instituut. Het programma bestaat uit een studieperiode van 2Vz maand aan Antioch College, gevolgd door een periode van tewerkstelling in een Amerikaans bedrijf gedurende 18 maanden. In aanmerking kunnen ko men jonge Nederlanders, in de leef tijd van plus minus 25 jaar, met een technische of economische opleiding, zoals H.T.S., kandidaatsexamen eco nomie, een jaar praktische ervaring en vanzelfsprekend een goede kennis van het Engels. Zij, die voor dit programma inte resse hebben, kunnen zich, wenden tot het Nederland-Amerika Instituut in Amsterdam. Hartgeneesiniclclel was verkeerd samengesteld DEN HAAG, 14-2. Nader onder zoek van het staatstoezicht op de volksgezondheid heeft uitgewezen dat de fout die is gemaakt bij de fa bricage van de digoxine tabeletten ertoe heeft geleid dat een partij ta bletten door de onderling pharma- ceutische groothandel te Utrecht in de handel is gebracht die behalve digoxine eveneens digitoxine bevat te. een ander hartmiddel met een sterkere werking. Het resultaat hiervan is dat er di goxine tabletten in omloop zijn ge komen waarvan de werking op het hart ongeveer tweemaal zo sterk is als normaal, zo deelt het ministerie van sociale zaken en volksgezond heid mede. Maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat deze tabletten nog verder worden toegepast. Parijs zal Frankrijk de Westeuro- pese Unie boycotten indien het geen genoegdoening krijgt aangaande de bijfekomst van zijn partners van vrij dag jl. Onder meer zou de Franse regering het aftreden van de Bel gische secretaris-generaal, Iweins D'Eeckhoutte, eisen. Deze had het hoofdkwartier van de W.E.U. in Lon den beschikbaar gesteld voor de bij eenkomst van vrijdag, ondanks een verzoek van Frankrijk dit niet te doen. De positie van D'Eeckhoutte ver toont gelijkenis met die van Walter Hallstein, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, die even eens bij de Franse regering in on genade viel. Dit leidde tot zijn af treden. 70U0 kernladingen voor zg tactische kernwapens opgeslagen. Hoe groot de totale Amerikaanse voorraad kernwapens is, is een ge heim, maar volgens welingelichte kringen veel groter dan het door Laird genoemde getal. WASHINGTON, 15-2. De V.S. heb ben in de afgelopen tien jaar onge veer 15.000 kernbommen „in de ge hele wereld verspreid" opgeslagen. Dit heeft de Amerikaanse minis-' ter van defensie, Meivin Laird, don derdag in een televisievraaggesprek bekendgemaakt. Laird zei met dit ge tal te willen bewijzen dat een zoda nige spreiding van kernbom-opslag plaatsen niet gevaarlijk is. De Amerikaanse minister keerde zich hiermee ook tegen de steeds heftiger kritiek in de V.S. tegen de uitbreiding van afweerraketstellin- gen in de nabijheid van grote ste den. Volgens mededelingen van zijn voorgangers McNamara en Clifford zijn alleen reeds in Europa ongeveer Sneeuwstorm in zuidwest-Engeland LONDEN, 15-2. Verscheidene dor pen in het graafschap Devon (zuid west-Engeland) zijn door een sneeuwstorm van de buitenwereld afgesneden. Talrijke automobilisten strandden en moesten de nacht in hun voertuigen doorbrengen. Fossiel gevonden van een miljoen jaar oud BORREGO SPRINGS, 14-2. In de woestijn van Anza-Borrego, in Cali- fornië, heeft men een fossiel gevon den van een condor dat naar schat ting meer dan een miljoen jaar oud is. De vleugelwijdte van deze gier- achtige vogel, die voornamelijk in het Andes-gebergte voorkomt, be droeg ruim vijf meter, zo deelde dr. T. Downs, geoloog van het oudheid kundig museum van Los Angeles vrijdag mee. Bekentenis in moordzaak AMSTERDAM, 15-2. De 32-jarige scheepswerktuigkundige R. M. O. S., die verdacht wordt van de moord op de 78-jarige Amsterdamse winkelier R. Roye. heeft in de loop van de middag een volledige bekentenis af gelegd. Volgens dó recherche week zijn