Weg over Brouwersdam zou in 1972 open kunnen voor verkeer Actie „Grote vier" voor oplossing crisis in Midden-Oosten? Wat biedt de BEELDBUIS? De Deltawerken Een asfaltschip in de werkhaven Den Osse te Brouwershaven. ZIERIKZEE, 30-12. Het bijna vervlogen jaar 1968 was ook weer dat van de Deltawerken, die met kracht werden voortgezet. Steeds duidelijker komt er met name tekening in de afsluiting van het Brouwershavense Gat, waarbij zich (cplcsbare) problemen voordoen, die een karakteristiek hebben inhae- rent aan sluitingsproblemen in het algemeen. Een „gewone" getijstroomgeul immers is ongeveer in evenwicht, maar bij afsluitingen worden de profielen vernauwd, hetgeen stroomversnellingen en bodembewegingen ten gevolge heeft. Geen foto uit de Alpen, maar uit de Schouwse Westhoek, waar de natuur door de toverstaf van de winter is aangeraakt. Deze sfeer rond de jaarwis selinghet komt niet vaak voor! (Foto: Zierikzeesohe Nieuwsbode). Het gaat bij sluitingen - het een vloeit uit hét ander voort - dus voor al ook om bodembescherming. Er dreigen zeer diepe gaten te komen, vooral aan de zijkanten van een sluitgat, door de wervelstroom, die daar ontstaat, het z.g. kopeffekt. D'e belangrijkste sluitingsmethoden, die voor het Brouwershavense Gat, wor den aangewend zijn de kabelbaan- methode (Schouwse kant) en de (doorlaat) caissonsluiting (Flakkee- se kant). Bij de kabelbaanstcrtingen worden de zijkanten geleidelijk meer opge hoogd dan het midden, waardoor het kopeffect wordt afgezwakt. Vier fasen kan men bij deze ka belsluiting onderscheiden, n.l. d'e bo demversterking en de dijkverhoging; de vernauwing van de stroomgeul WESTERSCHOUWEN, 27-12. Op de jongste vergadering van de ge meenteraad van Westerschouwen, onder voorzitterschap van burge meester H. P. Everwijn, zijn nog verschillende belangrijke zaken aan de orde gekomen. De gemeente heeft weer nieuwe straatnamen. Tussen Sluispad, Bern- hardstraat en Julianastraat komen de Margriet-, de Irene- en de Chris tinestraat. In het complex D. dei- Stichting Renesse aan de Vroonweg krijgt de daar aangelegde weg d'e naam Grevelinigenlaan. De straat in het nieuwe winkel centrum te Renesse zou door het col lege „De Galerij" genoemd willen worden. „Veel te ouderwets en bo vendien een „glazen naam" zeide de heer Hoogerhuis, „als ei" geen betere naam te vinden is den aanhouden tot de volgende vergadering". De voorzitter ging akkoord met dit voorstel nog één vergadering uit te stellen en de bevolking nog eens w.at suggesties te vragen. Wel ligt het in de bedoeling om in de toekomst de luifels aaneen te bouwen waar door droog winkelen mogelijk zal zijn. De Chr. Nat. school krijgt mede werking voor de aanschaf van leer materiaal voor de z.g. „speelleer- .klas", een vernieuwingscursus voor het leerjaar van het basisonderwijs, die gegeven wordt aap de Chr. Kweekschool voor Zeeland. Op de vraag van de heer HencLrikse (PvdA) of er al meer scholen die richting uitgaan zeide de burgemeester dat dit het geval met een aantal ande re Bijzondere Scholen is. Bij het Openbaar onderwijs wordt nog wat geëxperimenteerd. Eveneens op onderwijsgebied had de raad geen bezwaren tegen de door opstorten van een drempel bij caissonsiuiting en door (geleidelijke) volstorting bij de kabelbaanmethode; de consolidatie van de verkregen af sluiting en het aanleggen van dijk en weg over de afsluiting. De zinkstukken De bodemversterking - zo is wel gebleken - gaat ondanks alle nieuwe methoden (asfaltdekens), het beste nog' steeds met de ouderwetse zink stukken. Bij het