?sm CENTRA Mij V i AI Fort abrikozen - pot HIT IJ8 18 Holty kkippe- ot groepte- M soep 159 vruchten 1 kopen fl schotel 8 druivensap Centra drukt de VERTON's schoenen 186 DD Schouwen-Duiveland was weer belangrijk vogelbroedgebied Danny Kaye naar Nederland Ruim aanbod van peren op fruitveilingen Met grote blijdschap geven Wij kennis vun de geboorte van ons dochtertje en zusje MONIQUE W H. EWERS .J. J. EWERS-DE RIJKE ROBBERT Essen 43 Busehofst rasse 35 Duitsland l oktober 1967 NEUS DAVID BRAAL en MARIA CORNELIA DOKREMAN hebben het genoegen, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, dat D V. op dinsdag 24 oktober 1967, 's middags om 2.30 uur, in het gemeentehuis te Haam stede voltrokken zal worden. Kerkelijke bevestiging van ons huwelijk volgt om 3.15 uur in de Ned. Herv. kerk te Renesse, door de weleer waarde heer ds. F. A. van Liere. Nunspeet, Elspeterweg 180 Renesse, Kromme Reke 16 15 september 1967 Gelegenheid tot feliciteren van 17.30-18.30 uur in hotel „T Wapen van Renesse", Re nesse. Voorlopig adres: Hogezoom 60, Haamstede (Z.) THEO KALIS en WILLY J. ELENBAAS hebben de eer, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan cle vol trekking zal plaats hebben op vrijdag 3 november a.s., om 3.00 uur, ten gemeente huize te Seharendijke. Numansdorp, Hallingseweg 18 Ellemeet, Moolweg 9 oktober 1967 Receptie van 15.45-17.00 uur in cafétaria „De Graaf van Haamstede", Noordstraat 27, Haamstede. Toekomstig adres: Bernhardstraat 87, Numansdorp. Heden is van ons heenge gaan, onze geliefde broe der WILLEM VAN KLOOSTER in de ouderdom van ruim 84 jaar Ellemeet: J. ELENBAAS- VAN KLOOSTER Renesse: J. P. DE RUITER- VAN KLOOSTER Renesse, 2 oktober 1967 Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zus ter, behuwdzuster en tante WILHELMINA VAN DER LINDE betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan heren dok toren voor hun geneeskun dige behandeling en de ver pleegsters van het Rode Kruis ziekenhuis voor hun liefde rijke verpleging. Familie VAN DER LINDE Kerkwerve, oktober 1967 Taaiersweg 6 Frisco jam kwaliteit huishoud 1 Let op Centra's TV'Ultzendfng op donderdag S oktober vla Ned. I na het nieuw» van 19.00 uur. WITGOEOPAKKET (n luxe geschenkverpakking 1-PERSOONS faken ISO x 250 crn. sloop KEURPOS1PR1JS 1 KAART -r f. 3,50 bijbetaling Winkelwaarde f. 19,75 Bestelnummer 107 2-PERS00NS leken 180 x 250 cm. 2 slopen KEURPOSTPRIJS 1 KAART f. 7,50 bijbetaling Winkelwaarde f. 26,95 Bestelnummer 108 2 blikken Hö op Sa keuze uit: frambozen, kersen, m aardbeien, fruitsalado, abrikozen en perziken I 3 blikje voor 1 Bij elk pak Centra koffie j prachtige porceleinen voor slechts Dr Siemer Crood of witi fles 128 Centra is uw gulden altijd méééér waard Havenplein 13 - Telefoon 2488 Zierikzee Een laars waar u mee wegloopt Droge voeten, warme voeten. In de elegante, suède Fort laarzen. Met sterke rits. En met een heerlijke zachte voering in felle Schotse ruit. In Fort laarzen is geen winter u te streng. goed voor de voet deze jeugdige japon uit onze bijzonder najaarskollektie. heel aparte knoop- en stikselgarnering. Kies uit fijn flannel of kamgaren. Leuke prijsjes: 45.- 59.50 69.50 Overzicht in „Sterna" (I) WESTHOEK, september. Het jongste nummer van „Sterna", het ergaan van de Vogelwacht Schou- wen-Duiveland, bevat - gelijk ge meld - een groot aantal broedgege- vens 1967, die voor deze streek ook enkele primeurs bevatten. Zo broed de de Europese kanarie in de buurt van Westenschouwen. Enige broeden de exemplareh van de kuifeend wer den waargenomen in het Zeepe by Haamstede en van de fuut broedde een paartje in de grote plas bij Re nesse. Vier jongen werden hier groot gebracht. De meest westwaarts gelegen Wes- tenschouwse inlaag was weer goed broedgebied voor wilde eenden. Er waren hier ook veel kieviten en tu reluurs. In de meest oostwaarts ge legen inlaag hebben wat kluten ge broed. In de in de inlagen aanwe zige plassen broedde bovendien het waterhoentje. Het belangrijkste broedterrein van