verklaring slechts in enkele de tails af van die van zijn medeplich tige, de 26-jarige naaister Erica U. Zware straffen voor waterverontreiniging MOSKOU, 16-2. In west-Siberië zijn twee olieboringsspecialisten tot resp. drie en twee jaar gevangenis straf veroordeeld wegens misdadige onachtzaamheid. Ze hadden zoveel olie in een rivier laten lopen dat de visstand daar te gronde werd ge richt. De Russische autoriteiten heb ben de afgelopen maanden een lan delijke campagne gevoerd tegen de verontreiniging van meren en rivie ren. West-Duitsland- ruilt Russische spion voor drie studenten BONN, 15-2. West-Duitsland heeft de wegens spionage voor de Sowjet- Unie veroordeelde voormalige mede werker van de Westduitse geheime dienst, Heinz Welfe, vrijgelaten in ruil voor de terugkeer van drie Westduitse studenten, die in de Sow- jet-Unie op politieke gronden tot langdurige gevangenisstraffen waren veroordeeld. Felfe kreeg in 1963 wegens hoog verraad veertien jaar gevangenis straf. Het proces werd toen als de grootste spionagezaak in het naoor logse Duitsland beschouwd. üOHLtTY FIRST - Dealer voor Schouwen-Duiveland: Garage 1ST A Oosterland Telefoon (01114)495 UTRECHT, 15-2. De Nederland se automobilist (die rijdt in een au to van f 7.000 met een benzinever bruik van 1 10, een gewicht van bjjna 1.000 kilogram en een kilome- trage van 20.000) blijkt per jaar een kleine f 1400 aan autobelasting te be talen. Per kilometer gaat 6.95 cent naai de belasting als gevolg van 15 pro cent B.T.W. (bijzondere verbruiksbe lasting) op de bruto-prijs en de rest waarde van de auto en b.t.w.-per- centages op de motorrijtuigenbelas ting en de benzine. De totale exploi tatiekosten van een auto van circa f 7.000 bedragen 25 cent per kilome ter ofwel f 5.000 per jaar. Zodoende drukt op deze begroting een belas ting van 28 procent. Tot deze conclusie komt de Bond van Automobiel-, Garage- en Aan verwante Bedrijven (BOVAG) in een artikel in het „Bovagblad" over het dure autojaar. Aan accijnzen en b.t. w. op benzine vloeit jaarlijks 1,5 mil jard gulden in de overheidskas, aan bijzondere verbruiksbelasting en b.t. w. op verkochte personenauto's 560 miljoen gulden en aan motorrijtui genbelasting 580 miljoen gulden. Te- samen is dat een bedrag van f 2.640.0000.000 en daar komen dan nog de belastingen op de jaarlijkse exploitatiekosten van de auto bij. „Duurdere brandstoffen, smeer middelen. reparaties en onderhoud. Dat is de tol, die de invoering van de b.t.w. met zich meebrengt. Daar naast doen verhoogde verzekerings- premies, duurdere kentekenbewijzen en opgetrokken motorrijtuigenbelas tingen nog een extra duit in het zak je, aldus de Bovag. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's JSWte*.. A»- LONDEN. Twee studenten van de universiteit van Londen, Jeff Stuart en Peter Newman (l.), hebben 24 uur doorgebracht in een door plastic herme tisch afgesloten model van een „onderwaterhuis"als proef voor een deze zomer bij Malta te houdeti duikproef. Het model was nu net ~o ingericht als later het echte duiktoestel zal zijn. De voordelen van het duiktoestel zijn o.a. de lage prijs, die verspreiding op grote schaai mogelijk maakt. HONGKONG, 16-2. De autoritei ten in Hongkong vermoeden dat Chi nese patrouilleboten drie plezierjach ten met vier Amerikanen, drie Zwe den, twee Engelsen, een Fransman en een Australiër aan boord hebben op gebracht. De jachten waren zaterdag uit Hongkong vertrokken voor de over steek naar de Portugese enclace Ma- cao, maar zijn daar niet aangekomen Van een der jachten is een bood schap ontvangen dat het werd geën terd. Volgens onbevestigde berichten heeft men de drie scheepjes door jonken zien voortslepen. De politie in Macao heeft meege deeld dat de bemanning van een Chinese kanonneerboot zondag bui- TEL AVIV, 