Zierikzee gaat opnieuw pogen de Caubrug terug te krijgen Sloper vernielde zes auto's Aanslag in Hebron STREEKNIEUWS „Israël houdt zich afzijdig" INGEZONDEN STUKKEN Onveiliger verkeer in België AGENDA Humphry zou leiden Partikulier initiatief ZIERIKZEE, 4-11. Er is te Zierik zee weer een comité in status nas- cendi, dat zich ten doel stelt (het is een tweede poging na de stormramp van 1953) cm te komen tot herbouw van de voormalige Caubrug over de Zoete gracht, ter hoogte van het bus station R.T.M. De noodzaak van een dergelijke brug werdt neg allerwege erkend en bovendien is de herinne ring aan deze rustieke brug bij velen nog zó sterk, dat opnieuw pogingen worden aangewend cm de herbouw te realiseren. We moeten terug naar de zonnige meimaand van 1918 voor de opening van de eerste Caubrug, een geschenk van de toenmalige president van de rechtbank te Zierikzee, mr. J. P. Cau. Duidelijke aanleiding was de aanwe zigheid van het tramstation, dat de noodzaak opriep een goede verbin ding te scheppen over de Zoete gracht naar de Driekoningenlaan. Alleen al over de verbinding sta- tion-Ncbelstraat is destijds heel wat te doen geweest. Een inwoner der ge meente - de heer Korteweg - schonk grond aan de gemeente voor de aan leg van deze straat (als stationsstraat gedacht), omdat er toen al enkele De 2-2 einduitslag was voor Zie rikzee ongetwijfeld een grote tegen valler. In de eerste helft, toen Zie rikzee het nadeel had van de sterke wind hadden de rood-zwarlen over wegend het beste van het spel. Tech nisch stak hun spel ver uit boven dat van ide bezoekers. Op het door de zware regenval doorweekte speel veld zag de thuisclub desondanks toch kans om tot fraaie combinaties te 'komen, waarbij het leder goed over de grond werd gehouden. De 2e helft, die ha het vertoonde voor de thee het beste deed verwachten, liep uit op een zware teleurstelling. In de 9e min. plaatste Stoutjesdijk het leder hoog voer doel waar doel man Doóg. die hét gevaar nog wilde bezweren, het leder voer de voeten vaii Kees Lodewijik stompte die laag en onhoudbaar inschoot (1-0). In de zelfde min. ontsnapte het Steen-doel ternauwernood aan een tweede door boring toen v. Ti'ggelhoven het leder rakelings over de lat knalde. In de Zierikzee-verdediging viel het uit stekende spel van Hendrikse op. ter wijl ook Wiltenburg, die Kees Dog ger, die wegens een vórige week op gelopen blessure waarschijnlijk voor het gehele verdere seizoen is uitge schakeld. zijn partijtje -dapper mee blies. De balans kwam in de 20e mi nuut weer .in evenwicht door inval ler A. de Bot die via ide handen van doelman Stoutjesdijk inschoot. Ge heel eigenlijk tegen cle verhouding huizen aan het uiteinde van de No- belstraat waren gebouwd. Maar de raad wilde van niets weten. Er kwam partikulier ook nog f 500,op tafel en toen zat het met de aanlooproute wel goed. Alleen een brug over de gracht ontbrak en die brug schonk mr. Cau, wiens familie reeds eeuwen verbonden was aan Zierikzee. De familie Cau Mr. Cau zelf opende op de 15e mei „zijn" brug, die naar hem vernoemd werd. Een inleidende toespraak werd gehouden door de toenmalige burge meester, mr. A. J. F. Fokker. Voor dat mr. Cau het lint doorknipte, vond hij gelegenheid iets te vertellen over zijn aan Zierikzee verbonden familie. Er was al een