voordeel ONZE PUZZELRUBRIEK ADVERTEREN IS4ËRKSREIL VERTON'S SCHOENER JOH. DE VRIES fRIESJT /y Wat biedt de BEELDBUIS? ZONDAG 6 OKTOBER. NED. I. Het zondagmiddagpro - gram-ma is in handen van de Moni- torploeg, dus een nieuw avontuur van Paulus de Boskabouter en Huck Finn. Verder een nieuw Afrikaans verhaal van Kees Brusse, de toto, de wegeninformatie, het Monitor interview en het weekjournaal voor gehoorgestoorden. Na Fabeltjes krant wordt de tijd lot de NTS- sport opgevuld door de wekelijkse bijbelvertelling van Aart Staartjes en de rubriek „Zingend geloven". Na de zondagse sport gaat de AV RO verder met de eerste aflevering van een nieuw programma getiteld „Nationaal 'Allerlei?*, een cabaret- programma waarin op mild satiri sche wijze de hebbelijk- en onheb belijkheden van de Nederlander on der de loupe wordt genomen. Ver volgens een Oostenrijks showpro gramma ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het Oosten rijkse derde TV-net, vanuit de fees telijke Stadthalle van Wenen. De avond wordt, besloten met „Kunst grepen" van Pierre Jansen en Leen Timp. NED. II. Het tweede deel van „De Vrijbuiters'' vertelt hoe Bill Cowan, Monk, die zich in de trein heeft uit gegeven voor steward, volgt naar een afgelegen landhuis, waar de 30 matrozen gevangen blijken te zitten. De NCRV neemt de uitzending over en we gaan eerst genieten van de pracht en praal rond de Amazone, 's werelds grootste rivier. Vervol gens de documentaire „Landverhui zers", die ons een blik gunt in de tijd rond 1900 toen vele Oost-Euro- pese Joden Rotterdam als uitwijk- haven kozen om vandaar uit over te steken naar Amerika. Daarna de Lucy Ball-show. Zonder dat Mr. Mooney het iveet heeft Lucy hem ingeschreven voor de competitie „Baas van het jaar". In de amusan te sfeer ook het volgende nieuwe maandelijkse programma Kijkkijk Het is een zeer gevarieerd program ma waaraan door artiesten en „ge wone mensen" wordt meegewerkt. Vervolgens presenteert de heer N. van Gelder zijn rubriek „Vechten voor de vrede". Voor het laatste journaal dan nog een hernieuwde uitvoering van Psalm. 73. MAANDAG 7 OKTOBER. NED. I. Het KRO voorprogramma wordt gevuld met een aflevering van „Rinaldo Rinaldini" en met de ker kelijke rubriek „Kenmerk". In de tweede aflevering van de avonturen van Rinaldo hoort deze dat zijn men sen toch de bruidschat van Aurelia hebben geroofd. Na het journaal presenteert de KRO twee nieuwe programma's. Eerst kunnen we ken nismaken met „Politie in New York" alwaar detective Mike Haines een jonge politie-agente inzet als lokaas voor een man, die 's avonds alleen- wonende vrouwen overvalt. Vervol gens de eerste aflevering van de mu sical „Joop ter Heul" naar de boe ken van Cissy van Marxveldl. Voor vele vrouwen zal deze serie een aan gename confrontatie zijn met hun meisjestijd, toen deze boeken letter lijk door hen verslonden werden. Daarna omringt Frits van der Poel zich met mensen die hun problemen spuien. Voor het laatste journaal speelt dan nog het Oscar Peterson trio. Teleac herhaalt dan nog de derde les van de cursus „Meten en