Grote deelname aan jeugdvaardigheidsproeven „Delta-Sport" STREEKNIEUWS BEELDBUIS? Negentig leden voldeden aan eisen K.N.G.V. ZIERIKZEE, 27-11. Donderdag avond en zaterdagmiddag jJ. heerste er grote activiteit in de jeugdgelede- ren van de gymnastiekafdeling van de sportvereniging „Delta-Sport": ruim negentig leden verschenen in de gymnastiekzaal in Malta voor het af leggen van de jeugdvaardigheids proeven B 1967 en de vaardigheids- prceven 1967. Resultaten: alle deel nemende meisjes (51) en jongens (23) slaagden voor de jeugdvaardigheids- prcef B, één jongen, de enige deelne mende, slaagde voor de jeugdvaar- digheidsproef C en aan de vaardig- heidsproeven voor de meisjes van 12 tot 15 jaar voldeden eveneens alle (15) deelneemsters. Na afloop van het zaterdagmiddag gedeelte kregen de 23 geslaagde jongens, het fraai uitgevoerde jeugd- vaardigheidsdiploma B '67, keurig op naam gesteld, uitgereikt door de voorzitter van „Delta-Sport", de heer H. M. v. d. Post. De 51 meisjes, die donderdagavond de proeven hadden afgelegd, hadden de diploma's die avond reeds ontvangen uit handen van de secretaris, de heer G. J. Hom- mcrsen. De diploma's worden ter be schikking gesteld door het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond (KNGV) even als de mouwemblemen die de jon- ZIERIKZEE Concert „Instrumentale" Het amateurorkest „De Instru mentale" te Middelburg zal - met medewerking van vaste beroepsmu sici - een concert geven te Zierikzee op donderdag 7 december a.s. in de Concertzaal. Het orkest staat onder leiding van Jan Out. Met dit propagandaconcert is het de bedoeling het orkest nog meer in de belangstelling van het Schouwen. Duivelandse publiek te brengen. Het programma luidt als volgt: Dubbelconcert voor 2 violen A-gr. t. - A. Vivaldi (solisten: mr. F. K. Adriaan en F. Tavenier); Diverti mento voor blazers - J. Haydn. - Pauze. Hoornconcert in Es-gr. t., W. A. Mozart (solist: Kees Versney); Kuhnau Variaties, H. Andriessen. Collecte Astma Fonds Deze week wordt te Zierikzee de collecte voor het Astmafonds gehou den twee weken later dus dan de landelijke actie. De Sinterklaasweek is wel een uitermate ongeschikte tijd voor een collecte, maar daar mogen de padvindsters, die met de bussen rondgaan, in dit geval niets van merken. Prijs in sporttoto Een deelnemer via de voetbalver eniging „Zierikzee" kruiste op zijn totoformulier no. 22 twaalf juiste uitslagen aan en zal dus meedelen in de tweede prijs. Z.L.M.-bijeenkomst De jaarlijkse bijeenkomst van de kring- en afdelingsbestuursleden met vertegenwoordigers van het se cretariaat van de Z.L.M. zal voor de Kring Schouwen-Duiveland gehou den worden op donderdagmiddag 7 december a.s. in het „Huis van Nas sau". gens en meisjes met de getuigschrif ten als sprekende bewijzen van hun vaardigheid kregen uitgereikt. Aan de eisen moest door de jongens (9-12 jaar) o.a. worden voldaan door het volbrengen van een wandeltocht van tien kilometer, het afleggen van een hindernisbaan van 30 meter (op tijd), eenvoudige oefeningen aan brug, rin gen, rekstok, lange mat, bok en bo vendien moest een vrije oefening worden uitgevoerd. De proeven wer den afgelegd onder leiding van de trainer, de heer J. A. Kosters, onder het toeziend oog van de heren J. Waasdorp uit Oosterland en C. van Weele uit Krabbendijke, die als ju- ryLeden optraden namens het K.N. G.V. (Zebra), afgelegd. Het program ma jeugdvaardigheidsproef B voor de meisjes kwam vrijwel overeen met dat van de jongens, maar daar bij was de rekstok vervangen door oefeningen evenwichtsbalk. De meisjes van 12 tot 15 jaar leg den de vaardigheidsproeven 1967 af en werden volgens een puntenwaar dering beoordeeld. De eisen waren vrije oefeningen, ringen, brug gelijk en brug ongelijk, lange mat, balk en paard. Lidy Kosters behaalde met 52,1 het hoogste aantal punten, ge volgd door Hanny Burcksen met 51,7 Joke Fluit en Greet je de Rijke be haalden elk 50,1 punten maar werden voorafgegaan door Rina Ravia met 51,1. De proeven werden verder af gelegd door Riekje Schell, Sjaan v. d. Goot, Hanny Verheijen, Sanny HAAMSTEDE N.C.V.B.