ANTILLEN lft 581 ste STAATSLOTERIJ Nederland verloor van Denemarken (2-3) LAATSTE NIEUWS Hoogwateroverlast te Maassluis Prins Bernhard (op inspectie) verrast door bui STREEKNIEUWS „Ongeluk" bleek dubbele moord 5 3 Advertentie Donderdag 5 oktober 1967 DERDE KLASSE Prijzen van: 15 zijn gevallen op nummers eindigend op: 2 50 zijn gevallen op nummers eindigend op: 769 100 zijn gevallen op nummers eindigend op: 237 200 zijn gevallen op nummers eindigend op: 333 400 zijn gevallen op nummers eindigend op: 884 1.000 zijn gevallen op nummers eindigend op: 0819 Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van 2.000 is gevallen 2.000 is gevallen 2.000 is gevallen 2.000 is gevallen 2.000 is gevallen 5.000 is gevallen op nummer: 002741 op nummer: 046951 op nummer: 098656 op nummer: 056083 op nummer: 016734 op nummer: 099909 De prijs van 30.000 is gevallen op nummer: 056713 KOPENHAGEN, 4-10. Het Ne derlands elftal heeft de interland wedstrijd tegen Denemarken in Ko penhagen verloren. Na een voor sprong van 1-0 met de rust wonnen de Denen, die voortreffelijk uit de voeien Konden op het gladde velo, met 3-2. Na een min of meer gelijk opgaan de eerste helft - Nederland was iets meer in de aanval, maar lang zo ge vaarlijk niet als de Denen - werd het Nederlandse overwicht in de tweede helft groter. Maar de Deense verde diging ving de traag opgezette Ne derlandse aanvallen vrij gemakkelijk op. Veel moeilijker had de Neder landse verdediging het tegen de flit send snelle buitenspelers Levevre en Stein Ol'sen en de beheerste techni cus Soendergaard. Het verschil in uitvoering van de aanvallen besliste tenslotte de wedstrijd in het voor deel van de Denen. Beschamend was ook de wijze waarop vooral voor rust diverse Ne derlanders hun tegenstanders atta queerden. Het bleef helaas niet bij simpele overtredingen. Grove akties dwongen arbiter Wright vele malen in te grijpen. Zelfs al zou de straf schop. waaruit kort voor de rust het eerste doelpunt werd gescoord, niet geheel terecht zijn gegeven, dan nog hadden de Denen hem moreel ver diend. Brussel kreeg Churchill-monument BRUSSEL, 4-10. Prinses Marga ret van Engeland heeft woensdag in de Brusselse gemeente Ukkel een standbeeld onthuld van Winston Churchill. De plechtigheid vond plaats ter gelegenheid van de Brit se week die deze week in Brussel wordt gehouden. De onthulling werd o.m. bijgewoond door Churchills jongste dochter, mevr. Christopher Soames. De voormalige Belgische mi nister van buitenlandse zaken Paul- Henri Spaak hield in een korte rede voering, waarin hij o.m. zei: „Zonder hem zou de toekomst van de wereld cr anders hebben uitgezien". Vandaag bockc"c?:-3sitie te Zierikzee ZIERIKZEE, 5-10. Van- daag (donderdag) 5 oktober is de bockcnexpositie te zien van „Boek en Jeugd", ender auspi ciën van de afdeling Schou wen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. De fraaie expositie wordt gehouden in de Nutsleeszaal aan het Haven park. Ieder die zich voor het goede jeugdboek interesseert is hier van harte welkom. In ons inleidend artikel (op genomen In het dinsdagnum mer) verzuimden w(j helaas de datum van de tentoonstelling te vermelden. Het is dus van daag een bezoek is warm aanbevolen. George Kessler, die als elke coach uiteraard zo lang mogelijk achter zijn ploeg blijft staan, gaf na afloop on omwonden toe dat hij zijn spelers -in de rust heeft berispt. Een daad, die de aard van de overtreding meer dan wat ook karakteriseert. Val van Enoegoe tegengesproken COTONOU, 5-10. Het radiostation „De stem van Biafra" heeft vandaag tegengesproken dat Enoegoe, de hoofdstad ven de afgescheiden staat, in handen van de Nigeriaanse fede rale troepen is gevallen, zoals woens dag in Lagos was gemeld. De melding van het radiostation werd opgevangen, in Cotonou, in het aangrenzende Dahcmey. Volgens het radiostation, dat nog steeds vanuit Enoegoe zou uitzenden, hebben de Biafraanse troepen in de afgelopen 48 uur de vijandelijke aanvallen met succes afgeslagen en de federale troepen zware verliezen aan mensen en materiaal toegebracht. MAASSLUIS, 