Vijftigjarig jubileum Bestuurdersboiul N.V.V. Scb.-Duiveland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 november 19G8 Nr. 20092 Druk bezochte en feestelijke „praat"-receptie Onderwat erspol l vereniging „Sealdis" voor Schouwen-Duiveland opgericht ZIERIKZEE, 4-11. Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de bestuurdersbond Schouwen-Duive land van het N.V.V. vond zaterdag middag in de bovenzaal van het „Huis van Nassau" een druk bezoch te feestelijke receptie plaats. Een groot aantal vertegenwoordigers van geestverwante organisaties maakte van dit opgewekte samenzijn gebruik om een woord van hulde en waarde ring te richten tot de jubilerende be stuurders. Namens de gemeentelijke overheid werd deze middag het woord gevoerd door burgemeester D. W. Kastelein, die met wethouder mr. K. A. Keuning het gemeentebe stuur vertegenwoordigde. De voorzitter van de bestuurders- bond, de heer M. C. Verheijen ver welkomde in zijn begroetingswoord bij de aanvang van deze „praat-re ceptie" een groot aantal speciale gas ten en daartoe behoorden o.a. de N.V.V.-secretaris de heer F. J. Wil lem», die het hoofdbestuur te Am sterdam vertegenwoordigde, burge meester Kastelein en wethouder mr. Keuning, districtsbestuurder C. Hoek, vertegenwoordigers van het C.N.V. en N.K.V., van de Vai-a, distri'ctsbe- stuurders van diverse bonden, het voltallige driemanschap'dat tot voor enkele jaren het actieve dage lijks bestuur vormde van de jubile rende bestuurdersbond: de heren L. Broekema, C. v. d. Hulle en J. L. Zappeij met hun dames en de „oud gediende", mede-oprichter van de bond, de heer T. Schipper te Züerilk- zee. In zijn openingswoord zei de heer Verheijen verder dat het niet de bedoeling was deze middag diep gaande problemen aan de orde te stellen: „we zijn bijeen voor een feestelijke middag". De Voorzitter meende echter wel te mogen conclu deren dat in de afgelopen 50 jaar bijzonder veel veranderingen zich voltrokken. De huidige problemen waarvoor de vakbeweging zich ge plaatst zien zijn van geheel andere aard' dan de moeilijkheden waarvoor de mannen van het eerste uur zich gesteld zagen. Werkbezoek De heer Wiliems herinnerde als eerste spreker in deze bijeenkomst aan het werkbezoek dait veertien da gen geleden door een werkgroep van het N.V.V. aan Zeeland werd ge bracht en waarbij de vakbeweging met interessante problemen werd ge confronteerd. Het belangrijkste vraagstuk wordt in Zeeland wel ge vormd door de recreatie, al bestaat er uiteraard ook een werkgelegen heids- en een industrialisatieproble- mati'ek. De heer Wiliems was van mening dat de pendel wat Schou wen-Duiveland betreft acceptabel kan worden geacht. Overigens zag de N.V.V.-secretaris de toekomst van Zeeland vooral ge legen op het vlak van de recreatie en zeer in 't bijzonder voorspelde de heer Wiliems een „groene toekomst" voor Schouwen-Duiveland. „De ruimte zal bepaald niet met fabrie ken maar met mensen moeten wor den gevuld" aldus de heer Wiliems, die zjjn aandachtig gehoor de volgen de raad gaf: „Kijk in de richting van de recreatie, over mensen kun je tenslotte heenkijken en dat is heel wat anders dan tegen fabrieksschoor stenen aankijken". GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN Burgerlijke Stand en loop der bevolking over de maand oktober 1968 Geboren: 14. Cornelia Pieternella, d. van M. Berrevoets en G. P. van IJsseldijk (Kerkwerve); 16. Albertus Gerard, z. van J. C. Veerman en M. Wolbersen (Eikerzee). Gehuwd: 15. Adriaan Cornelis Me- su, 21 j. (Middelburg) en Johanna Wilhelmina Kooman, 21 j. (Midden- schouwen); 18. Leendert Bolkenbaas, 23 j.; (Brouwershaven) en Janna Wil