Lekker! Binnen 15 tellen klaar: „Van Sehouwen-Duiveland geen nationaal park maken" IN DE GREEPf^ VAN DE GRIEP? WITTE KRUIS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dingdag G februari 1968 Nr. 19910 Dijkgraaf M. Ui-luk op luinhoiiwnnililag li- Zierikzee: Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 7 FEBRUARI. vla-flip yoghurt limonadesiroop ontmoetingen; 21.30 Medische kro niek; 22.15 Journaal. DONDERDAG 8 FEBRUARI. NED. I: Olympische winterspelen; 18.50 Pipo; 18.56 Ster. 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.06 De Oekraïne; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Olympische winterspelen (kleur); 20.35 Achter het nfeuws- 21.00 Simon Carmiggelt; 21.05 Op een zondag in de zomer; 22.10 Hadimassa; 22.55 Journaal. NED. II: 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Van gewest tot gewest; 19.25 Olympische winterspe len20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Mijn broer en ik; 20.55 Gertrud Stra- nitzki; 21.20 Gamma; 22.00 Dichter bij Deutro-Jesaja; 22.30 Journaal. Flitsen'9 uit het buitenland BOMBAY. Een Boeing-vliegtuig van de „Air India" is bij de start in Bombay voor een vlucht naar New York 'tegen twee koeien gebotst. De 65 passagiers, van wie niemand ver wondingen opliep, werden naar een ander itoestel overgebracht. PARIJS. De Franse politie heeft bekend gemaakt, dat een 23-jarige student 'heeft bekend, zijn gewezen minnares, een 38-jarige blonde prin ses, te hebben gedood. Het lijk van de prinses, Aliette de Rohan, is in verkoolde toestand in haar Parijse flatwoning aangetroffen. BRUSSEL. Een tiental grensge meenten in West-Brabant en de Bel gische provincie Antwerpen hebben een vereniging, „Benego", opgericht om hun gemeenschappelijke belan gen en onderlinge samenwerking te bevorderen. MOSKOU. De Russen hebben in de „Prawda" de V.S. de raad gege ven als eerste stap voor een moge lijke regeling van de Pueblo-kwestie definitief op te houden met het „chanteren en bedreigen" van Noord Korea. KINSJA'SA. President Moboetoe van Kongo heeft meegedeeld dat Kongo-Kinsjasa, Tsjaad en de Cen traal Afrikaanse Republiek besloten hebben zich te verenigen in een „Unie van Centraal-Afrikaanse sta ten". NEW YORK. De 3.200 leden van de „Overseas Press Club in Ameri ca", buitenlandse journalisten die in de V.S. werken, hebben sir Winston Churchill aangewezen als de per soon, die „van alle leiders van deze eeuw het meest gedaan heeft voor het welzijn van de wereld". KARLSRUHE. De Westduitse con tra-spionagedienst heeft een tweede spionagekomplot binnen een week ontdekt. In het dorpje Reichenbach nabij Stuttgart zijn dr. Heinz Men den, zijn vrouw en een zoon gearres teerd. Zij worden ervan verdacht voor de Oostduitse inlichtingendienst te hebben gewerkt. SAIGON. Volgens „gematigde" schattingen hebben in de strijd van de afgelopen dagen in Saigon 500 burgers het leven verloren, zo meldt het persbureau AFP. De ziekenhui zen hebben ruim 600 gewonden op genomen, van wie er 180 bezweken zijn. BRUSSEL. De Europese Commis sie heeft geen gevolg willen geven aan een Frans verzoek voor beper king van de invoer in Frankrijk van huishoudelijke apparaten, d.w.z. Italiaanse wasmachines en koelkas ten. MOSKOU. De Russische koop vaardijvloot, die maandag haar 50ste verjaardag vierde heeft een totale tonnage van 10 miljoen ton en is daarmee de op vijf na grootste van de wereld, aldus het persbureau Tass. KANSAS CITY. Bij Kansas City is een trein naar Los Angeles ont spoord. 