anders dan andere ■IM1IIIW1WM Wat biedt de BEELDBUIS? Schoolplan voor Oosterland moet wijken voor een turnzaal ONZE PUZZELRUBRIEK constante kwaliteit Goedkope boter voor sociale instellingen loopt niet DEN'HAAG, 12-2. Nederlandse so ciale instellingen hebben kennelijk geen overgrote belangstelling voor de ingeleverde (boter die ze, op grond van machtiging die de Europese commissie in december jl. aan ons land gaf, -goedkoop 'kunnen kopen. Er is nog maar 25 ton aan deze cate gorie afnemers verkocht en de mees te instellingen hebben op het aan bod, dat hun via het Produktschap voor Zuivel gewerd, nog niet eens gereageerd. De machtiging was ge geven voor 250 ton per maand tot eind maart. MUNCHEN. Een „Noratlas" trans- poi'tvliegtuig van de Westduitse strijdkrachten is tussen Erding en Taufkirchen in Beieren op een huis gestort. Er waren 13 mensen aan boord van 'het toestel. Advertenlie Tegen de kou M.C. VAN DER VLIET-ZIERIKZEE Een vóór-1914-plaat van Noordwelle. De situatie ter plaatse is intussen ook drastisch veranderd. Het „grote huis" is verdwenen en uiteraard ook de travaille (voorgrond). Weekeinde ARTSENDIENST Zaterdag 15 en zondag 16 februari Dokter C. M. van Hoorn, Zierikzee, tel. (01110) 2080, neemt waar voor de artsen Bontkes en Van der Waarden. Dokter W. J. Terpstra, Brouwersha ven, tel. (01119) 280. neemt waar voor de artsen Stenger en Simons. Dokter K. van Leeuwen, Bruinisse, tel. (01113) 280, neemt waar voor dokter Speelman. Dokter L. J. v. d. Zande, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 388, neemt waar voor dokter Vleugels Schutter. Zuster v. d. Berg, tel. (01116)303, (b.g.g. tel. (01113)418), neemt waar voor zr. Van Beveren, zr. Steutel en zr. Werkman. DIERENARTS Dienst heeft: Dierenarts T. van Roon, Zierikzee, telefoon (01110) 2180. De weekeindediensten vangen aan zaterdagmorgen half tien. ZONDAG 16 FEBRUARI. NED. IDe eucharistieviering is ditmaal uit de kerk van de H. Urba- nus te Amsterdam. De viering wordt verzorgd door een jongerengroep. In Matinee de bekende rubrieken: Nat te His, Bosbrigadiers enz., alles als omlijsting van de schaatskampioen schappen in Deventer. Openbaar Kunstbezit behandelt de natuurkun dige afdeling van het Teylers muse um te Haarlem. Convent van Kerken en 1KOR gaan verder met Kruisver hoor. De vragen worden gestéld door prof. dr. G. C. van Niftrik van de V.U. te AmsterdamDe KRO ver volgt - na NTS-sport - hei avond programma met Ritmeester Buat. De ritmeester zit in hel gevang en de toekomst ziet er donker voor hem uit. Zijn vrouw en schoonmoeder doen alles om het lot een gunstige wending te geven. Daarna vrolijk heid in Treslong in Hillegom, waar de feestvierders, o.l.v. Kees Schilper- oort de carnavalsbloemetjes buiten zetten. Er zijn o.m. aanwezig de Wa- ma's. Rijk de Gooijer, Johnny Jor- daan en vele anderen. NED. II. Na de, fabel en 't nieuws „leutigheid" van de VARA, met Do- rus, die weer een aantal kinderen op schoot neemt. Daarna Jan Veenman's rubriek Bespied, een dokumentaire over de Zuidzee. O.m. hierin een film van een rituele dans op het eilandje Yap. In Verkenning in We tenschap wordt aandacht besteed aan de amateur-archeoloog Tjerk Vermaning uit Drente. In de Wes ternserie de Virginian het verhaal: „Geen tranen voor Savannah". Vijf minuten met Carmiggelt en daarna een verkorte uitvoering van „Hoff manns vertellingen" van Jacques Of - fenbach, met het omroeporkest als begeleiding en het