-vergadering De afdeling Haamstede van de Ned. Chr. Vrouwen Bond vergader de een dezer dagen in de recreatie zaal der Ger. kerk in Haamstede. Begonnen werd met het zingen van Psalm 146 5 en 8, waarop de pre sidente, mevr. A. den Boer-Steen- land voorging in gebed. Het wel komstwoord richtte mevr. den Boer in het bijzonder tot mevr. J. Nagel- kerke uit Rilland Bath, die haar ge hoor bepaalde bij het onderwerp: „Uit het leven van de gevangen vrouw". Het was een boeiende le zing en het gedeelte voor de pauze werd er geheel mee gevuld. Na de pauze stond de avond onder leiding van de vice-presidente, mevr. J. Krijnse Locker-Voetman, die las uit Romeinen 10 8-18 en naar aanlei ding hiervan de meditatie hield. Vervolgens werd het huishoudelijk gedeelte afgewerkt, waarop de avond werd besloten met het zin-gen van Psalm 25 4 en het dankgebed. De Kerstavond is vastgesteld op donderdag 21 december, tezamen met andere verenigingen uit Haam stede en Burgh. Gecostumeerd bal Met Sinterklaas nabij en de car navalsfeesten in het verschiet wordt a.s. zaterdagavond in restaurant „De Zeemeermin" een gecostumeerd bal gehouden, waarbij de muziek ver zorgd wordt door een Middelburgse beatband met de in het wintersei zoen wat ongeschikte naam: „Sum- nter Seasons". Voor de mooiste cos- tuums zijn fraaie prijzen uitgeloofd, waaronder een fototoestel. BURGH Alg. ledenvergadering V.V.V. Voor dinsdag 28 november heeft V.V.V. „Burgh-Haamstede" haar le den bijeen geroepen voor een alge mene vergadering die in hotel Bak ker gehouden zal worden. Op 4e agenda staat o.a. het jaai*verslag v. d. Welle, Tony v. d. Werve, Sjouk- je Ha ge, Wilma Koster. An ja Kos ters, Joke Douw en Marja Vos. Bij de jongens A slaagde de enige deel nemende jongen. Adrie Koster met 51,5 punten. SPORTBERICHTEN HENGELEN II.S.V. „Oosterschelde" Zaterdag a.s. is er bij „Levens strijd" een hengelwedstrijd voor de leden van de H.S.V. „Oosterschelde" Er zal gevist worden van 11.30-14.30 uur. De prijzen voor deze wedstrijd zullen uit boterletters en gevuld bestaan, terwijl voor iedere deelne mer een surprise is. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bedankt voor Pernis (toez.): A. Lam, Zierikzee. DODELIJKE ONGELUKKEN GROESBEEK. Door onbekende oorzaak is in Groesbeek de 28-jari- ge J. Kosman met zijn bromfiets komen te vallen. Later is hij in het Sint Kanisiusziekenhuis in Nijme gen aan zijn verwondingen overle den. ALMELO. Bij een explosie in een garage te Almelo is de 36-jarige Al- meloër J. W. Brunink om het leven gekomen. De man was in de -garage bezig zijn auto te repareren, samen met een vriend. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De vriend., de 32-jarige B. Hietbruk verloor bij de explosie een been. ASSEN. De 49-jarige heer P. Boer uit Assen, die sinds een week ver mist werd, blijkt te zijn verdronken. Zijn lijk werd opgedregd uit de Drentse Hoofdvaart in Assen. WILRIJK. Zaterdagmorgen om streeks vijf uur reed een zware tankauto, bestuurd door de 32-jarige P. Soeters uit Oosterhout, in Wilrijk in België, door mist misleid, op een kiaanwagen. De heer Soeters was op slag dood. In de kabine zaten ook zijn echtgenote en twee kinderen. Een zesjarig zoontje was ook op slag dood. De echtgenote en een driejarig zoontje zijn ernstig gewond opgeno men in het Stuivenberggasthuis te Antwerpen. (Foto's Zierikzeesche Nieuwsbode) 1967 door de administrateur de heer W. Bakker. Een