5-10. Nauwelijks heeft de eerste hei-fststorm zich aan gekondigd of Maassluis zucht reeds onder de hoogwateroverlast. Van nacht om half drie was de dienst ge meentewerken met een ploeg van on geveer 30 man in de weer om vloed planken in het bedreigde havenge bied op te stellen. In ruim 80 gezin nen werd de nachtrust gestoord om in allerijl het huis met vloedplanken tegen het opkomende water te be schermen .'Het water stond ruim 40 cm tegen de gevels van de rond het havengebied gelegen huizen aan. Het waarschuwen van de bewoners'van de bedreigde huizen geschiedde in samenwerking mat de gemeentepoli tie van Maassluis en de mensen die bij de ploeg van het gemeenteper- soneel reeds bezig waren met het stellen van de vloedplanken. Koninklijk paar ontvangt oorlogsveteranen DEN HAAG, 4-10. Koningin Ju liana en prins Bernhard hebben de topvertegenwoordigers van de we reldfederatie van oorlogsveteranen uit 49 landen voor aanstaande zon dagmiddag in paleis Soestdijk uit genodigd. De volgende morgen zal prins Bernhard in de Ridderzaal in Den Haag hef. congres van dc „World Veterans Federation", die plusminus twintig miljoen leden omvat., openen. In de middag van donderdag 12 oktober zullen verte genwoordigers van ongeveer vijftig landelijk corganisaties van vetera nen en invaliden een bloemenhulde brengen bij ihet nationale gedenk- iteken op 'de Dam in Amsterdam. ZIERIKZEE. 5-10. Het havenver- keer te Zierikzee is na het binnen halen van de graanoogst weer aar dig op gang gekomen. Enige coas ters hebben de reis met bestemming Engeland al weer gemaakt en deze week worden in de Zierikzeese ha ven opnieuw twee coasters volge stort: de Deborah en de Doni, die graan innamen voor de C.A.V. en de firma Barendregt. Volgende maand worden de eerste coasters verwacht voor de aardappelen, die na het graan aan de beurt komen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). HESSISCH - OLDENDORF, 4-10. Toen Z.K.H. de prins der Nederlan den woensdagmorgen bij Velmersstot in de Bondsrepubliek Duitsland een stelling „Hawk"-geleide projectielen van de Koninklijke Luchtmacht in specteerde, begon het uit de bewolk te hemel ineens zo te stortregenen dat in een oogwenk een modderige bodem ontstond. De prins, die in zijn functie van inspecteur-generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek bracht aan enige groe pen geleide wapens die in de Bonds republiek zijn gelegerd, moest door de waterstromen en modderpoelen waden om een enigszins droog plek je te bereiken. Hij, zijn chef-staf, ko^ lonel J. A. ten Bx-oek, en zijn adju dant, majoor-vlieger H. Holthuis lie pen in deze hoosbui allemaal natte sokken en voeten op. Hobbelpaard In de officiersmess in het hoofd kwartier van de vierde greep geleide wapens heeft de mess-president ka pitein C. Doornbos namens het in Hessisch-Oldendorf gelegerde perso neel een model van een „Hawk" aan geboden. Uit naam van de daar wenende Nederlandse militairen en hun ge zinnen bood hü de prins voor diens kleinzoon prins Willem-Alexander een hobbelpaard aan. In zijn dankwoord merkte de prins o.m. op dat hij helaas vanavond geen gelegenheid' zou hebben zijn klein zoon te zien ,maar dat hij er voor zou zorgdragen dat het hobbelpaard nog deze avond te bestemder plaatse zou worden afgeleverd. Naderhand vertelde de prins dat hij altijd in de mening had vei'keerd een goede fotograaf te zijn. totdat hij had gezien welke foto's zijn. schoon zoon als jonge vader heeft gemaakt van de kleine prins Willem-Alexan der. P.I.T.-collecte (Ingezonden) Van 9 tot 14 oktober 1S67 wordt ie collecte gehouden voor het Protes tants Interkei-kelijk Thuisfx-ont. U wilt graag weten, wat we met de door U gegeven gelden doen? Zo worden besteed voor onze Prot. Chr. militaire huizen, waar de jongens, die in militaire dienst gaan, iets van de huiselijke sfeer terugvinden. Ei wordt gezorgd voor lectuur, voor ontspanning, kortom voor alles, wat voer hen het leven ender dienst zo prettig mogelijk maakt. Dit wetend, zult U als thuisfront zeker op uw post zijn. De collectan ten worden dan niet teleurgesteld. Namens P.I.T., afdeling Zierikzee, J. C. SPAANS Hoge opbrengst Rode Kruis-zegels Wij vernemen van P.T.T.