Nederlands Ope rakoor. Het sprookjesachtig verhaal biedt mooie muziek, en fijne moge lijkheden voor typeringen. Een mooie tv-kans voor de Nederlandse solis ten. MAANDAG 17 FEBRUARI. NED. I. Na fabeltjeskrant en jour naal de NCRV de studentquiz Twee kamp. Daarna Ted de Braak met zijn Pick Up. Platen o.m. van John Woodhouse, Helen Schaap (Shep herds) en het duo Jess en James, Na het journaal „Hier en nu" en een af levering van Bureau Bristol. Het be treft hier een bankoverval. De afle vering gaat in twee dalen. Hierna een dokumentaire over Ierland-, in samenwerking met de t.v. van dit land. Een prachtig land, met veel tradities, maar ook veel problemen. (Noord-Ierland). Het programma wordt besloten met de Gitaer by it Boek, een tweetal bijbelse liederen in het Fries. Daarna Teleac met de cursus Export. NED. II. Na de Uil, het nieuws en Scala, begint de AVRO met de fami ly-comedy Vaders tegen wil en dank. Oom Bill heeft plannen een buiten huisje te kopen, maar dat loopt (door de jeugd) lelijk mis. Daarna Regio vizier. Hoofdschotel wordt Peyton Place. De echtgenoot van Claire Morton komt over uit Peru, maar enkele kilometers voor Peyton Place krijgt de bus een ongeluk. Ook in het gezin van Schuster gebeurt het een en ander. Hierna grapjasserij van Herman Pieter de Boer. Veel medewerkers, als: Rijk de Gooijer, Sylvia de Leur, Piet Romer e.a. Tot slot Avro's Televizier. ZONDAG 16 FEBRUARI. NED. I: KRO/RKK 11.00 Eucharis tieviering; 13.00 Wereldkampioen schappen schaatsen; 14.15 Nieuws: 14.40 Schaatskampioenschappen; - 18.55 Fabeltjeskrant (kleur); 19.00 Woord voor woord: 19.05 Kruisver hoor; 19.30 NTS-sport; 20.30 Jour naal; KRO 20.35 Ritmeester Buat; 21.25 't Is carnaval; 22.25 Journaal. NED. II: 18.55 Fabeltjeskrant (in kleur); 19.00 Journaal; 19.05 Bij Do- rus op schoot; 19.30 Bespied; 20.00 Verkenning in weienschap; 20.35 De Virginian; 21.50 Simon Carmiggelt; 21.55 Hofmanns vertellingen; 22.40 Journaal, MAANDAG 17 FEBRUARI. NED. I: NTS 18.50 Fabeltjeskrant; 19.00 Nieuws; 19,07 NCRV Twee kamp19.32 Piek up: 20.00 Journaal; 20.20 Hier en nu; 20.45 Bureau Bris tol; 21.35 Ierland; 22.15 De gitaer by it boek; 22.20 Journaal; 23.00 Teleac. NED. II: 18.50 Fabelteskrant; 19.00 Nieuivs; 19.03 Scala; 19.30 Vaders tegen wil en dank; 20.00 Journaal; 20.20 Regiovizicr; 20.45 Peyton Place 21.30 Nationaal allerlei; 22.00 Tele vizier; 22.25 Journaal. Gemeenteraad DutVelant! blijflokaaJ. Het heeft de goedkeuring van de Inspectie Goes, derhalve wordt besloten een krediet, groot f 172.223,- beschikbaar te stellen voor deze uitbreiding. Reiskosten zal wor den verstrekt voor leerlingen die eventueel te Goes de school zullen moeten bezoeken voor buitengewoon lager onderwijs, die met ingang van 11 november 1968 is begonnen. Net zijn kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden. Het onderwijs wordt gegeven door de Stichting Sa menwerkingsscholen, voor genoem de kinderen, in Zeeland. De Sport weg te Sirjansland zal worden her- bestraat terwijl ook enige verbre ding noodzakelijk is. Dit is zeer be langrijk voor het vrachtvervoer van de fa. Van Waveren en de heer Neele aldaar. Deze firma is genegen grond hiervoor af te staan voor de symbo lische prijs van f 1,-. En verder zal van de heer Krabbe en de heer L. Dorst daar ter plaatse resp. 150 en 35 ca worden gekocht, resp. voor f 450,- en f 100,-. Dit werd goedge keurd. Van de heer P. van der Maas Jac.z. te Oosterland is destijds