contributieherzie ning zal wel een der hoogtepunten van de avond worden, gezien de lij densweg die een 'dergelijk punt in voorgaande vergadering werd. Voor de pauze een bestuursverkiezing waarbij de heer W. Flohil aftreedt en zich niet herkiesbaar stelt. Na mens het bestuur werd deze voor dracht opgemaakt: P. Slager en W. Steenstra. Na de pauze de zegroting 1968 en verdere routine-punten der agenda. Jaarvergadering hengelsportver. „De Krabbe" Op vrijdag 1 december des avonds houdt de hengelsportvereniging „De Krabbe", gevestigd te Westerschou- wen haar jaarvergadering. De agen da omvat de gebruikelijke punten met een bestuursverkiezing, waarin de heren A. v. d. Bos en M. Wessels herkiesbaar zijn. De vergadering wordt gehouden in cafétaria „De Westhoek" te Burgh. BURGHSLUIS Coaster kwam vlot De kustvaarder „Hollandia", gela den met tarwe voor Dublin, is vlot gekomen en zondagmorgen om streeks 8 uur vertrokken. De „Hol landia" uit Rotterdam, van 372 brt., werd door de oostenwind van de af gelopen week, die het water beneden het normale peil hield, gedwongen in de haven van Burghsluis te blij ven. Vorig jaar werd een geul ge baggerd in de haven omdat zelfs de reddingboot met laag water niet meer weg -kon. De rest van de laag modder bleef zitten en dit dwong deze coaster tot een weekje aan de grond zitten. Zaterdag draaide de wind en bracht het schip vlot. De kapitein kreeg kans om wat dieper water onder zich te krijgen en bleef de zaterdagnacht nog wachten om dat hij onbokend is met de Ooster schelde. SCHAREND1JKE Collecte Astma Fonds De collecte ten bate van het Ne derlandse Astma Fonds, die in de gemeente Midden schouwen werd gehouden, heeft f 303 opgebracht. SCHUDDEBEURS Demonstratie fruitteeltwerktuigen Met medewerking van de firma S. P. Groenleer organiseert de Neder landse Fruittelers Organisatie, afde ling Duiveland. op vrijdag 8 decem ber a.s. op het fruitteeltbedrijf „Bui- tenlust" te Schuddebeurs, een de monstratie van verschillende fruit- teeltwerktuigen. In de praktijk zal men o.a. kunnen zien een cirkel- maaier met snoeihoutversnipperaar, motorkettingzagen, douven spuiten, handbediende heggescharen en kleine gereedschappen, zoals snoei- en bind- materiaal. BRÜINISSE Opbrengst Oogstcolleete De te Bruinisse onlangs in de Ned. Hervormde kerk gehouden oogstcol leete bracht f 4158,33 op. Hiervan was bestemd voor de kerkvoogdij f 2684,72, voor de diakonie f 1388,61, terwijl in een envelopje met op schrift „voor het Ned. Herv. Vereni- ginsgebouw" f 85 werd aangetrof fen. „Hearing" over recreatie In de raadzaal van het gemeente huis te Bruinisse werd vrijdagavond een „haering" gehouden, waar ver tegenwoordigers van de V.V.V., de hengelsport-, de watersportvereni ging, de middenstand, het actieco mité, de sportvisserij, de gemeente raad en anderen hun wensen ken baar konden maken betreffende de recreatie-mogelijkheden zoals die na de afdamming van het Brouwers- havense Gat en de inrichting van de Grevelingen als recreatiegebied mo gelijk zullen zijn. Naast b. en w. was een viertal hoofden van dienst aanwezig, verbonden aan de Gront Mij te De Bilt, die in opdracht van de gemeente Bruinisse het plan voor de Grevelingen op het grondgebied van Bruinisse zullen ontwerpen. De naar veren gebrachte wensen en be sproken mogelijkheden bleken merkwaardig veel overeenkomst te vertonen met wat ook het dagelijks bestuur van de gemeente voor ogen staat. Schooljeugd verkocht kinderzegels Door de leerlingen van de o.l.