AGENDA Dijkgraaf keek terug op belangrijke werken van tien jaar STREEKNIEUWS „Delta-Sport"-training in de Domein-duinen Frankrijk wil bijeenkomst „Grote vier" z.v.u. STREEKNIEUWS INGEZONDEN STUKKEN Jeugdsoos te Renesse officieel geopend Waterschap Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE, 17-1. „BU het be gin van het nieuwe jaar, bestond het Waterschap Schouwen-Duiveland 10 jaar en bü het passeren van deze mijlpaal, heeft het dagelijks bestuur eens teruggeblikt, met name op de belangrijke werken, die in deze pe riode tct stand kwamen". Aldus de voorzitter van het waterschap, dijk graaf A. M. Geluk bij het begin van de vrijdagmiddag gehouden algeme ne vergadering; ook al een jubileum- vergadering, want het was de 25ste. Samenvattend concludeerde de voor zitter dat belangrijk werk voor het waterschap tot stand is gekomen. De zwakke plekken in de zeewe ringen werden verstevigd, de bun kers werden opgeruimd, evenals de spuisluizen, die ook als zwakke plekken konden worden aangemerkt. Bestortingen vonden plaats; ook aan de waterbeheersing werd alle aan dacht besteed, evenals aan de ver breding der wegen. Het afgelopen jaar is voor het wa terschap niet ongunstig geweest. De balans kan nog niet worden opge maakt, omdat er nog vele bedragen moeten binnenkomen (vergoeding kwartaire en tertiaire wegen uit het Wegenfonds), terwijl anderszijds nog belangrijke betalingen moeten plaats vinden, voor de weringen, elektri sche stroom, wegen e.d. Op 1 april kan het boekjaar worden afgesloten. Belangrijk pluspunt voor 1968 was het achterwege blijven van sterke storm, zodat de schade beperkt bleef. Een redelijk batig slot valt te ver wachten, hetgeen aan de orde komt op de junivergadering. Waterbeheersing De toegepaste waterbeheersing heeft goed voldaan. Veel werk is verzet aan de beveiliging van de be- tuiningen. In een op 2 januari ge houden vergadering van het dage lijks bestuur werden de nieuw be noemde gezworenen beëdigd. De lei dingen in het waterschap verkeren in een uitstekende staat van onder houd. In het algemeen is het D B. voornemens scherper te gaan toezien op het schoonhouden der sloten. Eventueel zullen boetes worden opgelegd bjj verzuim. De neiging be staat „wat af te zakken" op het punt van schoonhouden, zo meende de voorzitter, die een bedelving voor 1970 en 1971 in het vooruitzicht stel de. Ook het onderhoud van sommige bermen laat te wensen over. Vele bermen hebben geleden door de nat te herfst en verwacht, wordt dat de ingelanden deze bermen weer zul len opknappen. Ook op de bermen zal het D.B. scherper gaan toezien. Bij verzuim zullen ze op kosten van de nalatige worden opgeknapt. Een grote meerderheid van ingelanden intussen doet het wel goed; het gaat om degenen, die in gebreke blijven. Handhaving De dijkgraaf deelde daarop mede dat het D.B. sterk geporteerd is voor handhaving van de zeewering aan de noordkant, na sluiting van het Brouwershavense Gat. Deze wering dient in stand te wor den gehouden om calamiteiten als in 1953 te voorkomen. De dyk wordt dan tweede wering. Het instandhou den impliceert, dat er niet mag wor den gebouwd, niet gegraven, niet verzwakt en niet verlaagd Na de toespraak van de voorzit ter vond de beëdiging plaats van de nieuwbenoemde hoofdingelanden, t. w. de heren D. W. Kastelein, J. Ba- rendregt en I. C. Padmos. Beëdigd werden verder de herbenoemde hoofdingelanden, de heren A. v. d. Stolpe, mr. A. Gast, M. J. Steur, St. v. d. Wekken, L. J. van Gastel, C. Legemaate, J. J. v. d. Ende, C. A. Struijk, C. Koopman, J. P. W. C. Stols, H. J. v. d. Zande, P. J. Hanse, L. A. Jonker-v. d. Zande en M. K. Krepel. Zij allen legden in handen van de voorzitter de