RIANT bungalow caravans BLOM STREEKNIEUWS Waar haalt gemeente geld vandaan en wat doet zij er mee Vormingscursus Enig optimisme in nieuwjaarsrede burgemeester Van de Linde HET GEHEIM VAN DE STALKNECHT Een leuke broek SUCCESJES Gemeentebegroting Bruinisse BRUINISSE, 18-1. Op de vraa? waar de gemeente het geld vandaan haalt en wat er mee wordt gedaan, wordt antwoord gegeven in de ge meentebegroting 1968, die door de gemeenteraad werd vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op een be drag van f 1.864.351,36 met een on voorzien van f 17.508,32. In de eerste plaats wordt de ge meentelijke huishouding gefinan cierd met de inkomsten uit het Ge meentefonds. De algemene uitkering uit dit fonds is begroot op f 499.670,46 bUna een half miljoen gulden. De aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds is promemorie ge raamd. De garantie-uitkering uit het gemeentefonds f 4756,61 en de voor uitkering terzake van het lager on derwijs f 68.253,30. De opcenten grondbelasting brengen f 9300 op. De opcenten personele belasting f 28.800, de belasting op de honden f 1300 en het vergunningsrecht voor de op brengst van sterke drank in het klein f 1048,-. De opbrengst secretarieleges en -rechten van de burgerlijke stand wordt geraamd op f 2300, aan uit keringen van bedrijven wegens ter secretarie gevoerde boekhouding wordt geraamd f 5632 (te weten ver goeding schoolmelkadministratie f 132, voor incasseren woninghuren van het woningbedrijf f 3500 en van de reinigingsdienst Schouwen-Dui- veland voor het voeren van de ad ministratie f 2G0,-). Gedeelten van het gemeentehuis worden verhuurd, dat bedraagt voor het postkantoor f 1036, voor de rijkspolitie f 1736 en voor do Centrale Dienst Noord-Zee land f 605. Terugontvangst schrijf- en bureaubehoeften wordt geraamd op f 600. Keur- en slachtlonen wor den begroot op f 8500. Een der andere pijlers van de ge- meenc-tfinanciën is de straatbelasting die in Bruinisse gecombineerd met de rioolbelasting wordt geheven. Er wordt begroot dat deze belas ting f 78.000 zal opbrengen. Voor te ontvangen brug-, kaai-, haven-, sluis-, dek- en veergelden wordt f 36.750 begroot, de rechten ingevol ge de Warenwet zouden f 1700 moe ten opbrengen, de leges voor bouw vergunningen f 5700. De huur van aangekochte z.g. krotwoningen zal in 1969 f 2769 zijn, begraafrechten worden op f 1200 geraamd. De reini gingsrechten zijn op f 21.000 begroot, de precariorechten op f 1000. Huur van huizen en andere gebouwen f 2372,12, huur of pacht van lande rijen staat bescheiden voor f 373,64 op de begroting, maar cijnzen en erf pachten voor f 1100. Onderwijsvergoudingen: voor de kleuterschool f 11.775, voor het open baar ondeiwijs f 79.697,13. De Sportvereniging Kwiek betaalt voor gebruik van het gemeenschap pelijk gymnastieklokaal f 375, de Bruse Boys voor het sportveld f 400, de ijsvereniging voor de ijsbaan ook f 400, de bibliotheek voor het ge bouwtje naast het wiikgebouw van het Groene Kruis f 25 De aandelen in de Haringvlietbrug zullen f 1000 aan dividend opbren gen, de huur van het Kamp Stoof- polder is pro memorie geraamd, de opbrengst voor meegelegenheid van jachten in de werkhaven op f 26.000. Natuurlijk zijn er ook nogal wat uit- Gebouw Ou*. Nat. school Nieuwerkerk wordt groter Twee Tulmten er by NIEUWERKERK, 18-1. Het stij gend aantal leerlingen der Chr. Na tionale School „School met de Bij bel" te Nieuwerkerk, maakt het mo gelijk dat er plannen tot uitbreiding van het schoolgebouw kunnen wor den gerealiseerd. Het 'ligt in de bedoeling dat aan het huidige gebouw een leslokaal en handenarbeidruimte worden ge bouwd, met daarbij een gang, toilet- tengroep en bergplaats. Al enkele ja ren moesten twee klassen, soms nog gesplitst, ondergebracht worden in. de na-rampse „roodschool" op de hoek Stationstr.