v vJocs eten is verantwoord e.on~. STREEKNIEUWS Eiiicef-kaarten-verkoopactie van start op Schouwen-Duiveland Graanprijsverlioging is onaanvaardbaar Izwestia" over bomstop Schouwen-Duivelandse Korfbal Bond kreeg een nieuw bestuur Vergeefse jachl op Britse misdadiger BRUSSEL, 4-11. De Belgische politic heeft dit weekeinde het Ne derlandse schip „Polydorus" bü aan komst in Antwerpen vergeefs door zocht, nadat via Interpol de mede deling was ontvangen dat zich mo gelijk een ontsnapte Britse gevan gene aan boord bevond. De bemanning van het schip, dal van Liverpool kwam, had zelf on derweg naar Antwerpen ook reeds vergeefs naar een verstekeling ge speurd. De Belgische politie heeft ondanks het negatieve resultaat van het on derzoek voor alle zekerheid toch de wacht bij de „Polydorus" betrokken zolang het schip in Antwerpen ligt. De gezochte Brit was vorige week dinsdag ontsnapt uit de gevangenis van Durham, waar hij een straf van 22 jaar uitzat wegens een roofover val. i UNICEF heeft het geld, voort vloeiend uit de kaarten-actie, weer dringend hard nodig, want bij' de vele en veelsoortige hulp, die aam kinderen in Azië, Afrika en Zuid- Amerika wordt gegeven, doet zich ditmaal de extra nood voor in Nige- nia-Biaffa. Alleen al voor dit nood lijdende land, waar duizenden kinde ren dreigen te verkommeren, werd een krediet beschikbaar gesteld van f 3,6 miljoen, dat tot de laatste cent een nuttige bestemming zal krijgen. Aparte attentie De kaarten zien er weer bijzonder stijlvol uit en vormen een attentie apart, die men een „vrind" of vrien din of wie ook met kerst en nieuw jaar kan sturen. UTRECHT, 4-11. De pluimveehou derij kan als verdelingssecloV geen enkele verdere prijsverhoging aan vaarden van veeveedergrondstoffen, noch van voedergranen en graanpro- dukten, noch van de overige grond stoffen. Dat geldt in het bijzonder vcor ma is, serghums en millet. De regelmatige stijging van de arbeids lonen zal met extra inspanning al leen kunnen worden opgevangen door opvoering van de produktiviteit. Maar het is uitgesloten dat voor de verdere stijging van de voederkosten nog compensatie kan worden gevon den. Dit stelt het Produktschap voor pluimvee en eieren in een brief die het de minister van landbouw en visserij heeft geschreven met het oog op de voorstellen die binnenkort van de E.E.G-commissie worden verwacht met betrekking tot de nieuwe graan- richtprijzen voor het oogstjaar 1969- 1970. Het schap herinnert er in zijn brief aan, dat de verhoging van de richtprijzen voor 1968-1969 er toe zal leiden dat dc- produktiekosten vcor de Nederlandse pluimveehouderij Tsjechische vredesprijs voor Svoboda en Dubcek PRAAG, 4-11. Het Tsjechoslo- waakse vredescomité heeft maan dag de vredesprijs toegekend aan president Svoboda en aan partijlei der Dubcek. Ook de Tsjechische en de Slowaakse radio en 'televisie wer den onderscheiden. Vrouw (lood in haar woning aangetroffen AMSTERDAM, 4-11. In haar wo ning in 'de Amsterdamse Planeius- straat is zaterdagavond 'het lijk van die 74-jarige alleenwonende vrouw N. F. Möller aangetroffen. Een arts constateerde een natuurlijke dood. De politie werd gewaarschuwd door een builen de stad wonende zuster, die de vrouw een bezoek wilde bren gen. Zij had de overledene op 12 ok tober voor het laatst gezien. Kunstenaars uit aller heren 'landen vervaardigden de kaarten, die een ruime keus mogelijk maken. Er is d'e serie: „Kinderen maken muziek" (5 verschillende kaarten) en „de dozen" met telkens een serie van tien kaar ten met hetzelfde motief; aparte se ries dus, als „Bergdorpje", „Onder weg". „Zij kwamen met geschen ken". „Winter in Karoboe" e.a. Verder dan nog de „gemengde doos" met telkens