plaatsen en vol storten van de zinkstukken werden (en worden) weer wel sterk verbe terde methoden toegepast. In het Haringvliet zal begin 1969 een aan vang worden gemaakt met kabelaan- stortingen. De sluiting daar wordt in 1970 verwacht. De weg over deze dam zal waarschijnlijk reeds ;in 1971 kunnen worden gebruikt. vergoeding van de kosten der ver- meuwingscursussen van het basis onderwijs tot 75 °/o van de studiekos ten, hetgeen neerkomt op f 225,-. Wijziging subsidies In enige subsidies Werden wijzi gingen gebracht. Het Ned. Studie centrum voor Adm. Automatisering- te Amsterdam krijgt dit jaar f 31,25, voorheen niets. De Stichting Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volks gezondheid te Terneuzen ontvangt f 1420,-. voorheen geen subsidie. De subsidie aan de Culturele Vereniging te Renesse komt te vervallen. De Oranjeverenigingen in Westerschou wen kregen t.b.v. de schoolkinderen f 1,- per kind. Dit wordt nu f 1,50 per kind. De Ver. de Hollandse Mo len gaat van f 10,- naar f 25,-, de Stichting Handelsonderwijs te Kil'oe- tinige van niets naar f 55,-, „Pomona'" t.b.v. Fruitconso van f 200,- naar f 300,- en de Centrale Fokveedag op Schouwen-Duiveiand van niets naar f 60,-. In verband met deze subsidies vroeg de heer Kloosterman (VVD) financiële aandacht voor de opgroei ende jeugd in de Westhoek. Wethou der v. d. Klooster (PvdA) zei dat er bij deze bedragen één uitspringer is, n.l. die van V.V.V. Bijna is het voor stel er geweest om deze bedragen, 15 °/o der contributie, te verlagen, „want in de V.V.V. komen de recrea- tiegel den binnen als in een bloeiende industrie en ik noem deze subsidie dan ook oen aanfluiting. Volgens E. T.I.-normen wordt in Westerschou wen per f 100,- ontvangsten 14,2 cent aan V.V.V. betaald. Bij 25 cent zou den de inkomsten al op f 60.000,- komen te liggen. We zouden beter met een schap zijn, want dan zouden de leden verplicht worden om hun contributie te betalen. Er moet ech ter op 'gerekend worden dat in de Zoals bekend wordt de zuidelijke geui (27 meter dliep) van bet Brou wershavense Gat met kabelbaanstor ting geleidelijk gesleten. De noorde lijke opening wordt gedicht met doorlaatcaissons. Als de plannen volgens schema verlopen, zal in 1972 van de weg over de Brouwersdam gebruik kunnen worden .gemaakt. Meisje overleden na brand in woning ARNHEM, 30-12. De vijfjarige Brigitte Rijmer is zaterdagmiddag als gevolg van een brand in een huis aan de Bloemstraat in Arnhem om (het leven gekomen. Toen de brand uitbrak rende de moeder van Brigitte in paniek met twee zieke kinderen onder de armen het huis uit. Twee andere kinderen, meisjes van zes en vijf jaar, moest zij ach terlaten. Zij werden door politie el! ibranrweerlieden uit de vuurhaard gesleept. Voor de vijfjarige Brigitte was het reeds te laat. Ze overleed kort daarna in het gemeentelijk zie kenhuis te Arnhem. a President Johnson heeft luc'ht- machtmajoor William Anders, één van de drie maan reizigers, zaterdag bevorderd tot luitenant-kolonel. toekomst de subsidie terugvalt naar 5 Aldus de wethouder. Pad langs duinen Enkele begrotingswijzigingen on dervonden 'geen tegenkantingen. Hieruit bleek dat het pad langs de duinen van Westerschouwen naar Burgh voor 95 uit subsidies be taald zal worden. Over de straatver- lichtig vroeg de heer Kloosterman (VVD) wie na de modernisering in Noordwelle en Serooskerke aan dé beurt komt. De burgemeester zeide dat ouderwetse gloeiilampenverlioh- ting in Nieuw Haamstede en in Wes- tenschouwen veranderd zullen wor den in H.P.L. systeem. Later volgen dan Renesse, Burgh en de Hogeweg. De Lindelaan in Renesse krijgt vroeger aandacht. Tot slot zeide de burgemeester dat juist toestemming was ontvangen voor de bouw van 12 w.w.