vereiste eden af; de heer C. Koopman legde de ge lofte af. De benoeming werd niet aangeno men door de heren L. J. Dalebout en de heer P. M. Vis. Laatstgenoemde werd tot gezworene van het water schap benoemd. Tot gezworenen werden verder benoemd, de heren M. O. Hanse, J. J. v. d. Wekken, J. M. Goemans en J. v. d. Stolpe. In district 6 zijn thans twee vakatures, die moeten worden vervuld. Verschillende werken De dijkgraaf deed hierna medede lingen van de verschillende bestek ken. Ter goedkeuring aan G.S. werd gezonden, het bestek- herstellen en verbeteren van de Zwaardweg en de Elkerzeeseweg. De Elkerzeeseweg is voor een klein gedeelte in beheer en onderhoud bij de gemeente Midden- schouwen, hetgeen tevens in het be stek is opgenomen. De voorzitter deelde mede dat het bestek al een jaar lang weg is, maar nog niets is intussen vernomen. Voor de tertiaire wegen blijkt in het algemeen de pro cedure langzaam te verlopen. Aan N.V. Aannemingsbedrijf Schouwen-Duiveland te Zierikzee werd voer f 84000 gegund het ma ken van een duinverzwaring in de Zoete Haard aan het Noorderstrand voor f 84000. De uitvoering van het werk vordert goed. In de kosten van dit werk is een „voorschotsubsidie" toegezegd van 75 °/o. Het bestek van het verbeteren van de Zuiddijkweg, de weg door het Dijk water en de Lageweg, werd ter goedkeuring aan G.S. van Zeeland ingezonden. Na goedkeuring werd het verbete ren en verbreden van een gedeelte van de Dillingsweg onderhands op gedragen aan de fa. A. W. Wandel te Nieuwerkerk voor f 52.864. De heer v. d. Stolpe kreeg de informatie dat de aannemingssom bij onderhandse aanbesteding nauwelijks de raming overtreft. In voorbereiding is het verbreden en verbeteren van de weg van de Buitenlandse Pers. G.S. zal worden verzocht een bijdrage te verlenen in het kader van de Verdelingsveror dening Uitkering Wegen Zeeland. Het aanbrengen van taludverdedi gingen in de hoofdleidingen van het waterschap (districten I, 2, 4, 5, 6, 7 en 8) werd opgedragen aan de Kon. Ned. Heide Mii te Goes voor f 64.600 De eerste oplevering vond reeds plaats in december. Het betreft hier de uitstekende punt in het Schelphoekgat, het be houd waarvan toch wel bijzonder belangrijk is. In to.taal is hier rond f 20.000 ver werkt; het is een fraktie van hetgeen moet betaald als het herstel zou worden uitgesteld. Bij niet herstel immers komt de zee pal op de asfaltglooiing te staan en zo is met de prctektie goed werk geleverd. Het verbeteren van de Gouweveerseweg en een gedeelte van de Nieuwe Noorddijkseweg werd onderhands aanbesteed aan het Aan nemingsbedrijf „Schouwen-Duive land" N.V. voor f 116.000. De uit voering hiervan vordert goed. Het piererispitten In diverse plaatselijke en streek bladen werd vorige week een arti kel gewijd aan het pierenspitten. Daarin werd ten onrechte vermeld dat het spitten aan de vakken van de Grevelinger. niet gratis mocht ge schieden. Zowel deze pierenrijke stroken aan de verbinding met Flakkee als de bekende pierenge- deelten langs de Oosterschelde en de Hammen (het ondergelopen gedeel te van het Schelphoekgat), zijn 'gra tis te bewerken. Wel moet een ver gunning aangevraagd worden bij de ir. directeur van Rijkswaterstaat te Den Haag; adres: Van Hogenbouck- laan 60. Deze is kosteloos. ZIERIKZEE Grote avond R.S.G. „Professor Zeeman" Op 28 februari a.s. wordt in de Concertzaal de „grote avond" gehou den van de R.S.G. „Professor Zee man", georganiseerd door de leerlün- lenvereniging „Kontakt". BURGH Eénrichting verkeer De automobilisten die in verband met de aanleg van de recreatie- transportriolering naar Westen- schouwen rijden krijgen nog al wat borden te verwerken. Door de af sluiting