DE ZIERIKZEESCHE COURANT m au nummer: Speeldag 1969 te Zierikzee Na een debat van vijf uur overeenstemming over de procedure MORRIS V.S. niet akkoord met terugtrekking van Israëlische troepen uit Arabisch gebied De bouw van woningwetwoningen in 1968 Anti-hongerplan voor Biafra Uitgeefster van „Neue Welt" veroordeeld Universiteit van Tokio werd „belegerd" De Spaanse troon Onrust in Goes WAT 1EQT VI ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 20 januari 1069 I25ste jaargang Nr. 20131 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Jannewekken 11, Zierikzee, postbus 1, tel. (01110)2255, na 18.00 uur: lel. (01110)2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110 2938). Uitgave N V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 7,80; per maand 2,60. Losse nummers 20 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 19 cent per losse mm; „Succesje" (max. 4 regels) 1,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. Parijse vredesconferentie vlot gestart PARIJS, 18-1. De Victnam-confe- rentie van zaterdag in de Franse hoofdstad, waaraan de plaatsvervan gende leiders deelnamen van de de legaties der V.S., Noord-Vietnant, Zuid-Vietnam en van het Zuidviet- namese Bevr(jdingsfront, heeft vyf uur en tien minuten geduurd, met inbegrip van de twee pauzes er tus sendoor van ongeveer. 25 minuten elk. Kolonel Ha van Lau, de waarne mend-leider van de Noordvietname- se delegatie, verklaarde, dat de Pa rijse conferentie van vier delegaties overeenstemming bereikt had over de procedure voor de opening van de voltallige Parijse conferentie over Vietnam. De delegatie van het Nationale Bevrijdingsfront had dinsdag 21 ja nuari voorgesteld voor de opening van de plenaire conferentie. Dit voorstel was door Noord-Vietnam gesteund. De datum De delegaties van de V.S. en van het bewind in Saigon waren het eens over het beginsel om de voltallige Advertentie. QUALITY FIRST Dealer voor Schouwen-Duiveland: Oarage ISTA Oosterland Telefoon (01114)495 conferentie begin deze week 'te ope nen, maar zouden nieuwe voorstel len over de datum doen, die later zal worden bekendgemaakt, aldus kolonel Ha van Lau. De delegatie van Zuid-Vietnam, der leiding van Ngoeyen Xoean Phcng, verliet als derde het confe rentiegebouw. Phong vergenoegde zich ermee de journalisten met de hand te groeten, maar legde geen enkele verklaring af. Cyrus Vance, de waarnemend lei der van de Amerikaanse delegatie, zei, dat overeengekomen was, alle prccedurepunten te regelen en de eerste plenaire vergadering zal in het begin van deze week gehouden worden. Vance gaf evenwel geen da tum voor deze vergadering op. Dode bij botsing HA AFTEN. 17-1. Op rijksweg 15 ter hoogte van Herwijnen is een vrachtwagen achterop een vracht auto met aanhanger gereden. Na de botsing kwam de vrachtwagen in 'n sloot terecht. De bestuurder, de 40- jarige heer J. Vrijhof uit Schiedam, moest door de brandweer uit zijn cabine worden gezaagd. Hij werd naar het ziekenhuis in Zaltbommel overgebracht, waar hij kort na aan komst is overleden. Slachtoffers moord in Kinderdijk begraven KINDERDIJK. 17-1. De slacht- offers van de dubbele moord in Kin derdijk, de 23-jarige mevr. Cockie van K.