10 van do 14 wagons liepen uit de rails. Minstens 18 gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd. Er zaten 250 tot 300 reizigers in de trein. PARIJS. In tegenwoordigheid van president de Gaulle van Frankrijk en de Westduitse president Lübke is de gerestaureerde Duitse ambassade in Parijs, het aan de linker Seine- oever gelegen „Palais Heauharnais" heropend. FRANKFORT. In Frankfort is een tijdbom ontploft in de kantoren van een Amerikaanse maatschappij, die napalm maakt. Niemand werd ge wond. Bij het Amerikaanse consu laat-generaal werden ruiten inge gooid. Behaagzieke vlinders DEN HAAG, 5-2. Dat dames soms koketteren en met par fum de heren der schepping trachten te behagen is bekend, maar dat dit ook bij insecten voorkomt is pas onlangs vast gesteld. Dr. H. W. Treusch van het zoölogisch instituut van de technische hogeschool in Darmstadt heeft in het tijd schrift Die Naturwissen- schaftenmeegedeeld dat hij een gelijksoortig gedrag heeft kunnen vaststellen b\j vrouw tjes van de Iceizermantel (streeppaarlemoervlinder, ar- gynnis paphia). Het bleek hem dat dit diertje tussen de ze vende en achtste chitinering twee zakjes heeft van een hal ve millimeter, die nog nooit eerder zijn opgemerkt omdat zij gewoonlijk verborgen zijn en bovendien onder de vleu gels liggen. Is het wijfje pa- ringsbereid, dan kromt het bt7 nadering van een mannetje het achterlijf, waardoor de zakjes te voorschijn komen en een reukstof wordt uitgesto ten in de richting van het mannetje. Het verspreiden van de geur in de juiste richting wordt met enkele vleugelsla gen bevorderd, aldus dr. Treusch. ZIERIKZKE. 2-1. Op de te Zie- rikzee in het Huis van Nassau ge houden succesvolle tuinbouwmiddag, is verder het woord gevoerd door de dijkgraaf van het waterschap Sehou wen-Duiveland, de heer A. M. Geluk, die zijn visie gaf op het Streekplan. Via het „deugd en genot" van Fruin en „Stippellijnen naar de toe komst" uit de nieuwste Heide Mjj uitgave stelde spreker dat Sehouwen- Duiveland de Nederlander grond en water en ruimte en rust te bieden heeft. Ofschoon het huidige Streek plan totaal verouderd is was de heer Geluk van mening dat de planologen door moesten gaan. Spreker sprak verder over de toename van onze bevolking (in 2000 zal de zuidelijke helft van ons land een bevolkings dichtheid hebben van 975 per km-!) en de uitbreiding van het aantal au to's in ons land dat in 1980 de 4 mil joen gepasseerd zal zijn. De kust wordt hiermede voor velen steeds in teressanter en ook de bevolking van het Ruhrgcbied toont meer en meer belangstelling. De heer Geluk stelde nog eens uit drukkelijk dat de uiteindelijke ver antwoordelijkheid van heb Streek plan bij de Prov. Staten ligt en daarop zullen we ons in de toekomst nog meer moeten gaan richten. Het toekomstige zoete water uit het Gre- veiingenbekken kan goede diensten doen voor het gebruik op Sehouwen- Duiveland en diverse gemeentes den ken daar reeds aan. „We zullen nationaal gezien over ai deze toekomstplannen ook onze stem moerten blijven Inbrengen. Er geen nationaal park van maken, geen bevriezing voorstaan doch Ln vrijheid leven in een agrarisch gebied. Geen beslissingen van het Provinciaal be stuur over ons, doch met ons", zei- de de heer Geluk, Ruimer wegenplan Het wegenplan zal verruimd moe ten worden. Daar komt Sehouwen- Duiveland niet onder uit doch spre ker zou gaarne zien dat bij ernstige doorsnijdingen, indien deze niet voorkomen kunnen worden, een nieuwe door het rijk gefinancierde verkaveling de landeigenaars scha deloos moet stellen. De uitbreiding der kampeerbedrij- ven zal in de hand gehouden moe ten worden daar er nog steeds de konsekwenties z«n van het afvalwa ter. De suiker en de tanden DEN HAAG, 5-2. Meer dan 90 pro cent van de bevolking in de hoog ontwikkelde landen lijdt aan caries, tandbederf, en hoewel de fabrikan ten van suikerwerk het begrijpe lijk niet graag horen, de hoofdschul dige daarvan blijkt toch nog eens het verkeerd gebruik van suiker te zijn. Uit proeven van dr. Alex Motsoh van de universiteit in Frei burg zijn nieuwe gegevens aan het licht gekomen die niet alleen de deskundige maar ook de leek aan het denken zullen zetten. Hij voerde ratten suikerrijk voedsel en deze kregen prompt caries. poeders helpen u eruit! Een gave vóór-twintig-foto van het station te Haamstede. De lege, mulle aanloop naar het perronis op zich zelf al een bewijs dat van drukte niet veel sprake was en dat met de bomen volop in het blad. Met de noordkant-recreatie