-woningen in Renesse. „Het is een lange lij densweg geweest", zeide de burge meester. Burgemeester Ever wijn dankte de raad voor de medewerking en sa menwerking in 1968 en wenste de heren en hun families goede Kerst dagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe. Het college recepteert op 1 januari ten gemeentehuize van vier uur tot half zes. De volgende raadsvergade ring as vastgesteld op 27 januari- De economie van de V.S. in 1968 WASHINGTON. 30-12. In zijn jaarverslag schrijft het Amerikaan se ministerie van economische zaken dat de economie van de Verenigde Staten dit jaar records heeft bereikt wat inkomens en produktie betreft en dat zij in 1969 verder zal groeien, zij het in een iets lager tempo. Aan het eind van het jaar groeide de economie nog steeds en viel geen vermindering van de prijsstijging waar te nemen. Blijkens de gegevens va,n het mi nisterie i's het bruto nationaal pro- dukt der V.S. dit jaar met 70,3 mil jard dollar toegenomen let 860 mil jard dollar: de stijging van negen procent bestond voor vier procent uit prijsstijgingen en voor vijf pro cent uit toeneming van de werkelij ke produktie. In 1S67 werd het bru to 'nationaal produkt 42.1 miljard dollar groter. Het ministerie deed geen nauw keurige voorspelling voor hel pro dukt in 1969, maar zei wel dat de reële groei kleiner zal zijn dan vijf procent van dit jaar. Er zijn aan wijzingen voor dat de toeneming van de consumptieve bestedingen de laatste maanden zijn afgenomen en het ministerie meent dat, hoewel volgend jaar geen prijsstabiliteit kan worden verwacht, aanzienlijke voor uitgang op dal gebied mogelijk is. WOENSDAG 1 JANUARI. NED. I. De traditie getrouw van middag in Eurovisieverband het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philhar moniker met medewerking van het ballet van de Volksoper in Wien. Op het. programma staan weer alleen maar xoerken van de Strauss-familie. In de middag voorts het jaaroverzicht van de NTS-sport- redactie, een filmpje van Charlie Chaplin en de ook al traditionele reportage van het skispringen in Garmisch Partenkirchen. Hierna een KROkinderprogramma, waarin op genomen het „Poppenhuis", „Pinok- kio", „Weet je veel" en een grappig Tsjechisch kleurenfïlmpje. 's Avonds „Scala", het journaal en de politie ke zendtijd. In „Inburgeren" vraagt men zich af waarheen de moderne welvaartsstaat de mens leidt. Hoofd schotel van het nieuwjaarsprogram ma is een TV-spel uit de Bavaria- studio: „Kleine dief, grote dief", ge schreven door de Engelse schrijver Victor Canning. De hoofdpersoon is een kleine dief, die als hij uit de gevangenis komt zichzelf beter schap belooft. Helaas hebben grote re boeven uit de onderwereld ande re plannen met hem voor. NEDII. De tijd tussen zeven en acht wordt geheel gevuld met het programma „Mik", warvoor de Boertjes van Buuten naar de nieu we schouwburg in Apeldoorn gin gen. Na het journaal voor de derde maal een kerstfeest in de parochie kerk „De Duif" in Amsterdam. Dit maal werken folkloristische groepen uil diverse landen mee. Daarna een operette, ook al een traditie op nieuwjaarsavond. Het is „Die Unga- rische Hochzevt". Bij de uitvoeren den komen we klinkende namen tegen. De muziek komt van het Sym fonieorkest Graunke, het orkest van Max Greger en het ballet is van de Hongaarse Staatsopera. Kurt Wil helm, de producer, maakt van die