der Hogeweg wordt het ver keer omgeleid door Daleboutswegje, (tegenover camping „Rozenhof"), Dingenusweg, Lageweg en Steen weg. Omdat deze asfaltwegen vrij smal zijn en het bekende opstaande randje bezitten, hetgeen reeds tot ongelukken leidde, en doordat bo vendien de bermen kapot gereden werden, is deze route tot één-rich- tingverkeer verklaard. Het van Wes- tenschouwen terugkomende verkeer moet nu de Westerseweg en de West- boutseweg volgen om Bunghsluis, Burgh en Haamstede te vinden. Ge zien de veiligheid van het verkeer een bijzonder nuttige maatregel. Delta Sport, de bekende atletiek vereniging uit Zierikzee, werkt ook in het winterseizoen hard door. Elke zondagmorgen, weer of geen weer, trekt een groep dames en heren naar Westenschouwen, waar in de be schutting van de dennen naar har telust wordt getraind om voor het komende seizoen in een zo best mo gelijk e conditie te zijn. Inmiddels heeft Delta Sport een nieuwtje uitgedokterd. Voor de al wat oudere dames en heren, die hun omvang zienderogen zien vermeer deren ondanks zorgvuldige diëten, heeft deze vereniging een zondag- morgenwandeling georganiseerd. We hebben zondag met belangstelling het vertrek van deze „fitheids wan deling voor dikbuikigen" gadegesla gen, doch onze teleurstelling was groot. Van de 14 aanwezigen was er niemand die het corpulente stadium al bereikt had zodat we het idee kregen dat deze deelnemers reeds in de voorbaat hun wandeling maken. Delta Sport heeft wel zijn doel be reikt want dit wandelen in de den nen, duin op en af blijft een gezonde bezigheid. Het schijnt, zo zei de dienstdoende trainer-algemeen, de heer Harry Dorst, ons dat er nog een zekere schuwheid bestaat om naar de Domeinen te komen. Doch na een eerste kennismaking in dit buitengewoon mooie gebied zal een ieder graag de volgende zondagmor gen om half elf aanwezig zijn. Uitvoering „Nu Met Hope" De zangvereniging „Nu met. Hope" gevestigd te Burgh, is gereed geko men met zowel de zang- als toneel repetities en houdt vrijdagavond de jaarlijkse uitvoering in hotel „Het wapen van Burgh". Op het program ma staan de traditioneel geworden punten vermeld, nl. een aantal zang nummers die onder de leiding van de dirigent, de heer M. Hogenstein worden uitgevoerd, en na de pauze het gebruikelijke toneelstuk. Dit jaar een vrolijk spel in drie «bedrijven getiteld „Het spook van de Vrij- burcht". Eigen krachten verzorgen dit leuke stuk waar weer veel om gelachen zal worden. Natuurlijk is er een grote verloting en na afloop bal. HAAMSTEDE Vijf en twintig jaar bij P.T.T. Op donderdag 2 februari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer J. Stoel te Haamstede in dienst trad bij de P.T.T. De heer Stoel is nu besteller I. Vergadering N.F.O. In hotel Bom houdt de afd. Schou wen van de N.F.O. dinsdagavond de jaarvergadering. Naast een huishou delijk gedeelte, met o.a. bestuurs verkiezing, zal door de heer L. Osin- ga gesproken worden over het on derwerp: „Wat doet d'e N.F.O. voor de .leden?" De heer Osinga is ver der bijzonder ingewijd in de ont- eigeningsproblemen RENESSE Het winkelcentrum Het nieuwe winkelcentrum zal spoedig vorm krijgen. Vorige week werd het eerste object aanbesteed. Het is de bar van de heer J. Ver boom. De firma Braber-Dorreman- Lemson zorgt voor de uitvoering van het werk. Goede start kinderkoor Donderdagavond konden de initia tiefnemers van het kinderkoor te vreden zijn. Niet minder dan 45 kin deren gaven zich voor het koor op. In het Dorpshuis werden ze verwel komd door de heer van Tiggelhove, waarna de dirigent, de heer Groen- leer, direkt met de eerste repetitie 'begon. SCHARENDIJKE Uitvoering muziekvereniging Op vrijdag 24 januari