helmina Fondse, 20 j. (Middenschou- wen). Overleden: 19..Neeltje Hanse, 85 j. (Kerkwerve). Ingekomen: A. Matthijsse-de Jonge, van Zierikzee naar Kerk werve; S. de Jonge en echtgenote van Vlissingen naar Scharendijke; P. van de Panne en echtgenote van Rotter dam naar Scharendijke; H. Krista- lijn-Potappel van Zierikzee naar Kerkwerve. Vertrokken: H. Scholing en gezin van Scharendijke naar Hoogeveen; Z. Nieuwboer en gezin van Scharen- 'iike naar Alphen aan de Rijn; J. W. i\ esu-Kooman van Kerkwerve naar Intussen achtte de heer Wiliems de bestuursbomd onmisbaar in 'de be stuursorganisatie van het N.V.V. De bestuurdersbond betekent immers een bundeling van de plaatselijke ac tiviteit. De jubilerende bond heeft te Zierikzee een waardevolle positie verworven, mede dankzij grote per soonlijke inspanning en vrijwillige inzet van krachten. De bestuurders bond groeide uit tot een hecht stukje van het grote N.V.V.-gebouw. Na mens de vakcentrale wenste de heer Wiliems bestuur en leden van de ju bilerende bond geluk met het berei ken van de vijftigjarige leeftijd', waarbij hij uiting gaf aan zijn waar dering voor de -door de N.V.V.-wer- kers op Schouwen-Duiveland gele verde prestaties. Namens het hoofd bestuur overhandigde de heer Wil iems een envelop met inhoud ter ver steviging van de kas van de bestuur dersbond. Toespraak burgemeester Burgemeester Kastelein herinner de zich in zijn toespraak het geval van een die S.D.A.P.-toegedane on derwijzer, die vanwege zijn politieke richting in het gehele land' niet de kans kreeg aan de slag te komen. Da gebeurde vijftig jaar geleden, in 1918, het jaar van oprichting van d'e jubi lerende bond. „Wat dit betreft is er gelukkig veel ten goede veranderd" aldus burgemeester Kastelein, die deze verandering ook duidelijk gede monstreerd zag m de aanwezigheid van de gemeentelijke overheid bij deze jubileumviering. De burgemees ter sprak de wens uit dat het N.V.V. in d'e toekomst op de onmisbare steun van de leden zal mogen blij ven rekenen en hoopte dat d'e cen trale rekening zal kunnen houden met de belangen van de inwoners van de recreatiegebieden. Pionier Nadat de heer T. Schipper als „oud-gediende pionier" van de plaat selijke vakbeweging een enkel ge roerd woord had gesproken kondigde zich een voor de jubilerende bond al evenzeer bekende spreker aan: de heer L. Broekema, oud-voorzitter vain het 'dagelijks bestuur, die een: gelukwens richtte aan het adres van zijn opvolgers, mede namens d'e he ren v. d. Hulle en Zappeij. De heer Broekema herinnerde zich dat het toenmalige bestuur 'een aantal za ken, bijvoorbeeld wat betreft d'e ont wikkeling na realisering van het Deltaplan, naar juiste waarde had weten te schatten, al lag 'de proble matiek o.a. door de zich toen aandie nende gemeentelijke herindeling op Schouwen-Duiveland toch ook weer duidelijk anders. De heer J. Bliek, district sb estuur- der te Goes van de Bond van Ver- vcerspersoneel, herinnerde zich dat de oude centrale Bond van Tran sportarbeiders tot de mede-oprich ters behoorde van de jubilerende be stuurdersbond. De heer Bliek stipte verder aan de totstandkoming van het kampeerterrein „De Bremhoeve" in de Schouwse Westhoek en hoopte dat het N.V.V. straks ook de beschik king te krijgen „over wat steiger tjes in toekomstige watersportgebie den". Mede namens d'e plaatselijke afdeling overhandigde de heer Bliek een envelop met inhoud. Middelburg; J. W. Bolkenbaas-Fond- se van Kerkwerve naar Brouwers haven (Dreischor); H. Bijl en gezin van Scharendijke naar Zierikzee. LAND- EN TUINBOUW Uitvoer van peren naar Zweden DEN HAAG, 3-11. De Zweedse autoriteiten hebben bekend gemaakt