De veilige manier van sparen Rijkspostspaarbank altijd safe! m Actie voor „Agua de Dios" afgesloten met half miljoen gulden Jaarverslag '67 Provinciale Zeeuwse VVV ONZE PUZZELRUBRIEK 1 to to is Hulp voor melaatsendorp 150 jaar oiul Fiets ontstond uit een loopmachine DEN HAAG, 4-4. De actie van het missiehulpkorps voor het grote Co lombiaanse melaatsendorp „Agua de Dies" is afgesloten met een bijeen komst in de rolzaal op het binnen hof, waarop onder meer aanwezig waren ministers drs. B. J. Udink (ontwikkelingshulp), de Colombiaan se ambassadeur in Nederland, dr. Kanton de Zubiria, de voorzitter van de stichting Missiehulpkorps, prof. G. H. L. Zeegers, en vele genodig den. De Nederlanders, die via radio reportages en tijdschriftartikelen kennis namen van de onmenselijke toestanden in „Agua de Dios", heb ben een bedrag van ruim een half miljoen gulden bijeengebracht voor hun ongelukkige naasten in Colom bia. In Agua de Dios (water van God) wonen 17.000 mensen, van wie er 5.000 door de gevreesde ziekte zijn aangetast. Op elke drie wandelaars beweegt zich er een op krukken voort. Op eLke drie café-bezoekers is er een die zijn glas niet normaal naar zijn mond kan brengen, omdat zijn vingers zijn weggerot. Prof. Zeegers opende de bijeen- Deel van Limburg spergebied voor bijen DEN HAAG, 4-4. In Limburg is opnieuw een gebied dat ditmaal om vat de gemeenten Grathem, Baexem, Heel en Panheel, Hunsel alsmede Thorn aangewezen waaruit en waar heen geen bücn mogen worden ver voerd. Binnen het nieuwe gebied is het bovendien verboden bijen van en naar de gemeente Grathem te ver voeren. Dit blijkt uit een in de staatscourant van vandaag gepubli ceerde beschikking, waartoe de mi nister van landbouw en visserij op grond van de bijenwet heeft beslo ten. Een vervoersverbod van bijen is reeds elders in deze provincie geldig. In verband met een besmet tingsge- val in de gemeente Grathem van de gevaai-lijke mijtziekte, de bijenziekte acariose. waren de nieuwe maatre gelen noodzakelijk. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Zuidbroek (toez.): B. J. Riemersma, Parrega c.a. Bedankt voor Yerseke: J. O ver duin. Oosterbeek; voor Stadskanaal (toez.): H. van den Beid, Beesd. Ger. Kerken Aangenomen naar Wieringerweüf M. Kievit, Westerlee, die bedankte voor Schooniebeek. Bedankt voor Dronrijp: kand. J. Bezemer, Zwijndrecht. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Sneek: J. Kruidhof, kand. te Hattem. Aangenomen naar Bunschoten- Spakenburg: P. van Gurp, Oldehove. Bedankt voor Orangeville (Ont.) (Canada): T. Dekker, Goes. Ger. Gemeenten Tweetal te Rijssen (2e pred.pl.): J. Karens, Nieuwerkerk (Zld.) en G. A. Zijderveld, Middelburg. Beroepen te Hendrik Ido Am bacht: J. C. Weststrate, Meliskerke. komst met een rede. „Er zijn op de wereld nog tien min melaatsen, ter wijl een veelvoud hiervan door dit aantal wordt bedreigd", zo zei hij. De ziekte moet niet alleen bestreden worden met medicamenten, maar cok verhoging van de levensstan daard is noodzakelijk: „het probleem van de melaatsheid is een entree naar een veel dieper liggende soci ale problematiek". ..de psychische en sociale verwording van de melaatse - met name het drankmisbruik en de prostitutie - is zeer ernstig, zij het volkomen begrijpelijk", aldus prof. Zeegers. 