Cau (Barthelomeus), dn de Spaanse tijd. Hij! was de „nieuwe leer" toegedaan en werd mitsdien prompt in de ban gedaan. De brug werd destijds gebouwd door een firma uit Zeist. Veel volk was er bij de opening op de been. Een enthousiaste toeschouwer raakte zelfs te water, maar het was zó warm dat het niet deerde. het in slaagden de gasten er in de 35e min. in voorsprong te nemen door W. Naessens die met twee Zierikzee- verdedi'gers in zijn onmiddellijke nabijheid laag inschoot (1-2). Zie rikzee bleef met goed opgezette aan vallen het Steen-doel belagen. Na uitstekend voorbereidend, werk van' Ledewijk werd Vermeulen in d'e 42e min. in de gelegenheid' gesteld beide teams weer naast elkaar te brengen (2-2). Gedurende de eerste 10 min. na de hervatting zette Zierikzee de Steen-verdediging onder zware druk Een kopbal van Vermeulen; ging ra kelings over, terwijl even later de zelfde speler een tweetal schoten door Droeg zag gekeerd. Het kwam verder niet meer tot doelpunten. MAASNIEL. Op de weg naar Lo- zenbocholt te Hamont, is de 41-jarige in Maasniel wonende Spanjaard Jo zef Manalase, door een personenwa gen overreden. De heer Manalase was op slag dood. PARIJS. Een goede start van de vredesonderhandelingen in Parijs werdit momenteel bedreigd door een statuskwesüie, waarbij het vooral gaat) om de status van de Vietcong aan de conferentietafel en de deel neming van de Zuid Vietnamese re gering aan het overleg; De openingsjilaat van 1918. Nieuwe poging We schrijven thans 1968 en de eer lijkheid gebiedt te zeggen dat Zierik zee het, met de Caubrug lelijk er bij heeft laten zitten. Tegen^ de achter grond van de februari-ramp is veel excusabel, maar de tijd' is thans toch wel rijp voor de bouw van een tweede Caubrug. Het initiatief van het voorlopig comité juichen wij dan ook van harte toe. Er worden thans allerlei bereke ningen gemaakt. De R.T.M. (zeer sympathiek staande tegenover het plan) zal verkecrscijfers doorgeven en een aannemersbedrijf is om een kostprijsberekening gevraagd. Partikulieren en middenstanders worden om bijdragen gevraagd. Als de plannen uitgediept op het papier staan, zal hel gehele „pakket" aan de gemeente ter beoordeling worden voorgelegd, uiteraard met het ver zoek het hare te doen om de brug te realiseren, uitgaande van de ver keerstechnische noodzaak en de mo rele verantwoordelijkheid tegenover de familie van de toenmalige schen ker. Voor het stadhuis van Saigon hebben dinsdag 3000 rooms-katho- lieken, onder wie politiemannen, leden van de zelfverdediginsstrijd- krachten en burgelijke actiegroepen betoogd tegen het 'houden van vre desbesprekingen door Amerika in Parijs. DEN HAAG, 5-11. De 22-jarige sloper W. B. uit Amsterdam heeft vannacht in Rijswijk een gestolen auto tctal loss gereden. Daarbij ver nielde hij voorts vijf geparkeerde au to's. Het ongeluk was het einde van. een achtervolging door de Haagse poli tie. Zij had de wagen op de Bezui- denhoutseweg laten .stoppen voor een routinecontrole. De politieman zag, dat het portierraampje van de auto. was geforceerd. Dit was voor de slo per het sein om met de auto weg te rijden. De politie zette de achtervolging in. Onderweg vloog de sloper met zijn wagen dwars door een wegafzetting heen. Hij reed de gemeente Rijswijk in, waarhij op de Haagweg uit de