dat de invoer van peren in dit land zal worden toegestaan met ingang van 18 november a.s. Verwacht mag worden dat er voor de Nederlandse peren die thans in de koelhuizen zijn opgeslagen afzet- kansen zullen zijn op de Zweedse markt. In ons 'l'and zijn nog ruime voorraden van 'dit fruitprodukt en het prijspeil is zodanig dat verwialohJ mag worden dat hiermede op de Zweedse markt geconcurreerd kan worden met peren uit andere landen. In sommige jaren kan Zweden een vrij belangrijke afnemer zijn van Nederlandse peren, vooral in het begin van de winter. Op het ogenblik zijn de aanvoeren van peren op de Nederlandse veilin gen tijdelijk wat kleiner geworden, omdat uit de koelhuizen nog niet wordt geruimd en de voorraden op Namens de Zeeuwse bestuurders bond werd vervolgens een. felicitatie uitgesproken door de heer A. v. d. Velde uit Breskens, voorzitter van de bestuurdersbond West-Vlaande- ren. Namens het Chr. Nat. Vakver bond deed dat de heer A, I. Fluij.t, die het bijzonder gelukkig achtte dat in de jaren na d'e ooidog een goede samenwerking tot stand kon worden gebracht tussen N.V.V., C.N.V. en N.K.V. In vroeger jaren was het overigens niet mogelijk zich voor te stellen dat „een C.N.V.'er" het woord zou voe ren op een feestelijke N.V.V.-bijecn- komst. „Samenwerking betekent al leen maar winst", aldus de heer Fluijt. De districtsbestuurder van de N.V. V.-bond A.B.T.K. uit Tilburg, d'e heer J. C. Flipse, herinnerde aan de succesvolle oprichting, enige maan den geleden, op Schouwen-Duiveland van de bond voor werknemers in die textielbranche „De Eendracht". Na1 een start met slechts een tweetal le den heeft „De Eendracht" van de A. B.T.K. thans veertig leden. Namens de nieuwe plaatselijke bond bood' de heer Flipse een fraaie, door nijvere leden zelf gemaakte jubileumvlag aan. D:e heer De Hartogh feliciteerde vervolgens namens de bestuurders bond Goeree-Overflakkee, gevolgd door de heer J. Schrier namens de bestuurdersbond Goes en de heren M. de Moor („Mercurius", Zierikzee), S. Peene (Bouwbedr. bond Zierik zee) en C. Constandse (voorz. be stuurdersbond Vlissingen). Klein-industrie en recreatie Als laatste spreker concludeerde disfrictsbestuurder C. Hoek dat de jubilerende bestuurd'ersbond terug kan zien op 'een goed geslaagde re ceptie. De heer Hoek was van me ning dat naast d'e recreatie de klein- industrie voor Schouwen-Duiveland van grote betekenis zal kunnen zijn, vooral vanwege de arbeidsintensivi teit. Zeeland is bij uitstek gunstig gelegen, de basis-industrie zal in be paalde gebieden dienen te wordeh geconcentreerd. De heer Hoek be lichtte verder enkele facetten van de zeehavenpolitiek en.het Grevelangen- bekken. Bovendien kondigde hij een actieprogramma voor Schouwen- Duiveland aan dat deze winter van start zal gaan. Een grote taak voor de vakbeweging is weggelegd om mee te werken aan het bewoonbaar maken en bewoonbaar houden van Schouwen-Duiveland en geheel Zee land. Nadat de verschillende sprekers nog waren beantwoord door do heer Verheijen bracht de Kon. Harmonie „Kunst en Eer" de jubilerende be stuurdersbond een serenade. Tussen de verschillende sprekers door zorgde de heer Lems. voor enige vrolijke orgelklanken. Het dagelijks bestuur van de jubi lerende bestuurdersbond, van links naar rechts: de heren v. d. Bijl (se cretaris), Verheijen (voorzitter), en De Oude (penningmeester). de bedrijven van de telers niet groot meer zijn. H'et prijspeil van peren is de laatste tijd wat aangetrokken maar ligt toch aiog niet hoog. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 4-11. Ktei-aardap- pelen voor het binnenland: Bintje 35-55 mm f 10,00-11,00; Bintje 40 mm opwaarts f 11,00-11,50; Binitje 55 mm opwaarts f 11,25-11,75; Eigenheimers 40 mm opwaarts f 14,00-18,00; Fu rore 40 mm opwaarts f 13,50-15,50. Zamd'-aardappelen voor het bin nenland1: Bintje 40 mm opwaarts geen notering. Klei-aardiappelen voor de export: Bintje 40 mm opwaarts geen note ring; Bintje 35-55 mm f 10,00-10,50; Bintje 45 mm opwaarts f 12,00-12,50; Bintje 40-60 mm f 11.00-11.50; Bintje 55 mm opwaarts f 11,50. Zamd-aardappelen voor de export: Bintje 35 mm opwaarts f 9,00. Andere blanke rassen van de klei grond 45 mm opwaarts geen note ring. Voer-aardappelen f 2,00-4,75. Stemming: binnenland en export rustig. Prijzen vastgesteld per 100 kg. af bedrijf op auto volgens kwaliteits eisen binnenland c.q. export. KERKNIEUWS Ned. Iierv. Kerk Beroepen te Woerden: J. van den Velden, Amersfoort. Ger. Kerken Beroepen te Rheden-De Steeg: R. van den Berg, Bodegraven; te Voort- huizen: H. A. Starrenburg, Wolvega. Aangenomen naar Amsterdam- Sl'oter meer-Geuzen veldR. J. Kool stra, Groningen-Noord, die bedank te voor Utrecht-West. Ger. Gemeenten Bedankt voor Haarlem: G. A. Zij- dervel'd, Middelburg. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 6 NOVEMBER. NED. I. Al vroeg in de morgen opnieuw verbinding met Amerika om de uitslagen van de stembusstrijd daar te volgen. In het kinderpro gramma van de KRO o.m. „Het Poppenhuis" voor de heel jonge kij kertjes, de wedstrijd „Weet je veel" en de strip „Avonturen van Pinok- kio" voor de iets ouderen. „Scala" omvat het weekbladenoverzicht, de parlementaire rubriek en het gewes telijk journaal. De politieke zendtijd is voor de CPN. In „Wetstrijd" pro beren leden van de provinciale sta ten van Groningen en Limburg el kaar te overtreffen in kennis van de wet. „Stad zonder medelijden" is de hoofdfilm-. Kort na de oorlog wordt in een Duits stadje de dochter van één van de notabelen aangerand door vier Amerikaanse soldaten. De mannen raken erdoor in een uiter mate gevaarlijke situatie, want ze kunnen ter dood veroordeeld wor den. Het is een film voor achttien- jarigen en ouder. Het nieuios en een herhaling van „Openbaar Kunstbe zit'' sluiten de avond af. NED. II. Het KRO-programma be gint met een luidruchtig feest uit het Casino in Den Bosch, ivaar de Boertjes van Buuten hel startsein geven voor het boerenprogramma „Mik". Na het journaal de Black and White Minstrel show. De jon gens en meisjes van het George Mit chell koor zingen en dansen weer vrolijk over de beeldbuis. Gaste is de bekende Engelse comedienne Sheila Bernet te. Daarna voor de tweede maal „Zelf Doen", met tips voor de doe-hel-zelvers. Onderwer pen die worden behandeld zijn o.m. het wegwerken van slechte plekken op de auto, het opbergen voor de winter van dahlia's, het knutselen met hout. De rest van de avond is voor „Brandpunt"-actualiteiten. DONDERDAG 7 NOVEMBER. NED. I. De AVRO start met oen aflvering van de strip „Julia". Zij zoekt een hulp in de huishouding om op haar belhamel Corey te pas sen. Daarna een programma over de voorbereidingen van de Nederlandse deelnemers aan de Londen Sydney Ralley. Na het journaal de nieuwe rubriek „Info". De rubriek wil de weg wijzen naar instanties, instellin gen enz. die er speciaal zijn om hulp te verlenen. Vervolgens het derde en laatste deel van het televisiefeuille- lon „Villa des Roses", naar de ge lijknamige roman van Willem El- schot. Nog een nieuwe rubriek van de AVRO hierna en wel „Nationaal Allerlei". Het is een cabaretpro gramma, waarin de hebbelijkheden- en onhebbelijkheden van de Neder landers onder de loep worden geno men. Mild satirisch dus. Herman Pieter de Boer schreef de teksten. Na „AVRO's