- school te Bruinisse werd voor een bedrag van f 670 aan kinderpostze gels verkocht. Do leerlingen van de chr. school brachten het tot f 742,50. Jeugdproeven gymnastiek Door 65 jeugdleden van 8 tot 11 jaar, van de gymnastiekvereniging „Kwiek" werden de jeugdproeven A en B afgelegd, zoals die zijn vast gesteld door het Kon. Ned. Gym. verbond. Alle deelnemers deden de proeven met goed gevolg. Collecte Astma Fonds De te Bruinisse gehouden collecte voor het Astmafonds bracht f 483 op. L. Minderhoud overleden Te Middelburg overleed op de leeftijd van 79 jaar, de heer L. Min derhoud. Van juli 1921 tot februari 1931 was de heer Minderhoud hoofd van de o.l.-sohool te Bruinisse en in die hoedanigheid zullen velen zich hem nog herinneren. Van Bruinisse vertrok de heer Minderhoud destijds naar de Zeeuwse hoofdstad. HAAMSTEDE-BURGH Nieuwe verkeerscursus Het Verbond voor Veilig Verkeer tracht op verschillende doeltreffende manieren het publiek dat regelmatig met de auto, motor, brommer of fiets op pad is, zo veel' mogelijk te helpen met verkeersproblemen. Een van de ze onderdeLen is de verkeers-cursus een aantal lessen waarin dè belang rijkste en ook wel minder gebruike lijke verkeerssituaties besproken worden en waarvan de cursist zeer veel kan leren. NatuuiHijk komen de verkeersborden eveneens ter sprake. Reeds vele cursisten zijn succesvol beëindigd en het aantal deelnemers dat er aan deelnam was zeer groot. Opnieuw begint de afdeling Wes- tenschouwen een cursus en bij de eerste mogelijkheid tot aanmelding gaven zich al een aantal personen op. Ér kunnen er nog bij en de be stuursleden wachten deze inschrij vingen af. Indien de cursus vol is gaat de docent, dit jaar adjudant der Rijks politie H. G. Westhof uit Brouwers haven, een begin maken met de 7 of Hessen durende cursus. Dit jaar wordt gewerkt aan de hand van de verkeerssleutel met na afloop een overigens vrijwillig examentje. De cursus wordt gehouden in de Tuin bouwschool. De kosten bedragen f 4,50 per persoon. Opgaven kunnen geschieden bij mevrouw Poortman, Zuidstraat 12 in Haamstede. SIRJANSLAND De door de jongedames Nelleke en Heieen op 't Hof gehouden col lecte ten bate van het Astmafonds heeft f 31 opgebracht. Verzet tegen Spaans lidmaatschap van NAVO BRUSSEL, 25-11. Nederland heeft zich vrijdag in het NAVO-parlement in Brussel stevig verzet tegen een suggestie om Spanje lid van het bondgenootschap te maken. Woordvoerder van de Nederlandse delegatie was de socialist Wierda, die zei dat de situatie in Spanje niet te rijmen valt met de preambule van het NAVO-verdrag. Wat moet men er bovendien van denken als we ons hier in een aanbeveling keren tegen de huidige situatie in Grekenland en tegelijkertijd over een Spaans lid maatschap denken, aldus de Neder lander. Hij wees er verder op dat vier of vijf staten de NAVO wel eens de rug zouden kunnen toekeren als Spanje lid zou worden. AGENDA Maandag 27 november Zierikzee: Mohdragon, 8 uur, „Philatelica" Huis van Nassau (koffiekamer). 8 uur P.v.d.A. Haamstede: Gemeentehuis. 7.30 uur, vergadering gemeenteraad. Dinsdag 28 november Zierikzee: Stadhuis, 9 uur. vergadering gemeen teraad. Kerkwerve: Verenigingsgebou w, f ilm1voorstel ling Rode Kruis. Burgh: Hotel Bakker. 8 uur. algemene ver gadering V.V.V. Burgh-Haamstede. SPORTBERICHTEN VOETBAL Zierikzee II hoekte winst tegen Steenbergen II: 3-2 Steenbergen nam in de eerste 20 minuten een 2-0 voorsprong. De gas ten bij wie Hendrikse ditmaal d - spilplaats bezette, kwam terug door doelpunten van H. Venneule en C Stoutjesdijk. Dit alles geschiedde voor de rust (2-2). 