STREEKNIEUWS Wat biedt de BEELDBUIS? NIEUWE RIJKSWEG 58 VUSSINGEN- BRABANT KOMT IN 1973 GEREED DE TERUGKEER VAN ARAM mm ...om zéker te zijn Voor 40 jaar.... De landbouwproduktie per 1 augustus '67 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 oktober 1967 Nr. 19ÉS74 Het ging te goed MOSKOU, 4-10. De politie in i1 Rusland heeft een einde ge- imaakt aan de actiuiteiten van een illegaal bedrijf, dat in een i1 zevental steden in het zuiden l' van het land nylon sjaals ver- I1 vaardigde en verkochtParti- iculiere bedrijven zijn in de i1 Sowjet-Unie verboden en de i' overtreders zullen zich voor i1 de rechter moeten verant- i1 woorden. Het regeringsblad i1 Izwestia meldde, dat de #n- i1 derneming eigen wevers, ont- i1 werpers, verkopers en markt- i1 analisten had. De jaaromzet i1 had een bedrag van bijna 2,5 imiljoen gulden bereikt toen 11 de justitie ingreep. Izwestia, 1 dat het succes van deze parti- i culiere onderneming en haar 11 snelle reactie op de vraag van ,i de consument aanstipte, meen- 11 de, dat de ambtenaren van staatsbedrijven hier wel eens ,i een les uit mochten trekken. ROSMALEN. Op de weg Nijme- gen-Den Bosch, onder Rosmalen, is een personenauto onder een Belgi sche oplegger gekomen, waarbij één van de inzittenden om het leven kwam. Het slachtoffer is de 46-jarige heer Van Pinxsteren uit Maliskant. ZIERIKZEE Aan de rijksuniversiteit te Gro ningen is geslaagd voor het kandi daatsexamen wiskunde- en natuur wetenschappen de heer J. H. Wierin- ga te Zierikzee. Hulpprogramma Ceref. Werelddiakonaat voor Vietnam UTRECHT, 4-10. Het Gercfor- meerd werelddiakonaat gaat zo spoe dig mogelijk actief deelnemen aan de hulpverlening in Vietnam. Het werelddiakonaat is van plan landbouwkundigen in te zetten in de vluchtelingenkampen van' Vietname se boeren. De bedoeling is hun daar betere landbouwmethoden te leren, zodat ze, wanneer ze eens kunnen te rugkeren naar hun dorp en, een nieuw bedrijf kunnen opbouwen. Een moeilijkheid is, dat de Vietna- mezen zich vaak verzetten tegen hulp van blanken. Men beschouwt hen al len als bondgenoten van Amerika. Daarom zal het werelddiakonaat pro beren, landbouwkundigen uit Paki stan en Indonesië ter beschikking te stellen. Zowel in Pakistan als op het Indo nesische eiland Soemba is het Gere formeerd werelddiakonaat sterk be trokken bij landbouwprojekten. Azi atische medewerkers van deze pro- jekten, die geschikt zijn voor uit zending naar Vietnam, kunnen even tueel vervangen worden door des kundigen uit Nederland. Van Timtur wel. Daarom maakte Timtur de nieuwe Walk Well-serie in drie breedtematen. verdeeld over vier leesten en ver schillende hakhoogten. En deed Timtur in elk schoentje een verende binnenzool. Plus een verend hielkussen. Bovendien zorgde Timtur voor een stalen veer onder de middenvoet èn voor een zichzelf instellende hielsluiting. Timtur vindt nu eenmaal dat schoenen die mid den in de mode zijn. best lekker mogen lopen. U bent welkom bij de Timtur Specialisten in uw omgeving: VRIJDAG 6 OKTOBER. NED. I. Het grammofoonplaten- programma „Piek Up" krijgt voort aan eens per maand de tijd tussen zeven en acht. Regina Clauwaert en Dick Passchier presenteren nieuwe platenartiesten en geven informa tie over hetgeen zich in de wereld van de grammofoon afspeelt. Na het journaal en „Hier en Nu" volgt de tweede aflevering van de „Storm- ridder". De stormridder is gewond geweest, maar trekt nu weer ten strijde. In kleur nog wel. Een tiieu- we serie is „Stoelendans'', een Ne derlandse comedie met liedjes, die gemaakt zijn naar het oude Russi sche verhaal „De twaalf stoelen". Jaap Molenaar bouwde dit gegeven uit tot een visueel verhaal, waarin een