SPORT EN WEDSTRIJDEN SP0RTT0T0 Honderden jongelui beleefden genoegen aan de Speeldag 1969 is kaas uit het vuistje de xvan xou nog best een stukje lusten Man doodt moeder en broer Kon. Harmonie „Witte van Haemstede" heeft nogal problemen Uit glorietijd van 't Brouwse voetbalelftal ZIERIKZF.ESCIIE NIEUWSBODE Maaudag 20 januari 1909 Nr. 20i:M VOETBAL Zierikzee speelde gelijk (1—1) tegen METO Tn deze zo voor haar belangrijke wedstrijd is het Zierikzée niet gelukt op de volle winst beslag te leggen. Uiteindelijk mochten de rood-zwar ten zelfs nog niet eens ontevreden zijn dat het met een puntenverde ling genoegen heeft moeten nemen. Ook nu weer zat er geen enkele stootkracht in de aanvalslinie. Dit lag zeer zeker niet alleen aan het falen van de voorhoede. Een der be langrijkste oorzaken was o.m. de zwakke bezetting van het midden veld door de rood-zwarten. Zierik zee, dat in de le helft licht veld- overwicht had, zette na de aftrap de eerste aanvallen op. Bij de eer ste de beste aanval wisten de be zoekers, toen er nog geen 2 minu ten waren gespeeld, de leiding te nemen. Na een diepte pass van Ma- ris kwam het leder op de linker vleugel bij Timmers die de bal hoog voor doel plaatste waar J. Bogers (geheel ongedekt) klaan stond om Stoutjesdijk met een kopbal kans loos te passeren (0-1). In de volgen de minuut gaf Stoutjesdijk goed door naar Vermeulen die hard op de uitgelopen doelman Hendriks schoot. Een goed schot van Tiggel- hoven tipte Hendriks over de lat. Zierikzee bleef hierna wel een veld- meerderheid behouden zonder er in te slagen veel gevaar voor de METO veste te scheppen. Zelfs zag het er nog enige malen naar uit dat METO haar voorsprong zou weten op te voeren, maar door goed ingrijpen van de verdediging met doelman Stoutjesdijk aan het hoofd, wist men erger 'te voorkomen. In de 27e min. kreeg Tiggelhoven onverwachts een uitstekende scoringskans. Zijn te hoog gericht schot belandde tegen de lat waarna hij inschoot. Daar hij in tweede instantie hands had ge maakt werd het doelpunt terecht door de scheidsrechter geannuleerd. Nadat Vermeulen 'na een goede pass van Tiggelhoven naast had gescho ten viel in' de 35e minuut de gelij'k- MICROKORFBAL THOR I-Delta II 3-2 Deze Flakkeese derby gaf nogal wat spannende momenten te zien en het viel voor het leidende THOR lang niet mee om uiteindelijk beslag op de volle winst te leggen. Na 8 minuten gaf de snelle Wim Tiggel- man aan Delta de leiding doch drie minuten later deed Leen Verolme deze voorsprong weer teniet door onverwachts in te schieten. THOR Intercontinentale raketteni WASHINGTON, 19-1. De Sowjet- Unie kan volgens de Ver. Staten tot medio-1969 het telkort aa-n intercon tinentale raketten wegwerken. In een rapport van de Amerikaanse minister van defensie, Clark Clif ford, heet het dat Moskou het pro gram voor de bouw en. van anti-bal- Hsftische rakejtten vertraagd heeft. Ook op het gebied van de ontwikke ling van nieuwe raketstelsels is de Sowjet-Unie achterop geraakt. maker. Nadat een hoekschop in eer ste instantie door de METO-verde- diging was weggewerkt schoot Tig gelhoven op uitstekende wijze in (1-1). Vermeulen kopte hierna nog eens rakelings naast uit een hoek schop, waarna de rust aanbrak. Na de hervatting zag het er even naar uit dat Zierikzee snel een beslissing zou gaan forceren. Binnen de kortst mogelijke tijd kregen de rood-zwar- ten een viertal hoekschoppen te ne men welke, mede door de slechte bezetting voor het METO-doel, niets opleverden. Al spoedig viel het spel terug tot de grauwe middelmaat waarin beide defensies zonder al te grote inspanningen meester van hun terrein wisten te blijven. kwam nu weer wat in de meerder heid en het was Wim Markwat, die de Dirkslanders op 2-1 bracht. Vijf minuten voor het einde kwam de spanning er weer goed in toen Koos van der Vliet bij de paal opdook en Delta II op 2-2 