De nieuwe Pfaff lichtgewicht zigzag: PFAFF) Dit is uw voordeel „Diepvries 1969" <*f Zelfbediening KLOET - Burgh ...weinig liendeltjes, knoppen en wieltjes, dus makkelijk werken... ingebouwde motor (technisch zo perfect dat u er nooit iets van merkt), rustig, praktisch geruisloos... voor zijn prestaties de laagst geprijsde lichtgewicht zigzag-naaimachine... Over de nieuwe Pfaff lichtgewicht raken we niet uitgepraat... kom de rest van 't verhaal horen in een Pfaff-zaak. Of lees t thuis in de folder. UK Causerie over de te verwachten recreatieve ontwikkeling WASHINGTON, 4-11. Op uitno diging van het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken zullen volgende week enkele vertegen woordigers van landen, die het Zuid- poolverdrag' hebben ondertekend, een bezoek brengen aan dit wereld deel. Het zijn diplomaten, weten schapsbeoefenaars en journalisten uit onder andere Argentinië, Enge land, Japan, Australië en Nederland. Ze zullen ben overzicht krijgen van de voornaamste activiteiten van Diepvries '69", de officiële bijnaam van het Amerikaanse antarctische onderzoekprogramma. Vanuit Mc Murdo station, de Amerikaanse be voorradingsbasis op de antarctische kust aan de Ross zee, worden enkele tochten naar hel binnenland ge maakt, ivaar vijf kleinere onderzoek- stations zijn gelegen. BRUNSSUM. Op de Vij verlaan te Brunssum is maandagavond! de 17- jarige scholier J. Offerman uit Heer- lerheide dodelijk verongelukt. De jongeman kwam met zijn bromfiets in aanrijding met een fietser. GEMEENTE BROUWERSHAVEN Burgerlijke stand en Loop der bevolking over de niaand oktober 1968 'Geboren: 1 otet. Monica Adriana Pietennelüa, <d. van K. L .van der Werve en J. M. L. Smits (Dreischor); lokt. Bietier-'Stephanus '(te 's-Gra- venhaige), z. van W. A. Lubberhuizen en D. J. Gaaniderse (Brouwershaven) 5 okt. Miriam Maria, d. van J. W. Kristelijn en M. L. van Felius (Zon- nemaire); 17 okt. Alexandra Mar tine d. van 'D. A. M. Jonas en A. Kwik- man (Dreischor). Overleden: 3 okt. Johannes Vier gever, 93 jr., wedn. van J. C. Verdier (Brouwershaven); 9 okt. Jan Braber (Goes), 78 jr. echbg. v. A. van Ast (Zonnemaire); 16 okt. Andrina van Ast (Zierikzee), 75 jr., wed. v. J. Braber (Zonnemaire); 21 okt. Job Kort, 84 jr., wedin. van W. van de VelcDe (Noordgouwe). Gehuwd: 10 okt. Neiis Hagens, 24 jr. (Ocstflakkee) en Maria Maatje Cornelia van Ast, 23 jr. (Zonnemai re); l'l okt. Auke Jongejeugd, 24 jr. (Enkhuizen) en Lena Bal, 24 jr. (Brouwershaven); 18 okt. Johannus Gerardus Leonardus Lenssen, 23 jr. (Oldebroek) en Maatje Cornelia van Nieuwenhuijze, 21 jr. (Bi-ouwersha- ven). Ingekomen: 3 okt. G. C. de Jong en gez. (Dreischor); 16 okt. J. K. Ver maas '(Dreischor); 16 'ckt. J. F. Bou- wens (Zonnemaire); 16 okt. P. J. Wagemans, wed. van J. van Lis (Zonnemaire); 18 okt. J. W. Fondse, echtg. v. L. Boikenbaas (Dreischor); 22 okt. N. Hagens (Zonnemaire); 22 okt. M. M. HMilernan (Noordgouwe). Vertrokken: 1 okt. M. A. Goemans en èchtg. (Dreischor)4 okt. A. E. Verbeke (Brouwershaven); 11 okt. L. Bal, echtg. v. A. Jongejeugd (Drei schor); 18 okt. M. C. van Nieuwen huijze, echtg. v. J. G. L. Lenssen (Zonnemaire); 24 okt. K. Dalebout (Noordgouwe); 28 okt. J. M. Natte (Dreischor)31 okt. S. T. Bil (Noord gouwe). Weens dag 6 november: 500 gr. savoye kool (gesneden) 0,29 Donderdag 7 november: 500 gram prei (panklaar) 0,28 Vrijdag 8 november: 500 gram blanke witlof 0,79 Zaterdag 9 november: 1 mooie bloemkool0,89 250 gram champignons 1,15 Maandag 11 november: 500 gram rode kool (panklaar) 0,24 Dinsdag 12 november: 500 gram andijvie (gesneden) 0,39 De gehele week: 500 gram Holl. blauwe druiven 1,75 UTRECHT. De 13-jarige Utrechtse scholiere 'Herma Albertsma is in het academisch ziekenhuis in> Utrecht overleden aan de verwondingen die zij had opgelopen bij een verkeers ongeluk. AMSTERDAM. De 83-jarige J. Ris uit Amsterdam is dn het Wilhelmina Gasthuis overleden aan verwondin gen die hij bij een verkeersongeluk op de Amstelveenseweg in zijn woonplaats opliep. De man werd door een auto aangereden toen hij onvoorzichtig dfe weg overstak. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Jubphaas (toez.): S. Braridsma, Gramsbergen; te Maas sluis (toez.): B. C. Juokema, Mark nesse; Ite Vorden (toez.): J. C. Kra- jenbrink, Emmen; te Tjerkwerd c.a. (toez.): J. 'L. Lëestemaker, jeugd- pred. bij de Evang. Broedergem. te Paramaribo, wonende te Zeist. Aangenomen naar Brugge (B.) (Brot. Evang. Kerk): J. Veen, Was senaar, die bedankte voor Ispra Baresa (Italië), (Oec. Evang. Gem.); naar Renesse-Noordwelle: L. de Wit, Lemmer. Bedankt voor Gouderak: A. Ste kelenburg, Lexrnond. Ger. Kerken Aangenomen naar Uithuizen: E. J. Oornkes, Leeuwarden; naar Maas sluis: F. van: der Bos. Nieuw-Lek- kerland; naar Den Bommel-Oolt- gensplaal: A. W. Meeder, Ooltgens- plaat. De Pfaff 94 lichtgewicht met vlakke grondplaat compleet met koffer f. 498.-, in vrije-arm uitvoering als Pfaff 95 f. 598 - Ons zigzag-programma loopt van 248.- tot 842.- Wilt u deze bon uilknippen en gefrankeerd ais drukv/erk inzenden aan Pfaff, Den Bosch, voor gratis kleurenfolder. Naam: Straat: Plaats:.. Ook het inzenden van een briefkaart, alleen met uw naam en adies, is voldoende. Kfaff Naaimachinehuis W. Rikken N.V., Goes: A.C. Bastiaanse, Kortemeestraat 17, Bergen op Zoom, Tel. (01640) 58 78. Papegaaistraat 4, Tel. (01100) 74 76. Prov. Groene Kruis-vergadering o BRUINISSE, 2-11. Onder het motto „Recreatiezorg, een kruis voor allen", hield de heer J. Swart, voorzitter van de Stichting Recreatie, op de jongste Groene Kruisvergadering, een causerie over de te verwachten re creatieve entwikkeling in de toe komst. Vertoond werd de kleurenfilm „Recreatie '85" (1985), waarin flitsen werden gegeven van de recreatie in 1968 en in de nabije toekomst, waar in de bewoners van de grote steden verademing zoeken in de vrije na tuur: Een groot deel van Nederland zoekt en vindt deze gelegenheid in eigen land. Benauwend was het op deze film te zien, hoe op een zonnige zomerdag de mensen zich op enkele vierkante meters strand verdringen. Maar er waren ook nog gedeelten ongerepte natuur. Een bedrag van twee miljard gulden, een getal dat telkens terugkwam, is nodig om aan de recreatieve behoeften en wat daar mee samenhangt te voldoen. De heer Swart memoreerde verder hoe in een tijd van enkele tientallen jaren het patroon van werk en ont spanning veranderde. Zeventig uur arbeid en 40 uur ontspanning, naast 56 uur slaap, veranderden in 40 uur arbeid en 70 uur vrije tijd (5-daagse werkweek). Inde laatste 150 jaarver- minderde 840.000 ha grond, dat in Ne derland voor recreatie geschikt was, tot 240.000 ha. Iedere Nederlander heeft 360 m- tot zijn beschikking, maar elke Belg 1000 m2. Om enigs zins aan de groeiende recreatiebe hoefte te kunnen voldoen, moet een oppervlakte van 250.000 ha „op de schop" om daarvoor te worden ge schikt gemaakt. Hoge cijfers Het aantal auto's? In 1959: 130.000; in 1967: 1,5 miljoen, in 1968: 2 mil joen. In 1961 schrok men van de prognose dat er in 1968 1,2 miljoen auto's zouden zijn. Maar het gaat veel vlugger, zoals cle cijfers uitwij zen. Nog een paar cijfers over de wel vaartsstaat. Nederiand geeft per jaar uit: aan banket en chocolade f 1300 miljoen, aan rookartikelen f 1500 mil joen, aan sterke dranken 1400 mil