-van Adel en haar zoontje, de 15 maanden oude Erik, zullen in Pa- pendrecht, waar de ouders van het slachtoffer wonen, ter aarde wor den besteld. De begrafenis vindt maandagmiddag om 2 uur plaats op de algemene begraafplaats aldaar. De politie heeft Van K.. die zichzelf ernstig verwondde, nog niet kunnen horen. De wonden aan zijn polseri waren zo ernstig, dat chirurgisch in grijpen in het gemeenteziekenhuis in Dordrecht noodzakelijk was. Het verhoor is daarom enige dagen uit gesteld. Blijft prins Carl Hugo in Oostenrijk WENEN, 18-1. Prins Carel Hugo van Bourbon-Parma bevindt zich met zijn vader, prins Xavier, sinds enkele dagen op het slot Puchheim bij Attnang-Puchheim in Opper- Oostenrijk. Het zou zijn bedoeling zijn, een onbeperkte verblijfsver gunning voor Oostenrijk aan te vra gen, aldus het Oostenrijkse persbu reau APA. Prinses Irene bevindt zich in Spanje. WASHINGTON. De nieuwe leider van de Amerikaanse vredesbespre kingen over Vietnam te Parijs, Hen ry Cabot Lodge, is van oordeel dat het heel wel mogelijk is, dat binnen twee maanden een bestand in Viet nam tot stand komt, waardoor een begin gemaakt zou kunnen worden met het terugtrekken van Ameri kaanse troepen. CAIRO, 19-1. De V.S. hebben de Sou jet-Unie laten weten dat zij niet akkcord kunnen gaan met de vol ledige terugtrekking van de Israëli sche troepen uit de bezette Arabi sche gebieden, zo meldt het semi- officiële Egyptische blad „Al Achram". Washington, aldus „Al Achram", is het ook niet eens met de Russen dat een gedeeltelijke demilitarise ring de noodzakelijke waarborgen kan verschaffen voor het herstel van de vrede in het Midden-Oosten. De V.S. zouden in dit verband een be roep op de Sowjet-Unie hebben ge daan om alles in het werk te stel len opdat er een einde komt aan de activiteit van de Arabische guerilla- strijders die alleen tot vergeldings acties kan leiden. „Al Achram" publiceerde de tek sten van de Russische voorstellen en het Amerikaanse antwoord hierop, die in het bezit van het blad zouden zijn. In hun antwoord, aldus „Al Ach ram", wijzen de Amerikanen erop dat in .de Russische voorstellen niets ge zegd wordt over de vrije scheep vaart door het Suezkanaal. „In aan merking moet worden genomen dat De kleuter en het gebit DEN HAAG, 18-1. Wanneer de kinderen op de lagere school komen is het melkgebit al zo ver aangetast, dat de helft van de melkkiezen getrokken moet worden. Wanneer de kinderen voor het eerst op de kleuter school komen, heeft niet meer dan een kwart nog een geheel gezond gebit. Gemiddeld heb ben ze reeds 4 a 5 kiezen met een gat erin. Op het vierde jaar is een groot deel van de kinderen niet meer tot be hoorlijk kauwen in staat. Dit werd de leidsters van open bare kleuterscholen in Den Haag op een onderwijsdag voorgehouden door prof. O. Backer Dirks, hoogleraar in de preventieve tandheelkunde in Utrecht in een inleiding „Is tandbederf een gezond heidsprobleem bij kleuters?" Hij vond, dat duidelijk sprake is van een gezondheidspro bleem en misschien wel het grootste, dat er bij de jeugd nog is. Daarbij moet bedacht worden, dat de omgeving van het kind het voor het grootste deel zelf in de hand heeft of de kleuter een goed of slecht gebit zal hebben. Vrijgelaten Amerikaan overleden WASHINGTON, 18-1. Eén van de drie Amerikaanse militairen die de Vietcong op nieuwsjaarsdag had vrijgelaten, is vrijdag in het Walter- Reedhospitaai te Washington over leden. Het is de 21-jarige James Brigham die aan een abces in de hersenen bleek te lijden. Hij werd op 9 januari hieraan geopereerd, maar hij 'kwam niet meer bij ken nis. Het abces zou verband houden met een operatie die hij in gevan genschap had ondergaan. Programma werd ruim gehaald DEN HAAG. 18-1. In 1968 heeft het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor 51.912 woningwetwoningen machtiging tot gunning verleend, dus voor 1.912 meer dan volgens de aanvankelijke opzet. Van die 1912 woningen maken deel uit de 256 woningwetwoningen die aan bepaalde gebieden extra werden toegewezen ter bestrijding van de werkloosheid in de bouw. Verder konden er 447 extra worden uitgege ven als gevolg van administratieve correcties, aldus een mededeling van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Do