I Voor u 3'/z% op uw salarisrekening en desgewenst een maand salaris extra als gezinskrediet en voor u Gemeenteraad wil eerst kosten weten van een saneringsplan de bank waar ook zich thuis voelt Wat biedt de BEELDBUIS? Dit biedt de RADIO Flitsen uit het buitenland 1 isM ill Speciale aanbieding 15 korting deurloo, meelstraat 31 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 10 juni 1968 Nr. 20007 Verkeersmaatregelen te Brouwershaven Advertentie t de heer A. Koopmans beheerder bijkantoor Sneek Hoe? Heel eenvoudig. Open een salarisrekening bij onze bank, de NMB. U profiteert dan van 3'/2% rentevergoeding. Bovendien kunt u als u wilt een maandsalaris extra opnemen als gezinskrediet. Natuurlijk regelt de NMB als u wilt óók alle beta lingen voor u. Vraag ons gratis NMB/PS Pakket. De NMB biedt u alles wat feen moderne bank u kan bieden en daarenboven nog de Persoonlijke Ser vice. De NMB is groot genoeg om die Service groot te zien. En de NMB is juist klein genoeg om die service Persoonlijk te houden. De NMB zendt u het PS Pakket graag en gratis toe. Telefoontje of brief kaart is voldoende. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Zierlkzee: Lange Nobelstraat 6. BROUWERSHAVEN, 6-6. Op de jongste vergadering van de gemeen teraad, onder voorzitterschap van burgemeester J. P. Boersma, zijn nog verschillende belangrijke zaken aan de orde gekomen, t.w. verkeersmaat regelen en het opmaken van een sa neringsplan. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Hippolytushoef: A. van Dorssen te Gasselternijveen; te Zwijndrecht (vac. G. J. Hintzbergen) C. Vos te Goude; te Den Dolder (vac. P. Hefcebrij) (toez.): D. Schneider te Waubach; te Zaandijk: G. Nijenhuis te IJmuiden; te Monster (vac. D. van der Ent Braat): W. Vroegindeweij te Katwijk aan Zee; te Middelharnis (toez.): J. T. Cazander te Scherpen- zeel. Aangenomen naar Werkendam (vac. A. de Bruijn): E. Kempenaar te Woubrugge; naar Broek in Water land (toez.): J. Hiensch te Odijk; naar 't Zondt-Godlinze: M. Enker, eervol onth. pred. (teraar g.O.-M.O.) te Voorburg. Bedankt voor Capelle aan de IJs- sel (vac. A. Kastelein) (toez.): J. Koe le te Nijkerk. Beroepbaarstelling: Kand. W. Kïouwen, Zuidelijke Steynkadc 3 te Gouda is beroepbaar. Geref. Kerken Beroepen te Bant (N.O.P.): Sj. C. van Ketel, kand. te Capelle aan de LJssel. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Berkum: J. M. Goed hart te Drachten. De voorzitter deelde de raad mede dat voor de kern Brouwershaven diverse verkeersmaatregelen in de maak zijn. Zo zal het verkeer zoals nu via de Poortdijkstraat de ge meente binnen komen. De Noord- dij kstraat zal gaan gelden voor het uitgaande verkeer. Ingaand verkeer is ook mogelijk via de Schuitkade tot aan het bedrijf van Van Beve- ren, maar niet aansluitend via Kerk- slop aan de Noorddij kstraat. De Baanstraat zal toegankelijk worden im< tegenovergestelde richting dus naar de Haven toe. Hoofdoorzaak van deze wijzigingen is de slechte hoek bij het stadhuis-Noorddijk- straat. Saneringsplan Verder deelde de raadsvoorzitter mede dat b. en w. willen komen tot het laten opmaken van een sane ringsplan voor de kern Brouwersha ven. Er zal een werkgroep worden ingesteld bestaande uit vertegen woordigers van Monumentenzorg, Volkshuisvesting, Departement en Dienst Middelburg, Inspectie Ruim telijke Ordening, Consulent Recre atie, Prov. Plan. Dienst en stede- bouwkundige. „Op deze manier heb ben we de meeste kans voor een reëel plan en het slagen hiervan". Op een vraag van mr. A. Gast in welke richting wordt gewerkt, zei mr. Boersma achter het stadhuis en in n.