een stukje grond genomen voor de aan leg van het trottoir langs de hoek Sint Joöstdijk-Oud Heilige Weg. De heer Van der Maas vroeg hiervoor vergoeding hetwelk hem wordt ver leend zijnde f 75,-. Verder werd be sloten aan te kopen van de heer M. Stouten te Oosterland ongeveer 380 m- grond bij de rioolwaterzuive ringsinstallatie aldaar teneinde de droogbedden uit te kunnen breiden. Prijs f 2,- per m-; een bedrag groot f 380,-. Aan de heer M. C. Doeleman werd verkocht een perceel grond te Nieuwerkerk groot 1115 ca voor de prijs van f 7,50 per ca of in totaal f 8.362,50. Het perceel werd door ko per tot op heden gehuurd van de ge meente, omdat zijn bedrijf hierop gevestigd is. Nu het instructie-zwembad te Nieuwerkerk b(jna klaar is zal er toe moeten worden overgegaan om het gedeelte van het bestemmingsplan II te ontsluiten dat voor het gebruik van het bad noodzakelijk is. Hierdoor zullen diverse openbare werken moeten geschieden zoals aanleg van straten, riolen, waterlei ding en verlichting. De raming van deze kosten bedraagt f 92.000,-, ge raamd door het hoofd gemeentewer ken. De raad besloot het krediet be schikbaar te stellen. Verder werd vastgesteld een wijziging in de bouw verordening met betrekking tot het maken van schuilplaatsen in wonin- gen. School te Oosterland Chr. Schooi als de Schoolraad der O.L.-Sehool hebben geen op- of aan merkingen gemaakt op het plan. De school zal verrijzen op een perceel in de Van den Abeelestraa.t en de bouwkosten worden geraamd op rond f 600.000,-. Men is bereid deze som beschikbaar te stellen. De voorzitter meende echter dat de bouw van een turnzaal in Oosterland meer urgent kan een nieuwe school is. Er is aan de thans in gebruik zijnde school de laatste jaren nogal wat gedaan zo dat het z.i. geen bezwaar is dat deze bouw nog een jaartje uitgesteld wordt, omdat het gymnastiekonder wijs meer in de knel zit dan het ge wone onderwijs. De kosten zullen be dragen voor deze zaal f 350.000,-, waarbij nog komt de inventaris en de B.T.W. Zodat wel gerekend kan worden op rond f 400.000,-. De bouw is definitief gepland op het terrein aan de noord-oost zijde van de Van den Abeelestraat te Oosterland. Het ontwerpplan werd aan de raadsleden getoond en ligt op de ge meente-secretarie ter inzage. Het is bij verschillende raadsleden wel een tegenvaller dat de scholenbouw weer achteruitgesteld zal worden, doch na enige bespreking werd het plan goedgekeurd. Alleen de SGP- fractie wilde geacht worden te heb ben tegengestemd. Besloten werd verder het badgebouw te Oosterland per 1 maart te sluiten omdat de be langstelling hiervoor steeds terug loopt. De inkomsten bedragen in de laatste tijd maar vijf a zes gulden per week meer. De rondvraag Bij de rondvraag vroeg de heer Van 't Hoff (arb.) hoe het staat met de vorderingen va nhet bejaardente huis te Bruinisse. De voorzitter zei dat er contact zal worden opgenomen met een andere aannemer omdat de eerste veel en veel te duur was met zijn prijs. De heer Romeijn (VVD) klaagde dat er te Ouwerkerk wegen of gedeelten hiervan zijn, waar geen sneeuw geruimd wordt. Ook te Oos terland en te Nieuwerkerk schijnt dit het geval te zijn. Te Oosterland voor de bejaardenwoningen in de Steengrachtstraat westzijde is noch sneeuwploeg noch pekelwagen ge weest. Het zal worden doorgegeven. Ook de heer Boogert (SGP) klaagde over de Lange Dreef in Oosterland waar geen sneeuw wordt geruimd. De heer Van den Hoek (CHU) atten deerde op verschillende gevaarlijke verkeerssituaties te Nieuwerkerk en de heer Bolle (SGP) over de lastige bomen groei op de Molenweg te Oos terland en bij een bollenschuur in de Ooststraat aldaar. DUIVELAND. 