Televizier" en het laat ste nieuws als afsluiting van de avond nog de Teleacles „Kijk eens wat ik zeg". NED. II. In de vooravond „Scala" met tips voor het weekeinde en sig nalering van artistieke evenementen Na het nieuws de NCRV met een nieuwe aflevering van „Rodeo", waarin verschillende amateurarties ten een oordeel over hun optreden vragen aan een jury bestaande uit vakmensen. Daarna de tweede afle vering van Kijkkijk,een program ma uit het leven gegrepen met Jan en alleman in de amusante hoofd en bijrollen. Vijf minuutjes vervol gens weer gedachten bij Rembrandts bijbels tekeningen en prenten en dan de actualiteitenrubriek „Hier en nu". Tot slot een uitzending van de ker ken: „Als daar muziek in zit". Het is een programma over wa-t oudere mensen bezig houdt en remt an spe ciaal bestemd- voor allen, die zich het lot aantrekken van hen die geïso leerd reigen te raken. WOENSDAG 6 NOVEMBER NED. I: 6.45 Amerika kiest zijn president; 9.00 Einde; 11.00 Schoolte levisie studielessen; 11.25 Hier Den Haag; 11.50 Einde; 17.00 Voor de kinderen; 17.35 Einde18.50 Fabel tjeskrant (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.06 Scala; 19.56 Ster; 20.00 Journaal- 20.16 Ster; 20.20 CPN; 20.35 Wetstrijd; 21.00 Town without pity; 22.40 Journaal; 22.45 without pity; 22.40 Journaal; 22.45 Openbaar kunstbezit; 23.00 einde. NED. II: 1S.50 Fabeltjeskrant (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Mik; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Black and. White Min strel show (kleur); 21.05 Zelf doen; 21.50 Brandpunt; 22.05 Journaal. DONDERDAG 7 NOVEMBER NED. 1: Schooltelevisie: 11.00 Hier Den Haag; 11.25 Grote Euro peanen; 11.50 einde; 14.00 Verken nen en ontdeken; 1.4.25 Walter en Connie; 14.50 einde; 18.50 Fabeltjes krant (kleur) 18.56 Ster; 19.00 Nieuios; 19.03 Ster; 19.06 Julia (kleur); 19.30 Sportpanorama; 19.56 Ster; 20.00 Journaal20.16 Ster; 20.20 Info; 20.45 Villa des Roses; 21.45 Nationaal allerlei; 22.15 Tele vizier; 22.40 Journaal; 22.45 Pauze; 23.00 Teleac kijk eens wat ik zeg; 23.30 einde. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (kleur); IS.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Rodeo; 21.00 Kijkkijk; 21.50 Dagboek van Rembrandt; 21.55 Hier en nu; 22.20 Als daar muziek in zit; 22.50 Journaal. ZIERIKZEE, 4-11. Zaterdag vond alhier de oprichting plaats van de Onderwatersportvereniging „Seal dis". Tijdens de oprichtingsvergade ring sloten zich zes leden bij de vere niging, die geheel Schouwen-Duive land bestrijkt, aan. Op korte termijn wordt de aanmelding van nog zeven leden verwacht. Een unicum is wel dat voor het eerst een Nederlandse Onderwater- sportvereniging een (duikende) voor zitster heeft i.p.v. een voorzitter n.l. mevrouw Rei'na van Leeuwen uit Zierikzee. Secretaris is de heer R. Kotoun en penningmeester B. Rood. De contributie van de vereniging bedraagt f 7,50 per maand met een inschrijfgeld van f 25,- voor welk be drag men tevens lid is van de Neder landse Onderwatersport Bond en men bovendien het officiële Neder landse logboek en het Bondsinstruc- tieboek ontvangt. De Koninklijke goedkeuring wordt nog deze week aangevraagd, terwijl men ook het lidmaatschap van. de Nederlandse Onderwatersport Bond zal aanvragen. „Sealdis" is die 26e OndPrwaler-sport-club van Neder land' en de 3e in de provincie Zee land. Werkprogramma Tijdens de oprichtingsvergadering werd! reeds een werkprogramma voor 1969 opgesteld; Men zal twee scheepswrakken in de Oosterscheld'e gaan onderzoeken en Op. het proefterrein in de Ameri kaanse staat Nevada is maandag een ondergrondse kernproef geno men, de 23sle van dit jaar. Douglas