- en z.-richting, zodat beide zijden van de Haven erbij zulten worden betrokken. Wethouder Moer- mond was bevreesd dat het allemaal heel lang zal gaan duren en zou graag cijfers op tafel zien. „Ook gaan we de mensen in hun privé- reehten aantasten", zo meende hij. Ook de heren Klaasse en Braber bleken er huiverig van. De heer Klaasse: „Ik zag liever eerst maar nieuwe rioleringen". De heer Bra ber: „We hebben al zoveel plannen welke op de lange baan zitten". Mr. Boersma: „Wanneer we geen plan hebben, krijgen we ook geen geld. Volkshuisvesting doet dit uit een oogpunt van sanering. Als we van Brouwershaven allemaal zomer woningen maken gaat deze gemeente kapot. Het is een elementaire nood zaak deze kern gezond te maken, temeer daar ze in het Grevelingen- gebied als monumentale stad is aan gemerkt". Op een vraag van mr. Gast of het niet beter is de ontwikkeling van Brouwershaven af te wachten merk te de voorzitter op dat het dan te laat is. „Reeds 10 jaar geleden werd een opdracht voor een dergelijk plan gegeven, maar destijds ingetrokken omdat men met de stedebouwkun- dige in de knoop zat". En de urgentie is toch niet minder geworden? Als u tegen de plankosten opziet zullen we overal mee op moeten houden. In Den Haag begint de sanering een belangrijke rol te speten evenals de stadsgezichtbescherming. De plan ning moet soepel zijn en het is een gevaarlijke politiek te noemen de zaak aan zijn lot over te laten en te denken: we zullen wel zien wat er van komt". Hoewel de voorzitter een uitspraak vroeg van de raad met een derge lijk plan te beginnen bleek de meer derheid van mening dat liever eerst een globale schatting moet worden gemaakt wat dit allemaal gaat kos ten. GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN Burgerlijke Stand en loop der bevolking ever de maand mei Geboren: 7: Cornelis Pieter, zoon van C. J. Berg werft' en P. H. Kop- penol (Ellemeet). Gehuwd: 17: Jan Hendrik .van de Panne, 26 jaar en Leni Johanna Be- zuijen, 22 jaar (beiden te Midden- schouwen); 31: Pieter Ja'cobus van dei- Horst, 24 jaar en Dina Louwerse, 20 jaar (beiden te Middenschouwen). Overleden: 4: Wilhelmina Cornelia Stoel (echtg. van Boot), 79 jaar (Kerkwerve); 7: Kornelia Fondse (weduwe van Van der Wekken), 94 jaar (Zierikzee). Ingekomen: J. Beeke en echtgen. van Brouwershaven naar Ellemeet; S. B. van der Veen van Zwitserland naar Scharendijke; D. J. Verheij van Zwartewaal naar Kerkwerve. Vertrokken: H. J. Hage en gezin van Ellemeet naar Vlissingen (Oost- Souburg); H. G. van der Weele-van der Beek van Eikerzee naar Halste ren; J. A. bij de Vaate van Duiven- dij ke naar Ridderkerk (Slikkerveer). Volgens Haitiaanse ballingen in New York houden in het noorden van Haiti 500 rebellen stand tegen de regeringstroepen. Volgens berichten uit Kirkenes houden Russische troepen met tanks en artillerie manoeuvres op grote schaal ten zuiden van Kirkenes, aan de Russisch-Noorse grens. DODELIJKE ONGELUKKEN In Wymbritseradeel is een bejaar de wielrijder bij het oversteken van rijksweg 43 door een personenauto overreden. Het slachtoffer, de 80-ja- rige heer H. A. Zijlstra uit Uitwel- lingerga overleed ter plaatse. De 5-jarige Henricus J. Berkvens uit Someren is om het teven geko men, doordat hij nabij zijn ouderlijk huis door een tractor werd overre den. De bestuurder had bij het weg rijden niet opgemerkt, dat het jon getje onder zijn tractor was gekro pen. LAND- EN TUINBOUW Bestrijding van onkruid in gazons Onkruidbestrijding in 't gazon