11-2. Op de jong ste raadsvergadering kwam verder ter sprake een kredietverstrekking van f 800»-, om het kleedlokaal van het sportveld te Ouwerkerk aan te sluiten aan het elektriciteitsnet, zo als dit destijds ook te Oosterland is gebeurd. Het voorstel van het college van b. en w. om het instructie zwembad te Nieuwerkerk, dat straks gereed zal komen, de naam van ..Steenzwaan" toe te kennen, kan bij de raad geen genade vinden. Er zal, zo wordt na rijp beraad besloten, een prijsvraag worden uitgeschreven on der de bevolking van de gemeente, groot f 25,-, uit te reiken aan hem of haar die een mooie en passende naam voor het zwembad kan verzin nen. De woning Stationstraat 2 te Nieu werkerk werd onlangs door de eige naresse, de wed. Viergever-de Jonge, verlaten, omdat zij in een verzor gingshuis werd opgenomen. Zij kon toen de woning verkopen voor de prijs van f 10.000,-. Deze koper trok zich echter terug toen hem werd meegedeeld dat het woonhuis zich bevond in het uitbreidingsplan van de gemeente. Er bleef toen niet an ders over dun het pand aan de ge meente te vorkopen, die de heer Schuiling opdracht gaf, het huis te taxeren. De prijs die toen werd ge steld bedroeg f 7.500,-, dus f 2500,- minder dan de verkoopster was ge boden. B. en w. achten het niet ver antwoord meer voor het pand te be talen, wat in de ogen van de heer Overbeeke niet recht was. Zijn voor stel, om de woning te kopen voor f 10.000,-, werd door de gehele raad ondersteund, zodat dit doorgang vin den kan. Ook voor het jaar 1968 zal nog een subsidie van 1' 200,- wordefi verleend om tegemoet te komen aan het gro te tekort over dit jaar van de wan delclub: ,.Dc Vier Bannen" te Nieu werkerk. Verder is de gemeente bereid de kostprijs te betalen aan het overdekt zwembad te Zierikzee voor het zwemonderwijs aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Duiveland en ook voor het z.g. „af zwemmen" van de leerlingen der la gere scholen uit Duiveland, dat niet in eigen gemeente gebeuren kan. Een concessie wordt verleend aan de Wa terleiding Mij Midden-Zeeland. Ver der een bijdrage aan de gemeen schappelijke regeling inzake de luchtverontreiniging. De presentie gelden voor de raadsleden voor het bijwonen van een raadsvergadering worden m.a.s. van f 20,- gesteld op f 25,- en voor vergaderingen van een commissie van f 10,- op f 12,50. Uitbrediing schoolgebouw In verband met de steeds voort gaande stijging van het aantal leer lingen van de Christelijke School te Nieuwerkerk wordt het noodzake lijk geacht het schoolgebouw uit te breiden. Zulks door de bouw van een leslokaal en een handenarbeid-over- Bij besluit van 16 mei 1968 is in beginsel besloten tot de bouw van een gecombineerde school te Oos terland, welk plan nu een definitieve vorm heeft aangenomen. De keuze is gevallen op een serie-bouwplan, een type, in Zuid-Holland meermalen gerealiseerd en in de praktijk uitste kend voldoende. Ook van de Bouw kundige Inspectie kwam een goed keurend advies. Zowel bestuur der Twaalf doden en zes ernstig ge wonden is de voorlopige balans van twee ongelukken met Westduitse militaire vliegtuigen* die woensdag zijn neergestort, het ene in Slees- wijk-Holstein en het andere in Beie ren. De koude werkt 