-zijde dat de verkoop van Rode Kruis-postze- gels i.v.m. de jubileumviering van deze instelling, cp Sohcuwen-Duive- land een groot succes is geworden. De verkoop werd mede belangrijk gestimuleerd door het optreden van comité'--- in verschillende plaatsen. De tctale bruto opbrengst bedroeg f 8399,95. waarin een voor het Rode Kruis bestemde toeslag steekt van f 3268,62. De ccmité's te Zierikzee en Burgh-Haamstede verkochten (bruto) respektievelijk f 3000 en f 1000 en Brouwershaven zat ook bijna aan de f 1000 omzet. Bij elkaar een fraai resultaat. Voetbalwedstrijd Rijkswaterstaat- Aannemers-combinatie Vrijdagmiddag 6 oktober aanstaan de zal een voetbalploeg van Rijkswa terstaat te Schavendijke in het veld ti*eden tegen een elftal samengesteld uit personeel van de N.V. Dijksbouw, de aannemingbedrijf Zinkwerken en de Delta-asfaltcombinatie. Deze vriendschappelijke voetbalwedstrijd begint om vier uur en wordt gehou den op het sportterrein te Scharen- dijke. ZIERIKZEE Welkom aan luitenantsechtpaar In de Heiligingsdienst van het Le ger des Heils op zondag 8 oktober a.s. (7 uur n.m.) zal een welkom worden bereid aan de luitenant Knot en diens echtgenote, die de openge vallen plaatsen komen innemen van het echtpaar Ruysinik, dat - gelijk gemeld - naar Kampen is overge plaatst. Afdeling Schouwen Plattelandsvrouwen Op woensdagmiddag 11 oktober a.s. komt de afdeling Schouwen van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen bijeen in de bovenzaal van restaurant Mondragon. In deze bij eenkomst hoopt de heer K. Th. Scholten een lezing te houden over „Het Dorp". Stadgenoot maakt studiereis naar Rusland De Vereniging van Oud-leerlingen van erkende Hotelscholen organi seert ter gelegenheid van haar 35-ja- rig bestaan, een jubileum studiereis naar Rusland. Eén van de deelnemers is de heer J. Arkenbout, directeur van hotel „Mondragoru" te Zierikzee. De belangstelling voor de reis is groot: 125 leden van de vereniging gaven zich op voor het bezoek aa.n de Scwtjet-Unie, teneinde in dit voor ve len zo onbekende gebied de „hotelle- rie" en het toenemend toerisme te bestuderen. Zaterdag 7 oktober zal het gezelschap vanaf Schiphol naar Moskou vliegen waar het zaterdag 14 oktober dan weer arriveert. Tijdens deze week zullen exoursies onder-no men worden o.a. naar Leningrad en Helsinki. Afscheid leerkrachten R.K.-school In het pai'ochie-centrum in de Mosselstraat vond het afscheid plaats van de onderwijzeressen E, C. de Man en M. M. van 't Westeinde. Op deze bijeenkomst werd aan de schei dende leerkrachten dank gebracht door de heer J. P. J. den Boer namens het schoolbestuur, door de heer D. Dokman namens de oudervereniging en door het hoofd der school, de heer P. R. M. van der Sneppen. Ock namens de leerlingen werd het woord gevoéld en wel door Co Ber- revoets. In de vakature, ontstaan door het vertrek van mej. De Man naar Roosendaal benoemde het schoolbestuur mej. E. J. M. van de Ven te Eindhoven en de tijdelijke leerkracht mej. Van 't Westeinde wordt opgevolgd door haar broer P. F. L. van 't Westeinde uit Groede. SEROOSKERKE De uitleenbibliotheek Zaterdag 7 oktober a.s. zal weer worden begonnen met het uitlenen van bibliotheekboeken. Ex- is weer een honderdtal nieuwe boeken, met „voor ©lek wat wils". De bibliothe caris, de heer W. D. Berrevoets, houdt zitting in het dorpshuis van 15.30 tot 16.30 uur. HAAMSTEDE Vijf en zestig jaar getrouwd Op 10 oktober a.s. hoopt het echt paar J. M. v. d. Berge-L. v. d. Berge- Geleijnse de dag te herdenken, waar op het voor 65 jaar in het huwelijk trad. SCHARENDIJKE Donkere wolken boven Z.S.C. '62 Do sportvereniging Z.S.C. '62 te Schai-endijke-Ellemeet floreert mo menteel niet al te best. Bij de leden bestaat over het algemeen weinig animo en in feite ziet het er voor de sport in Scharendijke-Ellemeet niet i-ccskleurig uit. Vx-ijdagavond a.s. werdt in café Sportief de algemene najaarsvergadei-ing gehouden en het zal dan van de leden afhangen of het huidige bestuur de zaken zal voort zetten of af zal treden. Het Z.S.C.