twee kaarten met vijf verschillende motieven. De kaarten zijn van een superieure kwaliteit. Tien stuks met tien enve loppen zijn verkrijgbaar voor de zeer lage prijs van f 5,-. Een mogelijk heid apart is dan nog de UNICEF - agenda 1969, een kunstboek, door schoten met handig formaat notitie- bladen. kunnen stijgen met 18- a 20 miljoen gulden. „De pluimveehouderij moet eerst deze drempel nog overschrijden voor ze tot een redelijk arbeidsinko men kan komen". Het bestuur van het produktschap vraagt de minister ernstig rekening te houden met de belangen van de Nederlandse pluimveehouderij. Als een hoger inkomen voor de telex-s van voei-granen noodzakelijk wordt geacht, zal er volgens het schap een zodanige oplossing moeten woi'den gevonden, dat de gevolgen hiervan niet doorwei'ken op de i-entabiliteit van de pluimveehouderij. Het meent dat verschillende toeslagstelsels een mogelijkheid daartoe bieden. AMMAN. In Amman; de hoofdstad van Jordanië, is een uitgaansverbod afgekondigd. In 'Verscheidene delen van de stad is schieten gehoord. is Door het ontploffen van een stuk vuurwerk bij een voetbalwedstrijd irt Stip (Zuid-Slavië) zijn 25 mensen gewond, van wie vijf ernstig. 11- MOSKOU, 4-11. Het Sowjet-Rus- sische regeringsblad „Izwestia" heeft maandag verklaard' dat president Johnson met zijn besluit de boxn- bardementen op Noord-Vietnam slop te zetten blijk heeft gegeven van „gezond -verstand en begrip voor de politieke realiteit", dit ondanks het verzet van de hoge Amerikaanse ■militairen. Deze fraaie kaart werd gemaakt door de Franse schilder Jean Eve. „Winterrust'' noemde hij dit sfeer vol stilleven. Miljoenen kinderen in de wereld hebben hulp nodig. Het door UNI CEF bedachte kaartensysteem maakt deze hulp bijna beschamend eenvou dig. Het Schouwen-Duivelandse comi té bestaat uit de heer P. Heering (voorzitter); xnevr. C. M. Vis-de Reus (secretaresse) en de dames J. G. Krips-Deeleman, A. M. Wessels Boer-van Lingen, T. M. A. Braat- Voorhuis en de heren A. M. Geluk, L. J. v. d. Zarxde, mr. J. Gast en J. C. Erbx-ink. Een kaart uit de serie: „Kinderen maken muziek" van de Engelse kunstenaar Tom Eckersley. OIRSCHOT. In de haven van het Wilhelminakanaal in Oirschot is het dx-iejax-ig zoontje van. schipper Stolk uit Werkendam verdx-onken. RENKUM. De 64-jax-ige mevrouw E. L. J. Baggex-man-Rutten uit Oo- terbeek is om het leven gekomen na dat zij bij het oversteken van de Utx-echtseweg was aangex-eden door een persoxxenauto. Traktementen Herv. predikanten gaan omhoog DEN HAAG, 4-11. De tractemen- ten van de hervormde predikanten in ons land zullen begin volgend jaar worden verhoogd met vijf en een half px-ocerit. Bovendien zal de Hervox-m.de Kerk, ingaande 1 janu ari 1969. zich ook voor de predi- kantstractemenl'en irr het vervolg richten naar ihet zogenaamde t-rent- bel'eiid! van die overheid; waarbij aan het begin van het jaar een voorlo pige salarisverhoging wordt gege ven, die in de loop van het jaar. al naar de ontwikkeling op het gebied van de lonen in het bedrijfsleven, eventueel nog door een nabetaling wordit gevolgd. Vele moeilijkheden (voorlopig) opgelost BROUWERSHAVEN, 2-11. I„ de vrijdagavond te Brouwershaven ge houden najaarsvergadering van de Schouwen-Duivelandse Korfbal Bond is men er op de valreep (nadat de vergadering was geschorst daar zich in eerste instantie geen enkele kandidaat had gemeld) met moeite in geslaagd alsnog een bestuur te for meren. De voorzitter, de heer J. H. v. d. Zande had er voordien zijn be vreemding over uitgesproken dat on danks de toezeggingen welke op de onlangs gehouden bondsraadverga dering door de verenigingsbestuur ders waren gedaan om pogingen in 't werk te stellen cm