16-2. Acht Arabieren zijn zondagochtend in Nabloes ge wond door een ontploffende hand granaat, die naar een Israëlisch mi litair voertuig werd geworpen maar een voertuig raakte, waarin de slachtoffers zich bevonden. Dit is door een Israëlische militaire woord voerder in Tel Aviv meegedeeld. HAMBURG, 16-2. Noord-Duits land ondervindt ernstige hinder van de sinds vrijdagavond durende sneeuwval, die samen met een krach tige wind zondagochtend het ver keer bijna geheel ontwricht heeft. In Hamburg en Hannover proberen sneeuwruimers tenminste nog de be langrijkste straten bruikbaar te hou den. De openbare vervoersmiddelen hebben grote vertragingen. Het tram verkeer in Hamburg is stopgezet. In Hannover is het onregelmatig. Ook het vliegverkeer heeft veel vertra ging. Op de weg van Hamburg via Lauenburg naar Berlijn is het ver keer bijna geheel tot stilstand geko men. In Nedersaksen zijn op sommi ge plaatsen ook de autowegen doöf sneeuw geblokkeerd. Zelfs sneeuw ruimvoertuigen waren op enige plaatsen op autowegen en hoofdwe gen tegen de metershoge sneeuw- verstuivingen machtelooè. Terwijl in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van Duits land ongeveer een kwart méter sneeuw viel, bleef Zuid-Duitsland van hevige sneeuwval verschroond. ISTANBUL, 16-2. Op een plein in Istanbul zjjn zondag by een bloe dige botsing tussen duizenden anti- Amerikaanse demonstranten en tc- genbetogers minstens honderd ge wonden gevallen. De gevechten braken uit toen een door linkse organisaties georganiseer de protestoptocht tegen 't bezoek van 'n Amerikaans smaldeel het plei be reikte. De deelnemers aan de mars werden aangevallen door ca. tienduizend te- genbetogers, uitgerust met stokken met spijkers, steunen, messen en vuurwapens. De politie slaagde er pas na 20 minuten in de vechtende partijen met traangas te scheiden. Omstreeks dezelfde tijd voer een Russische torpedobootjager door de Bosporus van de Zwarte naar de Middellandse Zee. Hij passeerde het Amerikaanse vliegdekschip Forrestal op nog geen 200 meter. Strategische punten in Istanbul werden zondagavond onder militaire bewaking gesteld. Een bataljon is sa mengetrokken rond de technische hogeschool - centrum van anti-Ame rikaanse protestacties. Over de ra dio is de bevolking opgeroepen tot kalmte. DEN HAAG, 16-2. In het noorden, oosten en zuiden van het land zjjn door sneeuwval de wegen plaatselijk zeer glad. Overal ondervindt het ver- kere grote hinder van hoog opge waaide stuifsneeuw. In Brabant en Limburg zjjn veel binnenwegen on begaanbaar. Ook in het oosten en zuidoosten zijn de wegen zeer moei lijk begaanbaar. Met man en macht werd zondag gewerkt om de grote doorgaande wegen berijdbaar te maken. In het bijzonder op rijskweg 1 (Amsterdam- Hoevelaken) hebben sneeuwblazers en -schuivers urenlang een verbeten gevecht geleverd, maar op de meeste plaatsen was de sneeuw de winnaar. Vooral tegen de avond begon het verkeer veel vertraging te ondervin- den. De verkeersstroom in de rich ting Amsterdam, waarbij veel uit Deventer terugkerende schaatsfans, kon op veel plaatsen niet harder dan 15 a 20 km per uur rijden. Verschei dene automobilisten werden door de plotselinge sneeuwbanken in het door de polder lopende gedeelte van deze rijksweg verrast. In het noorden dreigden in enkele dorpen de stralen door sneeuwval geblokkeerd te raken. In Onstwedde had een sixeeuwduin de verbindings- weg tussen Pekela en Onstwedde ge blokkeerd. In Gasselternijveen werd met man en macht gewerkt om de provincialeweg van Gasselte naar Stadskanaal open te houden. In het caiTiaval vierende zuiden zijn de binnenwegen door de hoogop- waaide sneeuw vrijwel onbegaan baar. Rond Vaals zijn drie gehuch ten die alleen via een binnenweg be reikbaar zijn, volledig van alle ver- keer ver-stoken. De sneeuw