bocht vloog. De sloper was in ge zelschap van zijn stadgenoot de 30- jari'ge losarbeider F. J. H. K. Beiden hadden lichte verwondingen opgelo pen. De politie nam hen mes. Het bleken bekenden van de politie we gens vermogensdelicten. Het tweetal werd vanmorgen op transport naar Amsterdam gesteld, nadat was ge bleken, dat „hun" inmiddels gewezen- auto gistermiddag in Amsterdam was gestolen. HEBRON, 4-11. Bij een bomaan slag, dicht bij de plaats in Hebron waar volgens de traditie de aarts vaders Abraham, Isaac en Jiacob be graven liggen, is maandag een Ara bische jongen om het .leven gekomen. Een man en een jongen liepen ver wondingen op. In de wijk waar de aanslag is gepleegd,, is een uitgaans verbod ingesteld. ZIERIKZEE Waterleiding Mij thans ontbonden De N.V. Waterleiding Maatschappij „Schouwen-Duiveland" is thans ont bonden en opgenomen in de N.V. Waterleidingmaatschappij „Miöd'en- Zeeland" te Goes. De fusie wordt geacht te zijn in gegaan per 1 januari 1968. Het adres van de N.V. Waterlei dingmaatschappij „Midden-Zeeland" luidt: Frans den Hollanderilaan 10 te Goes, postbus 121. BRUINISSE Ontmoeting van oud en jong Jong en oud zullen elkaar donder dag 7 november in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw ontmoeten. De bijeenkomst van de bejaardensoci ëteit is in verband met dankdag dit keer niet op woensdag maar op donderdag en daarbij zullen alle 80 leerlingen van de kleuterschool aan treden. De kleuters zullen zingen, spelletjes doen en ook aan alle be jaarden iets uitreiken dat ze zelf ge maakt hebben. Alle bejaarden wor den hartelijk uitgenodigd deze bij eenkomst te willen bijwonen. Scheepvaar (berichten Attis, 5-11 verw. te Baltimore. Ameland, 4-11 120 m. ZZW Bathurst naar Las Palmas. Atys, 4-11 550 m. WNW Belle eil. naar Chicago. Caiamares, 4-11 te Livorno. Esso Rotterdam, 4-11 rede Singapore Geeststar, 4-11 255 m. W Kaap Fi- nisterre naar Barbados. Kara, 4-11 50 m. O Kuria Muria oaar Bandar. Kenia, 4-11 te Stockholm. Philippia, 4-11 395 m. ZZW Abidjan naar Curasao. Straaljager neergestort DEN HAAG. 4-11. Maandag om streeks half 'twaalf is op ongeveer vijfhonderd meter van een nieuwe woonwijk bij het Noordbrabantse dorp Breugel een Nederlandse straal jager met een Belgische vlieger neergestort. De piloot, de 21-jarige adjudaint P. J. J. Raamdcnk uit Den- derwon.de, kwam om het leven. Het 'neergestorte toestel is een F-84/'f Thunders break van de Ned'. lucht macht en afkomstig van cle vliegba sis Eindhoven. De oorzaak van de ramp ds nog niet duidelijk. Prins Bernhard opende foto-school DEN HAAG. 4-11. Prins Bernhard heeft maandagmiddag aan. de Tar- wekamp in Den Haag het nieuwe gebouw van de middelbaar techni sche school voor fotografie en foto- techniek officieel geopend. De prins deed dib door in de aula van de school met een wisser over een in gelijste onafgewerkte foto van het schoolgebouw te strijken, waardoor de zwart-wit plaat zichtbaar werd. Voor de opening maakte prins Bern hard een rondgang door het school gebouw, waarbij in een dér ateliers een fotoportret van hem gemaakt werd. Dayan: TEL AVIV, 4-11. De Israëlische minister van defensie, Mosje Dayan, heeft maandag cp een persconferen tie verklaard dat Israël zich niet zal mengen in de crisis in Jordanië. Hij zei te menen dat koning Hoessein