'kennelijk stevig op de puzzeldrift, want er kwamen op de opgave van vorige week weer talrijke inzendingen binnen, ditmaal met een hoog percentage -goede op lossingen. De eerste prijs is ditmaal bestemd voor: de heer A. de Rijke, Sint Joostmect 15, Zierikzee De tweede prijs gaat naar: de heer J. van Felius, Lecuwerikstraat 50, Breda De oplossing van de puzzel is de volgende: Horizontaal: l. trekt; 5. evert; 9. ala; 10 .arena; 12. een; 14. eg; 15. generatie; 16 .os; 18. cape; 20. denkt; 21. port; 23. te; 24. ia; 26. toosten; 30. enteren; 33. eren; 34. lenig; 36. geld; 37. anijs; 38. dog; 39. gade; 40. aard; 41. lenen; 43. leve; 45. vlotter; 47. nadelen; 49. a.g.; 51. ai; 52. nest; 55. etter; 58. oker; 60. d.d.; 61. aan wenden; 62. rm; 63. eva; 65. derde; 66. zee; 68. allee; 69. enkel. Verticaal: 1. t.l.; 2. rage; 3. kan deel; 4. tree; 5. enak; 6. vatting; 7. reep; 8. te; 9. aga; 11. erna; 13. nor; 14. echte; 17. stand; 19. pioem'oos; 22. onredelijk; 23. t.t.; 25. at; 27. oraal; 28. snijdt; 29. neder; 30. eigen; 31. egale; 32. eleve; 35. non; 40. avond; 41. legende; 42. naarden; 44. enorm; 46. ta; 48. d.i.; 50. ster; 53. ede; 54. taal56. twee; 57. ende; 58. onze; 59. ere; 64. v.a.; 67. el. De nieuwe puzzel De nieuwe puzzel luidt, als volgt: Horizontaal: 1. zangvogel; 6. zeer hard metaal; 12 .opzet, voornemen tot iets; 14. in een montuur gevat vergrootglas; 15. overblijfsel bij ver branding; 17. -muziekinstrument; 20. internationale organisatie (afk.); 21. waterbewoner; 23. hard edelgesteen te; 24. uitgestrekte vlakte; 25. deel van de voet; 27. vaarwater tussen wadden; 28. stad in Duitsland; 29. bittere vloeistof; 31. gedwongen op onthoud -met een motorvoertuig; 32. soortelijk gewicht (afk.); 33. vloei stof; 35. ten bedrage van; 36. af standsmaat ter zee; 37. tijdverlies; 39. nummer (afk.); 40. soort schaat sen; 42. titel (afk.); 44, de ijk rege lende Wet; 46. kloosterzuster; 47. troep (ongunstig); 49. plantaardig haar tot vulling van meubelen; 52. waterplant;; 53. hemellichaam; 54. waterplant; 58. onderdeel v.e. ten- nisparlij; 59. Amsterdams peil (afk.) 60. insekt; 62. chemisch symbool; 63. ploegsnede; 64. verschoten; 66. sier lijk, bevallig; 67. vastgesteld bedrag dat iemand aan belasting te betalen heeft. Verticaal: 1. trekvogel; 2. niet par keren (afk.); 3. weide in het hoogge bergte; 4. advies; 5. uit iemands bin nenste voortkomend; 7. vloeibaar vet 8. koord voor het ontsteken van ont plofbare stoffen; 9. tovergodin; 10. antwoord betaald (afk.) (op tele grammen); 11. deel v.h. liturgisch gewaad; 13. vrucht; 16. soort gebak je; 18. kinderuitroep; 19. muziek noot; 20. grondsoort; 22. drank; 24. belemmering; 26. doen alsof iemand of iets niet bestaat; 27. zilveren munt van 30 stuivers (verouderd); 29. lint- of koordvormig weefsel tot het versieren van uniformen; 30. herrie, lawaai; 33. drank; 34. snelle loop; 38. grondslag waarop een dijk opgeworpen is; 41. ondeugdelijke waar; 43. bewerking v.e. muziek stuk voor een bepaald instrument; 45. broodsoort; 48. Europeaan; 50. stof; 51. ondoordringbaar woud in Zuid-Amerika; 54. Turkse munt; 55. schijngestalte van de maan (afk.); 56. titel (afk.); 57. bederfwerende verfstof; 60 .historisch scheepstype; 61. oogholte; 63. van een (afk.); 65. laatstleden (afk.). Advertentie caballero Toneelspeler en TV-acteur Henk van Ulsen 25 STUKS f,1.75-EEN LAURENS PRODUKT

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 4