Goed achterlicht zïètuwel! Meer eiwitten door het kweken van microben met aardolie? De Staatsmunt Binnenkort nota over maatregelen bestrijding jeugdwerkloosheid Israël en zijn buurlanden Demonstratie tegen Rajakowitsch FEDERALE TROEPEN NAMEN HOOFDSTAD VAN BIAFRA Goede verlichting Ziet U wel! Italiaan schoot op ex-werkgever Industriële proteïne produktie kan het wereldvoedseltekort opheffen Een groot deel van de wereldbe volking lijdt honger door gebrek aan voedsel. Wanneer we dan weten, dat er meer dan 3 miljard mensen op aarde zijn en dat verwacht kan wor den dat dit aantal zich binnen veer tig jaar zal hebben verdubbeld, dan begrijpt iedereen wel, dat er spoe dig iets zal moeten gebeuren om het nu reeds heersende voedselprobleem op te lossen, aangezien het dan heer sende voedseltekort ongetwijfeld tot een ramp zal lelden. Bij het voedseltekort gaat het voor een belangrijk deel om een tekort aan eiwitten, die zo bijzonder be langrijk zijn voor de instandhouding van ons lichaam. Als we hier iets op zouden kunnen vinden, dan was een van de belangrijkste problemen op dit gebied opgelost. De resultaten van een belangrijk onderzoek geven wat dat betreft hoop. Het werd uitgevoerd door een team van geleerden van de Société Francaise des Pétroles B.P., de he ren A. Champagnet, C. Vernet, B. Lainé en J. Filosa. Zij hebben mi cro-organismen gekweekt in een koolstofhoudende stof van aardolie en hier stikstof-, fosform kalizout en sporenelementen aan toegevoegd. Zij kregen tenslotte een cellen-materi aal, dat voor.de helft uit eiwitstof fen (proteïnen) bestond. Hoogwaardig Het proteïnegehalte van deze con centratie ligt ver boven die van welk ander normaal voedingsmid del ookVooral het gehalte aan „es sentiële aminozuren" (dat zijn pro teïnebouwstenen die niet synthetisch uit chemische stoffen kunnen wor den opgebouwd en die toch aan het levend organisme regelmatig met de voeding moeten worden toegediend) is geweldig hoog. Het totale eiwitgehalte van deze nieuwe concentratie bedraagt onge veer 50 procentWanneer we dan weten, dat koemelk 33 pet. en brood- meel slechts 13,2 peteiwitverbin dingen bevat in de droge substan tie, dan zien we hoe fantastisch hoog het eiwitgehalte van deze nieuwe stof is. Boven dit hoge eiwitgehalte tref fen we in dit nieuwe voedingsmid del ook de belangrijkste vitaminen aan. De vitamineconcentratie in mil ligrammen per kilogram zijn naar verhouding belangrijk groter dan in de beste natuurlijke vitaminebron nen, zoals melk, lever, gist en kiem- oliën. Vooral gaat het om B-com plex-vitamine B 1 tot B 13, die voor de celopbouw, de bloedvorming en de zenuwfuncties beslist noodzake lijk zijn. Geneesmiddel Gebrek aan vitaminen is oorzaak van verschillende ernstige ziekten, zoals tvij die nu nog in de onderont wikkelde gebieden aantreffen en die we zelfs bij ons kennen door een te streng dieet. Gebrek aan vitamine B 1 veroor zaakt zenuwinstortingen, die men vooral in het verre oosten kent door het eenzijdige rijstgebruik. B2- en pantothenzuur gebrek veroorzaken storingen in de groei, gebrek aan B6 heeft huidziekten tot gevolg. Pel lagra dat op de Balkan voorkomt is het gevolg van onvoldoende nicoti- nezuuramid. Vitamine B12 is zeer belangrijk bij de bloedvorming en het middel om pernicieuze anaemie te genezen. Vitamine B13 stimuleert de functie van de lever. Op grond van zijn optimale sa menstelling is het eiwit-vitamine- concentraat in speciale vorm ge knipt voor mens en dier. Het is te vens een belangrijk geneesmiddel bij patiënten die ziek werden als ge volg van een eenzijdige of onvol doende voeding. Maar uiteraard is het van het allergrootste belang als hoogwaardig voedingsmiddel. Goedkoop Na uitvoerige laboratoriumproe ven werd inmiddels getracht dit cel- Pleidooi voor kanarie en konijn UTRECHT, 4-10. „Het hou- den van duiven, konijnen, kippen of krielen is voor heel wat mensen een