vergelijken". NED. n. De VPRO brengt een „Concert voor jonge mensen". Leo nard Bernstein houdt een inleiding over de figuur van Beethoven, waar na het New Yorks Filharmonisch Orkest delen speelt uit de 5e sym fonie. Na het journaal de documen taire „Mensen onder mensen". In het Belgische plaatsje Geel worden reeds vijf eeuwen lang geesteszie ken verpleegd in gewone gezinnen. De avond wordt besloten met de film „Le dejeuner sur l' herbe". De Nederlandse titel „Baby's groeien nooit aan een boom" voor deze Franse film geeft al iets weer van de tendens van het gebodene. ZONDAG 6 OKTOBER. NED. I: 15.30 Nieuws: 15.32 Moni tor; 17.00 Weekjournaal; 17,20 Einde 18.55 De Fabeltjeskrant (kleur); 19.00 Woord voor woord; 19.05 Zingend geloven; 19.30 Sport: 20.25 Journaal; 20.30 Nationaal allerlei; 21.05 Een jaar „Oostenrijk 3"; 22.00 Kunstgre pen; 22.30 Journaal. NED. II: 18.55 De Fabeltjeskrant (kleur); 19.00 Journaal; 19.05 De vrij buiters; 19.30 Amazone (kleur)- 20.20 Landverhuizers; 20.35 De Lucy-show (kleur); 21.00 Kijkkijk; 21.50 Vech ten voor de vrede; 22.25 Een lied tot bevrijding; 22.30 Journaal. MAANDAG 7 OKTOBER. NED. I: 18.50 De Fabeltjeskrant (kleur); 18.56 Ster19.00 Nieuws; 19.03 Rinaldo Rinaldini (kleur); 19.31 Kenmerk; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Politie New York (kleur); 20.45 Joop ter Heul; 21.30 Frits van der Poel; 22.20 Het Oscar Peterson trio; 22.30 Journaal; 22.35 Pauze; 23.00 Teleac meten en verge lijken; 23.30 Einde. NED. II: 18.50 De Fabeltjeskrant (kleur); 18.56 Ster: 19.00 Nieuws; 19.03 Toontje; 19.10 Concert voor jonge mensen; 19.56 Ster; 20.00 Jour naal; 20.16 Ster; 20.20 Mensen onder mensen; 21.00 Le déjeuner sur 'l her be (kleur); 22.28 Journaal. De puzzel van de vorige week is er uit. Sensationeel was de uitslag niet, al staken er al wat uniforme fouten in de verschillende oplossin gen. Intussen dit: er wordt alweer druk gepuzzeld, want de avonden worden nu toch wel duidelijk langer en het glazen oog" is ook niet altijd je 'd'at. De eerste prijs is bestemd voor: de heer M. Lemsom Vaartweg 28 Espel (N.O.P.) De tweede prijs gaat naar: de lieer J. v. d. Berge Fnnenburg 32 Den Haag De oplossing van de puzzel is de volgende: Horizontaal: 1. trage; 4. las; 6. ak ker; 10. fa; 11. s.a.; 12. te; 14. ia; 15. t.t.; 17. slok; 19. atap; 21. l.t.22. rak; 24. el; 25. u.s.; 26. mee; 27. n.v.; 29. op; 31. pi; 32. do; 33. lava; 35. amo; 37. til; 38. vlinder; 40. dam; 42. mes; 45. kalkoen; 49. zon; 51. gaar; 53. toon; 56. g.m.; 57. k.k.; 58. s-s.; 60. re; 62. vlo; 64. me; 65. te; 67. nor; 69. aa; 70. riem; 72. lomp; 74. au; 75. tu; 76. l.o.77. a.p.; 78. ia; 80 loper; 81. sap; 82. sneek. Verticaal: 1. te tra; 2. af; 3. gas; 4. lak; 5. sta; 7. kip; 8. ka; 9. ratel; 11. sol'o; 13. etui; 16. ta; 18. ie; 20. as; 21. le; 23. knal'; 26. mond; 28. v.v.; 30. pui; 31. pad; 32. dr.; 33. li; 34. a.v.; 35. ar; 36. o.a.; 37. torn; 39. nok; 41. min; 43. eg; 44. sago; 45. kr.; 46. lok; 47. ons; 48. n.t.; 49. zoen; 50. on; 52. a.m.; 54. or; 55. ovaal; 57. keel; 59. stop; 61. kruik; 63. la; 