-Deltastr., waaronder het zelfde dak een lokaal voor crea tieve arbeid. Vier jaar geleden werd aan het stenen gebouwencomplex, een lokaal toegevoegd, met toebehoren. Het vol gend jaar, nam het leerlingenaantal sterk toe, wat aanleiding gaf tot het „Plannen" van nog een leslokaal plus handenarbeidruimte. Thans is men zover dat er schot in de zaak komt. Rest ons nog te vermelden dat het toekomstige handenarbeidloskaal als eerste verdieping op het nieuwe lo kaal zal komen. Vrijdagmiddag l.i. vond in de be stuurskamer van de school de aan besteding plaats. Inschrijvers waren: Bouwbedrijf Van der Poel uit Oude- lande (Zuid-Beveland), f 139.500,-; Aannemersbedrijf Van der Linden uit Kloetinge, f 136.147,-; Bouwbe drijf L. W. Boogert uit Oosterland MARKTBERICHTEN Uienveiling Middelharnis Was men vorige week hoopvol ge stemd t.a.v. 'het prijsverloop, precies een week later is iedereen weer ge deprimeerd. De lusteloze handel jl. maandag op de 'beurs te Rotterdam heeft zich nog niet hersteld. Inte gendeel, de prijzen zijn nog verder teruggelopen, veelal wat betreft de klasse 2. Zeeland noteerde vrijdag voor middel 2 f 22,10-22,60, doch Middelharnis kwam niet hoger dan f 19,05. In één week tijd dus een daling van f 6 per 100 kg. De mid del 2 noteerde in Zeeland nog f 29,51, in Middelharnis was er geen aan bod van klasse 1. De drielingen lie pen eveneens sterk terug en kwa men voor klasse 2 op dezelfde note ring als de middel, nl. f 19,05. Naar de picklers schijnt nog enige vraag te bestaan, de prijs was slechts f 0,50 per 100 kg. lager, nl. f 23,00. Het huidige prijsverloop schijnt voor iedereen eer. raadsel te zijn. Zelfs de handel, die overigens goed geïnformeerd is, heeft dit niet voor zien, gezien de aankopen in de rest van vorige week. Het is daarom voor alle partijen te hopen, dat er spoe dig een herstel van de prijzen in treedt. voor f 134.915,-. Men hoopt binnen 3 a 4 weken met de bouw te starten, om alles gereed te hebben vóór het nieuwe cursusjaar. gaven: schrijf- en bureaubehoeften en briefporten f 6000, druk- en bind werken t 3500, onderhoud en schoon houden gemeentehuis f 5200, verlich ting en verwarming f 2400, telefoon kosten f 2700. reis- en verblijfkosten eveneens f 2700. Kcsten straatverlichting De kosten van de straatverlichting worden geraamd op f 11.281. Subsi die aan het Zweedse Rode Kruis zie kenhuis f 12.350, de bijdrage aan de schoolartsendienst f 3325, de school- tardverzorging f 858. het Zeeuws In stituut voor de Geestelijke Volksge zondheid f 950, het consultatiebureau voor kleuters en zuigelingen f 146 en het schoolmelkcomité f 206. Kosten van bouw- en woningtoe zicht worden geraamd op f 24.968,75 bijdragen voor woningsplitsing en woningverbetering f 4000, onderhoud van straten en pleinen f 20.000, on derhoud plantsoenen en beplantin gen f 4500, de rioolwaterzuivering f 9354. Kosten van havens en kaai muren f 17.954,08, kosten gemeente reiniging f 22.100. Het