De vercl verdwenen rooijn bi Afsluiting van het hoofdstuk Vietnam kamerbreed tapijt j Schouwen-Duivelandse Sportspiegel ZJERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 november 1968 Nr. 20092 BLIK DOOR HET WERELD Als het nu niet lukt een Vietnam vredesgesprek op gang te krijgen, is de hoop daarop voor lange tijd ver vlogen. En - zonder dat daarop veel aandacht is gevestigd - hebben bei de partijen in velerlei opzicht het pad geëffend naar zinnige onderhan delingen. Generaal Abrams, de nieuwe op perbevelhebber der Amerikanen in Zuid-Vietnam, was al in het geheim naar Washington gekomen om daar uiteen te zetten dat hel staken van de bombardementen geen militaire ramp zou veroorzaken. Nog maar kort geleden - rond de democrati sche partij conventie - had Abrams op verzoek juist het tegendeel ver klaard. Daaruit kan men van alles concluderen, o.m. ook dat de mili taire situatie aanzienlijk is gewij zigd. Dat is ze ook: er is een massale aftocht van Noordvietnamese en Vietcong-eenheden gerapporteerd, waarvan men bijvoorbeeld het resul taat ziet in de opvallend kortere Amerikaanse verlieslijsten. Een heel hangijzer was het verzet van de Zuidvietnamese regering om ook aan het Parijse gesprek deel te nemen als dat volgens Noordvietna mese eis tevens inhoudt dat dan ook het Nationale Bevrijdingsfront N.L. F. (d.i. de Vietcong) daar aan tafel geduld moet wordenMaar intussen heeft Saigon wel vast een delegatie naar Parijs gestuurd om deelneming aun de conferentie voor te bereiden. „Voor alle zekerheid" zei Saigon, dal daarmee dus al te kennen geeft te beseffen dat voor dit probleem wel een oplossing komt, hoezeer men ook protesteert. Cadeau Dat een oplossing zo nabij kxoam juist voor de Amerikaanse presi- dentsverkiezingen, wekt verdenkin gen dat president Johnson op deze manier zijn vriend Humphrey nog even het wonder cadeau wil doen dai hem laat winnen van Nixon. Aan de andere kant kan men opmerken dai wellicht de Noordvietnamese neiging naar vrede ook kan zijn veroorzaakt door vrees dat met een Nixon als volgende president een vredesgesprek veel moeilijker te be reiken zal zijn. De haast hoeft, niet van een kant te komen. Hoe dan ook, Richard Nixon heeft dc Vietnamese kwestie, die zorgvul dig buiten de verkiezingscampagne was gehouden, plotseling daarin be trokken. En ivel op een niet zo frisse manier: hij zei niet te geloven dat Johnson een onfris spelltje speelde om Humphrey te helpen. Dat is een opmerking in het genre van: „Wij zouden niet graag beweren dat hier van oplichting sprake is al zou men op zekere gronden daaraan kunnen denken". Een stukje insinuatie-werk Advertentie- -i? GOUDZWAARD'S STOFFEERDERIj is ook UW adres voor Meelstraat 24 - Zierikzee Telefoon (01110) 2491 Het sterilisatievraagstuk UTRECHT. 4-11. Dr. J. Huizinga, directeur van het instituut voor an tropologie van de rijksuniversiteit in Utrecht, heeft op die sterilisatie- conferentie in de Domstad, georga niseerd door de Chr. Artsenorgani satie en de Prot. Chr. Stichting ter bevordering van Verantwoorde Ge zinsvorming, zich uitgesproken voor toepassing van de sterilisatiemetho de bij vrouwen ouder dan 40 jaar, omdat gebleken is dat het aantal er felijke afwijkingen van kinderen met een moeder ouder dan 40 jaar tienmaal zo hoog