recrea tiebron van onschatbare waarde. We mogen blij zijn dat in deze wereld en in ons land ook nog in andere waar den gerekend wordt dan in die van auto's, bromfietsen en kleuren-t.v. Dit betoogde de voorzitter van het Produkt- schap voor Pluimvee en Eie ren, de heer H. H. Garrelds, in Utrecht, waar hij de 59ste tentoonstelling van de Konink lijke Nederlandse Vereniging „Ornithophilia" opende. Hij sprak de hoop uit, dal de over heid dezq recreatie in haar dikivijls vergaande planologie niet uit het oog zal verliezen als ze bouwplannen maakt voor „mensenpakhuizen". Ten aanzien van het houden van dieren gelden in flats dikwijls zidke strenge voorschriften - zei de heer Garrelds dat een- kanarie er onderhand al haast niet meer aan te pas mag ko men. Hij drong er op aan, dat men in zulke gevallen eens overweegt of er geen moge lijkheden kunnen worden ge schapen voor het houden van dieren op de ruimte tussen grote flatgebouwen. „Al was het maar een konijnenberg of een volière met duiven en wat krielkippen", aldus de heer Garrelds, „kinderen zijn er verrukt van en zij zullen de dieren met liefde verzorgen". lenmateriaal op half-technische toij- ze tot stand te brengen, la de naas te toekomst mag verwacht worden dat dit nieuwe voedingsmiddel ge heel industrieel kan worden ver vaardigd, nadat er enkele techni sche problemen zijn opgelost Aangezien het basismateriaal, de paraffinehoudende delen van de aardolie, zonder enige speciale be handeling dadelijk kunnen worden gebruikt, is het produkt verrassend goedkoop. De biosynthese van het eiwit-vitamine-concentraat verloopt onder optimale voorwaarden met een groot rendement. Een hoeveelheid micro-organis men, gelijk aan het gewicht van een koe, produceert uit zijn voedings stoffen (aardolie, minerale zouten en zuurstof) binnen 24 uur 2l/z ton cel substantie, waarvan ton puur eiwit. De koe zelf produceert in deze 24 uur niet meer dan 500 gr. eiwit. Dit komt er op neer, dat er op in dustriële basis 2500 maal meer ei wit per tijdseenheid kan worden verkregen dan op natuurlijke ma nier. Men kan het ook zo stellen, dat volgens het industriële proces het eiwit 2500 maal sneller wordt ver kregen dan volgens de natuurlijke methode. Bij de produktie van 1 miljard ton ruwe olie per jaar is slechts 1 procent van de zich daar in bevindende paraffine nodig, om mee te helpen de gehele eiwitbe hoefte van de toekomstige aardbe- volking te dekken. De door micro organismen mogelijke synthese van hoogwaardige eiwitten en vitaminen kan zeer beslist bij de in de toe komst nog te verwachten voedsel problemen een belangrijke rol spe len. T.V. aan het ziekbed ZWOLLE, 4-10. Dertig patiënten in het Sophia ziekenhuis" in Zwol le zullen binnenkort een klein tele visietoestel aan het voeteneind van hun bed kunnen krijgen als Ze dat wensen. Deze voorziening, een pri meur voor Nederland, kost hen 3,50 per etmaal. De toestellen zijn aan gesloten op een intern distributie net in de trant van de draadom roep. De voorziening is bedoeld als proef. Het gaat niet alleen om de technische kant van de zaak, maar men wil ook graag weten, hoe de patiënten reageren. Ook andere ziekenhuizen hebben belangstelling getoond voor het sys teem, dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld, maar de firma die de toestelletjes in Zwolle installeert, toil eerst de resultaten in het „So phia ziekenhuis" aftvachten, voor ze met andere inrichtingen in zee ^gaat. DEN HAAG, 4-10. De Staatsmunt heeft het afgelopen jaar vijf miljoen rijksdaalders, eveneens vijf miljoen guldens, 25 miljoen kwartjes, 44 mil joen dubbeltjes, 22 miljoen stuivers en 104 miljoen centen, in totaal 205 miljoen geldstukken ter waarde van 30.290.000 gulden vervaardigd. Volgens de begroting dienden in 1966 te worden geslagen 220 miljoen munten ter waarde van 45.750.000 gulden. Doch o.a. de produktie van guldens was aanzienlijk minder