20 minuten na de rust schoot middenvoor Vermeulen na aangeven van Jonker van verre afstand keihard in de touwen (2-3). De gasten waren volkomen over rompeld. Hun pogingen om de ach terstand weg te werken liepen spaak op de verdediging der gasten, waar in doelman A. L. Stoutjesdijk een uitermate betrouwbaar sluitstuk was. Eindstand 2-3. Zierikzee A II-Robur A 1 3-1 Woensdag 29 november Zierikzee: Ned. hervormd verenigingsgebouw, 8 uur, A.R. Kiesvereniging. Vijftienjarig meisje vermoord MEPPEL, 25-11. Do 15-jarige Neltje de Haan uit de buurtschap De Oosterhuis in de gemeente Aver eest, die sinds donderdagmiddag werd vermist, blijkt te zijn ver moord. Een landbouwer, de heer Veldhoen uit Oosterhuis, vond haar vrijdagmiddag in een knollenveld op ongeveer een kilometer van de ouderlijke woning. Meisje ernstig verkracht OUDWOUDE, 27-11. De 14-jarige Aaltje Z. uit Oudwoude is zondag avond door een drietal jongeman nen aangerand en in zeer ernstige mate verkracht. Het meisje moest later met zwaar inwendig letsel naar het Diaconessenhuis in Leeuwarden worden gebracht. De drie daders, twee van 20 en een van 19 jaar, zijn in de loop van de nacht door de rijkspolitie gear resteerd en ingesloten. Een van hen heeft een bekentenis afgelegd. De jongemannen hadden het meis je meegenomen in een auto en haar daarna op een stille buitenweg over meesterd en alle drie verkracht, waarna ze haar weer naar haar woonplaats terugreden en daar op straat zetten. SPORTBERICHTEN KORFBAL Aanvang microcompetitie te Oude Tong Morgen (dinsdag)avond zal er te Oude Tong in de vorige week ge opende sporthal een aanvang wor den gemaakt met de micro korf bal - competitie. In groep A, waarin vijf achttallen van Schouwen-Duiveland zijn ingedeeld, is Goeree-Overflak- kee alleen vertegenwoordigd door Delta. Voor deze openingsavond is in deze volgorde het volgende pro gramma vastgesteld: All Ready- ZSC; Delta-WIK; DFS-SKNWK; ZSC-SKNWK; WIK-DFS; All Re ady-Delta. Delta III trok zich terug Naar wij uit korfbalkringen ver nemen, heeft het twaalftal van Del ta III (Ooltgensplaat) zich uit de wintercompetitie van de Flakkeese 'korfbalbond teruggetrokken. Na ADO I uit Melissant, is dit dus het tweede twaalftal 'dat zich heeft te ruggetrokken, waardoor deze com petitie nog slechts tot 4 twaalftallen is 'ingekrompen. Er wordt nu nog slechts aan deelgenomen door Delta II, Thor I, Good Luck I en All Ready I. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten, dat de reeds tegen de terugge trokken twaalftallen gespeelde wed strijden ongeldig zullen worden ver klaard. MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 27-11. Totaal aan gevoerd 1872 stuks vee, t.w.: 1470 runderen en 402 varkens. Prijzen per kg: slachtiunderen: prima f 4,25-4,55, le f 3,70-4,05, 2e f 3,30-3,55, 3e f 3,10-3,20; stieren f 3,95-4,55; worstkoeien f 2,85-3,05; slachtvarkens; prima geen notering, le f 2,20-2,24, 2e f 2,12-2,18, 3e f 2,06- 2,10; slachtzeugen f 1,55-1,65; zware varkens f 1,90-1,95. Runderen: aanvoer groter; handel stroef; prijzen iets lager. Varkens: aanvoer iets ruimer; handel redelijk; prijzen even lager. AANBESTEDINGEN Onderhoudswerken in 1968 waterschap Bruinisse Door het bestuur van het calami- teuze waterschap Bruinisse werd in 's Landskamer tet Zierikzee aanbe steed het onderhouden tot en met 31 december 1968 van werken van bo venvermelde waterkering. Van de negen inschrijvers was de laagstte N.V. Aannemingsbedrijf v/h M. v. d. Velde Zn. te Bruinisse, met een bedrag van f 64.500, Onderhoudswerken in 1968 Burgh en Westlandpoldcr Namens het bestuur der waterke ring Burgh en Westland werd in 's Landskamer te Zierikzee aanbe steed het onderhouden gedurende het jaar 1968 van werken van de calami- teuze polder Burgh en Westland. De laagste inschrijvingen kwamen bin nen van: S. Bezijen Zn., Ouddorp f 37.800; Aann.bedrijf A. J. Herwig, Willemstad f 37.500; fa. P. van Don gen Zn., Haamstede f 37.500; Aan nemingsbedrijf „Schouwen-Duive land" N.V., Zierikzee f 36.800; Aan nemingsbedrijf M. de Voogd, Haam stede f 36.400 (laagste inschrijver). Zierikzee A II. dat niet op zijn sterkst uitkwam, heeft veel moeite gehad om tegen Robur uiteindelijk als overwinnaar