is, als van een moeder die jonger is dan1 25 jaar. Het aantal mongoloïde kinderen van vrouwen beneden de 25 jaar be draagt 0.3 pet., bij vrouwen ouder dan 40 jaar 2.5 pet. en ouder dam 45 jaar 3.5 pet. De Haagse psychiater dr. M. Zee- gers vertelde dat in de Ver. Staten ongeveer itwee miljoen mensen zijn gesteriliseerd. Op de tien echtparen is een partner onvruchtbaar ge maakt. loaarin men Nixon herkent die in dertijd pal achter de communisten- jager Joseph McCarthy stond tot president Eisenhower hem dit moest veroieden. Nixon heert hiervoor per televisie al op zijn huid gekregen ion Johnson c?i van c.nderen, die bo vendien nog even zijn partner Spiro Agnew beVcJuien xar, enig tamelijk ■rauduleus machtsmisbruik in het ve. leden. A i.ion, die 'o lang gepoogd heeft •i'om de indruk wekken van eex nieuwe Nixia - een redelijke, van zijn verantivom gelijkheid bewuste, gedegen politicus - heeft hiermee :yn oude eul.-e,-. weer zichtbaar ge maakt, dat vvi de opportunist, die fatsoen aan zijn lours wj.pt om zij clocl te bereiken Of hem dit nug gr noeg stemmen kost (m de overwin ning weer aan zijn neus voorbij te laten gaan. is op du late tijdsi.p twijfelachtig Maar N'.xon blijkt ook i el ten slachtoffer van de zenuwen om hel afsluiten van het zwarte huojdstuk Vietnam. Flitsen uit het buitenland TOKIO. Bij een hotelbrand in de Japanse stad Kobé zijn 22 mensen om het leven gekomen en 43 gewond geraakt. Acht mensen worden ver mist. PANAMA STAD. In de stad Pa nama hebben ongeveer tien perso nen verwondingen opgelopen, toen de burgerwacht een einde maakte Vijf soldaten sneuvelden en 36 men sen tegen het militaire bewind. SAIGON. De Vietcong heeft de stad My Th o in de Mekong-delta met 40 mortier granaten beschoten. Vijl soldat ensneuveldien en 36 men sen, onder wie 23 burgers werden gewonid. WASHINGTON. De politie in het centrum van Washington heeft van traangas gebruik moeten maken om 150 tot 200 jonge negers te versprei den, die het gemunt hadden op door blanken bestuurde auto's. BRUSSEL. De heer Joh. Boomaats uit Breda is bij het oude douanekan toor te Wuustwezel (op de weg van Breda naar Antwerpen) met zijn auto tegen een paal gereden en om het leven gekomen. De tweede inzit tende, de iheer A. van Berg uit Bre da, is met verwondingen opgenomen in een ziekenhuis te Brasschaat. ATHENE. De Griekse regering heeft meegedeeld dat zij 71 politieke gevangenen die op 'de eilanden Leros en Yaros waren geïnterneerd, heeft vrijgelaten. Dit brengt het totaal van de gevangenen die de afgelopen da gen zijn vrijgelaten op 200. Ver wacht wordt dat er deze week nog 200 in vrijheid worden gesteld. SEOEL. Het Zuidkoreaanse rege ringsblad Korea Herald, dat in het Engels verschijnt, heeft kritiek op Amerika geleverd omdat het zou zijn „bezweken" voor de aanhouden de pogingen van Noord-Vietnam het nationale bevrijdingsfront bij de be sprekingen vertegenwoordigd te krijgen. DJAKARTA. De nieuwe Neder landse ambassadeur in Indonesië, mr. H. Scheltema is met zijn vrouw in Djakarta aangekomen. MONTREAL. In het Victoria-zie- kenhuis te Montreal is zondagavond met succes een harttransplantatie verricht. Een 53-jarige man kreeg het hart van een 28-jarige vrouw, wier nieren werden overgeplant' in resp. een negenjarig meisje en een 29-jarige