gymnastieklo kaal kost jaarlijks f 6100, aan onder houd en verwarming, het sportveld f 1450, de muziektent f400. De groot ste slokop is hoofdstuk 9, sociale zorg en maatschappelijk werk. Bijstand aan niet in inrichtingen verblijvende personen is geraamd op f 95000 (f 60.000 voor 5 personen in bejaardentehuizen). Twee andere patiënten in inrichtingen f 26.000, mindervaliden f 12.000, rijksbijdrage regeling woonwagenbewoners f 5000, gemeentelijke sociale werkvoorzie ningsregeling f 14.000 (Centrale Werkplaats), gezinsverzorging en ge zinshulp f 8500, algemeen maat schappelijk werk f 2180, werkloos heidsvoorzieningen f 5000. Tegen over f 198.000 uitgaven staan op dit hoofdstuk f 59.000 ontvangsten. V.V.V. en Streek-V.V.V. krijgen f 3234,50. Zo reilt en zeilt de Brui- nisser gemeentehuishouding, die men toch sluitend heeft weten te krijgen. voor kerkeraadsleden Evenals vorig jaar wordt er ook thans weer uitgaande van de Prov. Kerkvergadering voer de kerke raadsleden van de Hervormde Ge meenten in Zeeland 'n vormingscur sus gehouden. Deze cursus zal plaats vinden op 5 avonden in 4 verschil lende centra, n.l. in Middelburg, in Zierikzee (dinsdag 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari in het Hervormd verenigingsgebouw), in Goes, in Bier vliet. Als gespreksleiders zullen in deze plaatsen resp. optreden: ds. J. Kwast (uit Vlissingen), ds. H. M. Strating, de heer D. E. Hiensch en de heer R. J. Wasterval. Het thema voer deze cursus luidt: „Hoe staan wij met het Evangelie in de wereld waarin wij nü leven?" Na een inleidende gespreksavond komen op de 3 volgende avonden achtereenvolgens aan de orde de vragen a. In welke wereld leven wij nü?: b. naar welke wereld leven wij toe?; c. Welke God ontmoeten wij vandaag?; welke vragen door ver schillende sprekers zullen worden ingeleid. Op de 5e avond wordt de cursus met een forum-avond afge sloten. De bedoeling van deze cursus is de kerkeraadsleden te helpen hun taak in deze tijd duidelijker te gaan zien en deze op een verantwoorde wijze te vervullen. Gereformeerde organisten vergaderden te Goes De Kring Zeeland van de Gei'. Or gan istenvereniging houdt een alge mene vergadering op woensdag 22 januari a.s. in de Chr. Geref. Kerk te Goes-. In déze vergadering zal vrij crgelspel ten gehore worden ge bracht door de heren A. Karman, J. dé Jager, J. v. d. Dool' en K. de Jong De heer De Jong zal bovendien een inleiding houden over „Melodieën nieuwe gezangen". Gesloten front mosselkwekers nodig BRUINISSE, 18-1. In de verga dering van de gemeenteraad van Bruinisse hield burgemeester C. H. van de Linde de nieuwjaarsrede, waarin hy tct zyn vreugde kon con stateren, dat de bevolking toenam en er statistisch een vestigingsoverschot kon werden geconstateerd in de leef- tydsgrcep van 20 tot 30 jaar. In 1968 kwamen 20 eengezinswoningen ge reed, terwijl 22 woningen in aan bouw zjjn. Het gemeentebestuur zal trachten nog 10 bejaardenwonmgen en 8 premiewoningen in 1969 te rea liseren. In 1968 werd voor pfrn. f 1 miljoen gulden aan bouwvergunningen afge geven. In de gemeentehaven was het een gaan en komen van schepen waarender plm. 1000 plezierjachten. Voor landbouw en visserij was wat de prijzen betreft geen gunstig jaar. Het verstrekken van een opdracht aan de Gront Mij tot het vaststellen van een recreatieplan en het in stu die nemen van een plan voor het verkrijgen van