plaatsvervangers te vinden voor de ontstane vakatures, hij geen enkele reactie hierover had vernemen. Na veel heen en weer gepraat, waarbij zich geen enkele kandidaat aanmeldde werd d'e vergadering door de heer A. P. Dx-ijgers geschox-st met de mededeling dat als er geen kandi daten werden gevonden ook de nög drie zittende bestuursleden, J. v. d. Doel, H. Dalebout en A. P. Dx-ijgex-s, als bestuurslid zouden bedanken). Nadat de vergadering een half uur geschorst wag geweest, waren de vertegenwoordigex-s van d'e vereni gingen erin geslaagd een tweetal kandidaten, d'e heren L. Verwest, Scharendijke en F. de Vrieze, Noord- welle, bereid te vinden in het be stuur zitting te nemen. Nadat de voox-zitter de vergadering weer had geopend deelde de heer A. P. Dx-ij gers mede, dat gezien de wijze waar op de kandidaten moesten worden aangeworven, hij zich niet meer als bestuurslid beschikbaar wenste te stellen, dit in tegenstelling met de andere twee bestuursleden. Daar nu neg een derde 'kandidaat moest wor den gevonden werd' de vergadering opn ieuw onderbroken Nadat vex'schillende aanwezigen nog eens door de afgevaardigden wa ren gepolst verklaax-de uiteindelijk mej. A. Wand'el te Renesse zich be reid in het bestuur zitting te willen nemen. Alle di-ie de kandidaten wer den hierna bij akklamatie als lid van het S.D.K.B.-bestuur benoemd. Daar alle benoemde bestuursleden niet tei- vergadering aanwezig waren werd besloten het 'benoemen van een voorzitter door de vergadering uit te stellen tot de jaarvergadering in het voorjaar. In de eex*stvolgende be- stuursvei'gadex-ing zullen de functies, w.o. een waarnemend voorzitter, worden vex-deeld. De moeilijkheden, welke de laatste weken vooral in de pers nog al veel stof hebben doexi opwaaien, zijn hiermee (voox-lopig?) opgelost. De taak van het bestuur zal nog Wox-den verdicht door het be noemen dcor de vergadexdrxg van een administrateur die naast het secx-eta- riaat het schrijfwerk van de compe titieleider zal verzorgen. Hiervoor werd benoemd. de heer H. Braam te Haamstede, tegen een netto vergoe ding van f 1000,- per jaar. Op de jaarvergadering zal een beslissing worden genomen of de bruto kosten, welke op f 1350,- werden geschat, geheel of gedeeltelijk voor rekening van de S.D.K.B. of de verenigingen komen te rusten. Posities In zijn openingswoord had de voorzitter de heer J. H. v. d. Zande de hoep uitgesproken dat de vex-eni- girxgen positief zouden staan tegen over de bestaande moeilijkheden. Reeds ruim een jaar is de bezetting van het bestuur dusdanig dat een wezenlijk beleid' niet meer mogelijk is. In het afgelopen seizoen kon ex- gel uk'kig nog tot ieders tevredenheid) werden gekox-fbald, met uitzondering dani van 'de 2e klas A waar weer ve le teleurstellingen w-ax*en, in het bij- zender met de K.B.G.O. teams Delta II en Thor, die meerder malen ver stek lieten gaan, en er zelfs half de competitie zonder meer de bxmi aan gaven. Het jubileumtoernooi op het sportpark Bannink te Ziexlkzee noemde de voorzitter zonder- meer een groot succes. Het stukje van de heer W. H. Ooms in de jongste „Flits" van d'e S.D.K.B. geen nieuws" heeft de moeilijkheden nog vergroot. De voorzitter betreurde het dat de heer Ooms stopt met de redaktie van de Flits. De heer v. d. Zande liet .hierna neg eens de 6 punten, die in' onder ling overleg, op de onlangs gehouden Bondsraadvergadex-ing. waren opge steld met de verenigingvertegen- wcordigers de revue passeren. Hij stelde hierbij vast dat alle punten welke de nog zittende leden van het bcndsbesluur op zich hadden geno men, zijn uitgevoerd. Er mag worden verondersteld1, aldus de voorzitter, dat alle bestuursleden die aanwezig waren dit