5 Openlijke krachtproef tussen Hoessein en guerilla-organisaties Moskou en de bomstop Russen trekken terug uit Tsj.-Slowakije De overstromingen in noord-Italië Toch een nieuwe impuls voor Benelux Drie Belgische vissers op de Oosterschelde vermist ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 november 1968 125ste jaargang Nr. 20092 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Jannewekken 11, Zierikzee, postbus 1, tel. (01110) 2255, Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 7,80; per maand 2,60. Losse na 18.00 uur: tel. (01110)2118. Girorekening 13 76 77. nummers 20 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110 2938). Uitgave- Advertentieprijs 19 cent per losse mm; „Succesje" (max. 4 regels) 1,75. N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 °/o B.T.W. In dit nummer: Krijgt Zierikzee zijn Caubrug terug? GENUA. Vrouwen trachten de dikke laag modder van de trottoirs te ve gen. Dagenlange stortregens hebben in Noord-Italië hevige overstromin gen en aardverschuivingen teweeg gebracht. Volgens een voorlopige balans zouden er 100 doden te be treuren zijn. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's f Een mens wordt groot door j hoger te reiken dan hij kan. Zuid-Vietnam zal woensdag de finitief niet deelnemen aan de uit gebreide Vietnam-onderhandelingen in Parijs. Dit heeft de Zuidvietna- mese gevolmachtigde minister Ngoe- jen Van Aan vandaag in de Franse hoofdstad officieel meegedeeld. Meer wind Verwachting tot woensdagavond: Aanvankelijk opklaringen; morgen overdag geleidelijk meer bewolking; vrij. koud met vannacht temperatu ren om het vriespunt; tot matig of krachtig toenemende oostelijke wind. Voor donderdag: Zen: minder dan 50 procent. Min.-temperatuur: 0 tot 5 graden on der normaal. Max.-temperatuur: 0 tot 5 graden on der normaal. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-11. Het K.N.M.I. deelt mede: Een rug van hoge druk, die gisteren boven de Britse eilanden lag, is nu boven de Noordzee aan gekomen. Uitgestrekte stratocumu- luswolken temperden de afgelopen nacht de uitstraling boven ons land. waardoor de minimumtemperaturen boven nul bleven. Het hogedrukge- bied verplaatst zich nog langzaam in oostelijke richting en het centrum wordt woensdag boven zuid-Scandi- navië verwacht. Tegelijkertijd dringt een storing bij noordwest-Spanje naar het oosten op en mede tenge volge hiervan nemen de luchtdruk- verschillen in onze omgeving en daarmee de wind iets toe. De nacht vorstkansen zijn voor de komende nacht hierdoor niet groot. Overigens komt in het heersende weertype wei nig verandering, zodat het droog weer blijft met wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. te blijven. Volgens sommige berich ten hielden studenten betogingen uit solidariteit met. de Palestijnse ver zetsorganisaties. De hele dag door is er in Amman met tussenpozen ge schoten. De scholen bleven dicht. Maandagavond stonden nog steeds troepen en tanks opgesteld op kruis punten en bij ambassades. Er klon ken nog schoten van automatische MOSKOU. 4-11. „De regering van de Sowjet-U-n:ie acht het akkoord aangaande stopzetting van de bom bardementen en andere militaire operaties van Amerika tegen de de mocratische republiek Vietnam en de bijeenroeping van een conferentie van vier in Parijs een belangrijk succes niet het oog op een oplossing van het probleem - Vietnam"aldus een officieel communiqué dat het Kremlin zaterdagavond door radio Moskou heeft laten bekendmaken. wapens, maar vain slachtoffers is geen melding gemaakt. Gehuurde groep? De onlusten zijn volgens het Jor daanse ministerie van binnenlandse zaken veroorzaakt door een groep die zich „Kataeb Al Nasr" (falanxen van de overwinning) noemt. Deze beweging zegt „een van de recht schapen commandogroepen te vor men". aldus de verklaring. Koning Hoessein sprak in een radiorede van een „gehuurde groep", die bestond uit „agenten en vijanden van de Arabische zaak, werkend volgens een vooraf beraamd plan om Jordanië's standvastigheid te ondermijnen Zijn regering zou een einde maken aan dit onverantwoordelijke optre den, de bevolking het vertrouwen teruggeven en de grondslagen van het land beschermen. De vorst zei dat hij vastbesloten was wet en orde te herstellen. De bewuste groep had haar aanval ontketend terwijl de Jordaanse troepen aan de frontlijn lagen. De aanval was gericht tegen de oostelijke, niet tegen de door Is raël bezette westelijke Jordaan- oever, verklaarde