overige 1.209 konden worden toegewezen binnen het raam van het bedrag, dat in 1968 voor de financiering van wo ningwetwoningen beschikbaar was. Dit was te danken aan de gunstige ontwikkeling van de gemiddelde stichtingskosten, voor een belangrijk deel het gevolg van grotere efficien cy in de woningbouw. het conflict van juni 1967 tot uitbar sting is gekomen door de kwestie van de scheepvaart door de Straat van Tiran. Slechts door optimale vei ligheidsmaatregelen. op grond van een overeenkomst, kan het recht op vrije scheepvaart door deze Straat gewaarborgd worden" De V.S., aldus het Egyptische blad, zeggen in hun antwoord dat uit de resolutie van de Veiligheidsraad van 22 november 1967 niet kan worden opgemaakt dat Israël zijn troepen volledig moet terugtrekken uit de bezette gebieden tot de grenzen die vóór de oorlog van 1967 golden. Ook Sojoez-5 veilig geland MOSKOU, 18-1. Het Russische ruimtevaartuig Sojoez-5 met aan bcord kosmonaut Boris Wolinov is geland. De ruimtevaarder maakt het goed. Dit heeft het Sowjetrussische pers bureau Tass meegedeeld. De Sojoez-5 kwam in het vooraf bepaalde gebied in de Sowjet-Unie neer. zo meldt radio-Moskou nog. Om het ruimtevoertuig op de te voren berekende tijd voor de afda ling uit de omloopbaan te brengen \verden de remraketten in werking gesteld. Tenslotte werd! met een val scherm een zachte landing gemaakt. Op aarde werd Wolynov door leden van de bergingsploeg. vrienden, sportcommissarissen en journalisten begroet. OEMOEAHIA, 18-1. De Biafraan- se leider, kolonel Ooekwoe heeft een grootscheepse campagne tegen de honger in Birifra op touw gezet. Hij' heeft hiertoe een leger van duizen den vrijwilligers gerecruteerd, die alle beschikbare grond moeten be bouwen. De honger is volgens Ojoe- kwoe een groter gevaar dan de Ni- geriaanse troepen. 50 procent van de oogsten zouden aan de regering mceten werden afgestaan, die voor herverdeling ervan zou zorgen. „Wij 'kunnen niet verwachten, door hulporganisaties gevoed te worden. Ons voortbestaan mag daar niet'van afhangen". Protest bij VARA over t.v.-uitzending UTRECHT, 19-1. Het Veteranen- legioen Nederland (V.L.N.) dat ca. 3000 oud-strijders van de land-, zee- en luchtmacht alsmede het voorma lig verzet en de gewapende koop vaardij vertegenwoordigt heeft aan de VARA zijn ernstige verontwaar diging uitgesproken over de vorm en inhoud van het televisieprogram ma „Achter het nieuws" dat, door Herman Wigbold gepresenteerd, vrijdagavond jl. werd uitgezonden, en waarin de heer Hueting uit Haar lem stelling nam tegen oorlogsmis drijven die door Nederlandse mili tairen in Indië zouden zijn gepleegd. HAMBURG, 18-1. De 24ste civiele kamer van het gerechtshof in Ham burg heeft vrijdagmiddag de uit geefster van het blad Neue Welt am Sonnabend in Düsseldorf veroordeeld tot het betalen van een schadever goeding van 50.000 Mark aan prins Bernhard en van 50.000 mark aan prinses Irene. Voorts dient het blad in zijn eerst volgende nummer een mededeling aan zijn l'ezers op te nemen, volgens welke het reeds voor de aanvang van de zitting van vandaag had toegezegd de beweringen omtrent prinses Ire ne en haar ouders niet te zullen her halen, en dat het wegens een schen ding van de intieme sfeer van leden van het koninklijk gezin is veroor deeld tot het betalen van in totaal 100.000 Markt. Pompidou kandidaat premierschap PARIJS, 18-1. Georges Pompidou de Franse staatsman die na de grote Gaullistische overwinning in juli als premier werd vervangen door Couwe de Murville, heeft te Rome tegenover Franse journalisten verklaard, dat hij kandidaat zal zijn, als er verkie zingen worden gehouden over de op volging van president de Gaulle. Hij gaf