150 jaar geleden, voorjaar 1818, kreeg de houtvester Karl Friedrlch van Drais het patentrecht voor de constructie van een voertuig voor snelle voortbeweging. Deze „loop- machine". voorloper van de huidige fiets, bestond uit een houten frame met twee wielen en een zadel. Het voorwiel en de stuurstang waren draaibaar aan dit frame bevestigd. Z1ERIKZEE, 5-4. Toeristisch ge zien is het jaar 1967 zonder twijfel een goed jaar geweest. Aldus wordt opgemerkt in het deze week versche-, nen jaarverslag over 1967 van de Provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Als een van de belangrijkste factoren voor het goed geslaagde seizoen wordt aange merkt het bijzonder mooie zomer weer: „de zonnige zomer zorgde voor tevreden gasten". Verder was van betekenis de vaststelling van de schoolvakanties in Nederland en in Noord-Rünland/Westfalen. Juni wordt de maand welke steeds meer in de belangstelling staat. In verschillende badplaatsen langs de Zeeuwse kust kan deze maand be schouwd worden als een goed bezet te seizoenmaand. Verder wordt ge noemd de steeds grotere bekendheid van Zeeland in Nederland en in het buitenland. Betere verkeersverbin dingen tenslotte maken Zeeland goed bereikbaar. Het seizoen 1967 werd voorafgegaan door betrekkelijk rus tige paasdagen en een bijzonder drukke Pinksteren. Het dagtoerisme ontwikkelde zich eveneens in gunsti ge zin. Het staat vast dat de betere verkeersverbindingen tussen de randstad Holland en Zeeland via de Zeelandroute het dagtoerisme sterk bevorderen, aldus wordt opgemerkt. Het watersporttoerisme kan zich in Zeeland in een grote belangstelling verheugen, de provincie komt ook ie der jaar meer in de belangstelling te staan als hengelsportland. Ook de hengelsport vanaf schepen ontwik kelde zich in belangrijke mate. In dit verband wordt als voorbeeld Brui- nisse genoemd, waar gedurende het jaar 1967 758 grote schepen van 20- 25 meter lengte en 250 schepen van 7-10 meter lengte uitvoeren met plm. 10.000 sportvissers aan boord. Ballontocht over oceaan ging niet door LAS PALM AS (Canarische eilan den), 4-4. D epoging van de Engels man Francis Brenton om de Atlan tische oceaan met een luchtballon over te steken is nog voor het ver trek van de Canarische eilanden mislukt. Terwijl de ballon nog verankerd was, kwam een sleepboot van de Spanase marine, die de ballonn aar open zee zou trekken, in beweging, waardoor de ankerkabels knapten en de ballon stuurloos wegdreef. De 41-jarige Brenton moest uit de ballon in zee springen en werd licht gewond. Ernstiger verwondingen liep een Spaanse luchtmachtofficier op, die de gebroken kabels trachtte te pakken en over de rotsen werd gesleept .Ook een vrouwelijke hel per liep kwetsuren op. Vorige maand moest een eerste poging van Brenton worden uitge- sted wegens beschadigingen aan zijn vervoermiddel. Advertentie Erzijn 2200 vestigingen. Op de postkantoren kunt u de hele dag terecht Een aantal daarvan is zelfs ook op vrijdagavond of do plaatselijke koopavond geopend. Voor de postagentschappen gelden aparte oponingstijden. In het verslag wordt gewezen op het feit dat het nodig is een gecoör dineerd logiesreserveringssysteem te hanteren zodat de beschikbare acco- modatie volledig wordt benut. Wat biedt de BEELDBUIS? ZONDAG 7 APRIL. NED. I. Teleac en de gebruikelij ke Monitoruitzendingen vullen de zondagmiddag. Aansluitend is er nog een dienst uit de Johanneskerk in UtrechtHet avondprogramma gaat van start met Pipo de Clown