man. SAIGON. Ngoejen Cao Ky, de Zuidvietnamese vice-president, is het eens met het. standpunt van presi dent Ngoejen Van Thieu inzake het vredesoverleg, zo meldt het Zuid vietnamese persbureau. Het bureau merkt hierbij op, dat op andere pun ten de meningen van de twee staats lieden reed's lang uiteenlopen. CAIRO Een groepering van de Arabische verzetsbeweging El Fatah heeft bekend gemaakt, dat zij Eilath de Israëlische havenplaats aan de Golf van Akaba, met verscheidene zware raketten heeft beschoten, waardoor enige belangrijke centra werden getroffen. ROME. De Italiaanse regering heeft bekend gemaakt dat een com missie is gevormd ter bestudering van de herziening van het uit 1929 stammende omstreden concordaat met het Vaticaan. In dat document worden de betrekkingen tussen de ze twee staten geregeld en het Rooms-katholicisme als het Italiaan se geloof aanvaard. i Zierikzee moest tegen Steen genoegen nemen met gelijk spel J Renesse kon het bij koploper HVV '24 niet bolwerken De Zie- f rikzee-reserves weerden zich uitstekend tegen Alliance II ME- (J VO kwam tot puntenverdeling met 's Heer Arendskerke Bruse Boys en Brouwershaven leverden een spannende strijd VOETBAL K.N.V.B. Hoewel het er bij het afsluiten van de eerste helft voor Zierikzee, in de 3e klas D, in de thuiswedstrijd tegen Steen naar uitzag dat de rood-zwarten op beide puntjes beslag zouden gaan leggen, hebben zich uiteindelijk met een 2-2 gelijk spel genoegen moeten ne men. Hontenisse kon door voor eigen publiek met 3-1 van Grenswachters te winnen, de leiding xveer in han den nemen. Hontenisse had Iverbij de steun van DOSKO en S.C. Gastel die te Bergen op Zoom de puntjes broederlijk deelden (2-2). Hel derde 2-2 gelijke spel behaalde Breskens in zijn thuiswedstrijd tegen MOC '17. De Zierikzee-verdediging, die nu reeds een en twintig maal is gepas seerd, heeft vu momenteel de meest gepasseerde verdediging in de 3e klas D. Breskens MOC '17 Steen METO Grenswachters 8 3 14 21-19 8 2 3 2 10-12 8 2 2 4 11-11 7 12 4 8-15 8 12 5 8-20 In de 4e klas kon, zoals reeds ver wacht werd, Renesse hel bij koplo per HVV '24 te Hulst niet bolwerken (5-0). Sluiskil alleen nog maar van Renesse verloren, kon zich in de kopgroep handhaven door IJzendij- ke in eigen omgeving met 2-1 te kloppen. Alle overige wedstrijden gingen hier wegens terreinafkeuring niet door Hontenisse S.C. Gastel DOSKO Vogelwaarde Zierikzee Goes Steenbergen 8 4 3 1 18-15 11 8 4 2 2 20-12 10 8 4 2 2 17-13 10 7 3 3 1 10- 7 9 8 4 13 19-21 9 7 3 2 2 17-12 8 7 3 13 17-19 7 HVV '24 8 6 2 0 29- 4 14 Sluiskil 8 6 1 1 16- 8 13 RCS 7 5 2 0 24- 8 12 Biervliet 7 5 0 2 22-10 10 Walcheren 7 3 0 4 21-12 6 Renesse 7 3 0 4 9-17 6 Hansw. Boys 6 2 0 4 15-16 4 Oostburg 6 2 0 4 7-18 4 Koewacht 7 1 2 4 10-17 4 Corn. Boys 7 2 0 5 9-18 4 lJzendijke 8 2 0 6 7-32 4 Clinge 6 1 1 4 8-17 3 In de reserve 3e klas c hebben de LAND- EN TUINBOUW Houdt gr oud eu taal gezond Vele jaren is men in berichten en artikelen over de bemesting met ko per, kobalt en verschillende andere elementen de benaming sporenele menten tegengekomen. Het is echter verheugend dat tegenwoordig steeds meer van spoore'ementen melding wordt gemaakt Immers, volgens het „Groot Woordenboek der Neder landse Taal" van v. Dale is sporen element een germanisme, dat