joen; aan genotmiddelen 4 miljard gulden. Weggooi-artikelen vormen een steeds groter wordend probleem. Een fabriek voor Mobil Oil is snel ler verwezenlij iet in de buurt van Amsterdam, dan een beter aangepast recreatiegebied voor Haarlem en om geving. Spreker hamerde vervolgens op samenwerking en coördinatie, te be ginnen bij de kruisverenigingen. De overheid behoort te weten Waarvoor geld nodig is en is verplicht geld be schikbaar te stellen. Maar dat kan alleen wanneer er een goede voor lichting' is. Hard nodig zijn o.m.: re creatievoorzieningen voor gehandi capten, centrale ambulancediensten, cm maar enkele punten uit het rijtje van de heer Swart te noemen. De Stichting Recreatie is er om de overheid op alle behoeften te wijzen. Bij deze stichting zijn plm. 60 licha men aangesloten (A.N.V.V., K.N.M.B., A.N.W.B. en nog vele andere. De in komsten bestaan voor 99,9 procent uit subsidies, maar dat weerhoudt de stichting niet de overheid, waar no dig, tegen de benen te schoppen. De overheid verwacht en wil bewust dat tegenspel van de Stichting Recreatie. Burgemeester Bulder van Westka- pelle kon met trots wijzen op de sa menwerking in de kruisraad, waarin door de diverse kruisverenigingen één lijn wordt getrokken betreffende de gezondheisdzorg en wat daarmee samenhangt; in antwoord op het dringende pleidooi van .de heer Swart cm meer samenwerking: Voor zijn eigen gemeente had hij het probleem van te weinig politiehulp in de zo mer zeer dringend gevoeld, maar dat was maar één aspect van de moei lijkheden. Hulp van elders Een suggestie van de heer Swart, die met graagte werd overgenomen, was het beschikbaar stellen van geld, materiaal en mensen door de ge meenten waaruit de recreanten ko men. Als Westerschouwen 's zomers een groot deel van de inwoners van Rotterdam onderdak geeft of recrea tief bezighoudt, dan is de Maasstad verplicht verpleegsters, doktoren, materiaal en geld beschikbaar te stellen, voor een gemeente die in en kele weken groeit van 4.000 tot 40.000 mensen; was één van de stellingen die de heer Swart poneerde. Maar dan ook een „westerling", iemand uit de Randstad, in het orgaan dat be slissingen tireft en neemt. Burgemeester Everwijn (Wester schouwen) - aldus uit zijn tent ge lokt - voelde daar wat voor, maar legde er toch de nadruk op dat par ticulier daar ook wat tegenover moet staan. Contributieverhoging tot f 20,- per lid was voor de heer Everwijn een dringende noodzakelijkheid. Een vraag van de heer Arenthals (Colijnsplaat) over de vervuiling van dijken en bermen door sportvissers, bracht de heer Swart op de aktie „Opgeruimd staat netjes", enkele ja ren aaneen door de stichting met suc ces gevoerd. Eén spreker vond het bedenkelijk dat de kruisverenigingen zich op het gebied van de recreatie gingen begeven. LEIDEN. Koningin Juliana heeft maandagmiddag de feestelijke bij eenkomst /in heli) igroo't-auditor'ium van de Leildse universiteit bijge woond, waarmee het 150-jarig be staan werd gevierd van het Rijks museum van Oudheden. DODELIJKE ONGELUKKEN ROTTERDAM. De 26-jarige Turk se arbeider, Rahmi Adiguzel is in de Waalhaven im Rotterdam veronge lukt bij het laden van het Noorse zeeschip „Tihehen". Boven het ruim stortte een hijs met 17 loopbcrden van ieder 30 kg uit elkaar. Drie ha venarbeiders werden geraakt dooi de neerstortende berden, Adiguzel werd daarbij dodelijk getroffen. TER ABEL. In Muninekemoer- Ocst g.emeente Vlagt wed de heelt Oost gemeente Vlagt wedde heeft mercompascuum met zijn personen auto een tegemoetkomende brom fietser, de 18-jarige G. W. Over uit Barnflair aangereden, met dodelijke afloop. De automobilist is na de aan rijding