en „Woord voor woord". Een bijzonder kerkelijk programma daarna „Pro ces rond Jezus', is een film over het oude Jeruzalem waar de herinnering aan de dagen van Christus nog tast baar is. De NCRV gaat na NTS-sport verder met een aflevering van „Kent u mijn vrouw". Het echtpaar Phien en Bart moet naar een dure recep tie en dat brengt kledingproblemen mee. In „Tweekamp" komt een team van de Technische Hogeschool in Delft uit tegen dat van de Techni sche Hogeschool in Eindhoven. „Hier en Nu", de actualiteitenru briek krijgt op deze zondagavond 'n bijzondere inhoud. Israël wil in vrede leven" is de titel van de re portage die nog voor de mini-oorlog tegen Jordanië werd gemaakt. Tot slot van de avond zingt het Ameri can Protestant Choir in de Oude Kerk te Scheveningen enkele spiri tuals. NED. II. Allereerst gaat de kleine Sebastiaan verder met avonturen te beleven. Het geknoei met Pierre's paard Monseigneur komt uit en Syl via gaat langzamerhand tot andere inzichten komen. Vervolgens een serie waarin ook al weer lieve kin dertjes de toon aangeven: „Vaders tegen ivil en dank". Na het journaal „Gesprek op zondag". Jaap van Meekren ontmoet dr. C. J. Briéjèr, oud directeur van de plantenziekte- kundige dienst in Wageningen, die een uitstekend boek heeft geschre ven over de gevaren van de insec ticiden. Een belangrijke voorstelling is er om half negen. De Comédie Frangaise voert „De ingebeelde zie- ke" op. het bekende stuk van Mo lière. De schrijver hekelde de mis- standen, in casu de houding van vele dokters, die hun patiënten liever ziek dan beter „praatten"Tot slot een korte samenvatting van de Han Hollander-herdenking, die »s mid dags in het Olympisch stadion in Amsterdam plaats vond. MAANDAG 8 APRIL. NEDm I. „Mensen in alle ernst" is de titel van het voorprogramma van het Humanistisch Verbond. De VA RA vult de rest van het vooravond programma met de serie „Dragnet", waarin opnieuw een zaak wordt be handeld, die echt in de dossiers van de politie in Los Angelos voorkomt. Na het journaal en de vijfentwintig minuten „Achter het nieuwsde quiz „Per seconde wijzer", waarin de dokter uit Emméloord gen gooi doet naar een dikke winst. Hoofd schotel van de avond is overigens „Hadimassa" van Dimitri Frenkel Franck. Onderwerp is deze keer „Geld" en daar is heel wat mee te doen voor een satiricus. „Hadimas sa", dat wil spotten met de massa, vindt een geselecteerd publiek, dat doorgaans nogal ingenomen is met de merkwaardige sfeer van dit pro gramma. Na het laatste nieuws volgt nog een KRO-uitzending, gewijd aan de voorjaarszitting van het Ne derlands pastoraal beraad in Noord- wijkerhout. NED. II. De VPRO laat Pipo vol gen door een mal tekenfilmpje van Woody the Woodpecker en vervol gens door een show rond de Ameri kaanse zanger Frankie Avalon, en kele jaren geleden erg populair. Hij ontvangt enkele gasten die beroem der zijn dan hijzelf zoals Sammy Davis, Buddy Greco en Joanie So- mers. Tot acht uur nog een korte aflevering van „Een mens is maar een mens', van Netty Rosenfeld. Na - het journaal de film „De bezetene". Trino Flothuis maakte deze rolprent over de bezeten musicus Han Ben- nink, dit jaar winnaar van de Wes- sel Ilcken jazz-prijs. Bennink is een drummer. Tot slot van de avond de speelfilm ,De I' amour'geïnspireerd op de gelijknamige roman van Sten dhal. De Nederlandse titel is „Uit het leven van een Don Juan". Die Don Juan is een tandarts, voor wie het alleen maar belangrijk is een vrouw te veroveren. Hij schaamt zich daar niet voor en zijn slacht offers weten er meestal ook wel van. ZONDAG 7 APRIL. NED. I: Teleac 14.00 Problemen van het brugjaar14.30 Mens in de ruimte: 15.00 Russische les15.30 Nieuws; 15.31 Monitor; 17.00 Kerk dienst; 18.00 Einde18.55 Pipo; 19.00 Woord voor woord. 