in Nederland wonende Belgi sche kapper Broes (Jef Burm) en een Amsterdamse manus van alles Rik (Joop Doderer) al zingend en spe lend op jacht gaan naar een erfenis. „U bent geboren in Griekenland" is de titel van een kort kaleidosco- pisch programma, dat een serie van de NCRV over het thema Europa gaat inleiden. Dan een reprise: „Far ce Majeure", dat voortaan eens om de veertien dagen op de beeldbuis komt. Tien minuten met een jazz- ensemble in een Poolse kerk en dan het laatste nieuwsAls extra tussen elf en tien voor twaalf flitsen van het Grand Gala du Disque in de Doelen in Rotterdam. NED. II. De NTS presenteert al weer een nieuwe serie, nl. de En gelse familiecomedie Beggar my neighbour", in het Nederlands „Die van hiernaast". Het programma is gesitueerd rondom twee families die naast elkaar wonen. „Open oog" is een wekelijkse rubriek die beoogt het publiek te informeren over de mogelijkheden van reerputie met na me in het weekeinde. Na het jour naal gaat de AVRO verder met „Peyton Place". Nieuwe verwikke lingen rond de inwoners van het Amerikaanse stadje. Pro-sport het volgende programma, zal onge twijfeld veel aandacht krijgen. Het ivil een programma zijn, dat eens in de twee maanden de aandacht vraagt en dat gelijkelijk een infor matief en verstrooiend karakter heeft. In iedere uitzending zullen verschillende sporten worden gede monstreerd. Tot slot van de avond nog „AVRO's Televizier". ZATERDAG 7 OKTOBER. NED. I. Het zaterdagmiddagpro gramma van de VARA begint met de nieuwe serie „Samen op het dak, ja gezellig", een Amerikaanse fami- lie-comedie over een piepjong echt paar. Een damesprogrammaatje van Flory Anstadt gaat vooraf aan de terugkeer van „Ja zuster, nee zus ter". Met Pipo en de western Rawhidebegint de avond. Na het journaal voor het eerst in dit sei zoen de Rudi Carellshow, die is ge situeerd in het spookhuis ergens op de kermis. Aanshiitend de première van de nieuwe VARA-quiz „Per se conde wijzer'', geleid door Joop Si monsi. Als intermezzo een Britse fa- milie-comedie „Ouch". Onderwerp: een vrolijke bruiloft, die helemaal in het honderd loopt, doordat een van de hoofdpersonen zich niet aan de regels weet te houden. Als laat ste programma-onderdeel „Hadi- massa" aangekondigd als een „col lage van schetsen, teksten, liederen enmonologen rond het thema spe len". Het wordt een amusementspro gramma met licht satirische toets waarin een aantal doodgewone din- nen ongewoon worden benaderd. NED. II. De eerste complete TROS -avond begint met „Rick de Kikker" een getekende strip van Joop Gee- sink. Rin Tin Tin", de schrandere filmhond, laat vervolgens een van zijn sterke staaltjes zien, Tot acht uur wordt de tijd volgemaakt met een aflevering van „Mijn oom van Mars". Na het journaal een muziek programma. Het Brabants orkest en de Koninklijke Militaire Kapel spe len Tsjaxkovsky's ouverture Sole- vellc, waarvoor de grote meester zich liet inspireren door de slag bij Waterloo. Een nieuwe serie vervol gens en wel „Honey West". Dat is een vrouwelijke James Bond-figuur, die met een handomdraai allerlei moeilijke en gevaarlijke situaties op klaart. Daarna een filmpje over „Catch as catch can", de worstel- sport. Tot slot „Kleine mensjes heb ben kleine wensjes" (een jongetje van twaalf jaar wilde graag samen met Cruyffie voetballen) en de ac tualiteitenrubriek „Kompas". VRIJDAG 6 OKTOBER. NED. I: Schooltelevisie: 10.20 Kin deren in andere landen10.45 Meis- jesberoepen; 11.10 Vlaamse schrij vers11.35 Walter en Connie; 12.00 Einde; 18.55 Pipo; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Pick-up; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster. 20.20 Hier en nu; 20.45 De