aan hun verdere bestuur hebben medegedeeld. Van de voor zitter van WIK Werd verondersteld' dat hij dit aan de heer Ooms had' ge daan, waardoor alle moeilijkheden voorkomen zouden zijn. Hij' sprak de wens uit dat de heer Ooms op zijn besluit zal' willen terug komen en doorgaan met de redaktie van de Flits. De zomercompetitie Dat de heer N. J. Schults zijn werk als competitieleider 'beëindigt vindt zijn oorzaak in het feit dat hij van werkkring is veranderd. De heer v. d. Zande was zelf in het afgelopen1 jaar tot de ontdekking gekomen dat het voorzitter zijn van een aangeslo ten vereniging en van de Bond' niet zonder meer kan samengaan. Vooral in bet laatste jaar heeft hij verschil lende maleix mcoten ervaren dat er van een klein beetje waardering vooi- da tgene wat hij geprobeerd heeft te doen, geen sprake was. De competitieleidex-, de heer N. J. Schults, bracht hierna vex-slag uit van de jongste zomercompetitie, waarbij hij, op uitzondering na van de 2e klas A, een optimistisch geluid kon laten horen. Hij' liet een waar schuwend woord horen ten aanzien van de teams van de K.B.G.O. voor zijn opvolger. Maar al te gemakkelijk zijn deze clubs, naar vex-schiliende van hen in de afgelopen jaren heb ben laten blijken, geneigd niet op te kernen en zich zelfs terug te trekken. In het afgelopen seizoen vielen er in totaal 38 boetes tot een totaal bedrag van f 260,-. De heer Schults bracht allen dank die er toe hadden bijge dragen ds competitie te doen slagen. Nadat hij aan de vertegenwoordigers van de verenigingen welke op een 'kampioenschap beslag hadden weten te leggen de prijzen had' ovex-handigd, sprak hij er zijn spijt over uit dat hij helaas genoodzaakt was als competi tieleider te moeten stoppen. Graag had ik het nog wat langer gedaan, aldus de heer Schults. die allen dank bracht voor de prettige samenwer king. De heer J. H. v. d. Zande sprak woorden van waardex-ing tot de heer Schults voor het vel'e werk dat hij1 voor de S.D.K.B. heeft gedaan. Als S.D.K.B. en in het bijzonder d'e jeugd, zijlni wij u veel' dank verschuldigd. Als blijk van waardering bood hij de heer Schults- als herinnering een vul pen aan. Bij de prijsuitreiking zei de voor zitter van NOAD, de heer L. Steen- dijk, dat hij met gemengde gevoelens de kampicensbeker in ontvangst nam. Bijzónder sneu vond hij het voer de vereniging Dosko die werd gedupeerd door het terugtx-ekken van Delta II, waardoor de kampioensti tel verloren ging. De heer Steendijk toonde vervolgens de eerste kam- piicensmedaille van de vereniging Exelsior uit Zierikzee, wélke hij in 192S als aanvoerder in ontvangst had mogen nemen. Op mijn hofstede zei de heer Steendijk heeft deze medaille de oorlog en de ramp ovex-leefd, moge het de S.D.K.B. bij de gevax-en waar in het verkeert net zo gaan als met deze medaille en een nog lang leven zijn beschox-en. De voorzitter van de K.B.G.O., de heer J. Hof, zei volledig te staan achter de lof welke de comptitiel'el- der was toegezwaaid. Door de K.B. G.O. een -speldeprikje te geven heeft hij getoond zich steeds te hebben .in gespannen om de competitie een zo goed mogelijk verloop te laten heb ben. Reeds voor de aaiwraag van d'e competitie had hij de competitielei der gewaarschuwd uiterst voorzich tig te moeten zijn met de deelnamen van Thor. Voor wat Delta II betreft had het mogelijk moeten zijn de competitie te beëindigen, daar deze vereniging neg een twaalf-tal achter de hand had. Hij bracht de heer ZIERIKZEE Filmvoorstellingen in „De Lichtboei" Donderdag worden in het clubhuis van het Leger des Hei-Is, „De Licht boei", weer twee filmvocx-stelimgen gegeven. Vertoond wordt de vx-olijke film „Legioen op stelten". Aanvang 'kindervoorstelling