Schouwen-Duiveland was natuurlijk weer de Koudekerkse inlaag. Broe dend werden hier gesignaleerd: de wilde eend, de wintertaling, slob- en bergeend, veel kieviten, ture luurs, scholeksters en zeer veel klu ten. Ook patrijzen, kokmeeuwen en van de kleinere vogels de graspie per en de veldleeuwerik. Oostelijk van de Koudekerkse inlage hebben ook weer veel kluten gebroed, die trouwens ook elders op Schouwen- Duiveland werden waargenomen. Het terrein „Schelplioek" De watervogels op het terrein „Schelphoek" van Staatsbosbeheer, blijken echter in het voorjaar weg te trekken. In de buurt van de kre ken komen dus maar weinig vogels tot broeden. Maar het beboste ge deelte van dit terrein was weer ge schikt voor veel zangvogels. Bij Se- rooskerke ligt ook eer. klein, dras sig terrein van Staatsbosbeheer (langs de ringdijk). In de broedtijd is dit voor het publiek gesloten en dat is geen wonder, want hier heb ben weer kluten, kieviten, scholek sters en wilde eenden gebroed. Op de weilanden in de omgeving van Schelphoek heeft een paar grutto's gebroed en verder alweer kieviten en tureluurs. Van de Delingsdijk af zag men in de broedtijd tal van klu ten op de landerijen. De verdere inlagen Belangrijk broedgebied waren ook de wei- en bouwlanden bij Mori- aanshoofd, met name die tussen pro- BEN HAAG, 4-10. Op de Neder landse fruitveilingen zijn op het ogenblik ruime aanvoeren van peren. De oogst van deze fruitsoort is aan zienlijk kleiner dan normaal, maar op het ogenblik komen de belang rijkste rassen van het Nederlandse sortiment aan de markt en zijn er toch grote hoeveelheden te koop. Een deel van de peren wordt opgeslagen in de koelhuizen om in de loop van de komende najaars- en wintermaan den geleidelijk te worden verkocht, maar er is ook veel beschikbaar voor consumptie op korte termijn. Het warme weer van de vorige week heeft het rijpingsproces erg be spoedigd en de aanvoeren werden groter dan normaal. De prijzen zijn hierdoor op een lager niveau terecht vinciale weg en de inlaagdijk. Hier broedden kieviten, 'tureluurs, kluten en ook enkele paren grutto's. In de Weversinlaag waren veel broedende kokmeeuwen en een kleine kolonie visdiefjes. Er werden hier wel over vliegende grote sterns gezien, maar ze kwamen niet aan broeden toe. In de Weversinlaag hebben wel kluten en scholeksters gebroed, maar in de aangrenzende Flaauwersinlaag was het opmerkelijk stil. De weilanden bij het „Fikgat" herbergden kievi ten, tureluurs en ook enkele paren kluten. Hier was minder broedakti- viteit dan op andere jaren. In de (aangrenzende) Kistersinlaag broed den voornamelijk kokmeeuwen, evenals in Cauwersinlaag, een nat terrein met veel eilandjes. gekomen dan bij het begin van de aanvoerperiode verwacht werd. In de afgelopen weken waren het de rassen Conference, Bonne Louise en Beurre Hardy waarvan de aan voeren groot waren. In de komende weken komt daar nog bij de Doyenne du Cornice, een peer die de fijnste smaak heeft van alle Nederlandse pererassen en in feite ook het laatste belangrijke ras van dit seizoen is. De export van peren is van be hoorlijk? betekenis. Volgens de cij fers van het uitvoer controle bureau voor tuinbouwproducten bedroeg de totale export van Nederlandse hand peren in de week van 18-23 septem ber 672 ton, wat betekende dat er meer peren de grens overgingen dan appelen. Hiervan werd 384 ton ge ëxporteerd naar West-Duitsland; 155 ton naar België en Luxemburg; 121 ton naar Engeland en 8 ton naar Frankrijk. Voorts nog enkele kleine zendingen naar enkele andere lan den. Naar België en Luxemburg wer den in bedoelde week bovendien nog 222 ton industrieperen verladen. De prijs die voor de peren wordt bstaald is uiteraard sterk afhanke lijk van de kwaliteit. Goede kwali teiten Conference en Bonne Louise doen op de veilingen tussen 50 en 60 cent per kg maar partijen die op korte termijn weg moeten omdat ze rijp zijn, zijn belangrijk goedkoper. Voor Beurre Hardy wordt tussen de 70 en 80 cent per kilogram