Ronald Britten, techni cus van de Britse luchtmacht, die langer dam zes jaar voor de Sowjet- Unie heeft gespioneerd, is 'tot 21 jaar gevamgenisstra f veroordeeld Minister Luns heeft maandag in de Europese ministerraad in. Brussel met klem gepleit voor concessies van de E.E.G. ten behoeve van Zuid- Slavië, zeer tot ongenoegen van zijn Franse collega Debré. Volgens deskundigen zal de jong ste 'verkiezingscampagne in d'e Ver. Staten de diverse kandidaten per slot van rekening 250 a 300 miljoen dollar kosten. REUSEL. Bij het per fiets over steken van een kruising in zijn woonplaats Reusel (N.B.) is de 56- jarige gemeentearbeider Arnoldus Dirkx aangereden door een perso nenauto en ter plaatse overleden. SPORTBERICHTEN KORFBAL All-Ready I-Animo III ging niet door Vanwege de vele regens - vooral op vrijdagavond - kon de aange kondigde korfbalwedstrijd tussen All Ready en Animo uit Souburg geen doorgang vinden, wegens af keur Lnig van het sportpark. DAMMEN Melissartt trok zich terug uit competitie Zeeuwse Dambond Uit de competitie van d'e Zeeuwse Dambomd heeft zich in de le klasse teruggetrokken het tiental uit Me lissant. De Flakkeeënaars hadden zich aanvankelijk voor deelname opgegeven, doch wegens te weinig ervaring in competitieverband is men daar nu op teruggekomen. HENGELEN Wedstrijd H.S.V. „Oosterschelde" Onder een matige belangstelling vend bij „Levensstrijd" een hengel- wedstrijd plaats voor de leden van de H.S.V. „Oosterschelde". De vangst was matig. De uitslag was als volgt: I. C. v. d. Werve 576 pnt.; 2. F. Tim merman 535 pnt.; 3. C. v. Schelven 328 pnt.; 4. J. Engelbrecht 299 pnt.; 5. A. v d. Welle 259 pnt.; 6. C. v. Be- veren 254 pnt.; 7. A. Mol 253 pnt.; 8. P. v. d. Werf 242 pnt.; 9. P. v. d. Welle 185 pnt.; 10. C. Schot 171 pnt. Door deze uitslag heeft F. Tim merman zijn leiderspositie verste vigd. Met nog twee wedstrijden voor de boeg ziet de stand om het club kampioenschap er als volgt uit: 1. F. Timmerman 2560 pnt.; 2. C. v. Be- veren 2107 pnt.; 3. C. v. Schelven 2001 pnt.:; 4. A. v. d. Welle 1977 pnt.; 5. S. Copploose 1971 pnt.; 6. P. v. d. Werf 1940 pnt.; 7. C. v. d. Werve 1814 pnt.; 8. P. v. d. Welle 1680 pnt.; 9. C. T. Bakker 1646 pnt.; 10. C. de Vrieze 1550 pnt. De stand om de zwaarste vis bui ten de competitie is tot heden: 1. G. T. Bakker met een zeebaars van 1745 gram en 2. C. van Schelven met een zeebaars van 1690 gram. De volgende wedstrijd vindt plaats op 30 november. BRUINISSE, 2-11. Vrijdag en zaterdag had te Bruinisse op het Zijpe en het Krammer de proefvaart plaats van de noordzeekotter OD 5 van schipper D. van der Klooster uit Ouddorp. Dit schip werd gebouwd bij de scheepswerf Kramer en Booy uit Kootstertille, kwam als casco in de reparatiehaven te Bruinisse en werd vervolgens door de firma L. Padmos en Zoon geheel bedrijfsklaar 'ge maakt. Ingebouwd werd een nieuwe 705 pk Kromhout Dieselmotor met Brevo keerkoppeling 3 1. De afme tingen van de hekkotter zijn 26,24 x 6,70 x 3,30 hol. Naast de hoofdmotor is er de Lister hulpmotor, een 26 pk Lister. Het schip is verder uitge- d'e verdere exploratie van de onder zeese ruïnes van Wel damme lor hand nemen. Enkele leden bereiden zich voor op de productie van een onderwaterfilm met als onderwerp het leven onder de Oosterschelde en men zal tevens deelnemen aan d'e Biologische Werk groep van de Nederlandse Onderwa tersport Bond welke elk jaar in Zee land een projekt uitvoert. Advertentie ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG, De mijnopruimings- dienst heeft een Duitse contactmijn in de Schevingse haven gedemon teerd en onschadelijk gemaakt. Het projectiel, met een