a.s. wordt in het Hervormd Verenigingsgebouw een uitvoering gegeven door de mu ziekvereniging „Muziek Veredelt", onder leiding van de dirigent de heer J. Harthoorn. BROUWERSHAVEN (Foto: Zicrikzecsche Nieuwsbode). Benoeming Met ingang van 20 januari 1969 is benoemd tot ambtenaar -ter secreta rie van de gemeente Brouwersha ven de 'heer A. W. Cevaal, afkomstig uit Veere. Examens machineschrijven Voor het te Bergen op Zoom ge houden examen machineschrijven slaagden te Brouwershaven: Ma ja de Nooijer, Gerda v. d .Schelde, Jopie Grootjans, Corrie v. d. Schelde, Nel lie Schilperoort. Zij ontvingen hun opleiding van de heer K. Koetsdijk. DREISCHOR „De Drie Schapen" nu te koop De uit het jaar 1880 daterende dorpsherberg genaamd' „Dc Drie Schapen" staat nu al weer maanden leeg, omdat de vorige kastelein, de heer A. J. van Mierlo er verder geen brood meer in zag zitten. Ofschoon de eigenaar nog pogingen in het werk gesteld heeft om een nieuwe exploitant voor „De Drie Schapen" aan te trekken, is dat uiteindelijk niet gelukt. Daar later het vroegere Dorpshuis aan de Ring weer als ca fé-restaurant werd opengesteld werd het extra moeilijk om in een klein doip als Dreischor nog iemand be reid te vinden dc exploitatie van deze oude dorpsherberg voort te zetten. De eigenaar - J. van den Heuvel te Rotterdam - ziet nu in het verwaarloosde gebouw niet veel toe komst meer, vandaar dat hij het wil verkopen. Voorlopig moet worden afgewacht welke bestemming het gebouw na een eventuele verkoop zal krijgen. Zeeuwse verhalen op Nutsavond Vrijdagavond 17 anuari jl. heeft de plaatselijke Culturele Vereniging „Tot Hut en Genoegen" te Dreischor haar tweede avond georganiseei d. Hiervoor was uitgenodigd de ama teur-voordrachtkunstenaar Cu Bur ger uit Wilhelminadorp, die bij de opening van de avond welkom werd geheten door de vice-voorzitter, de heer C. van der Linde. Deze dankte de heer Burger voor het feit, dat hij voc-r de tweede maal bereid bleek enige van zijn - zelf gemaakte - ver halen over Zuid-Bevc-land te berde te brengen. De heer Burger begon zijn „schrij verscarrière" rond 1935 met het op tekenen van de typisch Zeeuwse dorpse gebeurtenissen, die hij latei- op eigen wijze verwerkte tot korte verhalen in de streektaal. Het ge bruik van het eigen dialect op avon den als deze, bevordert zeker de be langstelling van de plattelanders, cmdat juist deze zich er het best bij thuisvoeler.. De eigen streektaal spreekt deze mensen aan, zodat zij dan één harmonisch geheel gaan vormen en aandachtig toeluisteren. De verhalen waren, misschien on bewust, erg doordrongen van deze „afzondering", voox-al waar het de intrede van de mechanisatie, de te levisie, e.d. betrof. Met het uitnodigen van de heer Burger heeft het bestuur van „Nut en Genoegen" haar steentje bijge dragen, om het verloren gaan van het Zeeuws als streektaal tegen te gaan, vooral daar het peil van de verhalen - en gedichten - zodanig was, dat er reeds van de zijde van een uitgeverij belangstelling voor bestaat, welke uitgeverij voornemens is, volgend jaar een bundel van deze vei haler, en gedichten te drukken. Jammer was echter, dat de declama tie iets te lang duurde, waardoor de aandacht tijdens de laatste twee schetsen enigszins verslapte, hoewel dit weer goed gemaakt werd door de avord - geheel in stijl - te beëin digen met een mosselmaaltijd, welke in een prettige sfeer genuttigd werd. Op het kruispunt Welleweg-D. Ockerststraat te Dreischor had een aanrijding plaats. Het betrof een personenauto, besuurd door M. G. uit Halsteren, die geen voorrang verleende aan een andere wagen, bestuurd door C. N. uit Nieuwer- kei k. Beide voertuigen werden licht beschadigd, terwijl