stormridder (kleur); 21.10 Stoelendans; 21.50 U bent ge boren in Griekenland; 22.20 Farce majeure; 22.40 Jazz in de Poolse kerk; 22.50 Journaal, 22.55 Grand gala du disque 1967. NED. II: 18.55 Pipo- 19.00 Nieuws; 19.03 Die van hiernaast; 19.33 Open oog; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Peyton place; 20.45 Pro-sport; 21.50 AVRO's Televizier; 22.15 Ster. 22.20 Journaal. ZATERDAG 7 OKTOBER. NED. 1: Teleac: 13.30 Automatise ring; 14.00 Polemologie; 14.30 Rus sische les; 15.00 Einde15.30 Nieuws 15.31 Ster; 15.34 Weekjournaal; 15.57 Ster; 16.00 Samen op het dak, ja gezellig! (kleur); 16.25 Haar hem; 17.00 Ja zuster, nee zuster; 17.30 Einde18.55 Pipo; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Rawhide; 19.56 Ster 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Rudi Carcll-show; 21.05 Per seconde wij zer: 21.45 Peter Butterworth in „Ouch" (kleur); 22.10 Hadimassa; 22.50 Journaal. NED. II: 18.55 Pipo: 19.00 Nieuws: 19.03 Rick de kikker; 19.08 Rin Tin Tin; 19.32 Mijn oom van Mars; 20.00 Journaal; 20.16 Stcr: 20.20 1S12; 20.40 Iloney West; 21.05 Vrij worstelen met21.25 Kleine mensjes heb ben grote wensjes21.45 Kompas: 22.15 Sier; 22.20 Journaal; 22,25 Ein de. BRUINISSE. Op het havenplateau aan de tramhaven te Zijpe kwamen twee met bieten geladen wagens in beweging en stortten met geweld op een politievaartuig en vervolgens in de haven. N1EUWERKERK. Na een restau ratie, die vijf maanden heeft ge duurd, is de Ned. Herv. kerk weer in gebruik genomen. DREISCHOR. De raad besloot subsidie te verlenen aan de onder nemer van de autobusdienst Drei- schor-Zierikzee op voorwaarde dat zij 's winters iedere dag dienst doet en 's zomers alleen op donderdagen. ZIERIKZEE. In de Concertzaal trad op het Zuid Bevelands Koor dat een programma van Zeeuwse liede ren bracht onder de titel „Zeeuw- sche kleuren en klanken ZIERIKZEE. Op de gasfabriek zijn de twee nieuwe ovens met door lopende retorten in gebruik geno men. ZIERIKZEE. De 25 meter hoge drijvende kraan „Albatros" heeft hel eerste deel van de nieuwe brug buiten de Zuid Havenpoort aange bracht. Het gehele werk zal onge veer (Irie weken duren In komende jaren snelheidsbeperking tot 80 kin/uur Advertentie Mogen schoenen die midden in de mode zijn u ook nog lekker zitten Fa. v. Beveren, Visstraat 6. Zierikzee. 64. „Als ik me niet vergis, zal de strijd thans spoedig ten einde zijn", sprak Aram. De jonge krijger kreeg gelijk. Het nieuws van dc dood van hun aanvoerder ver spreidde zich als een lopend vuurtje bij de indringers en het scheen alsof deze jobs tijding een einde maakte aan hun moed. Bij tientallen tegelijk sloegen ze op dc vlucht en terstond gaf Aram bevel hen te achtervolgen en tot de laatste man te ver nietigen. Alleen degenen die zich zonder strijd overgaven, moesten gevangen geno men worden. Binnen enkele uren was dc strijd beslecht. Behalve de gevangenen, die streng be waakt werden, was er geen Barbadoor meer te bekennen en zingend en dansend van vreugde begonnen de Pomplinezen, die de strijd vanaf de muren van de stad had den gadegeslagen, de poort uit te stromen. De branden in de stad waren geblust en de schade viel bij nader onderzoek erg mee. Er was dus alle reden tot blijdschap. De belegerden, die maandenlang in hun stad gevangen hadden gezeten .stroomden naar buiten en begonnen zich meester te maken van de enorme etensvoorraden, die de in dringers bij hun overhaaste vlucht hadden achtergelaten. Bij iedere nieuwe ontdek king ging er een luid gejuich op. Een tijdlang sloeg Aram het drukke ge doe gade. Toen reed hij met Jaspo aan zijn zijde naar de stad terug en niettegenstaande de overwinning, stond zijn gelaat strak