64. mi; 66. em; 68. o.a.; 70. rue; 71. mos; 72. lap; 73. pin; 75. t.p.; 79. a.e. De nieuwe puzzel De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: 1. voorzetsel1; 3. ge groet (Lat.); 6. wiel; 9. wint'ervoer- tuig; 11. Aziaat; 14. klok; 16. deel v. e. Franse ontkenning; 17. bijbelse naam; 18. pers. voornaamw.; 19. de somma van; 20. strafwerktuig; 22. clown; 25. mijns inziens (afk.); 27. aanwijzend voornaamwoord; 28. in wendig orgaan; 30. verbinding; 31. tandeloos zoogdier; 32. herkauwer; 34. niet (Eng.); 35. lidwoord; 36. water in Brabant; 37. nu aftrek; 40. ooievaar; 42. godheid; 43. op de wijze van; 44. jaargetijde; 47. plaats in Friesland; 50. zangnoot; 51. Frans lidwoord; 52. etenbereider; 54. als volgt (afk.); 55. uitroep; 57. tegen; 58. familielid; 60. Frans pers. voomw.; 61. eerwaarde heer (Lat. afk.); 62. schrede; 64. vogel; 66. deel v. d. bij bel' (afk.); 67. uitroep; 69. aanzien; 70. voorzetsel; 71. zeediertje; 74. soort bril; 78. gewicht (afk.); 79. familielid; 80. bouwvallige woning; 81. Frans lidwoord. Verticaal: 1. in orde (afk); 2. van de wereld; 3. als eerder (afk.); 4. omroepvereniging5. en andere (afk.) 6. zangnoot; 7. meisjesnaam; 8. de dato (afk); 9. plaats in Noord-Hol land; 10. zangnoot; 12. zangnoot; 13. telwoord; 14. dun glazen zuigbuisje; 15. bolgewas; 19. meisjesnaam; 20. berghol; 21. laatstleden (afk.); 23. ti tel (afk.); 24. snavel; 26. meisjes naam; 29. klein roofdier; 33. bouw materiaal; 35. godin; 38. ik (Lat); 39. deel v. h. hoofd; 40. meisjesnaam.; 41. een; 44. hij die zondigt; 45. knaag dier; 46. bieding; 48. zwijn-, 49. rang in het leger; 50. insect; 52. bidplaats; 53. wiskundige figuur; 56. lidwoord'; 58. van af (afk.)59. het Romeins Im perium (afk.); 63. vervoermiddel; 65. rivier in Spanje; 68. plaats der oud heid; 70. voorzetsel; 71. gouverneur generaal (afk.); 72. Engelse ontken ning; 73. water in Brabant; 75. in or de (afk.); 76. Greenwich tijd (afk.); 77. voorzetsel. Met blijdschap g/vpn wi; kennis van de g^po^-t onze zoon PIETER-STËPHAfïIS (Pieter) W. A. LUBBERHUIZEN D. J. LUBBERHUIZEN- GAANDERSE Brouwershaven (Zld.), 1 oktober 1968 Noorddijkstraat 67 Tijdelijk: Emma-kliniek, Parkweg 21, 's-Gravenhaga J. VAN DÏ.JÏCE- ZANDIJK op woensdag?9 oktober a.s. hun 50jSrige echt- vereniging Je herdenken. Hun dankbare kinderen, klein- eri acht&klein- kinderew Nieuwerkerk Kerköfng 21 ,V. 4 oktober 1968 S Recéptie in „Ons Doi^s- huis", 's avonds van 7.0(J- rjZ 3J?0 uur. Geheel onverwachts, de Here van huize van /.aal> j^ndaj te Eindho/en, nicht WILHELMINA MORAN- ZIJTA in de ouderdom van 60 jaar Uit aller naam: Wed. ZIJTA-VAN DUKE en kinderen Drei schor, Molenweg 6 SPORTBERICHTEN VOETBAL ADO won van Graz (2-0) GRAZ, 3-10. ADO heeft de tweede ronde bereikt van het 'toernooi om de Europese beker voor bekerwin naars. De Haagse club versloeg in Graz de Oostenrijkse bekerhouder Grazer AK met 2-0. ADO ontmoet in de volgende ron de de Duitse bekerwinnaar F. C. Köln. DAMMEN Damvereniging „Zierikzee" Op vrijdagavond 27 september jl. werden in het Hervormd1 Vereni gingsgebouw te