niemand licha melijk letsel opliep. De verzekering dekt de schade. De ledenvergadering van de hen- gelsportvereniging „Dreischor" werd gehouden in het café-dorpshuis- „De Drie Schorren" te Dreischor. Voor deze vereniging, die thans aangeslo ten is bij de Federatie Delta Vissers - wat o.a. inhoudt dat de leden aan de zeedijken mogen visseen - is een geheel nieuw bestuur gekozen, ter wijl er tevens een wedstrijdcom missie is benoemd. De vereniging telt nu 70 leden (waarvan 11 jeugd leden). Hiervoor is de contributie over 1969 vastgesteld, terwijl o.a. de aanmelding van nieuwe leden en de uitgifte van. vergunningen werden besproken. Het ligt in1 de bedoeling in 1969 enkele viswedstrijden te or ganiseren. De eerste - alleen voor leden - zal in mei worden gehouden langs de Noorddijk aan de Grevelin- gen, tussen de zg. „Steiger" en Sir- Jansland. Als prijs wordt waar schijnlijk een wisselbeker beschik baar gesteld. De vergadering werd door de voorzitter gesloten met het toewensen van een goed hengelsei- zoen. NIEUWERKERK Oudejaarskollekte Herv. Kerk De cudejaarscollekte, gehóuden in de Ned. Hervormde kerk te Nieuwer kerk, bracht een bedrag op van f 301,85. BRUINISSE De gemeentehaven in 1968 In de gemeentehaven te Bruinisse kwamen in 1968 binnen 304 binnen schepen, er vertrokken 302 schepen, terwijl ook 6 grote kustvaartuigen binnenkwamen en vertrokken. Aan gevoerd werden 1.456.0000 kg. zand en 1.119.000 kg. grind, 200.000 kg. klei, 240.000 kg. cement, 1.147.000 kg. kunstmest en 1.110.000 kg. organo meststoffen. Aangevoerd werd ook 1.985.000 liter olie. Afgevoerd werdensuikerbieten 42.371.240 kg.; aardappelen 4.390.000 kg. en granen 251.073 kg. Er werden zes draglines verscheept. Er voeren uit 1305 schepen met een lengte van 20 tot 27 meter ter sportvisserij en 250 schepen met een lengte van zeven tot tien meter ter sportvisserij (20.000 sportvissers). Hierin zijn niet begrepen de sport vissers die inscheepten in de werk- haven. Er kwamen en vertrokken plm. 900 pleziervaartuigen. PARIJS, 18-1. Frankrijk heeft 'n büeenkomst van de vertegenwoor digers van de „grote vier" bü de Vei ligheidsraad voorgesteld ter bespre king van de crisis in het Midden- Gesten. In overleg met secretaris-ge neraal Oe Thant zouden zü moeten nagaan op welke wyze hun regerin gen kunnen büdragen tot de vesti ging van een rechtvaardige en duur zame vrede in het gebied. Dit heeft het Franse ministerie van buiten landse zaken vrijdagavond bekend gemaakt. Stak Turk landgenoot neer TILBURG, 19-1. In verband met de moord op de 28-jarige Turkse gastarbeiders O. heeft de politie in de loop van de zondag de 46-jarige Turk A. B. aangehouden en ingeslo ten. Eerder was reeds verdenking tegen de man gerezen omdat hij onmiddel lijk na het ontdekken van de moord spoorloos was. De tegenstrijdige ver klaringen van de man na zijn aan houding en de afwijkende verklarin gen ten opzichte van die van een aantal andere Turken die kort voor de dood van het slachtoffer nog in diens gezelschap waren geweest, ver sterkten de politie in de -mening dat B. degene was die de noodlottige steek, vermoedelijk met een stiletto, meet hebben to age bracht. De aange houdene woonde niet m het pension waar het lijk werd aangetroffen. „2, 4, 6, 8 wie wordt er om zeep gebracht?" Het Zuidelijk Toneel Globe gaf vrijdag, onder auspiciën van de Z. V.U. in de Zieri'kzeese Concertzaal een voorstelling vn „2, 4, 6, 8, wie wordt er om zeep gebracht?" („Little murders"), een toneelspel van de Amerikaanse cartoonist Jules Feiffer waarin op een vooral satirische wij ze wordt afgerekend met wat wel wordt genoemd de „Americain Dream". „Als je met geld geen geluk kan