hij. Hoe? Zie pag. 9 Amei ikanen bestookten eigen mensen DA NANG, 4-11. Een Amerikaan se jachtbommenwerper heeft zondag bij Da Nang per vergissing een stel ling van eigen mariniers bestookt, waarbij zes doden en acht gewon den vielen. Dit is door een Ameri kaanse woordvoerder meegedeeld. Twee dagen geleden wierp een Amerikaans vliegtuig per ongeluk een bom op een dorp ten zuidwesten van Da Nang. Daarbij lieten 31 men sen het leven en werden 72 gewond. MEXICO CITY. De Britse coureur Graham HUI krijgt een Mexicaanse hoed opgezet door Maria Eugenia Cabrera, nadat hij de Grand Prix van Mexico heeft geivonnen. De zege bracht hemhet wereldkampioenschap 1968 voor autocoureurs. AMMAN, 4-11. Ilct conflict tussen koning Hoessein van Jordanië en de Arabische commando-organisaties, die zijn land steeds vaker als uit ga rgspunt voor hun acties tegen Is raël gebruiken, is maandag vcor het eerst openlijk tot uitbarsting geko- In de Jordaanse hoofdstad Amman openden 's morgens volgens een of ficiële verklaring guerillas! rijders het. vuur op regeringstroepen en spoorden ze met luidsprekers de be volking aan tot betogingen qn ver breiding van chaos. Er werd direct een uitgaansverbod afgekondigd, tanks reden tn de lucht vurend dooi de straten om menigten uiteen te drijven en de luchtalarmsirenes werden in werking gesteld om de bevolking te waarschuwen, binnen PRAAG, 4-11. - De Russen zijn maandag begonnen op grote schaal troepen terug te trekken uit Tsje cho-Slowakije. Treinen mpt Russische tanks en geschut reden in de richting van de Poolse grens en lichte pantsereenhe den veroorzaakten opstoppingen ten ncord en zuiden van Praag. Uit Praag wordt gemeld dat het hier om de grootste Russische troe penbewegingen gaat sinds de invasie van augustus en dat het grootste deel van de naar schatting 500.000 man Russische troepen die Tsjecho-Slo- wakije binnenvielen, op weg naar het buitenland of reeds over de Tsje- choslowaakse grens zijn. Rond 75.000 Dodelijke val uil raam AMSTERDAM, 4-11. De 45-jarige mevrouw A. H. Janssen-van den Hoek is, vermoedelijk doordat zij haar evenwicht verloor, tijdens het ramen lappen op de tweede verdie ping van een woning aan het Kwa kersplein in Amsterdam, uit het raam op het stenen binnenplaatsje gevallen en overleden. man zullen voor onbepaalde tijd in Tsjecho-Slowakije blijven. Een belangrijke factor voor de te rugtrekking is de invallende winter. De Russische bevelhebbers zouden hun mannen graag een droog onder dak willen geven voor de meestal strenge winter in Tsjecho-Slowakije begint. J Onderzoek gebruik J J alcohol in 'l verkeer J UTRECHT. 4-11. De ver- f keersdeelnemer verkeert na f het gebruik van alcohol al in f het nadeel nog voordat er f sprake is geweest van reage- f ren. Ruim tien procent van de f verkeer saspecten, die hij f nuchter wel zou hebben ge- f zien, neemt hij niet meer waar f na alcohol gebruik. Dit effect f is bij de alcoholdrinkers sier- f ker dan bij frisdrinkers. On- f geveer 50 procent van de i groep met, al een laag alcohol- f promillage (kleiner dan 0,8) f vertoont al een nystagmus f - onwillekeurige trillingen t van het oog - terwijl van i deze groep de waarnemings- t prestatie aantoonbaar is te- f rug gelopen Dit zijn enkele uitkomsten van een experimenteel onder zoek naar de invloed van al- t cohol op het waarnemingspro- t ces van ervaren autorijders door prof. dr. W. Buikhuisen en dr. R. W. Jongman, die zijn vermeld in het Nederlands tijdschrift voor criminologie. ROME, 4-11. Soldaten en honder den vrijwilligers waren maandag in de overstroomde gebieden in Noord- Italië druk in de weer om overleven den te redden, terwijl de regen door bleef gutsen. Volgens een woord voerder van het Italiaanse ministe rie van binnenlandse zaken zijn tot dusverre 91 mensen gedood, 48 ge wond en worden 13 vermist. Het zwaarst werden getroffen de provincies Biella en Vercelli aan de voet van de Alpen. Uit het water steken de resten van ingestorte hui zen, de daken van weggespoelde au to's, ontwortelde bomen en gebroken telegraafmasten. Waar eens bruggen lagen vindt men nog slechts muur- resten. In Valle Mosso brak een stuwdam van de Strona. Daar zijn tot dusverre 20 doden uit het puin geborgen. Veel plaatsen zijn van de buitenwereld afgesneden door aardverschuivingen. Legervrachtwagens met materiaal uit. Turijn en Milaan zijn op de smalle bergwegen blijven steken. Hefschroefvliegtuigen gingen steeds heen en weer om mensen van de da ken te halen