zoals dr. Ubbink die vooi-staat, zal het zo'n vaart niet lopen omdat spreker meer ziet in de schorren-oever van zuid- Flakkee. Bij al deze uitbreiding en zal er een goede beroepsmogelijkheid over moeten blijven voor de bevol king. De te vestigen industrieën wor den geen plaats aangewezen door de planoloog of de bestuurder, doch de ondernemer zelf zal dat bepalen. Verder zal een eventuele industrie moeten leren om met ons te leven en niet andersom. Spreker besloot zijn lezing met de wens uit te spreken dat we gezamenlijk de toekomst te gemoet zullen treden. Moeilijke planologie De Rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland, ir. L. Vellekoop vond pla nologie bijzonder moeilijk en de agrariërs zullen begrip moeten heb ben voer de ruimtelijke ordening zo goed als de planologen rekening moe ten houden met de opvattingen der agrarische bevolking. Spreker advi seerde verder dit gebied in de rich ting te sturen, van sterke tuinbouw- vestigingen. De grond is er geschikt voor, alleen in de Westhoek van Schouwen is dit anders daar het mo derne fruitbedrijf hier niet optimaal meer is. De glastuinbouw, nog van geringe omvang, groeit en zal stellig ook hier op gang kunnen komen. Plano loog en glastuinbouwer komen steeds dichter bij elkaar zodat hier geen belemmeringen in de weg liggen. Ook hier gaat het om het sterke Westeu- repese bedrijf en waarom kan dit ook niet cp Sehouwen-Duiveland. Zuidwestelijk Nederland zal een steeds grotere betekenis krijgen op het gebied der fruitteelt. Schaalver groting deed op Sehouwen-Duiveland reeds haar intrede. Frankrijk ont wikkelt zich enorm sterk en is de grootste producent van Golden De licious geworden. Op de lijst der we- reldprodukties staat Amerika num mer één, Italië twee en Frankrijk reeds drie. Waarom kunnen deze sterke bedrijven ook niet op Sehou wen-Duiveland een plaats vinden? Groenten en bollen De schaalvergroting" zette zich ook voort in de groenteteelt. Een nieuwe loot aan de tuinbouwboom is de bloembollenteelt. Van de gladiolen- teelt in ons land wordt 40 u/o in Zee land uitgeoefend De tulpenteelt Meer ruimte voor auto's in Zeelaiul ZIERIKZEE, 6-2. In de provincie Zeeland heeft 'de auto - in verge lijking met andere Nederlandse pro vincies - de grootste bewegings ruimte. Aldus wordt meegedeeld in de laatste „'Nieuwsbrief" van de Zeelandbrug. Dat het motorisch ver keer in Zeeland meer ruimte heeft dan in de andere provincies blijkt duidelijk uit het Statistische Zak boek 1967 van het C.B.S. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 5-2. Klei-aardap- pelen voor het binnenland: Eigen heimers 40 mm opwaarts f 10,00- 12,25; Bintje 35-50 mm f 6,00; Bintje 40 mm opwaarts f 7,00-8,50; Furore 40 mm opwaarts f 8,50-10,00. Zand-aardappelen voor het bin nenland: Bintje 40 -mm opwaarts f 6,00-6.50. Klei-aardappelen voor de export: Bintje 35 mm opwaarts in twee ma ten gesorteerd f 7,00; Bintje 45 mm opwaarts f 7,50. Voer-aardappelen f 2,00-3,25. Stemming: 'binnenland rustig, ex port flauw. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto NED-I. Voor de vijfde maal op woensdagmiddag de jeugdvoetbal competitie Geen woorden maar da den". Het avondprogramma begint ook met sport, nl. een samenvatting van de ijshockey wedstrijd Zweden - Amerika. Na het journaal krijgen we nog een kivartiertje uit Greno ble, nu met samenvattingen van an dere wedstrijden. „Inburgeren'' gaat tenslotte vooraf aan de hoofdfilm. In deze aflevering het maandelijks programma Het staat in de krant", waarin krantenlezers vragen kun nen stellen aan een forum van lera ren en journalisten over hetgeen zij in de krant van vandaag hebben gelezen. De hoofdfilm is een roman tische geschiedenis over een meisje dat een toneelcarrière ambieert. In de grote stad aangekomen weet ze zich nauwelijks een houding te ge ven, maar de grote rollen van de wereldliteratuur kent ze van buiten. Na tal van teleurstellingen weet ze de aangebodenkansen toch te grij pen. Tot slot van de