Zierikzee voor de damvereniging „Zierikzee" de vol gende partijen gespeeld: Senioren: J. L. Smalheer-C. Ver ton 0-2; J. Huigens-J. Folmer 2-0; M. de Wild-K. B. Hogerland 1-1; J. M. Kostense-J. Heijboer 2-0. Junioren (hele competitie): 1. Koos Schell 4 2 115 2. Bert Verton 4 2 115 3. Hans v. d. Sande 4 10 3 2 BILJARTEN Finale toernooi 5e klasse libre NIEUWERKERK, 4-10. Heden, vrijdagavond om 7 uur zal in hotel „De Meebaal" te Nieuwerkerk een aanvang worden gemaakt met het finale tournooi 5e klasse libi'e van het district Schouwen-Duiveland der K.N.B.B. Het 'tournooi zal morgenmiddag en -avond worden voortgezet waar na het zondagmiddag met de finale partijen zal worden argesloten. Na de voorwedstrijden hebben de vol gende spelers zich voor de finale weten te plaatsen: J. Koopman, KVL Noordgouwe; J. Quant en W. Steen- kist, Concordia, Zierikzee; N. A. Krijnse Lokker en Jac. Verseput, B.V. Renesse; W. v. Maaren, VOG, Zierikzee en P. v .d. Schee en A. v. Dijke, Entre Nous, Zierikzee. De or ganisatie van dit tournooi is in han den van de biljartvereniging O.K.K. te Nieuwerkerk. KORFBAL All-Ready thuis tegen Volharding I uit Yerseke In de korfbal-wintercompetitie van d'e Zeeuwse Korfbal Bond ont vangt het Zierikzeese All Ready za terdagmiddag bezoek van het eer tijds zo roemrijke Volharding I uit Yei'seke. Uit de tot dusver gespeelde drie wedstrijden hebben de oestermen sen droe punten gehaald terwijl de rood-zwarte thuisclub nog maar één enkele overwinning wist te boeken. Het doelgemiddelde van beide twaalftallen is vrijwel gelijk, zodat ook de kracht van beide teams wel niet veel zal verschillen. Wanneer All Ready de rood-witten echter op de ranglijst wil gaan passeren, dan zal men moeten zorgen dat beide punten in Zierikzee achter blijven. Wanneer Kloet en de zijnen echter volledig aan kunnen treden, dan moet dait echter zeker tot de moge lijkheden behoren. Scheidsrechter is de heer I. Kooiman terwijl om half vier begonnen wordt. AANBESTEDINGEN Havenwerken te Burghsluis gegund De Deltadienst van de Rijkswater staat te 's-Gravenhage heeft het aan leggen van terreinen en het maken van een steiger met bijkomend werk, vclgens bestek DED 1094, in de ha ven van Burghsluis, gegund aan de lagaste inschrijver: Aannemingsbe drijf Schouwen-Duiveland N.V. te Zierikzee, voor f 275.800,De aan besteding vond plaats op dinsdag 10 september jl. Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, mijn geliefde ralfin 'er r dierbare vad^r. I bj* zwager en o« JACOB JANNIS MAKS echtgenoot van Margerita Apollonia Joelc in de ouderdom van 72 jaar en 8 maanden Anna Jacobapolder: M. A. MAAS-JOELE Assen M. L. STERKEN-MAAS J. STERKEN Anna Jacobapolder: A. C. MAAS M. A. MAAS- WAGEMAKER Anna Jacobapolder, 2 oktober 1968 Commandostraal 8 De begrafenis zal plaats hebben D.V. zaterdag 5 oktober a.s. Vertrek van „Ons Dorpshuis" om 1.30 uur. Geen bloemen. Heden overleed, nog on verwachts,/ onjjè geliefde behuwdbr/edor en qbiw JACOBriJANNjÉ Nljjfcs op de leeftijd van 72 jaar A. J. STOUTEN-JOELE H. STOUTEN neven en nichten Zierikzee, 2 