betaald. DJJAKARTA. Noordkoreaanse, Noordvietnamese. Cubaanse, Af ghaanse en Syrische diplomaten hebben geen toestemming van de Indonesische militairen gekregen tot de Chinese ambassade in Djakarta die sedert zondag is afgezet nadat een duizendtal betogers het gebouw aanvielen. Nevelverband niet iets nieuws! ZIERIKZEE, 3-10. Naar aanleiding vmi het vorige week geplaatste be richt over een nieuw soort verband, dat met een spuitbus als een nevel wordt aangebracht en dat met suc ces door de Amerikanen in Vietnam zon worden gebruikt, worden wjj er van deskundige zijde op gewezen, dat dit nevelverband onmogelijk nieuw kan zijn omdat het reeds se dert een aantal jaren in bijv. de zie kenhuizen op Schouwen-Duiveland wordt toegepast. Het nevelverband- bericht verscheen oorspronkelijk in het Amerikaanse weekblad Army Times". De lancering uan deze „pri meur" lijkt dan ook onverklaarbaar: reeds in het voormalige ziekenhuis te Noordgouwe werd het nevelver band toegepast. AMSTERDAM, 4-10. De speciale actie ten behoeve van Israël, die bij het begin van de zesdaagse oorlog ook in ons' land werd ontketend en die tot nog toe in Nederland ruim vijftien miljoen gulden opbracht, zal op 5 november aanstaande worden afgesloten met een optreden van Danny Kaye in De Doelen in Rotter dam. De 54-jarige komiek zal dan het 100 leden tellende militaire Isra ëlische jeugdorkest. Gadna op karika- turistische wijze dirigeren. Deze show wordt thans door Kay in Israël voor bereid. Varkensaanbod overtreft prognose UTRECHT, 4-10. Verschillende be. stuursleden van het. Produktschap voor Vee en Vlees hebben er op de openbare vergadering van het schap in Utrecht hun verbazing over uit gesproken 'dat het aanbod van var kens de prognose 9terk overtreft. Zo is de prognose voor de maand sep tember 530.000 stuks, terwijl het aan bod waarschijnlijk dicht, bij de 650 duizend varkens lag. In augustus was het aanbod even groot bij een prognose van 580.000. Sir Malcolm Sargent overleden LONDEN, 4-10. Sir Malcolm Sar gent, één van de bekendste Britse dirigenten, .is op 72-jarige leeftijd in Londen overleden. Het laatste promenade-orkest van het afgelopen seizoen, enkele weken geleden, werd niet door Sir Malcolm geleid. Wel verscheen hij na afloop onder daverend applaus. Sir Mal colm Sargent was reeds verschei dene maanden ziek. LONDEN. In Napels zijn twee Britse diplomaten aangehouden, zo deelde het ministerie van buiten landse zaken in Londen mee. Vol gens persberichten zouden zij ge weld hebben gebruikt tijdens een fikse ruzie. BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Zeeuws Tijdschrift gewijd aan Deltacongres In een gecombineerde uitgave van de nummers 3 en 4 van het Zeeuws Tydschrift wordt uitvoerig aandacht besteed aan het door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ge organiseerde Oosterscheldecongres, 28 april 1967 gehouden te Zierikzee. Aan het congresverslag zijn enke le bijdragen toegevoegd om een nog vollediger beeld van de vraagstukken te geven. „Oosterschelde en ruimte lijke ordening" is een bijdrage van ir. H. P. Wiggerts. Ir. P. Santema be steedde aandacht aan de waterhuis houding in het deltagebied. De land en tuinbouw in het delta-gebied wordt beschreven door ir. H. Corver en drs. M. C. Verburg geeft een eco nomische balans van het deltaplan. „De structurele opbouw van het Zeeuwse landschap" werd beschreven door ir. P. Tideman en het hoofd stuk „De Oosterschelde als recreatie gebied" door ir. J. Loeff. In dit nummer van het Zeeuws Tijdschrift zijn bovendien artikelen te vinden die handelen over de land schappelijke ontwikkeling van Zee land. Het stuk over de ..Plantagies in Zeeland" van de heren P. J. van der Feen en M. P. de Bruin, draagt een historisch-landschappclijk karakter. Een bijdrage van de heer M. P. de Bvuin over het pre-historische bos in Terneuzen, het aangepaste Zeeuwse prentenboek en enkele gedichten over Walcheren van Hans Warren voltooien het nummer. LAND- EN TUINBOUW

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 6