19.05 Het proces rondom Jezus; 19.30 Sport; 20.25 Journaal; 20.30 Kent u mijn vrouw; 21.05 Tweekamp; 21.35 Hier en nu; 22.10 The American protest, church choir22.20 Journaal. NED. II: 18.55 Pipo19.00 Nieuwe avonturen van Sebastiaan (kleur); 19.30 Vaders tegen wil en dank; 20.00 Journaal; 20.05 Gesprek op zondag; 20.35 Le malade imaginaire; 22.10 Han Hollander; 22.20 Journaal. MAANDAG 8 APRIL. NED. I: 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Sier; 19.06 Men- De „aandrijving" was uiterst een voudig: de moedige berijder zette zich met de punten van zijn voeten af. Met de aanvankelijk zeer bespot te tweewieler was de baron von Drais sneller dan menige postkoets: ongeveer een uur deed hij in de herfst van 1817 over een 14 km lang traject. Zestien kilometer per uur hield men destijds voor de grootste snel heid. die een mens kon verdragen. Het duurde nog ruim een halve eeuw, voordat uit de houten loopma chine een acceptabel rijwiel gegroeid was. Engelse. Franse en Duitse werktuigkundigen waren bij de ont wikkeling betrokken. Zijn eigenlijke zegetocht rond de wereld begon ech ter pas 80 jaar geleden, toen de Schotse dierenarts Dunlop de lucht band invoerde. Een andere mijlpaal in de geschiedenis van de fiets was in 1900 de uitvinding van de Torpe- doremnaaf door de Duitser E. Sachs. Tegenwoordig rijden er ongeveer 150 miljoen fietsen in de vijf wereldde len. sen in alle ernst; 19.31 Dregnet (in kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster: 20.20 Achter het nieuws; 20.45 Per seconde wijzer; 21.30 Hadi massa; 22.15 Pastoraal cojicilie; 22.35 Journaal. NED. II: 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Woody Wood pecker (kleur); 19.13 Something spe cial- 19.40 Een mens is maar een mens; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 De bezetene; 21.00 De l'amour; 22.30 Journaal. Dit biedt de RADIO ZONDAG 7 APRIL. HILV. I: 5.45 en 6.40 Uitgebreid weerbericht; 8.00 Nieuws; 8.15 Ba- dinerie (S). 9.10 Zondagochtendpro- menadeconcerten; 10.00 Nieuws; 10.15 Inleiding eucharistieviering; 10.20 Palmwijding - processie - eucharis tieviering; 11.50 Buitenlands com mentaar; 12.00 Het koninklijk in strument (S); 12.40 Klanksnoer; 13.07 Zingen en vertellen- 13.30 Strijk kwintetten van W. A. Mozart (S); 13.55 Ralph Kirkpatrick, clavedmbel (S); 14.05 Karin Meerman, voor dracht; 14.30 Langs de lijn; 17.00 Kerkdienst; 18.00 Schriftnoten; 18.30 Begrafenismuziek die Bonhoeffer zich wenste; 18.45 Kerk veraf en dichtbij- 19.00 Nieuws; 19.07 Musica - sacra; 19.30 Leren leven met de oe cumene; 19.45 Divertimento (S); 20.10 Het oecumenisch lied; 20.30 Opening tweede zitting pastoraal concilie; 21.15 Klassieke grammo- foonmuziek; 21.30 Het weerhuis; 22.00 De openbaring des Heren: 22.30 Overweging; 22.45 Audio; 23.55 Nieuws. HILV. II: 5.45 en 6.40 Uitgebreid weerbericht; 8.00 Nieuws; 8.10 Voor het platteland; 8.30 Weer of geen weer; 9.45 En wat zegt een huma nist daarvan?; 10.00 Kinderkienst; 10.25 Eucharistieviering; 