machtig genoeg is om zijn eigen po litiek af te dwingen en uit te voeren. Israël blijft bereid tot onderhande lingen over een vredesregeling met elk Arabisch land, Jordanië kan af zonderlijk vrede sluiten wanneer dat nodig is. De Arabieren moeten goed begrijpen dat beschietingen over het Suezkamaai of guerrillahandelingen Israël geen centimeter van: de be standslijn zullen dóen wijken. „De enige manier om de bestandslijnen te wijzigen is door onderhandelingen, en vrede", aldus Dayan. a De terechtstelling van twee In donesische communisten, ex-gene raal Soepardjo en Sjam. is uitge steld omdat zij als getuige in de zaak tegen kolonel Abdoel Latif moeten verschijnen, hebben welingelichte militairen in Djakarta maandag meegedeeld. b De Indoniesöhe veiiligheidscliien- sten zijn itot de slotsom gekomen da! oud-president Soekarno los ge zien kan worden va.n de mislukte staatsgreep van 1965, heeft generaal Joewono Soetopo maandagavond tot indonesische dagbladdirecteuren ge zegd. Het begin is er We hebben een instruktie-zwem- bad op papier. De eerste be langrijke stappen zijn gezet; wan neer zal de eerste spade cle grond in gaan? Ik geloof dat we er allen wat aan moeten en kunnen doen om de uit voering van het uitstekende plan te bespoedigen. Tallicze malen wordt er spontaan gereageerd als er bijdragen gevraagd worden voor anderen, voor anderen vaak ver buiten onze lands grenzen. Welnu, dan zijn we toch ze ker bereid iets te doen als het gaat cm onze eigen gemeenschap, cm onze eigen kinderen!? Als in een gesprek het overdekt zwembad aan de orde wordt ge bracht, dan is iedere gesprekspart ner het er onmiddellijk mee eens dat de totstandkoming van zo'n bad' een noodzaak is. Maar dan zullen we ook consequent moeten zijn en het naar builen mceten doen blijken dat we er zo over denken. We zullen de plaatselijke, provinciale en rijks overheid duidelijk moeten maken dat het ernst is met „ons plan". Als bevolking van Schouwen-Duiveland zullen we de initiatiefnemers „een steuntje in de rug" dienen te geven. Hoe kan dat gedaan worden? Ik zou daartoe allereerst de leiding van d'e Zierikzeesche Nieuwsbode willen oproepen een giro-rekening te ope nen onder het motto: „Overdekt zwembad". Particulieren, instellingen, vereni gingen, zakenlieden, bedrijven en vooral ook de jeugd wil ik vragen werk er aan mede dat er een res pectabel saldo op die rekening komt ten behoeve van. het zwembad. Is het niet mogelijk tesamen een goed georganiseerde blikssm-aktie te be werkstelligen? Het is in het verleden toch meermalen gebleken dat er dan verrassende initiatieven en resulta ten uit dó bus zijn gekomen. Mis schien zijn er al wel mensen die der mate enthousiast zijn over het plan dat zij meteen al een gift willen storten op de open te stellen reke ning!? Hoe dan ook laten we voort varendheid betrachten en er voor zorgen dat de eerste klap geen daal der, doch een zwembad waard is! We zouden misschien cp deze wijze het mooiste St. Nicolaascadeau sinds ja ren kunnen geven aan onszelf. Hoe hoog zal de financiële thermometer staan bij de jaarwisseling? Draagt allen zwembadbouwstenen aan! De daad is nu aan ons allen: Rot terdam heeft zijn Metro, Amsterdam zijn IJ-tunnel, Oude Tcnge zijn sporthal. Schouwen-Duiveland wil cp korte termijn zijn