dan gepland, n.l. 5 miljoen stuks in plaats van 20 miljoen, zo blijkt uit een voor stel de begroting 1966 te wijzigen. Voorts heeft het staatsmuntbedriji' 8,1 miljoen munten voor Suriname en de Antillen geslagen. Weelderig paardenmenn UTRECHT, 4-1U. Het dierenmenu begon met „hors d'oeuvre amicale", vervolgens „un potage d'-avoine", „les broquettes des chevaux" en „Ie pain noir et blanc", terwijl werd besloten „les morceaux de sucre". Kortom een vorstelijk diner dat woensdagmiddag op het Utrechtse Janskerkhof zeventien hongerige pony's en zes paarden kregen voor- geschoteld. Gisteren op 4 oktober wereldie- rendag liet de stadsont spanning Utrecht in samenwerking met een hotel de Domstedeljjke viervoeters traditiegetrouw er lustig van smul len. Aan acht gedekte tafels deden de dieren zich tegoed aan gras, ha ver, sappige wortels, rogge en wit tebrood en niet te vergeten suiker klontjes. De chefkok bijgestaan door vier assistenten had een bijzonder drukke middag om alle gasten in voldoende mate aan bod te laten komen hoewel sommige zo nu en dan wat al te onstuimig van hun blijd schap blijk gaven. Tegen het einde van de middag vertrok het dierlijk gezelschap met goed gevulde maag. De Oostenrijke minister van bui tenlandse zaken, Toncic-Sorini, heeft woensdag de bomaanslagen in de Italiaanse grensprovincie Alto Adige veroordeeld. b Een deel van het Antwerpse ha vengebied is woensdag bedreigd door een grote hoeveelheid zware olie, die uit een tank van .de Esso-raffina- derij even ten noorden van de stad was ontsnapt. Z1ER1KZEE, 5-10. Deze week is het beeld geplaatst dat door de Zierikzeese kunstenaar Ad Braat ontworpen en uitgevoerd werd voor de nieuwe R.K. kleuterschool aan de Hogemolenstraat alhier. Het fraaie beeld, dat een reeks gestapelde dieren voorstelt, staat op een sokkel opgesteld aan de straatzijde op het speelterrein voor de school. De kleuters zijn intussen al aardig ver trouwd in hun moderne nieuwe omgeving, waaraan door het kunstwerk buiten een speels en fantasievol accent wordt verleend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). NEW YORK, 4-10. De Israëlische minister van buitenlandse zaken, Eban, heeft in de algemene vergade ring der Verenigde Naties gezegd, dat z\jn land geen geldige contrac tuele verbintenissen met de buurlan den heeft, afgezien van de in juni gesleten bestandsovereenkomst. Eban ging hiermee voorbij aan de van 1949 daterende wapenstilstandsakkoorden. Volgens Eban zal Israël niet te- rugkeren tot de „politieke en juri dische anarchie en de strategische kwetsbaarheid" van voor de jongste oorl'og. Hij gaf hiermee een antwoord op de eisen van de Arabische landen, dat Israël en wapenstilstandsakkoor den strikt moet naleven en de recen te ver-klaring van Oe Thant, dat deze akkoorden niet eenzijdig verbroken kunnen worden. Hij laakte het feit, dat Egypte noch Jordanië in toespra ken van hun ministers van buiten landse zaken het recht van Israël op veiligheid en vrede hebben erkend. Derde val was dodelijk WENEN, 4-10. De 54-jarige An dres Rebitzer uit de Oostenrijkse plaats Kufstein heeft in twee dagen driemaal een val gemaakt, waarvan de derde dodelijk was. Maartdag viel hij van de fiets en werd met hoofdverwondingen thuis gebracht. Daar stortte hij kort na dien van de keldertrap en bleef be wusteloos liggen. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Dinsdag viel hij daar uit een raam. Deze val kostte Rebitzer het leven. Het optreden in Vietnam WASHINGTON, 4-10. Blijkens het resultaat van een onderzoek naar de openbare mening in de V.S. door het bureau Louis Harris, was in septem ber slechts 58 procent van de onder vraagden het eens met het militaire optreden van Amerika in Vietnam. In augustus en juli was dit percen tage respektievelijk 61 en 72. WENEN, 4-10. Bij een persconfe rentie die dr. Erich Rajakowitsch woensdagmiddag in een groot café in Wenen heeft gegeven, is het tot een felle betoging tegen de voorma lige kapitein van de S.S. gekomen. Rondom het gebouw stonden beto gers met borden met opschriften als „Een moordenaar geeft een pers conferentie" en „Vrijheid voor de oorlogsmisdadigers?" Ook drongen manifestanten de zaal binnen. Daarop maakte de café-eigenaar een einde aan de persconferentie, die toen drie kwartier had geduurd. Toen de 61-jarige Rajakowitsch naar buiten kwam liepen ongeveer 250 demonstranten onder het geroep van „moordenaar" achter hem aan. Prins Bernhard bij NAVO-manoeuvres DETMOLD, 4-10. Prins Bernhard heeft woensdag als gast deelgenomen aan NAVO-manoeuvres in het ge bied van Detmold in. de Westduitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Aan deze manoeuvres onder de co denaam „Rob Roy" nemen rond 20.000 Britse, Canadese, Deense en Nederlandse militairen deel. Eerder is door het A.N.P. gemeld dat de prins op 4 en 5 oktober in de Bondsrepubliek gelegerde onderdelen van de Kon. Luchtmacht en Land macht zou inspecteren. DEN HAAG, 4-10. Het aantal jeugdige werklozen, d.w.z. jongens en mannen van 14 tot 24 jaar, was eind augustus procentsgewijs hoger dan het de laatste tien jaar, inclu sief het depressiejaar 1958, in deze maand is geweest, aldus blijkt uit een brief van de minister van so ciale zaken en volksgezondheid, B. Roolvink, aan de Tweede Kamer. In deze brief, die in antwoord op vragen van de katholieke afgevaar digde C. F. Kleisterlee was aange kondigd, zegt minister Roolvink dat de Tweede Kamer op korte termijn een nota zal ontvangen met inlich tingen over maatregelen ter bestrij ding van de jeugdwerkloosheid. Eind augustus waren 7.740 jon gens van 14 tot 18 jaar, en 12.088 mannen van 19 tot 24 jaar werkloos, tegen slechts resp. 2.491 en 1.372 in 1956, en 6.127 en 6.839 in 1958. Zij vormden resp. 3,7 en 2,4 procent van de beroepsbevolking van deze leef tijdklasse, de percentages jeugd werkloosheid in 1956 en 1958- be droegen resp. 1,2 en 0,4, en 3.0 en 1,8 De federale Nigeriaanse regering in Lagos heeft woensdag bekendge maakt dat de hoofdstad van het on der de naam Biafra afgescheiden oosten, Enoegoe, in handen van de federale troepen is gevallen na een beschieting van zes dagen. De strijd in Nigeria DEN HAAG, 4-10. Met de verove ring van Enoegoe, de hoofdstad van Biafra, heeft overste Govvon, de lei der van het federale Nigeria, de op 30 mei 1967 uitgeroepen republiek van kolonel Ojoekwoe, een zware slag toegebracht. Tot eind augustus scheen het Biafra in militair opzicht voor de wind te gaan. Zijn troepen drongen ver op Nigeriaans gebied door en be zetten de belangrijke plaatsen Ore en Benin, terwijl Lagos maar bekend bleef maken dat de federale troepen naar Enoegoe oprukten en dat de val van deze stad een kwestie van uren was. In de eerste week van septem ber scheen de militaire situatie in evenwicht te zijn, hoewel de federale tegenstand steeds sterker werd. Op 20 september begonnen de Biafraan- se troepen zich uit het midden-wes ten terug te trekken, waarbij zij vol gens Lagos zware verliezen leden. Zij moesten ook de stad Benin in deze federale staat opgeven. De opmars van de federalen naar Enoegoe ging nu in steeds sneller tempo, het Biafraanse verzet scheen gebroken. Enoegoe was omsingeld. 27 september werd de stad beschoten en op 1 oktober stonden de federale troepen in de buitenwijken. De val van Enoegoe vindt plaats vlak voor de aankomst van een mis sie van de organisatie voor Afri kaanse eenheid in Lagos. Deze mis sie, bestaande uit de' staatshoofden van Ethiopië, Niger, Kameroen, Li beria, Kongo en Ghana, heeft van de half september gehouden topconfe- Een auto is zo langzamerhand een ingenieus en ingewikkeld apparaat geworden, dat wil men zich er vei lig en comfortabel mee voortbewe gen aan heel wat eisen moet voldoen. Een van die eisen die - nu de tijd van vroeg donker, mist en regen