bracht. Door toedoen van mevrouw Katy Jongejan-de Jonge kon THOR uiteindelijk nog beslag op de volle winst leggen. Een gelijk spel had overigens de uitslag beter weer gegeven. All-Ready II-WIK II 0-1 Evenals in de eerste wedstrijd op 19 november j.l. bleef WIK II in het treffen tegen All-Ready II nu weer met gering verschil de baas over de Zierikzeeënaren. Af en toe kwam men tot aardig spel doch het geheel bleef uiteindelijk wel wat onder de maat en spannende momenten kwa men maar zelden voor. Het aanvals- vak van de rood-zwarten was vrij machteloos doch de verdediging was maar moeilijk te passeren. Ook WIK II speelde af en toe maar eens voor wat het waard is en zodoende bleef het bij één doelpunt. Na 10 minuten spelen liet Bram Bevelander dit doelpunt aantekenen en hierbij bleef het, zodat WIK II uiteindelijk toch nog met twee winstpunten naar Kerkwerve kon terugkeren. WIK II-NOAD I 2-3 Het is het sterke WIK II niet ge lukt om de moeilijke wedstrijd tegen NOAD I tot een goed einde te bren gen want de blauw-witten uit Drei- schor bleven met slechts één doel punt verschil in de meerderheid. Reeds snel na het begin zorgde Bram Bevelander voor een 1-0 voorsprong, doch na 6 minuten spelen was het mevrouw L. v. d. Velde-Hendrikse, die de blauw-witten op gelijke voet bracht met de leiders (1-1). NOAD bleef zeer gevaarlijk en vooral het schieten was bij de blauw-witten zeer gevaarlijk. Toch viel tegen de verwachting in weer een doelpunt aan de andere kant. Cor Quartel had zich goed vrij gespeeld en zijn schot was raak (2-1). Voordat de eerste helft echter afgesloten werd zag Kees Kommer kans om met een ver schot de partijen weer op gelijke voet te brengen (2-2). In de tweede helft kwam het meeste gevaar van NOAD-zijde en vooral mevrouw C. Hoogerhuis-v. d. Linde en Kees Steendijk schoten er lustig op los. Na 5 minuten spelen gelukte het d? hardwerkende en zeer fair spelende Kees Steendijk om zijn club de over winning te bezorgen door fraai in te schieten. In deze stand kwam geen verandering meer. DFS III-SKNWK II 10-1 De oranje hemden waren in deze wedstrijd over de gehele linie de te genpartij verre de baas. Lenie Fok ker. mevr. v. Nieuwenhuize-Krijger en mevr. Hanse-Flohil (2 maal) ga ven DFS in de le helft een 4-0 voor sprong. Na de hervatting ging DFS rustig door met het produceren van doelpunten. Door mevr. v. Nieuwen huize-Krijger (2 maal), Cor Kooman (2 maal), mevr. Hanse-Flohil en Maarten Hanse weiden de dubbele cijfers bereikt (10-0). Tenslotte slaag de Peter de Vlieger er nog in de eer voor de Nieuwerkerkers te redden. DFS U-Brouwershaven 2-2 Beide teams -gaven elkaar prakt ie? niets toe in deze spannende wedstrijd Bij de Brouwenaren moest de altijd produktieve Cees Slager zich al spoe dig wegens een blessure laten ver vangen. Na een goede aktie slaagde invaller De Korver er in Brouwers haven de leiding te geven (0-1) maar even later was het Peter Tangeman die de balans weer in evenwicht bracht (1-1). Na de vakverwisseling slaagde Jan v. d. Klooster erin de oranjehemden de leiding te geven (2-1) met welke stand ook de rust aanbrak. Nadat Kees Duinhouwer ih de 2e helft erin was geslaagd de ge-, lijkmaker in de korf te deponeren (2-2) bleven in de resterende tijd bei de defensies meester van hun tor- rein. Brouwershaven II-SKNWK II 9-3 De strijd was nog maar nauwelijks begonnen toen Kees Struik de Nieu werkerkers al de leiding wist te ge ven (0-1). De Brouwenaren lieten het hierbij evenwel niet zitten en nadat Heieen Slager voor 1-1 had gezorgd was het Bodbijl die m&t twee tref fers voor een 3-1 ruststand zorgde. Na de hervatting liep Brouwershaven door Huib v. d. Weele, Harry West- dorp en Jan Quist (2 maal) snel uit tot 7-1. Jan v. d. Zande wist toen voor SKNWK tegen te scoren (7-2), waarna het door mevr. v. Steijn en Tonny van Beveren 9-2 werd. Ten slotte wist Peter de Vlieger in de laatste minuut de eindstand nog op 9-3 le brengen. Ajax-Sparta X D.O.S.