is een dringende noodzaak wil dit niet door klaver, madelefje en weegbree overwoekerd worden. Gazons zijn nu praktsch onkruidvrij te krijgen met een middel in spuitbus, Orga-Mix geheten. De spuitbus heeft iets zeer bijzonders nl. een zgn. omkeerven- tiel. Men kan de bus op zijn kop houden terwijl op een onkruidplek wordt gespoten. Het tweede belangrijk punt is dat de stof als schuim op het onkruid komt zodat men precies kan zien of de onkruidplek goed is geraakt. Het onkruid sterft af en op de open plek groeit weldra weer gras voor een mooi gazon. Vooral niet teveel op één plek spuiten. Het gras kan dan in de groei geremd worden, dus maar heel even 't onkruid „aanstippen". Voor grotere percelen kan men gebruik maken van het vloeibare Orga-Mix in 100 cc flacons, voor gieter of rug spuit. Iedereen heeft tegenwoordig als het maar enigszins kan een ga zon en het gehete jaar door kijkt men er naar. Jammer dat zoveel ga zons vol onkruid staan en niet op de juiste wijze worden verzorgd, dik wijls als gevolg van het inspannende werk en gebrek aan tijd. Thans is men met één druk op de knop van zijn onkruid af. Het grote voordeel van dit systeem is boven dien, dat men de bus direct bij de hand heeft. Op elk gewenst moment kan men ingrijpen van mei tot okto ber. Bovendien is het allemaal ge mak en een veilige direkte methode, geen gieten, geen water en geen vui le handen. Herverkavelingscommis- sie Zeeland ontboden DEN HAAG, 8-6. Wegens beëin diging van werkzaamheden is de Herverkavelingscommissie Zeeland ontbonden, na b(jna 15 jaar werk zaam te zijn geweest op het gebied van het landbouwkundige herstel en de structurering van de door de stormvloedramp van 1953 zwaarst getroffen gebieden. Bij het ontbindingsbesluit is ge lijktijdig eervol ontslag aan de voor zitter, mr. A. J. van der Weel, en aan de leden en plaatsvervangers verleend, onder dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten. Et telijken van hen, waaronder de voor zitter, hebben vanaf den beginne (ok tober 1953) leiding aan de uitvoering gegeven, bijgestaan door vier agra rische subcommissies voor Schou wen en Duiveland, Tholen, de Zak Waarde. In de 38.000 hectaren cul- van Zuid-Beveland en de polder tuurgrond, die daarmede gemoeid was, werd voor 218 miljoen gulden in de landbouw hersteld en cultuur technisch verbeterd. Dit was wette lijk mogelijk onder de „Herverkave- lingswet Noodgebieden", waarmede de „Herverkavelingswet Walcheren 1947" op de vier gebieden van toe passing werd verklaard. Bij deze herverkaveling werd voor het eerst in de ruilverkaveling het begrip „bedrijfsvergroting" ingevoerd. Van de aanwezige landbouwbedrijven werden er 450 vergroot. Wegens be tere plaatsing op de bedrijven wer den een 300 deels toch al beschadig de boerderijen nieuw gebouwd. Aan wegen werd 800 km verbeterd of aangelegd. DINSDAG 11 JUNI. NED. I. Het programma „Dagje Ouderbevat de gebruikelijke ru brieken, als een praatje van de dok ter, een babbeltje van de zenuw arts, een oude film en als afsluiting de bejaardengymnastiek. „Achter het nieuws" houdt zich bezig met het Nederlandse squadron van de Royal Air Force dat precies 'n kwart eeuw geleden werd opgericht. Daar na is het de beurt aan Johnny Hoes om nu eindelijk eens voor de ca mera te komen. Hij is Neerlands meest succesvolle liedjesschrijver, maar werd tot nu toe altijd door Hilversum geboycotAlle grote ster ren uit de Hoes-stal zijn er ook: de Heikrekels, Dikke Leo, Zangeres zonder Naam, Lola uit de striptease bar en de gloednieuwe ontdekking Jeanne van