cn somber DEN HAAG, 4-16. Rijksweg 58, die door Zuid-Beveland van Vlissin- gen naaf Noord-Brabant loopt, komt in 1973 klaar, een a twee jaar eerder dan gepland was. In 1972 worden voltooid de wegge deelten tussen Arnemuiden en Lewe- dorp en Biezelinge, en tussen Ril- land-Bath en het kruispunt van de Namaakhuid in Amerika CHICAGO, 4-10. In de Verenigde Staten is een soort namaakhuid ont wikkeld, waarmee men de sterfte door verbranding hoopt te vermin deren. Dit zei een chirurg van de medische faculteit van de Taft-uni- versiteit, dr. Bressier, dinsdag op een bijeenkomst van Amerikaanse chi rurgen in Chicago. Dr. Bressier vertelde dat de kunst heid jarenlang kan worden gebruikt om verbrande lichaamsdelen te be dekken, waarop later eventueel men selijke huid kan worden aangebracht. Hij zei te geloven dat de vinding nog dit jaar voor het eerst bij mensen zal worden toegepast. Het nieuwe produkt voelt aan en ziet er uit als menselijke huid en be staat eveneens uit drie lagen. Premier van Jamaica in Nederland SCHIPHOL, 4-10. Met een Bea- lijntoestel uit Londen is de minister president van Jamaica, Hugh" Shea rer, met zijn 44 jaren de jongste pre mier van alle landen, die deel uit maken van het Britse gemene best, op Schiphol aangekomen om zoals hij zeide op zijn goodwill reis door West- Europa een introductiebezoek aan de Nederlandse regering te brengen. Jonge Boeddhistische non verbrandde zich SAIGON, 4-10. In een pagode te Can Tho, op 130 km ten zuidwesten van Saigon, heeft een 27-jarige Boed dhistische non zelfmoord gepleegd door zich in brand te steken. In een brief protesteerde zij tegen de po litiek van de regering jegens de Boeddhisten. Zij was een aanhang ster van de militante leider Tri Quang. die een campagne voert te gen de erkenning van de gematigde vleugel als woordvoerder van de Boeddhistische kerk in Zuid-Viet- nam. Advertentie M verzekerings maatschappij brand-, inbraak-, storm- en glasverzekering, v/ettelijke aansprakelijkheid voor particulie ren. ongevallen-, ziekte- en ziektekosten verzekering f westblaak 22-rdam tel.010-110004* DREISCHOR. Een combinatie van een tiental personen heeft besloten hun percelen van elektrische leiding te laten voorzien. ZIERIKZEE. Dc kegelclub „Sans Souci" houdt ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan verschillende wedstrijden op de baan „Ons Genoe gen". HAAMSTEDE. Uit het onderzoek van regenputten in deze gemeente is gebleken dat van de 86 genomen watermonsters slechts 14 voldoende waren. SEROOSKERKE. De raad besloot haar medewerking te verlenen aan het tot stand komen van de elektri- fikatie van Schouwen-Duiveland. weg Waarde-Oustdijk. In 1972 wordt voltooid het gedeelte tussen dit kruis punt en Biezelinge. In 1973 komt het deel tussen Souburg en Vlissingen aan dé beurt, en het stuk van Ril- land-Bath tot de aansluiting op het Noord-Brabantse wegennet. Deze laatste twee weggedeelten kunnen niet eerder aangelegd worden omdat zij elkaar kruisen. Voor de hele weg gaat de komende jaren een snelheidsbeperking tot 80 km per uur gelden. Een gedeelte van de oude weg wordt verdubbeld, om het van de ponten komende verkeer te spreiden. Waar dat nog kan wor den kruipstroken aangelegd. Minister drs. J. A. Bakker van ver- keeren waterstaat deelde dit woens dag mee in de Treveszaal op het Binnenhof, waar hij een delegatie Zeeuwen ontving, die een verzoek schrift aanboden waarin zij vroegen om verbetering van rijksweg 58. De Britse marine heeft maandag haar eerste met Polaris-raketten uitgeruste onderzeeboot in dienst genomen Het is de 7000 ton meten de „Resolution", die met 16 Polaris- raketten en met conventionele tor pedo's is uitgerust. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Benthuizen: H. van Amstel, Neerlangbroek; te Goes (vac. H. J. Teutscher) (toez.): J. van Dok, Noordwijk-Binnen; te Balk (toez.); F. C. M. Roodenburg, Eiker zee. Aangenomen naar Zevenhaven: H. R. J. Reyenga, Yerseke. Bedankt voor Gameren en voor Wijk bij Heusden: W. van Henne- keler, Zwartebroek. Gei'. Kerken Beroepen te Emmen-Angelslo: A. Prins, Dokkum (verb. ber.). Aangenomen naar Groningen- West (als stud.pred.) (vac. C. Klap wijk): C. Stam, vlootpred. te Den Helder; naar Haastrecht: kand. H. Appers, 's-Gravenhage, die bedank te voor Baarland, 's-Gravenpolder, Heerhugowaard en voor Kamerik. Beroepbaar verklaard: kand. W. B. Obbink, Amsterdam-West. Ger. Gemeenten Beroepen te H.I. Ambacht: A. Vergunst, Rotterdam-C; te Rotter dam-Zuid: D. Hakkenberg, Dor drecht; te Tholen, Vlissingen en te Zoetermeer; J. C. Weststrate, Melis- kerke, die bedankte voor Klaaswaal. Chr. Ger. Kerken Tweetal te Schiedam: M. den Bleker en W. van Sorge, beiden te Apeldoorn. Beroepen te Eemdijk en te Soest- dijk: kand. W. van Sorge, Apeldoorn te Mijdrecht: kand. M. den Bleker, Apeldoorn. Aangenomen naar Vlaardingen: G. J. Buijs, Murmerwoude. Chr. Ger. Gemeenten Beroepen te Delft: J. G. van Min nen, Hoofddorp, voorheen pred. te Delft. DEN HAAG, 4-10. Het ministerie van economische zaken meldt de volgende uitkomsten van de steek proef landbouwproduktie per i augustus 1967: Het aantal melkgevende koeien was 1 augustus 1967 ruim 1,5 pet. groter dan 1 aug. '66 (resp. 1.720.000 en 1.691.000 stuks). Het aantal droogstaande drachti ge koeien was eveneens ruim 1,5 pet. groter en nam toe van 56.000 op l-8-'66 tot 57.000 stuks op l-8-'67. Het gedekte jongvee was op 1-8- '67 belangrijk hoger (4- 8 pet.) dan vorig jaar op deze datum. Het andere rundvee, bestemd voor de fokkerij, was 46.000 stuks lager 4 pet.) dan vorig jaar op 1 aug. Deze vermindering kwam, evenals voorafgaande maanden, in hoofd zaak voor rekening van de dieren jonger dan 1 jaar (34.000 stuks). Het aantal mestvee daalde van 1 juli 1967 tot 1 augustus 1967 met 57.000 stuks 12 pet.). In dezelfde periode van 1966 was de verminde ring van het mestvee 9 procent. De 'totale varkensstapel was op l-8-'67 bijna 500.000 stuks 12 ZEELAND. Op het kruispunt Peelseweg-Rijkseweg in Zeeland (N. B.) is de 18-jarige bromfietser De Lang uit die plaats aangereden door een vrachtwagencombinatie en ter plaatse overleden. pet.) groter dan op. 1-8-66. Deze sterke uitbreiding komt zowel voor bij de mestvarkens als bij de fok- varkens. Het aantal mestvarkens op l-8-'67 was t.o.v. I-I-'66 toegenomen met 246.000 stuks 11 pot.). Het aantal gedekte zeugen was 14 pet. (41.000 stuks) groter dan vorig jaar op 1 augustus. Het aantal overige fokvarkens, w.o. de zeugen bij de biggen, was 51.000 stuks (ruim 17 pet.) groter dan op 1-8-'66. Het totaal aantal hennen aan de leg was op 1 aug. '67 4 miljoen stuks 20 pet.) lager dan vorig jaar op 1 augustus. T.o.v. 1 juli 1967 nam hert aantal leghennen toe en wel met 200.000 stuks (ruim 1 pet.). Deze toeneming kwam geheel voor rekening van de leghennen jonger dan 1 jaar. Het aantal hennen van 1 jaar en ouder bleef t.o.v. l juli '67 met 9,2 miljoen stuks 'gehandhaafd. Een merkwaardige foto van het oude Zierikzeese stadscentrumDe ouderdom is niet precies te zeggen, maar uitgangspunten kunnen zijn de „dikte" van de bomen en het nog ontbreken in het plantsoen van de muziektent. Op een nog oudere in ons bezit zijnde foto zijn de bomen nog duidelijk dunner. Die foto is tachtig jaar. Wellicht dat deze fas cinerende plaat dus uit de periode 1895-1900 stamt. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 7