-N.A.C. X Volend.-Go Ahead X Holl. Sport-G.V.A.V. X Telstar-A.D.O. X Feijenoord-P.S.V. X MV.V.-D.W.S. X Cambuur-Den Bosch X Veendam-S.V.V. X Willem II-R.C.H. X Blauw Wit-D.F.C. X Roda JC-Excelsior X V.V.V.-Limburgia X Slrop voor pomphouders in oostelijk Nederland UTRECHT, 18-1. De Bond van Automobiel-, Garage- en Aanver wante Bedrijven (BOVAG) in Den Haag wordt de laatste weken over stroomd met telefoontjes van ver ontruste pomphouders uit oost-Ne derland, die als gevolg van de in voering van de BTW, hun benzine- omzetten steeds meer zien dalen. Sommigen hebben nu al omzetver- minderingen tot 60 procent, terwijl hier en daar nog «grotere verliezen worden geleden. De prijzen van merkbenzine in Duitsland liggen 6 tot 8 cent per li ter lager dan die van merkbenzine terwijl de prijzen van de merkloze witte benzine zelfs 10 tot 12 cent 'la ger zijn. W'ILP, 20-1. De 33-jarige H. J. heeft vanmorgen in de woning van zijn ouders in Wilp (gem. Voorst) zijn moeder om het leven gebracht en zijn vader en broer ernstig ver wond. Na zijn daad stak hij het ihuis in 'brand. Vervolgens drong hij bij de buren het huis binnen en bracht daar ern stige verwondingen toe aan man, vrouw en hun twee kinderen. De broer van J. overleed in de loop van de ochtend in een ziekenhuis in Zwolle. J. kon bij «kennissen in de buurt worden aangehouden. Deze interessante, collage, gemaakt door een deelneemster, was te zien in de Graanbeurs. (Foto: Zienikzeesche Nieuwsbode). Plaat uit 1930 IIIIIIIIMIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllMIIIIIIIII I STEUNT I de aktie i «Overdekt zwembad' E Stort uw bjjdrage op giro E 137677 t.n.v. Zierikzeesche E E Nieuwsbode met vermelding E van het motto! Ook kasstor- E E tingen zijn welkom! de voorzitter iets spectaculairs belo ven. De mogelijkheid tot het houden van een bazar zal nader worden be zien. De uniformen zijn totaal ver sleten en gaan f 12.000 kosten. Met de heer L. Horseling uit Mid- delhamis zijn onderhandelingen aan de gang over een mogelijk dirigent schap. Na twee repetities geleid te hebben noemde de heer Horseling de harmonie een moeilijke vereniging, die aan een minderwaardigheids complex lijdt. ,Het is bovendien geen harmonie en geen fanfare en er wordt maar wat getoeterd. Met veel moeite en dagelijks een half uur oefenen valt er misschien nog wat van te maken. Ik kom naar Haam stede, doch niet als dirigent; uitein delijk moeten jullie de muziek „ma ken" en nieti k". Dit was de krasse mening van de heer Horseling. Contributieverhoging Bij de rondvraag kwam de contri butieverhoging ter sprake. De verga dering ging akkoord met f 2,per maand tegen nu 25 cent per week. Wel zal een minimum-honorarium voor een buitenoptreden van f 100, naar een redelijker bedrag gebracht worden. De heer B. J. Kloosterman stelde f 250,beschikbaar voor een nieuwe overslagtrommel. Een kerkconcert zal overwogen worden. Opnieuw werden de uniformen besproken. De voorzitter zei dat maatwerk onbe taalbaar is geworden. Toch zal er deze zomer een flinke financiële duw aan gegeven moeten worden. De bedoeling van hel jeugdkorps is om na een paar jaar in onderling verband te hebben gerepeteerd, de jongelui groepsgewijs over te heve len naar de grote harmonie. Het bestuurslid, de heer J. Janse, dankte namens allen de heer H. P. Verton voor zijn tot in de puntjes uitgevoerd voorzitterswerk. De heer J. D. van Nieuwenhuijze dankte voor de uitnodiging en bood een mars aan. De vrouwen van de muzikanten zullen moeten gaan breien, want een witte das staat de muzikanten bij zonder goed, vooral op 15 februari bij het Strafeest. In de kleine uurtjes werd een nach telijke maaltijd eer aan gedaan. Hier sprak de beschermheer, de heer H. P. Everwijn, woorden van opwekking en volharding tot de leden en feli citeerde hen