Veghel. In zijn reeks documentaires over landen achter het ijzeren gordijn begint Milo An- stadt vandaag met een serie van drie, gewijd aan Joegoslavië. „Sex tant", de rubriek van de NVSH, is gewijd aan de pil. NED. II, Tussen Barend de Beer en het journaal van acht uur kan men kijken naar nieuws uit Suri name en de Antillen, het geweste lijk journaal en het Holland Festi val Magazine. Na het journaal eerst een avontuur van „Dubbelspion", die met behulp van mooie meisjes een geheim genootschap proberen op te rollen. Vervolgens een documentaire over het ouder worden, gemaakt door Lord Snowdon. Hij laat. zien hoe bekende en onbekende Engelsen het oud-worden beleven. Het NTS- programma wordt afgesloten met een eenacter van de Poolse schrij ver Slawomir Mrozek, getiteld „Ka- rel". DINSDAG 11 JUNI. NED. I: 78.50 Barend; 18.56 Ster; 10.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.06 Dagje ouder; 19.56 Ster20.00 Journaal; 20.16 Ster: 20.20 Achter het nieuws; 20.50 Johnny Hoes met een lach en een traan (kleur); 21.40 Joegoslavië, communistische solitair; 22.25 Sex tant; 22.35 Journaal. NED. II: 18.50 Barend; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Suriname en de Nederlandse Antillen (kleur); 19.15 Van gewest lot gewest19.35 Holland Festival-magazine; 20.00 Journaal: 20.16 Ster; 20.20 Dubbel spion (kleur); 21.10 Nog vele jaren; 21.50 Karei; 22.20 Journaal; 22.25 Universiteit en hogeschool; 23.25 Einde. DINSDAG 11 JUNI. HILV. I: 5.45 en 6.40 Uitgebreid weerbericht; 7.00 Nieuws; 7.10 Och tendgymnastiek; 7.20 Met frisse moed (S); 7.54 Deze dag; 7.59 Nieuws 8.11 Radiojournaal; 8.20 Met frisse moed (S); 8.50 Morgenwijding-, 9.00 Uitgebreide reportage; 9.35 Water standen; 9.40 Muziek uit de middel eeuwen; 10.00 Kleutertje luister; 10.10 Arbeidsvitaminen; 11.55 Beurs plein 5; 12.00 Kamermuziek; 12.26 Land- en tuinbouwmededelingen; 12.29 Landbouwvoorlichting; 12.39 Sportrevue; 12.59 Nieuws; 13.11 Ra diojournaal; 13.30 De lichte muze belicht; 14.30 Rostrum of co-mposers 15.00 Fragmenten uit „Mefistofeles" 16.00 Nieuws16.02 Nederlandse gi taardag; 16.35 King's College Cha pel Choir; 17.00 De zingende bougie 17.55 Mededelingen; 17.59 Nieuws; 18.15 Radiojournaal; 18.30 The Sky- masters (S); 19.00 Trefpunt; 19.30 Nieuws; 19.35 Cees de Lange's va riëteitenkabinet; 20.45 Mijn naam is Cox; 21.25 Nord dance; 22.05 Me- tropole-orkest (S); 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Neder landse muziek; 23.55 Nieuws. HILV. II: 6.40 Uitgebreid weerbe richt; 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Preludium (S); 7.30 Nieuws; 7.32 Hier en nu; 7.45 Royal Philharmonic Orchestra (S); 7.59 Nieuws; 8.11 Te Deum Laudamus; 8.30 Nieuws; 8.32 Touringclub; 8.45 Tussen de bedrijven door; 9.30 Ra fael Orozco, piano (S); 9.40 School radio; 10.00 Gebed en eredienst in een tijd van sekularisatie; 10.30 Ne derlands koperkwintet; 11.00 Nieuws 11.02 Onder de hoogtezon; 11.55 Me dedelingen; 12.00 Van twaalf tot twee; 14.05 Schoolradio; 14.30 Piz zicato; 17.00 Nederlandse Antillen en de E.E.G.; 17.10 Radioprenten boek; 18.00 Metropole-orkest (S); 18.19 CPN; 18.29 Nieuws; 1S.46 Echo 19.05 Dorpsmuziek; 20.00 Radio filharmonisch orkest (S); 21.35 Cla rion Wind quintet; 22.00 Kunst; 22.30 Nieuws; 22.40 Overweging; 22.45 De zingende kerk; 23.00 Contesk; 23.30 Tussen waken en dromen; 23.55 Nieuws. HILV. III: 9.00 Nieuws; 9.02 Plaatjes voor de pep; 10.59 Nieuws; 11.03 Pow-pow; 11.59 Nieuws12.03 Zorro; 12.59 Nieuws; 13.03 Ekspres; 14.59 Nieuws; 15.03 Er-jee-em-drie; 16.03 Mix; 18.00 