weer in het verschiet ligt - urgent wordt is het hebben van een goede verlichting. Daarom is het een ern stige zaak dat de zorg van nog te veel weggebruikers (inclusief bromfiet sers en fietsers) voor een goede ver lichting veel te wensen overlaat. Voertuigen met verblindende kop lampen, met ongelijk of slechts voor de helft brandende lampen, met de fecte achter- en stoplichten, etc. etc. zijn frequente verschijningen op de weg. Er bestaat in dit opzicht een grote mate van technische ongeïnte resseerdheid .De cijfers spreken voor zichzelf! Van de 51.000 voertuigen die de AN WB vorig jaar controleerde deugden 47.000 koplampen niet. Van 29.000 bleken de koplampen te hóóg afge steld. Bij 14.000 auto's moest een re paratie aan de lichtinstallatie wor den uitgevoerd, terwijl 5.393 lampen moesten worden vernieuwd (meer dan 10 °/o dus). Ik zie nog genoeg In het verkeer speelt, met name bij slechte weersomstandigheden het „gezien worden" een minstens even belangrijke rol als het „zelf kunnen zien". Uit de onlangs verschenen No ta Verkeersveiligheid citeren we: „Het doel van de voertuigverlichting is tweeledig: het zichtbaar maken van de weg met de daarop voorko mende obstakels en het verhogen van de opvallendheid van het voertuig". De gedachte dat een koplamp er uit sluitend is om ons eigen pad le ver lichten, is een foutieve. De bewering „ik zie nog genoog" zal plaats moeten maken voor de vraag: „Word ik vol doende gezien?" Het goed zichtbaar zijn, is juist daarom zo belangrijk omdat weggebruikers zich op elkaar moeten kunnen oriënteren. Heldere achterlichten geven op de weg aan wijzingen over afstand van de voor ligger, verloop van de weg, en vrij heid van het tussenliggende wegge deelte. Heldere, goed afgestelde kop lampen (dus niet verblindend) geven de tegenligger die informatie. De belading van de auto speelt een be langrijke rol omdat daardoor de stand van de koplampen kan veran deren. Het hoeft natuurlijk nauwe lijks betoog dat ook bij stilstaan (in het gunstigste geval aan de kant van de weg) een goede verlichting het „informatiemiddel" bij uitstek is. Goede verlichting Goede verlichting heeft men nog niet als de lampen h.et „doen". Voor de kwalificatie „goed" spelen nog een aantal andere factoren een rol. Te hoog afgestelde lampen, hoeveel dit er zijn kunt u zelf op de weg erva ren, zijn verblindend, dus niet goed. Zwart aangeslagen achterlichtlamp jes geven minder licht. Vuile achter lichtglaasjes laten minder licht door. Pas als ook deze zaken in orde zijn mag men spreken van een goede ver lichting, en een wezenlijke bijdrage aan meer veiligheid in het duistere jaargetijde. Goede verlichting - Ziet u wel! rentie van de O.A.E. opdracht ge kregen een vreedzame regeling in de Nigeriaanse burgerkrijg te bemidde len. Aanvankelijk zou zij op 27 sep tember in Lagos arriveren, maar haar aankomst werd naar 5 oktober verschoven. HAARLEM, 4-10. - De 35-jarige Italiaan S. L., die woensdagmorgen in Amsterdam is aangehouden, ver dacht van schietenN op een bedrijfs leider in Haarlem, is naar Haarlem overgebracht en heeft bekend. De man verklaarde in dienst te zijn geweest van een bedrijf van las apparaten en kortgeleden te zijn ontslagen. Hij was hiermee niet te vreden en wilde gaarne zijn oude betrekking terughebben. De bedrijfs leider, met wie hij woensdagmorgen een gesprek voerde, voelde hiervoor niets. En hij sprak uit naam van zijn patroon die de Italiaan had ontsla gen omdat deze gebrek aan activiteit in zijn werk had getoond en ook zijn collega's had bedreigd. De Italiaan eiste echter weer in dienst te worden genomen en toen hem dat niet lukte ontstond er een hevige woordenwis seling. De bedrijfsleider, die vroeger gebokst heeft, duwde de man uit het kantoor en zette hem op straat. Hier stond de auto van L. Deze riep „ik schiet je dood" en haalde een gela den pistool uit de wagen waarmee hij drie