wil „Gesplitste" Groene Kruis-vergadering te Bruinisse Twee (loden bij aanrijding HAAKSBERGEN, 4-11. De 26-ja- rige A. G. Sigger en zijn 23-jarige echtgenote E. J. Sigger-Scheggert- man uit Eibergen zijn zondagavond het slachtoffer geworden van een aanrijding in Haaksbergen. Hun auto botste op een loslopend varken en daarna op een tegemoetkomende personenwagen. Arrestatie na tip VENLO, 4-11. Dankzij een tip van een inwoonster heeft de gemeente politie te Venlo twee inbrekers, de 21-jarige A. van H. uit Tienraay en de 19-jarige A. E. uit Wansum kort nadat zij in de nacht van zaterdag op zondag in een garage te Venlo waren binnengedrongen gegrepen. De politie kwam door hetzelfde raam binnen waarlangs ook de dieven in geklommen waren. Van H. verzette zich tegen de arrestatie doch kon worden overmeesterd. Het tweetal, dat reeds bekend heeft in de laatste weken verschillende inbraken te hebben gepleegd, zal worden voor geleid voor de officier van justitie te Venlo. BRUINISSE, 2-11. De vergadering van de Provinciale Zeeuwse Vereni ging Het Groene Kruis'' te Bruinis se is een succes geworden en de woorden van hulde aan allen die aan dat succes hebben meegewerkt wa ren dan ook zeker welgemeend en wol verdiend. In een snel tempo Voor 60 jaar.... ZIERIKZEE. Deze week werd in de Concertzaal een tentoonstelling ingericht van tekeningen, etsen en aquarellen van de vereniging „Pic ture, Veluvensis" te Renkum. BR.UIN1SSE. Het bestuur van cle Waterkering Calamiteus Waterschap Bruinisse, verleende een dxjkarbei- der een pensioen van 3 per week. De gepensioneerde heeft 57 dienst jaren KERKWERVE. De rijksveldwach ter van Oosterland is verplaatst naar deze gemeente, ivaardoor een nieuwe standplaats der rijksveld- wachi is ontstaan. Voorheen ivas de ze nl hier r.og niet gevestigd. 7AEPIKZEE. De gemengde zang vereniging „St. Caecilia" gaf een geslaagde uitvoering in de Concert zaal. ZIERIKZEE (Adv.). Platenboeken; ze vliegen weg voor 35 en 40 cl. De Alpenfee, Een held van de pen, On der Betovering, Verbroken Boeien en Tot hogen prijs. NOORDGOUWE. Voor de met 1 januari a.s. vacerende betrekking van hoofd der o.l.-school alhier heb ben zich slechts zes sollicitanten aangemeld. ZIERIKZEE. In de Concertzaal bracht „Het vrije tooneel", onder di rectie van J. H. Speenhof)' en Nap de la Mar een uitgebreid programma van toneel en zang. SCHOUWEN. Het zeer fraaie na jaarsweer duurt voort. Gunst ig voor de werkzaamheden op het land, maar mens en dier verlangen naar een flinke regenbui, want. het water- gpbrek is groot. t ZONNEMAIRE. Voor het Nutsde- partement trad op mej. A. T. van Bommelen ie Leiden mei een voor dracht over haar reis door de Sahara opgehelderd met lichtbeelden. loerden alle agendapunten afgehan deld en men gaf in alles blijk van een hartverwarmende eensgezind heid. Maar op één punt verdeelde men zich in twee kampen. Bij de christelijke huishoudschool gekomen verdeelde men zich over twee zalen, de hall en een dubbel schoollokaal. De mensen van de koffietafel en de „mosseleters". De koffietafel, werd ongetwijfeld alle eer aangedaan, maar de hoeveel heid mosselen die geconsumeerd werd was ook nu iveer wonder baarlijk. De kwaliteit werkte daar toe zeker mee, maar verschillende boven Moerdijkers, die voor het eerst