avond tien mi nuten politiek: zendtijd voor de CPN. NED. II. Vrolijkheid in de voor avond en wel over meneer Bill Da- vis en zijn butler French in „Vaders tegen wil en dank". Jan Brusse meldt vervolgens wat er in en rond de Franse hoofdstad gebeurt en dan is het tijd voor het journaal. Nadien eerst „Peyton Place", zeventiende deel. Dokter Rossi weet alles over Constance en Allison. Hij weet ook over Betty en Rod, waarmee Betty helemaal niet zo gelukkig is. In Li teraire ontmoetingen" ontmoet Adriaan van der Veen de provo- happener Simon Vinkenoog. Dokter A. C. van Swol vraagt in zijn medi sche rubriek aandacht voor de nieu we behandelwijze van de resus- baby's. DONDERDAG 8 FEBRUARI. NED. I. Kwart over zes beginnen al de reportages van de Olympische winterspelen, die zich vanavond voornamelijk toespitsen op de ski wedstrijden. Na Pipo, het journaal en de reclame voor de derde maal de „Oekraïne", de documentaire van Milo Anstadt over twee steden in de Sowjet-Unie, Lwow en Kiev. Na het journaal van acht uur eerst nog eens een kwartiertje naar Grenoble en vervolgens „Achter het nieuws". Als Simon Carmiggelt dan nog een ver haaltje heeft verteld, volgt het TV- spel. Het is „Een zondag in de zo mer", een bewerking van Theun Lammertse van „For tea on Sunday". Het is een heel vreemd verhaal over drie meisjes die samen een flat de len. Op zekere dag krijgen ze visite van hun vriendjes. De meisjes on derling zowel als de jongens kunnen elkaar eigenlijk niet uitstaan. Het programma „Hadimassa" van Dimi- tri Frenkel Frank is deze keer ge heel gewijd aan de kunst. NED. II. In het voorprogramma het gewestelijk journaal en de Olympische winterspelen Greno- ble( bobsleeën). Na het journaal van acht uur de derde aflevering van „Mijn broer en ik", de strip van Eli Asser over het reclamebureau van de gebroeders Kalleman. Daar na al weer een familie feuilleton en wel „Gertrud Stranitzki", die voor de zoveelste keer met haar chef in conflict komt als ze de parkeerplaats voor de neus van een van de beste klanten van de zaak blijkt te hebben ingepikt. In de populair wetenschap pelijke actualiteitenrubriek Gam mazien we o.m. transplantatieon derzoekingen in Nederland, röntgen foto's van de zon en het onderzoek van de menselijke geslachtshormo nen. De avond wordt besloten met de kerkelijke uitzending „Dichter bij". WOENSDAG 7 FEBRUARI. NED. I: 17.00 Geen woorden maar daden; 17.35 Einde; 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws19.03 Ster; 19:06 Olympische winterspelen; 19.56 Ster 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Olympische winterspelen (kleur); 20.35 Socutera; 20.40 Inburgeren; 21.00 Stage struck (kleur)- 22.35 Zendtijd politieke partijen; 22.45 Journaal. NED. II: 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Vaders tegen wil en dank; 19.28 Hier Parijs, hier Jan Brusse; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Peyton Place; 20.45 Literaire Ir. L. Vellekoop. (Foto's: Zierikzeesehe Nieuwsbode). Kongc-Kinsjasa, Tsjaad en de Centraalafrikaanse Republiek heb ben beslcten, zich tot een ..Unie der Centraalafrikaanse Staten" aaneen te sluiten. Dit heeft het Kongolese staatshoofd, generaal Moboetoe, maandag bekendgemaakt. breidt zich in onze richting uit daar Hi lieg om en omgeving sterk verou dert. Ook hier ligt de aanzet voor een modena bedrijfstype en in die richting gaat het reeds. In 1959 teel de Zeeland 2 ha .tulpen, in 1967 45 ha. waarvan op Schouwen 17. Verdere bedrijfsvergrotingen zijn te verwachten mits een ongestoorde vestiging mogelijk wordt gemaakt. Tijdens de discussie kwam de vraag naar voren waar de fruitte lers uit de Westhoek heen moeten. Ir. Vellekoop noemde als een oplos sing overschakelen op groente zoals dit op Walcheren gebeurd is. Ook de perzikenteelt onder glas zou mo gelijkheden scheppen. Wanneer zoet water uit het Gre- velingenbekken beschikbaar zal zijn blijft nog een vraagteken. De heer A. M. Geluk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 3