Tijdsein en sluiting. HOLLYWOOD. De Amei'ikaansc acteur Dan Duryea die net zo go- makkelijk een schurk als een aange naam type kon uitbeelden, is op 61- jarige leeftijd in Hollywood overle den. PARAMARIBO. Een Surinaamse delegatie onder leiding van minister J. Thijm van bouwwerken, verkeer en waterstaat zal binnenkort naar Nederland reizen ter bespreking van de procedure bij de uitvoering van het vijf-jarenplan. BRUSSEL. Een groep personeels leden van de Belgische radio en te levisie (BRT-RTB) heeft op een ver gadering in Brussel geprotesteerd tegen de veroordeling van de auteur Hugo Claus. BRUSSEL. In de Magdalenakerk te Brugge hebben onbekenden ha kenkruisen geklad en hier en daar het opschrift „Satan is onze God". ATHENE. Vier professoren van de medische faculteit te Athene zul ten voor de rechter moeten verschij nen omdat zij studenten gedwongen hebben boeken tegen hogere prijs bij hen te kopen. Deden de studenten het niet, dan merkten zij dat wel aan de examenuitslagen LONDEN. Linkse Labourleden, die zich verzetten tegen de politiek van premier Wilson, hebben een handvest gepubliceerd op grond waarvan zij van de Britse Labour- partij weer een echte socialistische partij willen maken. DEAUVILLE. Filmster Omar Sharif, die tijdens de wereldbridge- olympiade in Deauville optreedt als coach van het Egyptische team, heeft zijn spelers verboden tegen Israël uit te komen. LONDEN. De 33-jarige Lord Christopher John Thynne, tweede zoon van de markies van Bath, is vrijdag in Londen gearresteerd toen hij op het punt stond met zijn jonge bruid op huwelijksreis te gaan. De jonge edelman zou 37 tabletten we kamine in zijn bezit gehad hebben. SAN SEBASTIAAN. Twee jon gemannen, vermoedelijk leden van demper. de ondergrondse revolutionaire bas- kenbeweging, hebben op de weg van Madrid naar de grensplaats Irun een lid van de „Guardia Civil" - de Spaanse marechaussee - doodgescho ten. LOS ANGELES. Functionarissen van de centrale districtsgevangenis van Los Angeles hebben meegedeeld dat een 25-jarige vrouw is gearres teerd die trachtte drie pistolen de gevangenis binnen te smokkelen waar de vermoedelijke moordenaar van Robert Kennedy wordt vastge houden. CARACAS. Bij overstromingen in Caracas en omgeving zijn zes mensen verdronken en vete honder den gezinnen dakloos geworden. LOS ANGELES. De vrouw met de japon van witte voile met zwarte nopjes, een vriendin van Sirhan Sirhan, die het hotel verliet waar senator Robert Kennedy werd neer geschoten, terwijl zij riep „Wij heb ben hem neergeschoten", heeft zich vrijdagavond bij de politie van Los Angeles gemeld. Advertentie lil i|i iSi op alle schilderstukken, reprodukties en verlichtingsartikelen 1 Alléén deze week tegen contante be taling en inlevering van deze adver tentie „de meubelshowroom van Zierikzee" NAAMBORD ZEELANDBRUG Dezer dagen zijn bij de Zeelandbrug de officiële naamborden geplaatst, één aan de Noordbevelandse zijde en één aan de Schowense kant. De borden geven, behalve de naam, het merkbeeld van de brug te zien. Dit embleem, dat de grote lengte van de brug (de langste van Europa) suggereert, komt ook voor op alle van de N.V. Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij uit gaande stukken en wordt tot eind augustus voorts gebruikt als bijzondere stempelvlag op alle poststukken, die in de postkantoren te Middelburg en Goes door de stempelmachines worden verwerkt. De Zeelandbrug is de enige brug in Nederland, die over een specieal „herkenningsteken" beschikt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 3