kennis maakten met 't Zeeuw- se produkt, deden niet onder voor de Zeeuwen. Het in hemdsmouwen opererende bestuurslid en dames van andere bestuursleden en de bedienden en diensters van de restaurateur, die de dampende schalen serveerden, de vierponds sneden Zeeuws tarwe brood met boereboter besmeerd in een schier onafgebroken strooxn lie ten aanrxikken, hadden alle eer van hun werk en zij zullen nog lanq met genoegexi aan deze maaltijd terug- denken. BRUINISSE Burgerlijke stand en loop der bevolking over oktober 1968 Gehuwd: 11. Adriaan Heijboer, 32 jr. (Zierikzee) en Elizabeth de Waal, 19 jr.; 25. Cornells Leendert Kosten- se. 26 jr. en Pieternella Johanna Dorst, 20 jr. Ingekomen: Simon A. van Rijn en gezin uit Rhoon; Jacoba M. Reijn- goudt uit St. Philipsland; Cornelia Kik uit Rotterdam; Lo Tazelaar uit Halsteren; Jacobus van Tuijl uit Nijmegen; Ernst Everardus Vetter en echtg. uit Poortugaal. Vertrekken: Willem F. de Ridder naar Leerdam; Hendrika KoLbach, echtg. van Helmendach naar Leer dam; Tieke Hooysma en gezin naar Almelo; Elizabeth de Waal (echt. van Heijboer) naar Zierikzee; Leen dert Otte naar St. Annaland; Son ja Vlam naar Rotterdam; An ja Vlam naar Rotterdam; Elizabeth M. van der Werf en kind naar Zierikzee; Johannes Abrahamse naar Gilze Reijen. zeggen een in strijd met ons taal eigen uit het Duits overgenomen woord. Het gebruik van spoorelementen is echter om meer dan een reden van belang. Koper en kobalt zijn in kleine hoeveelheden absoluut nood zakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van plant en dier. Uit de resultaten van grondonder zoek! blijkt op veel plaatsen even wel nog stééds van tekorten aan ko per en kobalt sprake te zijn. Men kont de kwaal maar doet te weinig aan de bestrijding ervan. Het najaar en de winter zijn voor de bestrijding van deze tekorten het meest geschikt. Indien u op zand- grasland nog geen koper heeft ge strooid geef dan tenminste 400 kg. koperslakkenbloem per ha. Tekorten aan koper en kobalt kunnen door een bemesting met koperslakken bloem gelijktijdig worden opgehe ven Vergeet u bij de bemesting echter ook het bouwland niet! reserves van Zierikzee zich te Roo sendaal tegen Alliance II uitstekend geweerd, al konden zij het. niet voor- komen clat beide pxintjes door Alli ance II werdexx. binnengehaald (2-0). METO II kon zich aaxi de leiding handhaven door een 4-2 overivin- ning bij Corn. Boys II. METO II 6 5 1 0 23- 8 11 Alliance 6 5 0 1 20- 6 10 Zierikzee II 7 3 2 2 18-14 8 Vlissingen III. 5 2 1 2 21-13 5 Goes II 6 2 13 17-19 5 RCS II 7 1 3 3 18-23 5 Middelbxirg III 4 12 1 9-14 4 Axel III 5 12 2 11-13 4 Steenbergen II 4 1 0 3 9-12 2 Corn. Boys II 6 1 0 5 7-31 2 ZATERDAGCOMPETITIE. Door de slechte toestand van de terreinen vond in de zondagcompetitie afde ling Zeeland geen enkele wedstrijd doorgaxig. Ook van het zaterdagpro gramma werden nog een aaxxtal xvedstrijden afgelast. In de le klas kwam MEVO tot een 2-2 pxinten- verdelixig bij 's Heer Arendskerke. Koploper Hoek slaagde er met goed gevolg in de lastige klip, Middel bxirg V, met goed gevolg te omzeilen (0-1). Meexiwen II en Veere kwamen te Zoutelande niet aan het. scoren Een oude - zeker ver vóór-twintig - foto van het sl°t Haamstede, toen - evenals gelukkig thans nog - zwaar in het lommer. van doelpunten toe (0-0), dit in te genstelling met VCK dat Kats met een zware 7-0 nederlaag naar Noord Beveland terug stxixirde. Arnexnuiden II kon. zich op de 2e plaats op de ranglijst handhaven door Wemel- dinge xixet 1-0 in eigen huis te ver- slaaxi. Hoek 8 8 0 0 27- 7 16 Arnemxiiden 11 8 6 0 2 22- 8 12 VCK 8 3 4 1 17-10 10 Middelbxirg V 8 5 0 3 12-15 10 Bevelaxiders 7 4 1 2 20-15 9 Wemeldinge S 3 1 4 11-13 7 MEVO 8 15 2 12-17 7 's H. Arendsk. 