te kennen de toestemming van het staatshoofd te hebben om dit mee te delen. De Gaulle werd in 1965 voor een. ambtstermijn van zeven jaar herkozen. Naar verluidt zou hij echter in de loop van 1970 willen te rugtreden. Pompidou zal bij zijn huidige be zoek aan Italië onder andere een ontmoeting hebben met president Saragat en met de paus. Er zou ook een reis naar Amerika op het pro gramma staan. Indianen van Quebec eisen schadevergoeding QUEBEC, 18-1. De indianen van d'e Canadese provincie Quebec hebben bij de provinciale overheid een reke ning van vijf miljard dollar (bijna 18 miljard gulden) ingediend als scha devergoeding voor het land', dat hun is ontnomen. Volgens het schrijven gaat het om vrijwel de gehele pro vincie. Als tegen half april niet zal zijn gereageerd op d'e eis, zulten de indianen „de nodige maatregelen treffen om hun rechten erkend te krijgen". Er wonen in Quebec circa 27.000 indianen. TOKIO, 18-1. 9.000 politieman nen zijn, onder bekogeling met Mo lotovcocktails cn meubilair, de ge barricadeerde universiteit van Tokio binnengedrongen, die gedurende een jaar bezet werd door studenten. In de middag had de politie 19 van de 20 gebouwen bezet. Tegen de avond staakte de politie haar offen sief voor deze dag. Gemeld is. dat 245 studenten zijn gearresteerd en dat 45 politiemannen en ongeveer tien studenten en journalisten gewond raakten bij de slag. Het laatste bas tion van de studenten was een ste nen gebouw van negen verdiepingen, waar een onbekend aantal studenten zich handhaafde tegen een politie- overmacht waarbij traangasbommen uit politiehelikopters worden ge gooid. De moeilijkheden op d'e universi teit begonnen een jaar geleden op de medische faculteit. Aanvankelijk ging het om op universitaire hervor mingen, maar thans, zo menen waar nemers, is het een machtsstrijd tus sen twee militante groepen voor de leiding bij campus-aangelegenheden. Do uitbarsting van de Merapi op middenjava heeft aan vijftien men sen het leven gekost. DEN HAAG. In het jaar 1968 kwa- van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 122.700 nieuwe woningen gereed. In het jaar 1967 werden 127.433 woningen opgelevzrd. Het jaargemiddelde van de periode 1962 t.m. 1966 toedraagt 99.120 gereedge komen woningen. Prins Bernhard en prinses Irene werden elk veroordeeld tot het beta len van een zesde van de kosten van het proces. Nuevo Diario werd 'gepubliceerd, preten'dent Don Juan van Bourbon heeft zijn zoon, de 31-jarige prins Juan Carlos gewaarschuwd dat hij een „bezoedelde koning" zal zijn als hij de troon over toet hoofd van zijn vader heen accepteert. Don Juan uitte de waarschuwing in oktober in een scherpe brief aan de prins, die vrijdag door de Madrileense krant Nuévd Diario werd gepubliceerd. De publikatie van de brief volgde op een recente verklaring van de jonge prins, dat hij bereid was on der Franco's grondwet het koning schap te aanvaarden, een verklaring die grote verdeeldheid onder de Spaanse monarchisten teweeg heeft gebracht. Nog een zelfverbranding in Praag? PRAAG, 18-1. Morgen (dinsdag) zal een tweede zelfmoordpoging door verbranding worden gedaan als de censuur in Tsjecho-Slowakije dan nog niet is opgeheven. Dit staat in pamfletten die in Praag zijn opge plakt. Daarin wordt ook een verbod geëist van het pro-Russische tolad „Zpravdy" dat in oost-Duitsland ge drukt wordt. Donderdag probeerde in het centrum van Praag de student Jan Palach zich uit protest tegen de Russische bezetting door zelfver branding van het leven te beroven. Hij is later overleden. Overval op bejaarden ENSCHEDE, 18-1. De Enschedése recherche is bezig met een groot scheepse jacht op twee tot nu toe onbekende mannen, die in de vorige nacht - onherkenbaar doordat zij een nylonkous over hun hoofden ge trokken hadden - een roofoverval hebben gepleegd op de alleenwonen de bejaarde zusters Liena (72) en Gerritdiena (79) Roossink in de Yp- kenmeulenstraat in Enschedé. De daders zijn aan de achterzijde het huis binnengeslopen nadat zij een ruit hadden vernield. In de slaapka mer rukten ze de beide slapende zusters uit bed. De bejaarde vrou wen gilden van angst en vluchtten het bed weer in, maar zij werden er opnieuw uitgesleurd. De mannen bedreigden de dames, dat. zij onmid dellijk al het geld, dat zij in huis hadden, moeseten afdragen. De zus ters vertelden, dat er een tabaks doos met geld in de linnenkast lag. Die namen de beide overvallers mee, evenals een portemonnaie die in de slaapkamer lag. De totale* buit was slechts f 102. GOES. 18-1. Zonder aanwijsbare oorzaak gooiden in de vorige nacht twee woonwagenbewoneers een spie gelruit van een café aan de Bocht van Guinea in. Zij keerden even later met nog twee man in een auto terug en gooi den opnieuw twee ruiten in, nu in de Sint Jacobstraat. Toen de politie het viertal wilde aanhouden, ont stond een worsteling waarbij een der mannen een agent met een bier fles op het hoofd sloeg waardoor de ze buiten gevecht werd gesteld. De agent liep een gapende wond op De Duitse kustvaarder „Cheri", in zinkende toestand - het water stroomt over het dek - na een aan varing met een zandschip. Haven sleepboten drukten het vaartuig naar de Parkkade te Rotterdam. Het schip was geladen met mais. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Denk wat waar is, Zie wat klaar is, Mijdwat raar is. BILT Veel bewolking Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking met enige regen of motregen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw; matige tot krach tige wind tussen zuidoost en zuid; ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 21 jan. Zon op 8.35, onder 17.08. Maan op 10.23, onder 21.38. Eerste kwartier: 25 jan. te 9.23. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE 21 jan. 5.30 v.m. 17.58 n.m. BROUWERSHAVEN 21 jan. 5.17 v.m. 17.34 n.m. Springtij: 20 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 20-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Ten westen van Ierland is een depressie aangekomen. Onder in vloed hiervan stroomt zachte oce- aanlucht naar West-Europa. De voorste begrenzing hiervan heeft de Britse eilanden en West-Frankrijk bereikt en trekt het komende etmaal naar ons 'land. Op de nadering hiervan krimpt de wind naar zuidoost, waardoor aan vankelijk koudere lucht uit Duits land wordt aangevoerd, die dinsdag geleidelijk door de zachte oceaan- lucht wordt verdreven. De zachte lucht wordt voorafgegaan door veel bewolking met enige regen of motre gen, mogelijk hier en daar ook met natie sneeuw. Elders in Europa wordt het weer voor een groot deel beheerst door een omvangrijk ho- gedrukgebied, waarvan de kern bo ven Midden-Rusland is gelegen. De vorstgrens strekt zich uit van Dene marken naar Polen en zo verder naar de balkan. Langs deze grens valt regen en sneeuw. Twee doden in liet verkeer STOLWIJK, 18-1. Op de provin ciale weg tussen Stolwijk en Berg ambacht. vloog een uit'de richting Bergambacht komende auto met grote snelheid uij een bocht. De be- sluurder remde zo krachtig, dat de wagen slipte en dwars over de weg kwam te staan. Een uit tegenover gestelde richting komende auto vloog er vervolgens tegen op. De be stuurders van beide wagens, die al leen in hun auto zaten, overleden ter plaatse. Het waren de 28-jarige schoonmaker T. Zwanenburg uit Gouda en de 52-jarige boekhouder A. F. N. de Heer uit Gorinchem.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 1