doorsnede van een meier, was binnengebracht, dooi de Sch. 60 „Jaap", die de mijn in de Noordzee had opgevist. DEN BOSCH. Een echtpaar uit Den Bosch dat bij het kruispunt Oudenrijn een tweetal liftende jon gemannen mee in de auto had ge nomen merkte dn Den Bosch nad'at men was uitgestapt dat uit de hand tas van de vrouw een bedrag van f 1200 was verdwenen. De dader werd later gepakt. OUDESCHILD. De 70-jarige C. van Maldegem uit Oudeschild is in het ziekenhuis in Den Helder overleden aan de verwondingen, die hij op 19 oktober bij een verkeersongeluk op liep. Bij het oversteken van de Oudeschilderweg 'kwam hij met zijn bromfiets in botsing met een motor rijder. DEN HAAG. Z.K.H. de Prins dei- Nederlanden 'heeft het voornemen op zaterdag 9 november het „Neder lands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf" in het Beursgebouw te Amsterdam officieel te openen. BERGEN (N.H.), Een personen auto, bestuurd door d'e 21-jarige mi litair P. F. uit Haarlem, is in. de be ruchte Pesiebocht in de Bergweg te Bergen (N.H.), tegen een lantaarn paal gebotst, met het gevolg dat zijn passagier, de 23-jarige II. Olden- burgh uit Bergen, opzichter bij ge meentewerken te Amsterdam, uit de auto werd geslingerd en op slag ge dood werd. DEN HAAG. Prins Claus heeft het voornemen op dinsdag 12 november een bezoek te brengen aan de school voor journalistiek te Utrecht. DEN HAAG. Te Tunis is een over eenkomst getekend, waarbij de Ne derlandse regering zich bereid ver klaart steun te verlenen aan de op richting van een instructiebedrijf voor tuinbouw en de teelt van voe dergewassen te Said a in Tunesië. SOMEREN. Het vijftienjarige mleisje B. Martens uit Someren is om het 'l'even gekomen toen de auto waar zij in zat ma een inhaalma noeuvre begon te slippen en in bot sing kwam met een tegemoetkomen de vrachtwagen. Het meisje was op slag dood. Het ongeluk gebeurde bij sluis 13 van de Zuid-Willemsvaart. MEPPEL. Ongeveer veertig mest- kalveren vonden bij een verkeerson geluk op de rijksweg 31 (Assen-Mep- pel) onder Havelte de verdrinkings dood. De dieren zaten in een vracht auto, die tegen vier uur in do mor gen op onverklaarbare wijze de Drentse Hoofdvaart inreed. Onge veer 'twintig 'kalveren kwamen ei- levend af. UTRECHT. Het recidivisme van de man-onder-invloed achter het stuur is niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief een ernstige zaak. Ruim 30 procent van hen begaat dit mis drijf meerdere malen. De helft ervan staat binnen drie jaar weer voor de rechter. PREDIKBEURTEN voor woensdag 6 november (Dankdag) (nagekomen opgaven) Gereformeerde Kerk Bruinisse: 10 en 3 uur ds. Vrolijk, Rotterdam. Geref. Gemeenten in Nederland Bruinisse: 10 en 5 uur ds. F. Mallen, Gouda. Renesse: 10 en 2.30 uur lees- dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9 uur ds. T. Dekker, Goes, 7 uur ere-dienst. rust niet een volautomatische hy draulische Seffle stuurinrichting, een Padmos vis lier, twee ballastpompen van 40 m:H per uur en een Seffle koe ling. Op de brug weer h'et bekend'e technisch ingewikkelde instrumenta rium: een radar, een echolood, een spoetnik, een zender enz. alles fabri kaat Becker. Het bijzondere van deze hekkotter is aiog wel de dubbele be diening. men kan voor en achter roei en vistuig bedienen. De firma Westhoeve legde de elek triciteit aan. de heer C. Bal. Brui nisse, was de man die als op alle andere kotters, voor een zeer goed uitgevoerde betimmering zorgde, bo men en vistuig was van de firma Van Damme uit Ouddorp. De proef vaart slaagde uitstekend. Noordzeekotter O.D. 5 maakte geslaagde proefvaart

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 9