instruktie- zw!embad! A. P. DEN REIJER. (Onze krant haakt gaarne in op de in liet „ingezonden" gedane sug gestie. Van heden (dinsdag) af is het gironummer van de Zierikzeesche Nieuwsbode beschikbaar voor het sterten van gelden voor het be-oog- de doel. Het nummer is: 13 76 77. Dringend nodig is de toevoeging „Overdekt zwembad". Tweewekelijks zullen wij een verantwoording op deze plaats geven van de gestorte gelden. Red.). o Een neger, omschreven als een „zwarte nationaal" heeft maan dag de piloot van een Boeing-727 van de Amerikaanse luchtvaart maatschappij „National Airlines" die op weg was van Miami naar New Orleans, gedwongen naar Cuba te vliegen. BRUSSEL, 5-11. Ook in België neemt de onveiligheid van het weg verkeer toe. In 1967 werden 1.146 verkeersslachtoffers (doden en ge wenden) meer geregistreerd dan in 1966. Elke Belgische automobilist had dat jaar een kans van een op vijf om bij een verkeersongeluk be trekken 'te worden, zo blijkt uit ge gevens van het Belgische nationale instituut voor de statistiek. In totaal kwamen in 1967 bij ver keersongevallen 1.359 mensen ter plaatse om het leven, d.i. 68 meer dan. i>n het voorgaande jaar. Er wer den 17.552 ernstig en 77.200 lichtge wonden geregistreerd (resp. 704 en 374 meer dan het voorgaande jaar) en van de gewomdón zijn er 1.029 binnen een maand overleden. De vlasinduslrie is voor Dreischor in vroeger jaren van grote beteke nis geweest. In de jaren rond 1905 werden verschillende opnamen ge maakt van diverse beiverkingsfases van het vlasDeze foto, welke het eigendom is van mevrouw L. van der Linde-van der Linde uit Drei schor werd gemaakt tegenover de boerderij van de heer A. P .de Vrieze aan de Wellweg en stelt het zoge naamde „vlaszinken" voor in de wa terloop. De man uiterst rechts is wijlen de heer Jan Eycke, daarnaast Jan van der Linde en Johan van der Linde alsmede hun vrouwen, want in Dreischor zaten vroeger ook veel vrouwen in hel vlas. Alleen mevr. L. v. d. Linde-v. d. Linde is van Dinsdag 5 novembeer Zierikzee Stadhuis, 8 uur, vergadering ge meenteraad. Huis van Nassau, 8 uur, Ver. van Oudleerlingen van de Tuinbouw- winter cursussen. Haamstede Ouderavond Eealrixschool Brouwershaven Hotel Graaf Floris V, 8 uur, verga dering A.S.V. Woensdag 6 november Zierikzee Concertzaal, 8 uur, „Het Zwarte Theater" (Z.V.U.). Goes „Prins van Oranje", 13.30 uur, prov. studiemiddag afd. Zeeland. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Donderdag 7 november Zierikzee „De Lichtboei", 4 en 8 uur, film voorstelling („Legioen op stelten"). Ouwerkerk Zaal Vijverberg, 8 uur, vergadering V.V.V. Ouwerkerk. Bruinisse Ned'. Herv. verenigingsgebouw, 2.30 uur, bejaardensociëteit. Vrijdag 8 november Zierikzee „De Lichtboei". 8 uur, bespreking rolschaatswedstrij den. Mcndragcn, 8 uur, amateurfotogra- fenvereniging „Delta-Foto". DUIVELAND Burgerlijke Stand over oktober 1968 Géboren: 2 okt.: Willeminia Jaco- ba, d. v. J. J. Geelhoed en J. L. Quist (Oosterland)6 okt.: Jacobus Mari- nus, z. v. M. v. d. Have en L. A. P. v. Oeveren (Oosterland); 9 okt.: Wil lem Marcelis, z. v. L. J. de. Bruine en W. Dalebout (Oosterland); 24 okt.: (Zierikzee) Leendert Frans, z. v. J. Dccge en W. J. Kik {Oosterland); 26 okt.: (Zierikzee) Maatje, d. v. J. Ver hoek en M. Rentier (Oosterland). Overleden: 5 okt.: Cornells