nieuwjaarsoperettes altijd geweldi ge werkstukken en zo ook ditmaal. DONDERDAG 2 JANUARI. NED. I. Het programma opent met een aflevering van „Julia". Ze is bang dat ze op de zwarte lijst staat en maakt moeilijke dagen door. Gelukkig is zoon Corey er ook nog. Tol acht uur nog „AVRO's Sporl- panorama"Na het journaal hopen Ilse Wessel en Jaap van Meekren in hun rubriek „Info" weer vele kij kers uit de brand te helpen. Hoofd schotel is het televisiespel „Emmy laat jou nooit alleen'' van Leo Derk- sen onder regie van Walter van dei- Kamp en met in de hoofdrollen Ton Lensink, Ellen Vogel en Henk van Ulsen. Het is een spannend verhaal, waaromheen een waas van geheim zinnigheid hangt. Twee mannen zijn al jarenlang op zoek naar een derde, waarmee ze een rekening te vereffe nen hebben. We leren de beide man nen kennen, maar ook hun adspiranl slachtoffer. Voor de derde maal ver volgens „Nationaal Allerlei", een beetje een satirisch programma, dal zijn vorm nog niet heeft gevonden. Dan „Talevizier", het laatste jour naal en de Teleaccursus Kijk eens wat ik zeg". NED. II. Na de fabeltjeskrant en het journaal de eerste uitzending van de verkorte „Scala" met o.m. nieuws uit de dagbladen, de wegeninforma tie, het parlementair overzicht en de filmrubriek. Ted de Braak pre senteert daarna zijn populaire ru briek „Pick-Up", waarin hij als gas ten ontvangt Euson and Stax, de cabaretartiest Joris Schiks, Adèle Bloemendaal, Johnny en Rijk en als klapstuk van de week Udo Jürgens. Na het journaal gaat de NCRV op de amusementstour verder met „Ro deo". De jury krijgt weer een schare veelbelovende amateurs voor zich, die ze langer of korter laten opere ren al naar gelang ze er meer of minder talent in ontdekken .Voor de vierde maal „Kijkkijk", waarin in woners van het Veluwse Barneveld de gelegenheid krijgen te zeggen wat ze op hun hart hebben. Vijf minu ten uit het dagboek van Rembanndt gaan vooraf aan een programma van de gezamenlijke kerken getiteld „Terug naar de bron". De geschie denis van het Joodse volk wordt be keken aan de hand van het heden daagse Israël. WOENSDAG 1 JANUARI. NED. I: 12.15 Nieuwjaarsconcert vanuit Wenen; 13.25 Einde: 15.00 Journaal en wegeninformatie; 15.05 Sportjaar '68; 16.05 Skispringen; 16.40 Charley Chaplin; 17.00 Voor de kinderen; 18.00 Einde; 18.50 Fabel- tjeskrant (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster: 19.07 Scala; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.06 Ster; 20.10 D '66; 20.20 Socutera; 20.25 Welvaartsstaat in zwart en wit; 20:50 Kleine dief, grote dief; 22.25 Journaal. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Mik; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.06 Ster; 20.10 Kerstviering in „De Duif'; 20.20 Die Ungarische Hoch- zeit (kleur); 22.10 Dag van de vrede; 22.16 Journaal. DONDERDAG 2 JANUARI. NED. 1: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 1S.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Julia (kleur); 19.32 Sporl- panorama; 19.56 Ster; 20.00 Jour naal; 20.16 Ster; 20.20 Info; 20.45 Emmy laat jou nooit alleen; 21.50 Nationaal allerlei; 22.20 Televizier; 22.45 Journaal; 22.50 Pauze.- 23.00 Kijk eens wat ik zeg; 23.30 Einde. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (hi kleur): 18.56 Sier; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 Pick-up (kleur); 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Rodeo; 21.15 Kijkkijk; 22.00 Dagboek van Rembrandt; 22.05 Terug naar de bron; 22.40 Journaal. PARIJS, 30-12. In een vraagge sprek voor radio-Luxemburg heeft de Scwjet-ambassadeur in Frank rijk, Zorin, zijn instemming betuigd met de suggestie van min. van bui tenlandse zaken Michei Debré voor een gezamenlijke actie van de „gro te vier" om een vreedzame oplossing voor de crisis in het Nabije Oosten te vinden. Russische koopvaardijvloot groeit LONDEN, 31-12. Het beleid van sterk verlaagde tarieven, waarmee schepen uit de Sowjet-Unie werken op de vaart tussen Australië en Eu ropa. wordt thans uitgebreid tot de vaart op Zuid-Amerika, zo schrijft lord Gedides, voorzitter van de Brit se Kamer van Scheepvaart, in een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart. Het ont staan van 'een grote Sow jet-koop vaardijvloot vormt een bedreiging van de internationale scheepvaart, in een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart. Xn 1960 telde de koopvaardij vloot van de Sowjet-Unie iets meer dan drie miljoen ton, op het ogen blik twaalf miljoen ton en de be doeling is in 1980 ten minste twin tig miljoen ton op zee te hebben. Seheepvaartbericliten Ceres, 29-12 verw. te Matarani. Ganymedes, 29-12 verw. te Bremen. Vitrea, vertr. Trinidad naar Cura- Cao. OVERDENKING De grote feestmaand is voorbij. De mensen hebben elkaar een goed kerstfeest en nieuwjaar gewenst met eventuele stopzetting van oorlogs handelingen links en rechts. Velen zijn wellicht blij dal het ge wone leven nu weer kan beginnen. Maar wat verstaan wij onder dat „gewone" leven? Alleen maar be zorgdheid voortzetten in verband met onze eigen persoonlijke belan gen? Of hebben wij de moed ieder op eigen manier van leven, als chris tenmens of humaan mens. mede te werken aan de opbouw van een be tere wereld voor ALLEN? Dragen wij in het komende jaar ook werkelijk iets uit als christen mens, wetend dat Christus ons hierin opnieuw een opdracht heeft herhaald, zoals Hij die met kerstmis ons heeft gegeven als voorbeeld en dat voorbeeld vooral heeft getoond in de jai'en van Zijn prediking: „liefde en hulp voor allen", Iedereen kon immers bij Hem te recht! U kent 'het voorbeeld van de genezing van de dienstknecht van de Romeinse veldheer; het voor beeld van de Kanaanitisohe vrouw? Geen Joden, maar wel mensen die Hem om hulp vroegen. Daarnaast de neg' vele andere voorbeelden van hulp in lichamelijke en geestelijke nood. Leest u eens Jesaja 60 1-16. „Zijn glorie straalt over U uit" en dan vooral voor ons: „Nu komen de volkéren naar Uw Liöht". Die „vol keren", het zijn de mensen in nood, rondom ons of ver weg en die zeker van christenmensen mogen ver wachten, als volgelingen van Hem, Die ons het Licht gaf, dat wij Hem daarin zullen navolgen. Liefde en hulp geven, waar nodig. Dan zal het nieuwe jaar wel „het gewone leven" in grote lijnen ge ven, maar daartussen „veel onge woons", d.w.z. veel moois, komend uit ons medelevend hart en gaande naar anderen. H. Een unieke foto, die wij speciaal voor hel oude jaarsnummer reser veerden. Een feestelijk beeld op de jaardag van koning Willem III in het Zierikzee van 1872. De opname is gemaakt van hel winkelpand, en woonhuis aan de Br eedstraat (toen no.'s C 309 en C 310). I-Iet tvinkel- pand werd destijds bewoond door de familie J. van Dijk, waarvan de zoon een bakkerij vestigde aan de Nieuwe Haven, hoek Lange Groen- dal. GEMEENTERAAD WESTERSCHOUWEN Gemeente heeft er weer nieuwe straatnamen bij De foto geeft een beeld van de straat waar het winkelcentrum van Renesse zal verrijzen, met op de achtergrond het nieuwe hoofdgebouw van de nieuwe Coöp. Raiffeisenbank Schouwen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 7