is soms zó hoog opgewaaid, dat van langs de weg ingesneeuwe auto's alleen nog de daken zichtbaar zijn. Leren is denken. WAT w Pi ten de territoriale wateren van Ma- cao drie opvarenden heeft aangehou den van een ander jacht, de Nordi- ca. Onder hen bevond zich een Ne derlander, wiens naam wordt opge geven als Everard H. van Kan. Over de nationaliteit van de andere opva renden bestaat geen zekerheid. „Newsweek": NEW YORK, 17-2. Het Amerikaan se weekblad „Newsweek" weet deze week te melden dat de Sowjet-Rus- sische ambassadeur in Washington aan president Nixon een uitnodiging van de regering in Moskou heeft overhandigd om een bezoek aan de Russische hoofdstad te brengen. MADRID, 15-2. Een groot deel van Spanje, van Curona in het noord westen tot Alibacete in het zuid-oos ten, is met sneeuw bedekt. In Ma drid sneeuwde het weer voor het eerst sinds enkele jaren. Enkele opklaringen Verwachting tot dinsdagavond: Veranderlijke bewolking met afne mende kans op sneeuw, maar ook enkele opklaringen; overwegend zwakke wind; in de nacht pn och tend matige tot strenge vorst en hiel en daar mist, morgenmiddag over wegend lichte vorst. Voor woensdag: Aantal uren zon: minder dan 3. Min.-tempei-atui-en: 0 tot 6 gi-aden onder normaal. Max.-tempera turen: 1 tot 6 graden onder normaal. Kans op een droge pei'iode van min stens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. 18 febr. Zon op 7.50, onder 17.59. Maan op 8.39, onder 20.31. Eerste kwartier: 24 febr. te 5.30. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE 18 febr. 4.29 v.m. 17.02 n.m. BROUWERSHAVEN 18 febr. 4.16 v.m. 16.35 n.m. Springtij: 18 febr. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 17-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven centraal Europa be vindt zich een samengesteld lage drukgebied dat zich tijdens het weekeinde in de richting van ons land uitbreidde. Een storing in de 'bovenlucht bracht het afgelopen et maal langdurige sneeuwval, waarbij plaatselijk flinke hoeveelheden ge meten werden. Vanochtend meldde het vliegveld Deelen een totale sneeuwhoogte van 28 centimeter. Het lagedrukgebied neemt thans verder in betekenis af waardoor de sneeuw - kansen kleiner worden en de kans op opklaringen groter. In de nacht moet daarom in de opklaringsgebie- den op matige tot strenge vorst ge rekend worden. Moeder en vier kinderen in vlammen omgekomen GLASGOW, 16-2. Een jonge moe der en vier van haar kinderen van een tot vier jaar zijn zondagochtend in een Glasgowse etagewoning bij een brand om het leven gekomen. De vader sprong uit het raam. drie verdiepingen omlaag. Hij is ernstig gewond. Dwangarbeid (15 jaar) voor „zitten SAN FRANSISCO, 15-2. Een 25- jarige Amerikaanse soldaat is don derdag op beschuldiging van muiterij tot vijftien jaar dwangarbeid veroor deeld. Hij had in oktober deelgenomen aan een zitdemonstratie in een mili taire gevangenis te San Fransisco. Soldaat Sood was de eerste van ze venentwintig militairen die hiervoor terecht moest staan. Uit protest te gen het doodschieten van éen van hun makkers door een bewaker wa ren ze destijds aim in arm op de grond gaan zitten en het zingen van „We shall overcome". Sood hooide het vonnis zwijgend aan maar zijn verdediger zei later „het militaire recht heeft evenveel met recht te maken als militaire mu ziekkorpsen met muziek". Kalkoenen verbrand ACHTERBERG. 15-2. In Achter berg. gemeente Rhenen. zijn bij een brand 2500 kalkoenen omgekomen. Het hok. waarin de dieren zaten, raakte door een defect na" de ver warmingsinstallatie in brand. De brandweerkorpsen van Achterberg en Rhenen, die het vuur bestreden, konden niet voorkomen dat het hok volledig uitbrandde. Naar voorlopige schatting bedraagt de schade ongeveer f 25.000.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 1