om 4 uur, voor groteren 's avonds 8 uur. Installatie ondernemingsraad Bij cïe Molorenfabx-iek Smit Bolnes N.V.. vond -maandag jl. de in stallatie v'an de nieuwe Onderne mingsraad plaats. De personeelsver- tegenwoord'igers, die onlangs voor de duur van 3 jaar werden gekozen, zijn de heren: A. J. van- den Berg, A. M. Does, L. P. van Duiven'dijk, H. J. Fooy, J. Koeling, J. Polderman, H. C. Txomper. Geslaagd De heer W. Zondervan, wex'kzaam bij de Algemene Bank Nederland N.V. alhier, slaagde voor het te Utrecht gehouden examen 2-jarige schriftelijke bankcursus. KERKWERVE Toch nog instuifavonden Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat er dit seizoen geen intsuif- avonden meer te Kerkwerve gehou den zouden wox-den, zijn thans, en kele personen bereid gevonden de ox-ganisatie van deze avonden op zich te nemen. Het is te hopen dat hun moeite beloond wcx*dt en zij de zo nodige steun mogen ondervinden, niet alleen van de jeugd, doch ook van oudex's en cudex*en. Indien er per sonen bex-eid zijn hun vx-ije tijd - al is het maar enkele avonden - op te offex-en voor een goede vrijetijdsbe steding van de jeugd van Kerkwerve, kunnen deze zich in verbinding stel len met de hex-en A. A. K. van den Hoek, Bootsweg, Moriaanshoofd en J. A. Hart, Weel weg te Kerkwerve. In het verleden is wel gebleken dat er bij de jeugd behoefte bestaat aan dex-gelijke avonden, waar zij hun spelen kunnen beoefenen. De eerste avond in dit seizoen zal gehouden worden in het verenigings gebouw aan de Beati'ixstraat, op za- tex-dag 9 november a.s.. Hier is dan weer een. ieder van 12 jaar en ouder van hax'te welkom. Plet ligt niet in de bedoeling iedere week instuif te houden, doch hierover is zaterdag avond meer te horen. NOORDWELLE „Sheherazade" sprak voor Plattelandsvrouwen De afdeling Noord'welle e.o., van Schults dank voor hetgeen hij voor de S.D.K.B. en in de laatste jaren voor d'e K.B.'G.O. heeft gedaan. De heer Schults bracht de sprekers hierna dank voor de door hen ge sproken woorden en de S.D.K.B. voor haar milde .gave. Hij' deelde verder mede contact te hebben ge had met de heer J. Westerweel te Den Haag, oud-bestuurslid van de S.D.K.B. in 1929, die bi-nnenkoi-t weer naar Schouwen-Duiveland hoopt te rug te komen en dan graag zijn krachten aan het S.D.K.B.-bestuur zou willen geven. „Flits" De heer Ooxns bood het bestuur zijn excuus aan voor 'het feit dat hij' het bestuur niet had medegedeeld met de redaktie van de Flits te stop pen en dit via een artikel in ditt blad had gedaan. Hij vond het niet juist dat hij mededelingen welke op de Bondsraad wex-den -gedaan via een club bestuur had moeten vernemen. Dit was de taak geweest van het S.D. K.B.-bestuur. Meer openheid was zeker op zijn plaats geweest. De heer W. H. Ooms zag van het verder voe ren van de redaktie af. De -heer Schults bracht naar voren dat dit te wijten is geweest aan het feit dat 'er ge'en seoretaris meer was. Zelf heeft hij ma-ast die post va-n competitielei dex- het secretariaat zo goed moge lijk waax-genomen. Vex-schiliende af gevaardigden drongen er bij de heer Schults op aan zitting te blijven ne men als bestuurslid' in de S.D.K.B. De heer Schults zei hier niet op in te kunnen gaan. De heer A. P. Drij- gers sprak hierna -woorden -van dank tot de heer J. H. v. d. Zande voor hetgeen hij in de 'afgelopen jaren' voor de S.D.K.B. heeft gedaan en de prettige samenwerking. De heer Di-ij- gers betreurde het dat hij in het af gelopen -seizoen van verschillende spelex*s wel eens wat 'had1 -moeten aanhoren. Eerger vond hij' -het nog dat de besturen van d'e betreffende verenigingen hier .achter staan waar voor hij: weinig begrip en waax*de- ï-ing kon