kopen, waarmee dan wel? We ver vallen in apathie en luxe, in ge welddadige auto's en westerns en op onze straten worden we geweldda dige voyeurs. We breken onszelf af omdat daar buiten niets is wat we met een veilig gevoel kunnen afbre ken". Aldus een fragment uit, een lezing van Feiffer, die in „Little Murders" cp een macabere manier humor bedrijft met de chaos en de allesbeheersende angst in New York City. Nergens ter wereld zijn de mensen zo bang voor inbrekers, ro vers, moordenaars en verkrachters als in New York, waar elke dag een nieuwe halsmisdaad plaats vindt en waar alle deuren voorzien zijn van veiligheidssloten, kettingen en kijk gaten, zodat de bewoners de bezoe kers kunnen aanstaren zonder zelf gezien te worden. De alleen nog maar van „stront" foto's makende fotograaf Alfred staat te midden van Feiffer's grotes ke figuren als een lamgeslagen uit gevochten apatist. Hij komt pas weer tot „leven" als zijn jonge vrouw Patsy door „een schot van, de straat" is vermoord. Het verbrijzelde raam gaapt als een triest symbool in de Amerikaanse flat-bunker. Na de moord verschijnt er een totaal ver anderde creatieve Alfred. André van den Heuvel gaf op een sterke en overtuigende manier inhoud aan z'n moeilijke „dubbelrol". In het samenspel met Kitty Jans sen (Patsy), Henk Rigters (een voor treffelijke, hypernerveuse vader, (Carol Neuquist), Wiesje Bouwmees ter (moeder vani Patsy), Herman Vinck (de eerste existentialistische predikant) en John Leddy (uitste kend als een opgejaagde en dolge draaide politie-inspecteur) kwam het tot zeer indringende en fascine rende staaltjes modern toneel. Prachtig in hun volslagen leegheid waren ook de bruiloftsgangersAn na van Beers, Maja Kunst, Sari Krijn, Hans van den Berg, Paul van' Gellikum, Dolf Lasscher. Globe bracht dankzij de Z.V.U. te Zierikzee voor een zeer 'goed bezette zaal een avond „groot" toneel, waar over na afloop ongetwijfeld nog veel zal zijn gediscussieerd. J. Maandag 20 januari Nieuwerkerk Hotel „De Meebaal", 7.30 uur, ver gadering exploitatievereniging. Dinsdag 21 januari Zierikzee Mondragon, 8 uur, Nuts, lezing J. v. d. Krift, over Tsjecho-Slowakije. Haamstede Ger. Merk, 7.45'uur. N.C.V.B.-afde- ling. Brouwershaven Jeugdgebouw, 8 uur jaarvergadering Plattelandsvrouwen Bond, afdeling B rou wersha ven. Dreischor „De Drie Schorren", 7.30 uur, leden vergadering „Crescendo". ZIERIKZEE BRUINISSE Ruime aanvoer mossels De scheepvaart op het IJsselmeer en dus ook de naar de Waddenzee varende mosselvissers hebben nog steeds last van het ijs. Dit kostte enkele schepen zelfs kleine lekka ges. De aanvoer van mosselen was ook in de afgelopen week ruim, maar de pi ijzen hoewel laag, waren zelfs iets boven het minimum en er werden betrekkelijk weinig mosselen voor het fonds gelost. Een bewijs dat de export naar Frankrijk nog steeds bevredigend is. ZIERIKZEE Griffier Waterschap Op de vrijdag gehouden vergade ring van het Waterschap Schouwen- Duiveland, werd met algemene stem men benoemd tot griffier, de heer J. A. Rotte te Schuddebeurs. MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 20-1. Aangevoerd: 1642 stuks vee, t.w.: 1131 runderen en 511 varkens. Prijzen per kg: slachtrunderen, prima f 5,00-5,45, le f 4,45-4,90, 2e f 3,90-4,15, 3e f 3,60-3,80; stieren f 4,55-5,10; worstkoeien f 3,45-3,60; slachtvarkens le f 2,64-2,68, 2e f2,61- 2,64, 3e f 2,58-2,61; slachtzeugen f 2,00-2,18; zware varkens f 2,20-2,35. Runderen: aanvoer kleiner; handel kalm; prijzen onveranderd. Varkens: aanvoer groter; handel slepend; prij zen iets lager. UTRECHT. Het Nederlands epis copaat kan het niet goed vinden, dat dfe priester Jeroen Gooskens, die in de katholieke