8 14 3 12-14 6 Meeuwen II 8 I 4 3 17-19 6 Veere 7 13 4 9-10 5 Zeeland Sport V 7 0 2 5 6-1S 2 Kats 7 0 2 4 4-23 2 In de 2e klas A liet Duiveland er te Haamstede in de ontmoeting te gen DFS III er geen enkele twijfel over bestaan wie de sterkste was (1-7). Bruse Boys en Brouwershaven leverden op het terrein van eerst genoemde een spannende strijd om de puntjes, welke door de Boys met 4-3 in hun voordeel werd beslist. Te Nieuwerkerk bood SKNWK het noQ ongeslagen Nieuxvdorp uitstekend te genstand ook al konden zij niet voorkomen dat de bezoekers beide puntjes mee naar huis namen (3-5). Nieuwdorp 8 8 0 0 40- 5 16 Borssele 7 5 0 2 24-14 10 Bruse Boys 7 5 0 2 19-14 10 's Gravenpolder 7 4 0 3 19- 9 8 SVD 7 3 2 2 16-12 8 Duiveland 8 4 0 4 24-20 8 WIK 7 4 0 3 18-17 S Br.haven 8 3 14 17-21 7 SKNWK 7 3 0 4 17-19 6 DFS III 8 116 14-35 3 Kapelle II 5 1 0 4 11-15 2 Beren 7 0 0 7 6-44 0 In de 3e klas A behaalde SKNWK 11 zijn eerste overwinning in dit sei zoen, bij Brouwershaven III, met de niet mis te verstane cijfers 6-1. Dui veland II moest zich nog terdege inspannen om baas in eigen huis te blijven tegen WIK 111 (2-1). Bruse Boys 11 7 5 2 0 25-11 12 Z SC 6 5 0 1 41-10 10 Duiveland II 7 4 2 1 19-17 10 MEVO II 7 4 0 3 23-13 8 WIK II 6 3 12 17-15 7 Br.haven II 6 3 0 3 23-17 6 Br.haven III 8 1 2 5 9-25 4 SKNWK II 7 115 15-28 3 WIK III 5 113 8-17 3 DFS IV 5 0 1 4 5-32 1 BRUSSEL. De ministers van bui tenlandse zaken van Benelux ver gaderen in Brussel ter voorbereiding van een Benelux-regeringsconferen- tie iin december over de verdere ont wikkeling van Benelux. een mysterie-roman door Frank van Falckenoort „Maar," weerlegde Klein, „we hebben nu toch de man, die de be wuste ring in zijn bezit had. Hij zal er toch ongetwijfeld meer van we ten." „Misschien," antwoordde Koks raadselachtig. „Maar U gelooft dat fabeltje van die schooljongen toch zeker niet?" vroeg Klein met stijgende verbazing. „Dat zullen we straks onderzoeken. Ik ben er nog niet zo zeker van. dal ■deze man met dè hele affaire wat te maken heeft. Wij kennen hem welis waar langer dan vandaag, maar voor zover wij weten is hij een doodge wone kruimeltjesdief, een flessen trekker en oplichter in het klein, maar een moordenaar of medeplich tigenee, dat geloof ik toch niet." „Hij kan er toch zijdelings bij be trokken zijn." „We zullen wel zien, mijnheer Klein. Zorgt U maar, dat U om kwart voor twaalf weer hier bent, dan kunt U meerijden naar die school en dan hebt U vanavond weer wat copy voor Uw krant." Niet vanavond, dacht Jopie, toen hij weer op straat liep. Maar nu, da- delijlc. Hij nam op de Grote Markt de tram. reed naar de Hazepaters- laan en tikte in een half uurtje' een verslag van zijn ochtendbelevenis sen, doch verzweeg het besprokene tussen Blauw en de rechercheur. Eerst, afwachten, wat ei- om twaalf uur