buitendijks industrie terrein noemde spreker een dei" be langrijkste besluiten van. het jaar. Om deze plannen te verwezenlij ken is veel geld nodig, vandaar dat het gemeentebestuur verlangend uit ziet naar de interdepartementale Dienst Bcuw- en Woningtoezicht, naar aanleiding van besprekingen over vermeende tekortkomingen van de Centrale Dienst in een vorige ver gadering. Van de toen geuite bewe ringen bleken er enkele sterk over dreven, zodat deze kwestie buitenge woon snel van de agenda kon wor den afgevoerd. Flan vissershaven De heer Van de Velde stelde te genover het industrieplan aan b. en w. in de Stoofpolder, waarvoor hij waardering had, nog een ander plan, om steigers en loswal in de vissers- haven uit te breiden, waardoor het langs de haven liggende terrein ook nog beter kon worden benut. Ver lenging van de loswal is zeker een urgente zaak. Ook vroeg de heer Van de Velde aandacht voor de sportvis- serij en de boten waarmee de sport- visserij wordt uitgeoefend. Deze heb ben recht op een behoorlijke lig plaats. Bij de ingekomen stukken was de brief van de Brunova over het meren van een hotelschip, waaraan alle steun werd toegezegd en een brief commissie die deze plannen kan voordragen ter verkrijgen van rijks subsidie. De voorzitter was verheugd over het bekend worden van de schadeloosstelling ex art. 8 van de Deltawet. Een gesloten front van alle mos selkwekers om te bereiken wat voor c'gen staat en wat via deze wet kan worden bereikt, noemde de voorzit ter dringend nodig. Wat de strijd voor het verkrijgen van gemeen- schapsschadecompensatie betreft, de ze gaat onverminderd voort al heeft het gemeentebestuur zeker ter zake geen gemakkelijke taak en is deze grotendeels afhankelijk van het rijk. Na de aktiviteiten te hebben vermeld die het gemeentebestuur al ontplooi de noemde de burgemeester de loze kreten geslaakt op een vergadering van de V.V.V. betreurenswaardig. De nieuwjaarsrede werd beant woord door de heer D. de Koning die wel goedkeurende woorden had voor het beleid van het gemeentebe stuur, maar die toch betreurde dat een bezoek aan ir. Sant waarvan al Ibng sprake was, nog steeds niet heeft plaats gehad. Verder meende hij dat het nodig was gezien, wat hij gelezen had ex art. 8 van de Deltawet in Den Haag aan de regeringsbei te trekken. Hij waarschuwde tegen onberaden stappen wat betreft de landbouwers die getroffen werden door de recrea tiebehoeften. Het gemeentebestuur zal 'hier uiterst voorzichtig te werk moeten gaan en niet deze mensen te gen de haren instrijken. Ook zij wor den getroffen door of als gevolg van de Deltawet. Verder maande de heer De Koning ook, voorzichtig te zijn' met de uitga ven, het 'begrotingsoverschot is niet groot. Op de vergadering van de raad' waren mede tegenwoordig de heren' Boot en Rinigelberg van de Centrale van het jeugdcomité te Bruinisse om meer ont spanningsmog elij khe d'en voor de jeugd. In het Kamp Stoof polder zal de jeugd gelegenheid krij gen, haar plannen uit te werken, waarbij het gemeentebestuur zal toe zien, dat alles ordelijk zal verlopen. De heer L. Bal (arb.) bracht ver slag uit van een vergadering van de Centrale Werkplaats. Hier zijn enige uitbreidingen nodig. Wethouder Ju- melet had een vergadering van de reinigingsdienst bezocht. Bejaardenwoningen De verkoop van grond ten behoeve van de bouw van 10 bejaardenwo- ningen aan de