met de nieuwe leiding. Namens de donateurs dankte de heer S. Roos. Tot. slot dankte ook de Voor zitter een ieder voor de vlotte afwer king en speciaal de familie Bom voor de smaakvolle maaltijd. Advertentie Later is de Schouwse voetbalbond opgericht. Deze is, doordat de ver enigingen op de dorpen het niet kon den bolwerken wegens gebrek aan spelers en financiën opgegeven. Scheidsrechters in die tijd waren o.a. de heren J. Bravenboer, P. Cas- hoek, P. Landman en G. Duson. Op de foto zien we achterste rij van links naar rechts Izaak Berre- voets, Kees van Beveren, Joh. van Dongen, Kees Jonker, Marcus v. d. Klooster, Jaap Kloet, Marinus Jon ker, C. de Moor, Adriaan Duinhou- wer, de bekende keeper Jaap Olree en Wilm v. d. Bos. IIIIIJJIJIIIJJIIIJJIIIJIIJJJIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII Jeugdkorps t.z.t. groepsgewijs naar „grote" harmonie HAAMSTEDE, 17-1. In hotel Bom was vrijdagavond de Kon. Harmonie „Witte van Haemstede" bijeen voor de jaarvergadering. De voorzitter, de heer H. P. Verton, betrok in zijn wel komstwoord het erelid de heer J. D. van Nieuwenhuize, de leider van de drumband de heer M. Post, de bode de heer W. v. d. Berge, de donateurs de heren Joh. Renters en S. Roos en de steunpilaren van „de muziek", de heren Rademaker Sr. en Jr. en Ad Slager. De beschermheer, burgemees ter H. P. Everwijn, kwam wat later ter vergadering en het erelid J. Lind- liout was wegens ziekte verhinderd. De voorzitter, de heer Verton, fe liciteerde de vereniging met het 85- jarig bestaan. Hij noemde 1968 een bijzonder goed jaar. Er waren zomer- activiteiten in allerlei vorm. Van de zijde van V.V.V. werden er geen con tacten gelegd. De klacht dat „de mu ziek zo weinig doet" noemde de heer Verton ongegrond, omdat bij een openluchtconcert de burgerij geen belangstelling toont. De jeugdoplei ding draait met 23 leerlingen, ver deeld in twee groepen. In het afge lopen jaar gaf de funktie van diri gent veel moeilijkheden. De uitgaven voor 1969 zullen bijzonder hoog zijn. Het is daarom wenselijk dat ieder lid aan de oud-papieraktie meewerkt. „Wanneer dan verder nog de repe tities goed worden bezocht, zullen we zeker een goed muzikaal jaar te gemoet gaan", aldus de voorzitter. De muziekschool Het jaarverslag van de secretaris, de heer J. A. de Blonde, vermeldde een fundamentele bespreking met de muziekschool over de oprichting van het jeugdkorps en op 14 mei de her oprichting van de boerenkapel. Er werd zeven maal oud papier opge haald, waarvan de oprbengst f 1700 bedroeg. De penningmeester, de heer J. Vredenbregt, bracht het financiële verslag uit. Van het batig saldo ad f 4652,62 zal eind januari echter niets meer over zijn i.v.m. betalingen jeugdkorps. In het bestuur werden de heren J. Janse en J. Zijta her kozen. De voorzitter ging uitgebreid in op de gang van zaken met de muziek school. De school tobt met docenten wisseling in Haamstede. Bovendien ontstond er meningsverschil over het wel of niet uitreiken van instrumen ten. De docent, de heer Van Soest, inmiddels tot dirigent benoemd, be dankte nu voor de eer. De koper afdeling loopt, wat minder goed dan dc klarinetten, doch overigens gaat alles naar wens. De vergadering ging akkoord met deelname aan een muziekconcours op 7 juni in Oostkapelle of op 27 sep tember in Vecre. Op 30 augustus zal de drumband een concours in Vecre gaan bekijken. Voor de zomeractiviteiten 1969 kon Zwaartepunt van aktiviteiten la» in de Graanbeurs ZIERIKZEE, 18-1. Zierikzee be leefde een speeldag, zich „afspelend" in verschillende gebouwen, met het zwaartepunt van de aktiviteiten in de Graanbeurs, die een dag lang gonsde van bedrijvigheid, en een avond, waarin kleur en beweging extra symboliek mochten worden ge noemd voor hetgeen de werkgroepen overdag inventief en intensief bezig hield. Speeldag 1969 stond onder auspi ciën van de Stichting Culturele