en naar de al overvolle ziekenhuizen te vervoeren. In Florence waren maandagmor gen de bewoners bang voor het was sende water van de Arno. Nog al te goed herinneren zij zich de ramp van twee jaar geleden. Van de ultramoderne wolfabrieken in de streek van Biella zou 80 ver woest zijn. Binnen een tijdsbestek van drie dagen zijn 15.000 tot 20.000 mensen werkloos geworden. Dit zou voor de autoriteiten het ergste pro bleem zijn. De hele dag is maandag het red dingswerk voortgezet. Tegen 18.00 uur moesten echter de 16 helikopters van het leger en de p'olitie, die een luchtbrug onderhielden tussen Biella en het getroffen gebied, vanwege de dichte mist hun vluchten staken. Honderden jonge vrijwilligers zijn naar Biella gekomen om levensmid delen uit te delen aan de getroffen bewoners van de geïsoleerde dorpen rond Valle Mosso. De rond 10.000 dorpelingen zijn echter niet in pa niek geraakt. Henriëtte Roland Holst-prijs 1968 HILVERSUM, 4-11 Op voordracht van een jury, bestaande uit prof. dr. Fr. de Jong Edz., prof. dr. J. P. Kruy.t en dr. L. van der Land. heeft het bestuur van de Henriëtte Roland Holst ^stichting besloten, de Henri ëtte Roland Holstprijs 1968 toe te kennen aan B. A. Sijes voor zijn boek „De Arbeidsinzet", een studie over de gedwongen arbeid van Ne derlanders in Duitsland in de jaren 1940-1945. BRUSSEL, 4-11. Een Benelux-mi- nisterccnferentie heeft maandag in Brussel meer resultaten opgeleverd dan verwacht werd. In beginsel is niet alleen overeen stemming bereikt over voltooiing van Vrouw met strijkijzer geslagen AMSTERDAM, 4-11. In haar wo ning op de eerste verdieping van een huis aan de Overtoom in Amster dam, is in de nacht van zondag op maandag de 73-jarige mevrouw W. J. Oldigs door een onbekende met een strijkijzer neergeslagen. De vrouw, die het signalement van de overvaller aan de politie heeft kunnen opgeven, is ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. Uit haar woning wordt een portemonnaie met drie gulden vermist. Dankwoord prinses Beatrix en prins Clans voor radio en televisie HILVERSUM, 4-11. Prinses Bea- trix en prins Claus zullen heden- dinsdag 5 november via radio en te levisie hun dank betuigen aan het Nederlandse volk voor de belang stelling bij de geboorte van hun tweede zoon. De uitzending geschiedt om 19.06 uur in het N.R.U.-program ma op Hilversum I en op hetzelfde tijdstip in het. N.T.S.-programma op Nederland 1 en 2 (in kleur). BERGEN OP ZOOM, 4-11. Op de Oosterschelde bij Rilland-Bath wor den sinds maandagochtend drie Bel gische vissers uit Ekercn vermist. Het zijn Jozef Emisl Verschoren (45). zijn broer Frans (60) en een ken nis, de ongehuwde Eduar.d Verbae nen (29). De Beigen zijn zondagmid dag met een auto naar Rilland-Bath gekomen en met een eigen boot met buitenboordmotor de Oosterschelde opgevaren om te gaan vissen. Toen de mannen maandagochtend nog niet thuis waren, stelden de echtgenotes zich in verbinding met de Rijkswacht in België, die verwees naar de Nederlandse Rijkspolitie te Rilland-Bath. Maandagochtend is de rijkspolitie met een onderzoek be gonnen, waarbij ook de rijkspolitie te water uit Wemeldmge werd inge schakeld. Bij een eerste onderzoek langs de dijken werd een roeispaan, een vest en de hengelkist van de Belgen gevonden, die waren aange spoeld. De rijkspolitie heeft maan dagmiddag al|e kreken afgezocht, doch zonder resultaat. Dinsdagochtend om half acht werd bij laag- water een uitgebreid onder zoek ingesteld, waarbij twee boten werden ingezet en een helikopter van de luchtmacht. Maandagavond is ook de visvergunning van de heer Verbaenen aangespoeld. de economische unie. doch ook over versterking van de samenwerking tussen Nederland, België en Luxem burg. In het bijzonder is overeen gekomen. dat na 1 november 1970 het verkeer over de onderlinge gren zen volledig vrij zal moeten zijn. De vergadering van maandag was een voorbereiding van een Benelux- ccnferentie met regeringsleiders, die de definitieve besluiten zal moeten nemen. Deze conferentie zal echter niet in december gehouden kunnen worden, doch pas in maart of april 1969 in Den Haag. Minister Luns verklaarde, dat meer vorderingen konden worden gemaakt dan werd verwacht, ook al zijn niet de aanvankelijk ambitieuse plannen verwezenlijkt. Op Schouwen-Duiveland is de UNI- CEF-kaartcn-verkoóp-actie gestart, onder het motto: „Groet een vrind en help een kind". Men zie ook el ders in dit nummer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 1