11.40 Vraag en antwoord; 11.45 Hen tellen als bij Israël ingelijfd; 12.00 Passiemuziek (S); 16.15 Framgois Castet (S); 16.30 Strijkorkest (S); 16.55 Boy's Big Band (S\- 17.15 De tijd verandert de mens; 17.50 Nieuws; 18.05 Langs de lijn; 18.30 Vrij entree; 18.50 Bij na der inzien; 19.30 Nieuws; 19.35 De passie vergelijkenderwijs; 20.00 Zoek en jaag de vrede na- 20.30 Muzikaal onthaal; 21.30 Klankjuwelen (S); 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.50 't Mag geen naam hebben; 23.55 Nieuws, HILV. III: 9.00 Nieuws; 9.02 Pya- nissimo; 10.00 Nieuws:10.02 Juist op zondag; 11.00 Nieuws; 11.02 Wil lem Duys' muziekmozaiek; 12.00 Nieuws; 12.02 Met vriendelijke groe ten; 13.00 Nieuws; 13.07 Popshow; 13.45 Henry Cain, elektronisch orgel 14.00 Nieuws; 14.02 Rome-Ankara- Madrid; 15.00 Nieuws; 15.02 Athene- Rabat-Belgrado; 16.00 Nieuws; 16.02 Rhytm and blues16.35 fHllbilly- time; 17.00 Nieuws; 17.02 Radiojour naal; 17.05 Muziekmèlange; 18.00 Tijdsein en sluiting. MAANDAG 8 APRIL. HILV. I: 5.45 en 6.40 Uitgebreid weerbericht; 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Badinerie: (7.30 Nieuws en 7.59 Nieuws); 8.30 Nieuws 8.32 Moeders wil is wet; 10.00 Mu ziekleven in Nederland van voor 1940; 11.00 Nieuws; 11.02 De Zonne bloem; 11.30 Tussen piep en stok; 12.00 Licht allerlei; 12.21 Voor boer en tuinder12.26 Land- en tuin- bouwmededelingen12.29 Nieuws; 12.41 Hier en nu; 12.50 Variant13.30 Orkest Roy Bernie (S); 13.50 School radio; 14.15 Grote alten van deze tijd; 15.00 Blinde feestgangers; 15.30 Zoeklicht op Nederland; (16.00 Nieuws). 17.20 Suriname en de EEG 17.30 't Kleuterklokje klingelt; 17.45 Maarten; 18.00 Meisjeskoor Sweet Sixteen (S); 18.19 Politieke zendtijd 18.29 Nieuws; 18.46 Hier en nu; 19.00 Op de man af; 19.05 Com nu met sangh. 19.30 Danièle Dechenne, pi ano (S); 19.35 Het grote podium; 22.00 Literama; 22.30 Nieuws; 22.40 Ik wil mij gaan vertroosten; 22.50 Mozart; 23.30 Muziek voor de late avond. 23.55 Nieuws. HILV. II: 5.45 en 6.40 Uitgebreid weerbericht: 7.00 Nieuws; 7.10 Och tendgymnastiek; 7.23 Uitgeslapen; 7.54 Deze dag; 7.59 Nieuws; 8.11 Din gen van de dag. S.20 Uitgeslapen; 9.00 Londens symfonieorkest (S); 10.00 Terwijl de was droogt; 11.00 Nieuws; 11.02 Premières voor Ne derlandse radio-orkesten; 12.00 Blauwe maandag; 12.26 Land- en tuinbouwmede deling en; 12.29 Muzi kale aanwinsten S12.50 Tien voor één; 12.59 Nieuws; 13.11 Informatie 13.20 Pro memorie; 13.25 Klassiek decor; 14.25 Melropole-orkest; 14.45 Kleintje cabaret; 15.00 Avrodite; 15.40 Willy Schobben (S); 16.00 Nieuws; 16.02 De wereld van de ope ra (S); 17.00 Hans Schouwman her dacht; 17.45 Den Haag aan de lijn; 17.59 Nieuws. 18.16 Radiojournaal; 18.30 De tafel van zeven; 19.30 Nieuws; 19.35 Belgïë-Cultuur-Ne derland; 20.05 Scala internationaal; 22.30 Nieuws; 22.40 Actualiteiten; 22.55 Jazzpresso (S): 23.25 Radiora- ma; 23.55 Nieuws. HILV. lil: 9.00 Nieuws; 9.02 Fit; 9.50 Nieuws; 10.03 Popstation; (10.59 Nieuws); 11.59 Nieuws: 12.03 Actua; 12.10 Als dat zou kunnen; 12.59 Nieuws; 13.02 Echo; 13.08 TNT; 13.59 Nieuws; 14.03 Kick14.59 Nieuws; 15.03 Swingtime; 15.59 Nieuws; 16.03 Rrrr; 17.00 Nieuws; 17.02 Echo; 17.07 Draaijijofdraaiik18.00 Tijdsein en sluiting. NOORDWIJK. In gezelschap van haar echtgenoot prins Claus heeft prinses Beatrix woensdag te Noord- wük het technisch ruimtevaartcen trum geopend. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft weer een onbemande satelliet ge lanceerd, de Cosmos-210, die een baan om de aarde beschrijft en ge gevens uit de ruimte overseint. Voor de zoveelste maal is de kli matologische invloed op de puzzel drift weer eens bewezen. Bij de zo merse lentewarmte liep het aantal inzendingen terug, maar nu het weer mooi winters is geworden, stijgt het aantal inzendingen. De eerste prijs is ditmaal bestemd voor: Mevr. G. C. Weekhout-Zijderveld Calandweg 31 Zierikzee De tweede prijs gaat naar: De heer L. van Bloois Zuidweg Zonnemaire De oplossing van de puzzel is de volgende: Horizontaal: 1. eg; 3. kardoes; 7. riet; 10. pok; 11. aal; 12. bon; 13. harpoen; 16. beetje; 19. ora; 20. let sels; 22. urk; 24. kloenen; 26. storen 29. eli; 30. e.k.; 32. ali; 33. pari; 35. sela; 37. niest; 39. o.a.; 40. ferm; 42. rede; 44. et; 45. tiran; 47. mand; 49. bate; 51. ent; 52. ar; 53. vol; 54. ek ster; 57. treiler; 61. nat; 62. ressort; 64. tee; 66. talent; 68. naasten; 71. non; 72. end; 74. lea; 75. rots; 76. be lonen; 77. ik. Verticaal: l. echo; 2. kop; 3. ako- lei; 4. dante; 5. o.a.; 6. elbe; 7. rot; 8. injurie; 9. tij; 10. praler; 12. be stand; 14. ark; 15. een; 17. els; 18. ere; 21. snel; 23. knotten; 25. olifant 27, oliebol; 28. spotten; 31. karn; 34. aai; 35. sr; 36. emma; 38. set; 41. 'enteren; 43. e.d.; 46. restant; 48. arts 50. aletta; 53. vitale; 55. kat; 56. ren; 58. rondo; 59. era; 60. ree; 63. stee; 65. enak; 67. los; 69. sen; 70. jr; 73. nl. De nieuwe puzzel t t 3 V s r s 9 n a Ai w rs- /i '9 *0 tl tl IJ «r is H t AP JO 3/ M 33 39 Jf V a jf fo v> UI VJ w V Vi F w SI S3 ff a Sfi to 6/ éj tv M t» F y F V F p Y' F tPJ De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: l. een der staten der V.S.; 5. muziekteken; 9. afbeelding; 11. gissen; 12. spoedig; 14. jongens naam; 15. tijdperk; 16. overheidsin stelling; 19. of eerder (afk.)20. als eerder (afk.); 21. deel v. d. vinger; 23. inhoudsmaat (afk.); 25. onderof ficier (afk.); 26. luizenei; 28. li chaamsholte; 30. Europese hoofd stad; 32. soort klei; 34. verharde huid; 36. Nederland (afk.); 37. jon gensnaam; 40. plaats der oudheid; 41. water in Utrecht; 42. deel v. h. hoofd; 43. de onbekende (afk.); 44. uitstalkast; 48. duur van eb en vloed 50. meisjësnaam; 52. geen uitgezon derd; 55. oningewijde; 57. drinkge rei; 60. iedere; 62. geogr. aanduiding (afk.); 63. jongensnaam; 65. lofdicht 66. jongensnaam; 67. het Romeinse Rijk (afk.); 68. Europeaan; 70. voor zetsel; 72. kloosterzuster; 74. klein roofdier; 75. hoffelijkheid; 77. prop je; 79. uitgesti'ekt; 80. reet. Verticaal: 1. familielid; 2. heer (afk.); 3. dunne; 4. Engels telwoord; 5. treiter; 6. plaats in Noord-Holland 7. Frans lidwoord; 8. persbureau: 10. vertaler; 11. toespraak; 12. kleine veertjes; 13. herkauwer; 17. speel goed; 18. klank; 20. godheid; 22. zij rivier v. d. Donau; 24. wegversper ring; 27. narigheid; 28. familielid; 29. watering; 31. onbeholpen per soon; 33. keukengerei; 35. deel h.v. been; 38. vogel; 39. thee (Eng.); 45. deel v.e. boom; 46. metaal; 47. ijle stof; 49. uitheemse plant; 51. in orde 53. stremsel; 54. vrucht; 56. meisjes naam; 58. cirkelvormig; 59. water vogel; 61. omroepvereniging64. jongensnaam; 66. tegen; 69. seconde 71. boos; 73. eveneens; 74. afgelegen 76. bevel; 78. pers. voornaamvv.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 4