studentengemeenschap in Utrecht werkt en die zich onlangs heeft verloofd, zijn volledige ambt uitoefent als hij in het huwelijk treedt. De actie overdekt instruktiebad (Ingezonden) De zaterdag gehouden tweede ac tie ten bate van het overdekt in- struktiezwembad, heeft f 253,57 op geleverd. zodat thans praktisch f 3000 bij elkaar is. De actie leverde een ingezamelde hoeveelheid papier op van 8 ton, dat voor drie cent per kilo kon worden verkocht. Wij willen nog veel meer acties ondernemen, maar hebben behoefte aan mannen, die kunnen rijden of op andere wijze kunnen helpen. Ieder die voor het zwembad een za terdag over heeft, kan zich melden (tel. 01110-3224). Wij kunnen niet alles doen, dus helpt u a.u.b. Zaterdag 15 februari organiseert een andere vrijwilliger weer een oudpapier-actie. Bewaar derhalve het oude papier tot die datum en zet het gebundeld op de stoep gereed. Grote partijen worden liever voor dien opgehaald. Intussen dank aan allen die hielpen. Mevr. F. Groei confectiefabriek De confectiefabriek Bout te Brui nisse, die werkt in een barak van het werkkamp Stoofpolder en die begon met een viertal werknemers 'heeft thans zeven dames aan het werk, een verheugende vooruitgang. Mer. vervaardigt voornamelijk kin derkleding. ANNA-JACOBAPOLDER Twee wegen Vorige weck hield dc afdeling An na Jacobapolder van dc N.C.V.B. haar vergadering onder leiding van mej. J. W. C. van Stricn. Ds. T. v. d. Hauw uit Roosendaal sprak over: „Twee wegen", name lijk. de weg der kerk door deze we reld naar het Rijk van God, cn dc weg der wereld met God naar Zijn Rijk". Het was een mooie lezing, waarop verschillende vragen volg den. Resultaat dank zij enthousiasme RENESSE, 18-1. Zaterdagmiddag is de jeugdsoos officieel door burge meester H. P. Everwijn van Wester- schouwen geopend. In de barak ach ter het. Dorpshuis, die geheel naai de smaak van de jeugd was inge richt, verwelkomde het sooslid de heer R. Simons de aanwezigen. De burgemeester prees degenen, die aan 't voorbereiden van dit stuk jeugdwerk hadden meegewerkt. Doe lende op een eventuele subsidie van dc burgerlijke gemeente, hoopte hij wel, dat men zich met deze sociëteit niet, te veel aan het dorp gebonden zou'gaan voelen, maar dat men met de andere sociëteiten, die er al in de verschillende kernen bestaan, tot een bundeling van krachten zou ko men. Hij verwachtte, dat de jeugd, door het ontplooien van verschillen de aktiviteiten, zou bemerken, dat het niet alleen beatmuziek is waar men zich mee kan en hoeft bezig te houden. De heer Everwijn opende hierna officieel de soos, door een la ken weg tc trekken, waaronder van daan een „soosmascotte" tevoor schijn kwam. De heer Sinke, één der organisato ren, dankte de mensen, die hadden meegewerkt aan de versiering van het gebouwtje. Hij bleek evenals de burgemeester een groot voorstander te zijn van samenwerking met de andere kernen en onthulde, dat hier over al contact geweest was met ds. Flink van de sociëteit Burgh. Wika Hiensch vergeleek zich met een kraamverzorger. Daar hij bij de „geboorte" aanwezig was geweest, wilde hij nu ook de .doopplechtig heid" niet missen. Hij bleek zeer ge troffen door het enthousiasme van de Renessenaren, een enthousiasme dat hij .elders nog niet zo had aan getroffen. „Zoek het echter vooral vanuit het kleine en laat je niet ver leiden tot het organiseren van grote dansavonden", waarschuwde hij. Hij moedigde de jeugd aan vooral nieu we wogen te zoeken voor het „soos- leven". Na deze opvoedende woorden trak teerde de leiding de aanwezigen op een consumptie, waarna men de za ken in orde ging brengen voor de eerste eigen soosavond. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 2