ging gebeuren. Dan had hij im mers vanmiddag nog wat. Toen hij het klaar had, belde hij zijn krant op en gaf het verslag door met de mededeling, dat er in de loop van de middag nog wel wat komen zou. Ondertussen was het al weer half twaalf geworden en hij zette zijn hoed op, liep naar de tram en reed weer naar de stad terug. Om precies kwart voor twaalf was hij weer in het politiebureau, met de stille hoop. dat Blauw inmiddels de moord reeds bekend zou hebben. Maar dit bleek nog niet het geval te zijn. Netjes be waakt tussen twee agenten in bur ger, stapte de man in de gereed staande auto, terwijl Koks achter het stuurwiel plaats nam en Jopie naast hem ging zitten. Binnen vijf minuten stond de wagen voor de school aan de Oudegracht, die elk ogenblik kon uitgaan. Blauw en de beide politie mannen stapten uit en mengden zich nagenoeg onmerkbaar tussen de wachtende ouders, terwijl Koks en de verslaggever op een afstand gin gen staan. Kort daarna werden de brede schooldeuren geopend en stormde de jeugd naar buiten. Nau welijks waren er enkele kindëren op straat, of Blauw stak zijn vinger uit en wees een sluikharige jongen, ge kleed in een sportblouse en een plus- fourbroek, aan. Koks had het gezien en stapte nu kwiek op de jongen, die zich met een tweetal kornuiten wil de verwijderen, toe. Hij legde zijn hand op de schouder van.de bewuste jonlgen en zei vriendelijk: „Vertel eens, jongen, heb jij misschien van morgen ook een ring verkocht?" De jongen schrok en kreeg een kleur. Hij antwoordde niet, maar zijn gehele houding was al een ant woord op de gestelde vraag. Koks stelde de jongen op zijn ge mak. „Je behoeft niet bang te zijn. dat je er straf voor zult krijgen, als je ons maar eerlijk de waarheid ver telt." Hij wenkte de beide politie mannen en deze kwamen met hun arrestant op de drie jongens en de rechercheur af. Ook Klein was in middels naderbij gekomen. „Kom." moedigde Koks aan. „biecht: ons eens eerlijk op; heb jij vanmorgen vóór schooltijd een ring' verkocht? Een ring, met een mooie rode steen er in?" Het huilen stond de jongen nader dan het lachen, maar hij zei nog steeds niets. Een van zijn kornuiten hakte ten slotte de knoop door en antwoordde: „Jawel, mijnheer, wij hebben het samen gedaan. Wij heb ben de ring verkocht voor twee kwartjes." „En weet je nog, aan wie je die ring hebt verkocht?" vroeg Koks vriendelijk verder. „Staat die man misschien bij ons?" De drie jongens keken de aanwe zigen beurt voor beurt aan en dezelf de jongen zei, wijzende op Blauw: „aan hem." „Mooi zo," antwoordde Koks, in nerlijk verheugd, dat hij tenminste een der jongens aan het praten had gekregen. Hij wenkte de beide col lega's, dat ze konden vertrekken. Zelf wendde hij zich opnieuw tot de drie jongens en zei: „Ga jullie eens even mee, een eindje de straat op." Dat was wel nodig, want er was on dertussen al een dozijn nieuwsgierige schoolkameraadjes om het gezel schap komen staan. Toen ze weer alleen waren, vroeg Koks verder: „Ik ben blij, dat jullie zo eerlijk bent geweest om het te vertellen. Natuurlijk is het heel dom. om zo'n mooie ring aan een onbe kende man te verkopen. Voor dit maal mogen jullie die twee kwartjes houden, maar doe zoiets nooit meer hoor." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 5