Jaco bus de Jonge, 85 jaar, echtgen. van L. Blaak (Oostertand)28 okt.: Adri- aan Leendert Kardol, 76 jaar, wedn. van J. Stoutjesdijk (Nieuwerkerk); 15 ckt.: (Zierikzee) Pieter Kraak, 50 jaar, echtgen. van J- M. Berrevoets (Sirjansland); 25 okt.: (Zierikzee) Jannetje Elenbaas, 83 jaar, wed. van A. Elenbaas (Oosterland). NEW YORK, 4-11. De „New York Pest" heeft maandag bericht, dat vice-president Hubert Humphrey blijkens een laatste opinie-onder zoek ïr-et 3 procent vóór ligt op de republikeinse kandidaat Richard Ni xon. DIERENBOS Hei vak van broodschrijver noopt de bedrijver vaak 's avonds van huis te gaan. Dat is wel jammer, maar het is ook fijn. Het heeft echter op de beoordeling van de t.v.-kwaliteit een merkwaardig eenzijdige invloed. Voor mij is de televisie hei absolute eindeomdat het enige programma bestaat uk de „Fabeltjeskrant", een volkomen verleidelijk programma om het kind in de mens overeind te houden. Zo kan men zich rekenen tot de „lieve beeldbuiskinderen", die avond aan avond worden onderge dompeld in de dierensprookjessfeer, met dit verschil dat na het knippend oog van de lezende uil, de ogen nog lang niet dicht en de snaveltjes evenmin toe kunnen. Maar soit, men moet enige tol betalen aan de jaren. Voor mij zijn de dagen van Piggel- mee teruggekeerd. M'n affektie geldt vooral Kees, de Bok, een royale en helperige figuur, tv aar van uiteraard de vos op schandelijke wijze mis bruik maakt. Stoffel de Schildpad- is ook een heerlijk beest, met zijn immer wijsgerig aan voedsel bekke- trekken, terwijl rond hem in hel grote dierenbos zich de meest ge compliceerde taferelen afspelen. Sinds kort is nu ook de marmot- verschenen, een timide beestje, dat telkens - uiterst zielig - tussen zijn wat klagelijke sermoenen door, snuft. Een in-droevig snufje, dat zijn bre- kelijkheid en onbeschermd zijn op deze wijze zo intensief weet te de monstreren, dat zelfs de beer be wogen ivordt over zoveel „mense lijk" leed. De marmot is de dierlijke typering van de kleine man, met zijn confecliepakkie an. Hij zal de hele serie door wel de „underdog" blijven en met hem wordt ons soci aal geweten behoed tegen insla-pen. Het is verrukkelijk- te weten dat er veel dieren zijn in het grote die renbos. Dat de inter-dierlijke rela ties nog tot allerlei geschakeerde si tuaties zullen leiden, maar dat uit eindelijk alles goed komt m een sfeer van vergeven en vergeten. Kan men van alle andere „dingen'' op de buis niet zeggen. Stel voor dat Kosygin met een tong zo droog als leer bij een put aankomt, maar dieptevrees blijkt te hebben. En wie komt daar door het gras aanvxi.ggelen? Welja L. B. J., die nog snel een lief getint, zij het diplomatiek stuntje gaat uit halen. „Toe Kos, ga even op mijn brede rug zitten; dan ga ik naar be neden". En „Kos" maar lekker drin ken. Dit voorbeeld zou er een kunnen zijn uit duizenden. Mao is verdwaald en krijgt onderdak bij een rechtse fraklieleider. Enfinhet Is een spelletje. Helaas een fantasie-spelle tje, want Dubcelc de marmot is er ook nog en die mag niet bij de beer slapen. Geef mij het dierenbos maar! SCHIERE1L ANDMAN. deze mensen nog in leven. kind in nood in de wereld luordt aangeboden. SPORT VOETBAL Zierikzee speelde gelijk tegen Steen (2—2)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 2