doorgereden. RIJSBERGEN. Zondagmorgen is in Wernhout een uit do richting Bel gië 'komende personenauto uit de bocht gevlogen en tegen een huis gebotst. Eén van de twee inzitten den, de 49-jarige H. de Leeuw, kwam om het leven. De andere, C. Damen, werd levensgevaarlijk ge wond in het ziekenhuis te Breda op genomen. DEN HAAG. Op de rijksweg Nij- megen-Den Bosch onder Grave is een busje tegen een verkeerszuil gereden. De bestuur er en enige in zittende, de 29-jarige Th. IT. van Wloalkum overleed ter plaatse. MENALDUMADEEL. In Menel- durnadeel (Fr.) is een bestelauto bij het: naar links uitwijken front aal i:i botsing gekomen met een hem 'tege moetkomende personenauto. De be stuurder hiervan, de 32-jarige L. Bijlsma uit Welsrijp was op slag dood. BREDA. De 21-jarige Bredanaar J. Bocmaars is toen hij met zijn auto in een bocht, van de weg in Wuust- wezel in België tegen een lichtmast reed, verongelukt. De tweede inzit tende, de Bredanaar A. Bergs, 23 jaar oud, werd ernstig gewond over gebracht naar het ziekenhuis in Brasschaet. TEXEL. De 60-jarige heer J. Brou wer uit Oosterend is op slag gedood bij een botsing op de kruising Bij- psrsdijk-Westerweg in Texel, tiet slachtoffer verleende geen voorrang aan een Duitse personenauto. Twee inzittenden uit de Duitse wagen zijn met verwondingen naar het zieken huis vervoerd. SMTLDE. In de wacht van zater dag op zondag is de 19-jarige boe renzoon E. A. Hoving uit Srnilde op de dcor zijn woonplaats; lopende rijksweg dood bij zijn brommer aan getroffen. Hij moet door een auto zijn aangereden. BERGH. De 73-jarige A. J. H. is in zijn woonplaats Braamt bij een aanrijding om het leven gekomen. De bejaarde man, die onder invloed verkeerde, werd overreden door een hem achteropkomende personen auto. SOMEREN. De 22-jarige terrazzo- weiker M. A. Mikkers uit Neder- weert is bij een verkeersongeluk in Someren omgekomen. Bij het via- dufct in de rijksweg begon zijn: auto te stippen. De wagen raakte in de berm, sloeg over de kop en de chauf feur werd1 'er uit geslingerd. DEN HAAG. Iw het algemeen zie kenhuis in Zutphen is de tienjarige jongen J. G. M. Bril uit Voorst over leden. Zaterdagmiddag omstreeks vijf uur was 'hij, toen hij met zijn fiets de rijksweg Zutphen-Apeldoorn in zijn woonplaats wilde oversteken, door een 'auto gegrepen. KOREAN DE VERSCHRIKKELIJKE 70. Haastig trekt Aram Allsandra in een donkere hoek, waar zij ademloos staan af te wachten, als er wat gebeuren gaat. Op korte afstand horen zij het gebonk op deu ren en een rauwe stem die schreeuwt: „Er uit! Onmiddellijk! Ramar is teruggekeerd! Er is onraad! Direct aantreden!" Vaag dringen verwarde kreten van uil roepen tot hen door. Dan weer het geluid van dravende voetstappen en even later is alles weer stil. „We moeten een schuil plaats opzoeken" fluistert Aram. „Direct zal men de burcht gaan doorzoeken en wanneer men ons hier vindt, zijn we ver leren! Maar we zullen nog voorzichtiger moeten zijn dan daarnet! Kom mee!" Hij trekt het meisje, dat. slechts zwijgend ge knikt heeft, met zich mee, terwijl hij zijn hersens pijnigt met de vraag waar ze een goed heenkomen kunnen vinden. Blotseling staan ze voor een stenen trap, die omhoog voert. Aram aarzelt geen ogen blik. Wanneer Kcrban's mannen de burcht gaan doorzoeken, zullen ze waarschijnlijk het eerst in de gewelven beginnen! Het is zaak hier zo gauw mogelijk weg te komen. Hij trekt Allsandra mee naar boven en even later staan ze voor een deur. Met kloppend hart tracht Aram hem te openen. Het lukt, zij is niet op slot. Voorzichtig duwt hij verderWaar zullen zij te rechtkomen?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 3