Stichting Woningen en Wccngebiiden voor Bejaarden op Schouwen-Duiveland te Zierikzee en de garantie door de gemeente te ver lenen was voor de heer Van de Velde aanleiding te pleiten voor de bouw van de bejaardenwoniingen door de plaatselijke aannemers. De bouwstroom bejaardenwonin gen wordt regionaal uitgevoerd door de firma Den Hartogh, 's Gravendeel. B. en w. zullen onderzoeken of bouw door de plaatselijke aannemers mo gelijk is. Besloten werd aan de gemeen schappelijke regeling luchtverontrei niging een subsidie van f 0,10 per in woner te geven. Het verzoek van de Stichting Overkoepeling Nederl. Mu ziek Organisaties om meer subsidie veer „Nu Met Hope" werd terug venvezen naar b. en w. voor prae advies. Het punt: huur en verhuur van het woonoord Stoofpolder werd in beslo ten zitting behandeld. Besloten werd het kamp gedurende het zeilseizoen te verhuren aan de heer D. L. Schaap zeilschoolhouder te Bruinisse. Gedu rende het zeilseizoen (tot 1 oktober, zal de heer Schaap ook de woning van het kamp mogen betrekken. Na 1 oktober zal het beheer van het kamp aan de gemeente komen. Dan kan iedereen er gebruik van maken, ook de heer Schaap mits te voren aangevraagd. SPORTBERICHTEN VOETBAL K.N.V.B. District Zuid I 3e klas D: Zierikzee-METO 1-1; Steenbergen-MOC '17 0-0; Vogel waarde-Steen 0-1; DOSKO-Honte- nisse 4-4. 4e klas H: Biervliet-Renesse 6-1; RCS-Clinge 2-0; Hansw. Boys-Oost burg 0-1; Walchef en-Sluiskil 0-3; Koewacht-IJzendijke 3-6. Res. 3e klas C: METO II-Zierik- zee II 0-0; Alliance li-Steenbergen II 5-2. MICROCOMPETITIE SDKB Adspiranten: DOSKO-WIK II 2-2; Brouwershaven-DFS 1-2; WIK- NOAD 2-2; AU Ready-WIK III 1-1; DFS-DOSKO 1-0; WIK II-Brou- wershaven 0-3; WIK III-WIK 1-4; NO AD-All Ready 4-1. 26. Met donderend geweld slaan de paar- dehoeven over de wedstrijdbaan en doen het zand hoog opstuiven. Ademloos volgen alle aanwezigen de beide ruiters. Met een doffe slag, die over het hele veld hoor baar is, botsen de tegenstanders op elkaar. Aram voelt hoe de lans van zijn aanvaller met volle kracht tegen zijn schouder te recht komt, doch ook zijn wapen heeft doel getroffen. Hij ziet Lorca wankelen, doch moet zelf al zijn krachten tot het uiterste inspannen om in het zadel te blijven. Het lukt. De strijd is onbeslist! Onder een oor verdovend gejuich voeren de beide tegen standers hun paarden opnieuw naar de start en nadat beiden voorzien zijn van een nieuwe lans, herhaalt hetzelfde schouwspel zich. Doch weer is de uitslag hetzelfde. Er schijnt geen einde te komen aan de toe juichingen, wanneer do Hertog zich van zijn zetel verheft en dc strijd voor onbe slist verklaart. Dan rijden dc beide tegen standers op elkaar toe, om elkaar de hand te reiken. De zwarte ridder slaat zijn vi zier op en Aram staart in het gelaat van zijn voormalige slalkhecht! Heden overleed, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, tot onze droefheid, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader JACOB NIESKENS weduwnaar van M. Stiphout in de ouderdom van 84 jaar Goes: I. NIESKENS D. P. NIESKENS-MERLE Zierikzee: M. L. J. KOSTERS-NIESKENS J. A. KOSTERS Weesp: J. NIESKENS A. T. NIESKENS-SCHEPEMAKER En kinderen Zierikzee, 17 januari 1969 De teraardebestelling zal plaats vinden op dinsdag 21 januari a.s., vanaf het Ned. Hervormd Verenigingsge bouw, des namiddags 1.15 uur. Gelegenheid tot condoleantie na de begrafenis