opbrengen. De voorzitter van de K.B.G.O., de heer J. Hof, sprak woox-den van dank tot de heer v. d. Zande voor de px-ettige contac ten waarbij hij de wens uitsprak dat hij nog vele ja-x-en zijn beste krach- 1 ten aan zijn vereniging te Nieuwer- kerk zal mogen geven. In vex-band met het 40-jarige be staan van de S.D.K.B. op 8 decem ber a.s. werd doox* de vexg'aderirxg besloten een jub-ileum'-„Flits" uit te geven. De redaktie hiex-voor zal be staan uit de heren W. H. Ooms, J. H. v. d'. Zande, L. Steendijk en H. Geluk. Aan de microcoinpetitie op Schouwen-Duiveland zal worden deelgenomen door Dosko, AU-Ready en ZSC met 1 team en door Brou wershaven en DFS met twee teams. De vei-enigingen SKNWK en NOAD zullen nog nader bericht geven met hoeveel teams zij zullen deelnemen. de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen hield de ledenvergadering in hotel „Het wapen van Zeeland'' te Renesse. Als spreekster -trad in deze bijeenkomst op mevr. Racki-Noo-r- dijk, bekend als „Sheherazade" van „Libelle Cocktail". Voor een aan dachtig gehoor vertelde zij boeiend en vlot over 'haar -loopbaan als schrijfster en over haar vele -reizen naar 'landen als India, Nieuw-Gui- nea en Vietnam, waar-bij zij er op wees dat vooral in Vietnam de kin deren er ellendig aan toe zijn. Na di-t ernstige gedeelte vervolgde -me vrouw Racki ma de pauze baar cau serie met 'geestige en amusante voor-vallen uit het -dagelijks leven in verband met de -rubriek „Prietpraat" Met de overhandiging van 'een fx-aai bceket d-arukte de presidente na af loop mevr. Racki hartelijk voor de geboden prachtige avond. 'De 'eerstvolgende vergadering werd vastgesteld voer 20 november. NOORDGOUWE Ouderavond lagere school Bij de aanvang van de jaarlijkse ouderavond van de openbare lagere school -alhier werd een welkoms woord gesproken door de voorzitter va-n' de oudere omissie, de heer Lo- kerse, in 'het bijzonder tot burge meester mr. J. P Bóers-ma, wethou der Moermand, de voorzitter van de Oud'erx-aad', de heer Goemans en mej. Provoost, leidster van de kleu terschool. Als nieuwe leerkracht werd dit jaar bij de school aange steld mej. Schxier, die eveneens door de voorzitter een apart woord .van welkom werd toegeroepen. De notulen van het jaarverslag werden gelezen door -mevrouw Van Hattem-Steendijik, het jaarverslag werd uitgebracht 'door de heer Ger ritsen, hoofd der school. In de plaats van de heer Adriaanse werd me vrouw Greving-Mol -als nieuw com missielid gekozen. In de pauze vond een vex-loting plaats voor de aanschaf van nieuwe sporbshirts en daarna vertoonde de -heer Gerritsen een drietal films: „Suriname", „Hygiëne" en „Zeeland" Met woorden van dank sloot de voox-zitter vervolgens deze ouder avond. SCHARENDIJKE Onze oud-dorpsgenote mej. K. J. van der Maas, werkzaam in het gemeenteziekenhuis te Dordrecht, behaalde een dezer -dagen -het diplo ma Ziekenverpleging A. OUWERKERK Opbrengst collecte De gehouden collecte voor N.O.V. I.B. (Ainbi-Hongeradtie) 1968 heeft to Ouwerkerk f 157,75 opgebracht. „Groei een vrind en help een kind" ZIERIKZEE, 2-11. Evenals vorig jaar is hel Schouwen-Duiveland's UNI- CEF-ccmité met de feestdagen langzamerhand in het vooruitzicht - weer actief geworden en heeft zich in laten schakelen bij de wereldwijde kaar- tcnverkoop-aktie, die onder het motto: „Groet een vrind en help een kind!" vcor stad en land, vandaag (dinsdag) van start gaat. Voor de verkoop zijn ingeschakeld de leerlingen van de R.S.G. „Professor Zeeman" en de Land- bcuvvhnishoudschcol „Prinses Juliana" (3e klas). De jeugd komt huis-aan- huis de bestellingen voor de kaarten opnemen. Mening van Produktschap:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 10