oktober 1968 Heden ging van ons heen, or.s geacht n^edalid, dhr. j. soncjey f' Hij zal all/d in i^ize'Jrer- innering blijven voortle ven. Bestuur en leden Chr. Geref. zangkoor Zierikzee, 1 oktober 1968 Heden nam de Hepre tot Zich, mijn geliefd)?Joroe- der JOHANNES VIIRGSV in de ouderdom van 93 jaar H. VIERGEVER Brouwershaven 3 oktober 1968 Haven Z.Z. 20 Voor de vele bewijzen van medeleven en /le$lnemin; tijdens de ziekt overlijden vai man en onze behuwd- en g CORNELIS betuigen wij onze welge meende dank. Namens de familie: E. SCHOT-PRINS Zierikzee, oktober 1968 Poststraat 20 Voor de vele/ medeleven tiji en na het ovérlij3 geliefde man zame vader, bêhuwd- grootvader JOHANNES LEENDERT SCHOONEN betuig ik, mede namens de kinderen, mijn hartelijke dank. M.W SCHOONEN- VAN 'T HOF Zierikzee, oktober 1968 De Jongestraat 19 Hiermede betuig hartelijke da: blijken van jféeln wij mochten onjwang^ het overlijden van dochtertje en zusje,,, CORNELIA DIRKJE Oosterland, 4 oktober 1968 A. H. KOSTER J. KOSTER-VAN DIJKE HELEEN en JANNY 2 stereo-langspeelplaten in een prachtige cassette NU f 19,50 Normale prijs f 39,- In de grammofoonplaten-serie Te Deum wordt U een magnifieke cassette aangeboden. Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" en het Kamper Mannenkoor zingen prachtige liëderen en psalmen, de beste gewijde muziek die er te vinden is met een hoogwaardige klankkwaliteit. Een geestelijke en muzikale belevenis! En natuurlijk geschikt om cadeau te geven. W. J. WELTEVREDEN Appelmarkt 6-8-16 ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2805 EVANGELISCHE LEKTUUR KRUISTOCHT Gespecialiseerde Boek- en Grammofoonplatenhandel AMSTERDAM Winkel en postorders 1e Helmersstraat 172 Telefoon (020) 86592 ALMELO Poulinkstraat 26 Telefoon (05490) 9927 ALPENROOS pyjama, opstaand kraagje en (modieus!) zijsplitje, gegarneerd met fleurige bloem-appliqué. 19,95. Speciaalzaak: Schuithaven 4 Zierikzee Foundations Lingerie Corsetterie Havenplein 13 - Telefoon 2488 - ZIERIKZEE Zoek je een afivisselende iverkkr als verkoopster Waar je het ene moment een klant krijgt voor een modieuse handtas en even later een kleuter naar je toe komt stappen, die - met een kwartje in z'n hand - denkt dat hij daarvoor de duurste auto kan kopen Waar jongverloofden keuze gaan maken voor een mooi servies of de huisvrouw dringend verlegen is om een afwasborsteltje Als je van afwisselend werk houdt kom dan eens met ons praten! Natuurlijk is er een vijfdaagse werkweek en je salaris is in overeenstemming met je leeftijd, opleiding en capaciteiten! \7 Havenplein 8-10 - Telefoon (01110)2573 - Zierikzee JORZOLINO BAD-SET JONGENSPYAMA en Royale badhanddoek met MEISJESPYAMA, warme FANTASTISCHE THEEDOEK washandje in luxe doos. flanel, leuk gedessineerd! v'°t van maat, fleurig van kleur. Eerste klas kwaliteit badstof Héél flatteus!maten 4/8 6.95 Een heerlijke „droger" voor Praktisch om te bezitten, malen 10/I6 8.95 vlug korrekt aWrogen^.18 of om cadeau te geven. 5.75 DE Nieuwerkerk telefoon (01114) 265

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 12