schoten loste, waardoor rui ten werden vernield. Niemand werd getroffen. Arrestatie in Egypte KAIRO, 5-10. Salah Nasr, oud-di recteur van de Egyptische geheime dienst, is gearresteerd na een ver hoor over de omstandigheden waar onder maarschalk Amer zelfmoord heeft gepleegd, zo heeft „Al Ahram" meegedeeld. Huis van bruidspaar afgebrand OUDERKERK a. d. IJSSEL, 4-10. Woensdagmiddag ontstond door nog niet opgehelderde oorzaak een felle brand in een woonhuis aan de Dorps straat te Ouderkerk aan de IJsseL Het pand was nog onbewoond, maar gekocht door een bruidspaar, dat vo rige week in ondertrouw ging. Die morgen waren juist de nieuwe meu bels geplaatst. De bruid was naar Gouda om haar bruidsboeket te be stellen en nog wat inkopen te doen. De brand werd ontdekt door een schooljongen. Toen de door buren gealarmeerde brandweer arriveerde stond het huis geheel in brand en viel er niets meer te redden. Met drie stralen slaagde zij erin verdere uit breiding ite voorkomen door de be lendende panden nat te houden. De schade aan het woonhuis wordt ge schat op 25.000 gulden. Het woonhuis was wel, maar de nieuwe meubels nog niet verzekerd. Man verdacht van oplichting ARNHEM, 4-10. Verdacht van op lichting voor een bedrag van 50.000 gulden is de 40-jarige vertegen woordiger E. A. M. uit Velp door de Arnhemse politie aangehouden. M. zou met zijn auto als onderpand zo wel bij een bank in Arnhem als in Nijmegen een krediet hebben weten .te verkrijgen van 10.000 gulden. De auto verkocht hij daarna in Arn hem. Bovendien zou M. demand nog voor een bedrag van in totaal 30.000 gulden hebben opgelicht. Tussentijdse raadsverkiezingen HELMOND, 4-10. ,In Helmond en Mierlo zullen op 1 december tussen tijdse gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Dit in verband met een wijziging van de grenzen van Helmond en omliggende ge meenten die per 1 januari van kracht wordt. De kandidaatstelling is vastgesteld voor 7 november. Hel mond, dat belangrijk groter wordt, krijgt 31 raadszetels. Mierlo, waar van het inwonertal na de grenswij ziging ongeveer tot de helft terug gelopen zal zijn ziet zijn gemeente raad van 15 op 11 leden dalen. Labour-congres achter economisch beleid Wilson SCARBOROUGH, 4-10. Het con- gres van de Britse Labour-partij in Scarborough heeft dinsdagmiddag met 3.213.000 tegen 3.091.000 man- daatstemmen een resolutie goedge keurd, waarin het economische be leid van de regering-Wilson volle dig wordt goedgekeurd en het volste vertrouwen in de regering wordt uitgesproken voor de voortzetting van die politiek. Meisje onder vrachtwagen UTRECHT, 4-10. De twaalfjari ge Gerda Smaling uit Jutphaas is vanmiddag in haar woonplaats bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Ze fietste met haar vrien dinnetje op de weg „Het Sluisje". De meisjes vielen, waarschijnlijk omdat hun sturen in elkaar raakten, en Gerda Smaling kwam onder het rechterachfcerwiel van een juist pas serende vrachtwagen terecht. b Een tweemotorig vliegtuig met aan boord de hertog van Edinburgh, de echtgenoot van koningin Eliza beth van Engeland, heeft een voor zorgslanding gemaakt op het vlieg veld van Edinburgh nadat één van de motoren was uitgevallen. OAKVTLLE (Ontario). Drieduizend arbeiders van de Fordfabrieken te Oakville in Canada werden naar huis gestuurd omdat er door de sta king bij de Fordfabrieken in de Ver enigde Staten geen onderdelen meer voorradig zijn. De slaking bij de Amerikaanse Fordfabrieken duurt al een maand. Sclieepvaartbericliten Alchiba, 4-10 Damman naar Kuwait Abida, 3-10 Aruba naar Anchorage. Esso Rotterdam, 4-10 pass. Guade loupe naar Lasalina. Esso Amsterdam, 4-10 180 m. z.z.vv. Karachi naar Bombay. Ganymödes, 4-10 630 m. n.o. Gua deloupe naar Curacao. Gulf Swede, 4-10 540 m. n.o. As cension. Koratia, 4-10 Singapore naar Da- nang. Skadi, 4-10 te Ilo Ilo.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 4