in ge noemd gebouw. Heden overleed nog on verwachts, in de Cornelia Stichting te Zierikzee, on ze geliefde vader, be huwd-, groot- en over grootvader HENDRIK KORNELIS HAGE weduwnaar van Maria v. d. Berge op de leeftijd van 93 jaar en 8 maanden. Oosterland: JOH. HAGE P. HAGE L. HAGE-v. d. HAVE D. VAN DIJKE-HAGE W. VAN DUKE M. BOOGERT-HAGE L. W. BOOGERT C. HAGE Halsteren: G. HAGE M. HAGE-VAN LOON Klein- en achterklein kinderen Oosterland, 18 jan. 1969 Cud-Heiligenweg 41 Heden overleed te Rotter dam onze lieve broeder, zwager en oom JAGOBUS LEENDERT LINDERS in de ouderdom van ruim 79 jaar. Serooskerke, januari 1969 Fam. LINDERS Heden overleed zacht en kalm., na een langdurig gedragen lijden, onze bes te zwager en oom JACOBUS LEENDERT LINDERS weduwnaar van Elizabeth Johanna de Ruiter in de leeftijd van ruim 79 jaar. Namens de familie DE RUITER Renesse, 18 januari 1969 RECLAME TEKENWERK M. BEVELANDER GRACHTWEG 17 TELEFOON 01110 3005 ZIERIKZEE Fa. KOEVOETS! OPSLAGTANKS voor: Petroleum Dieselgasolie Benzine inhoud 600-1050-1200 liter Uit voorraad te leveren! MOT SCHUDDEBEURS ItIUIj telef. (01110)3059 Personeel aangeboden Nette werkvrouw zoekt twee dagen per week werk. Brie ven onder nr. 3038 aan het bureau van dit blad. Tc huur gevraagd: Westenschouwen, huisje voor de vakantie. 6-8 slaapplaat sen, warm water, douche, minstens goede verwarming in de woonkamer. Dicht bij het strand. Niet op een cam ping. Voor 2 of 3 weken van af 12 juli 1969. Brieven onder nr. 3041 a/h bureau van dit blad. Te koop Klein dwergaapje, is geheel tam f 65,groene amazone papegaai, praat, fluit, enz., f 125,beo, jonge vogel, be gint te spreken, met kooi, f 75,—. Telef. (070) 111097 of 652405. Baby kaaimannetje f 15, leguaan (hagedis) f 12,50 en baby boa (slang, niet giftig) f 75,—. Telef. (070) 111097 of 652405. Personeel gevraagd Net meisje voor halve dagen (eventueel niet op zaterdag). Te bevragen: bureau van dit blad. Diversen: Speciale aanbieding „Mosa" porcelein serviesgoed, tegen halve prijzen. Geschenken huis R. den Boer, Dam 11, Zierikzee. Telefoon 2174. Prima kwaliteit huish.-ver- plegingsart. en gummiwaren! Prijskourant en gratis proef monster worden op aanvraag franko toegezonden. Postbus nr. 93, Middelburg. Op alle voorradige kop en schotels en vazen nu 10 korting. Geschenkenhuis R. den Boer, Dam 11, Zierikzee. Telefoon 2174. Schuldenregelingen d.w.z. concentratie der betalingen op één punt voor particulie ren, ambtenaren en zaken- drij venden ter voorkoming van faillissement en (loon beslag, verkoop enz. enz. Me dewerking erkenning van Voorschot- en Financierings- banken alsmede met hen die zich belasten met de invor dering van schuldposten. Landelijk Adviesbureau v. d. Middenstand, gevestigd sinds 1960. Bussum, Koningin Em- malaan 18, telefoon (02159)- 1 69 03. Vroege en late pootaardappe- len kunt u nu reeds bestel len, in elke hoeveelheid, bij Joh. den Boer. Renesse en Sluijs Zn., Haamstede. Type 1100 Typen 700-800-900-1000-1100 en Chalet 1050 in Western Red Cedar - Elk comfort, luxe badkamer en aparte slaap kamers. Uitstekende isolatie, zonwerende dakbedekking. Compleet gestoffeerd. - Permanente show - Prijs op aanvraag. Watersport- en caravanbedrijf dcalor Riant caravans voor Zeeland en omstreken. Haamstede - „Rozenhof" - Hogeweg 26 - Telef. (01115 328

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5