Raad die een comité Speel ja ar 1969 instel de, waarvoor ter plaatse mensen werden aangetrokken, die organiek met de voorbereidingen van het pro gramma werden belast. Een goede voorbereiding, zoals bleek, want zeker tweehonderd jon geren van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee troffen elkaar op deze dag en waaierden groeps gewijs uit o.m. naar het gebouw van de R.S.G. „Professor Zeeman", de lagere technische school en de mu ziekschool, terwijl de verfmensen, plakkers en kostuummakers in de Graanbeurs hun operatieterrein had den. riaal, dat gehanteerd wordt bij heb algemeen vormend muziekonderwijs. Theater Terzijde In de middag gaf het theater „Ter zijde" te Amsterdam een voorstel ling van een gepersifleerd stuk van Georg Büchner, spelend in het toen malige koninkrijk Hessen. Büchner schreef destijds een vrij bijtend stuk over het gekunstelde le ven aan het hof en het leefpatroon in hofkringen, later gepousseerd als een onschuldig blijspelletje, maar nu gaf het kennelijk stqf voor een satirieke „Neu-ausgabe", waarbij men maar snel alle vormen en normen van het traditionele toneel moet vergeten. Afgezien van de bedoelingen van Terzijde, is er wel aanleiding een streep te geven door grof taalgebruik en een wat geforceerd realisme, dat niet helemael duidelijk past in een edukatief programma als het onder havige. Dat geldt trouwens voor veel modern toneel. Wie er anders over denkt, moet het maar met zichzelf uitvechten. Indringend was de vertolking van „De klucht van de knuppel", een ge persifleerde Don Christobal; een le vend poppenspel dat wel aantoonde dat de Terzijde-spelers en speelsters zich sterk inleven en heilig in hun zaak geloven. Super Sister Show Een daverend besluit van deze dag van „creatief bezig zijn" en zich uit leven was 's avonds de Super Sister Show. Het betref hier een „total" show. waarvan muziek, beweging, licht, kleur en dans de onderdelen waren. Vanuit verschillende punten werden kleur en licht de zaal inge stuurd. in beweging gebracht door middel van o.a. vloeistofdia's. Op het toneel bracht een band progressieve „underground" muziek, terwijl de dansgroep het geheel nog beweeglij ker maakte. Het vertoonde activeer de de jongelui tot beweging van li chaam en geest. Voor deze show had den vele anderen zich bij de 160 jon gelui, die de hele dag hadden bijge woond, gevoegd. Moe maar voildaan keerden zij aan het slot van de ge slaagde Speeldag '69 huiswaarts. Vermelden wij nog dat van Zie- ril^zeese zijde de heren Haitsma en Ter Horst van Delden, zi'ch veel moeite hebben gegeven voor de orga nisatie van deze dag. Geluid en licht In de lagere technische school ex perimenteerde men met «geluid en licht, hetgeen ook gebeurde in het schoolgebouw aan de Manhuisstraat. Beide groepen troffen elkaar later en in de vooravond werd in de Graan beurs o.m. het resultaat van vloei stofdia's getoond, die een grillig pa troon van merkwaardige wisselende struikturen vertonen, onder invloed van de hitte van de projektielamp. Inmiddels waren de wanden ge sierd met de resultaten van de ver verij. waaronder bijzonder grappig materiaal stak. Tevoren hadden andere groepen zich bezig gehouden met woorden en beweging; de muziek werd door een negental meisjes beoefend in de mu ziekschool: Een dankbaar gebruik werd gemaakt van het studiemate- BROUWERSHAVEN, 17-1. Uit de glorietijd van het Brouwse voetbal elftal in de dertiger jaren kwamen we in het bezit van een unieke foto van het elftal dat vóór de wedstrijd tegen G.V.V. te Zierikzee op de „plaat" ging. In 1930 werd het gehele jaar serie bekerwedstrijden gehouden waarin uitkwamen Zierikzee, Sinoto uit Zierikzee, G.V.V. I uit Zierikzee, S. D.O. I uit Noordgouwe, Zonnemaire I, P.Z.V.C. I uit Brouwershaven, Dosko I, Noordwelile, Renesse I en Voorwaarts I Burgh.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 3