te voorschijn te ko men. Robur nam de leiding door een fout in de Zierikzee achterhoede (0-1), voor de rust zorgde S. Struijlc voor 1-1. Na de rust zakte het spel peil. Ook Robur zette menige aan val op, doelman van der Have hield zijn doel schoon. Na goed aangeven van Johnny Verkaart schoot links buiten L. Stoel onhoudbaar in (2-1). Stoel, veruit de beste aanvaller, bracht na een solo-rush Zierikzee op oen veilige 3-1 voorsprong, met wel ke stand scheidsrechter J. C. de Bil de het. einde blies. Zierikzee B I-Duiveland B I 2-2 In deze aardige wedstrijd werden de punten broederlijk gedeeld. Voor de rust scoorden A. van den Berg en K. Hendrikse voor de gasten, en J. van Urk voor Zierikzee. Ruststand 1-2. Na de rust beproefde de thuis club enige malen het houtwerk, uit eindelijk zorgde aanvoerder van Urk voor de verdiende gelijkmaker. Eindstand 2-2. Advertentie PUSEM POTSTIU flÊÜtMMrt j JJöth t A-P. 1718 I folSH wiiistfS1 die speciaal met v soda helemaal behouden blijft! IMPORT: SCHAEFERS WORDEMANN N.V.,A'DAM Wal biedt de DINSDAG 28 NOVEMBER. NED. I. Na Pipo brengt de VARA de Lucy-show. Ze helpt voor de zo veelste keer meneer Mooney uit de knoop. De tijd tot acht uur wordt verder gevuld met „Koning Klant", de consumentenrubriek, waarover nog altijd veel te doen is, nu weer met het verzekeringswezen. Na het journaal eerst „Achter het Nieuws en vervolgens een muzikaal pro grammaatje. Het bekende duo Her man Salomon, viool en Maria Stroo, piano speelt Beethovens sonate Es opus 12 nr. 3. Vervolgens voor de tweede maal Dimitri Frenkel Frank „show', „Hadimassa". Was het the ma de eerste keer „spelen", nu duikt Frank in „eten en drinken", ook al weer een onuitputtelijk onderwerp. Het is een nogal opvallend program ma van liedjes, schetsen en mono logen in een zeer progressief pakje gestoken. Het V AR A-programma wordt besloten met de derde afleve ring van een serie documentaires van Hedy d'Ancona over de ruimte lijke ordening. Ze richt de aandacht bijzonder op de verkeersproblemen. Tien minuutjes nog voor de NVSH alvorens het journaal aan bod komt, die aandacht besteedt aan de ge spreksgroepen. Na het journaal nog een herhaling van „De Bezetting". Prof. L. de Jong heeft het over de lange duur van de oorlog. NED. 11. Kees Briisse met zijn „Dag Dinsdag" voor de NTS. Hij heeft een ietwat ander programma deze keer dan gewoonlijk. Na de in leiding van Kees en het gewestelijk journaal komt nu „Tweeduuster". Rod Sterling houdt zich in deze serie weer bezig met de ruimtevaart. De ze keer gaan geen ruivüevaarders naar de maan, maar komen de maanmannetjes hier. Na het jour naal wel op de gewone tijd „Dubbel spion". De beide spionnen krijgen de opdracht de broer van een nacht, clubzangeres le beschermen en be ginnen met aan te pappen met de zangeres. In „Eidofoor" een belang wekkende discussie over het bran dende probleem van de gezondheids zorg. Tot slot van de avond de „Een entwintigste eeuw", waarin het be volkingsvraagstuk onder de loep ge nomen wordt. DINSDAG 28 NOVEMBER. NED. I. Schooltelevisie: 10.20 Beeldverhaal van de kerk: 10.45 Walter en Connie; 11.10 Woorden zeggen meer dan je denkt: 11.35 Grote Europeanen: 12.00 Einde- IS.5S Pipo: 19.03 Ster: 19.07 Lucy-show (kleur): 19.32 Koning Klant: 19.50 Ster; 20.00 Journaal: 20.16 Ster. 10.20 Achter het nieuws; 20.50 Duo Salo- mon-Stroo; 21.10 Hadimassa21.50 Ruimtelijke ordening; 22.25 Sextant 22.35 Journaal22.40 De bereftjng; 23.40 Einde. NED. II: 1S.55 Pipo: 19.00 Nieuws; 19.03 Kees Brusse19.10 van gewest tot gewest; 19.30 Tweeduuster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster. 20.20 Dubbel spion (kleur); 21.10 Eidofoor; 22.00 De 21ste eeuw; 22.26 Ster; 22.30

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 2