- bestuur, dat thans bestaat uit de he ren L. H. v. d. Berge (voorz.). P. J. v. d. Horst (secr.) en m,ej. M. Hanse (penningm.), wil de sportzaken wel blijven behartigen maar dan zal er meer enthousiasme bij de leden moe ten komen. Z.S.C. heeft ook al weel een hele tijd niet de beschikking over een elf- en een twaalftalcommissie. Het is intussen te hopen dat Z.S.C. vrijdagavond tot een bevi'edigende oplossing kómt, zodat het voortbe staan van de vereniging niet in het gedrang komt. ZONNEMAIRE De uitleenbibliotheek Hier ter plaatse woi-dt ook weer boeken ter lezing aangeboden uit gaande van de Plattelands Biblio theek. Er is weer lectuur voor jeugd van 8-80 jaar. Elke woensdagmid dag worden de boeken weer ter leen aangeboden van 4 tot 4.30 uur n.m. NOORDGOUWE Bouwrijpmaken gegund Door de Dienst Gemeentewerken van Brouwershaven werd namens b. en w. het bouwrijpmaken van een gedeelte van- het bestemmingsplan te Nooi'dgouwe gegund aan de plaatselijke aannemer Fa. J. de Ruiter Zoon. OOSTERLAND Bromfietsers botsten Bij de oprit naar het Marktplein alhier, ter hoogte van het woonhuis van de heer M. Dalebout had een botsing plaats tussen .twee brom fietsen, ibereden door W. Stouten Mz. van hier, en W. Stolk uit Nieu- werkerk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor doch de brom fiets van Stouten werd zeer zwaar beschadigd, die van Stolk in minder mate. De rijkspolitie hier ter plaatse stelde een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval waarbij proces-verbaal werd opgemaakt te gen Stolk omdat hij van verkeerde richting op deze éémüchtingsweg het Marksplein 'trachtte op te rijden. Fraaie winkelmodernisering Een inwendige verbouwing van de winkel in elektriciteitsai'tikelen van de fa. B. Hatthee alhiei-, elek tronisch installatiebureau, voorheen M. J. Weststrate, aan de Sint Joost- dijk is thans gereed gekomen. De afmetingen van de winkel ruimte zijn wel dezelfde gebleven, doch door een andere en betere in deling is het pand meer ingericht naar de eisen van de tegenwooi-di- ge 'tijd. Er is een overzichtelijke wandstellage aangebracht en de etalage, die voordien een 'belangrijk AGENDA Vrijdag 6 oktober Zierikzee Concertzaal, 8 uur: concert Kunst- maandorkest onder leiding van An ton Kersjes (Z.V.U.). Herv. Verenigingsgebouw, 8 uur: ge meente-avond Iierv. Gom., wijk ds. Lam. Scharcudüke Café Sportief. 7.30 uur: najaarsver gadering s.c. Z.S.C. '62. DEN BOSCH, 4-10. De 34-jarige J. II- uit Kerkdriel heeft in 1966 op zettelijk zijn auto in liet water van de Zuid-Willemsvaart gereden om zijn vrouw P. E. en zijn vriend J. K. van het leven te beroven. Hij heeft dit bekend, nadat sinds enkele dagen het onderzoek tegen hem was heropend. Tot nu toe meende men dat er van een ongeluk sprake was geweest. Alleen verdach te had zich in veiligheid kunnen stel len; beide andere inzittenden van zijn auto verdronken. De rijkspolitie heeft ook mevr. Th. V., de weduwe van J. K„ aangehou den. met wie verdachte sinds enige tijd voor het ongeluk een verhouding had en die van medeplichtigheid aan de moord wordt verdacht. De vrouw heeft later bekend, dat het initiatief tot de dubbele moord van haar is uitgegaan. gedeelte van de ruimte in beslag nam, is nu veel kleiner geworden. De grotere apparatuur, zoals was machines, koelkasten, t.v.-toestellen radio's etc., zijn zodanig opgesteld dat elk afzonderlijk door eventuele kopers, grondig kan worden beke ken. Een nieuwe wandbekledmg en vloerbedekking geven het geheel een mooi cachet en mede door de talrijke verlichtingsoi-namenten en lampen aan het plafond is het een lust deze winkel te betreden. Voor het timmerwerk zorgde bouwbedrijf Boogert, terwijl de zaak werd ge schilderd door de fa. M. Dane en Zoon, beiden van hier. Incident op Celebes tussen Mohammedanen en Christenen DJAKARTA, 4-10. Mohammeda nen hebben in Makassar, op Celebes verscheidene kerken beschadigd na gevechten metv christenen. Volgens het Indonesische persbui"eau Antara vielen er geen slachtoffers. De in cidenten deden zich afgelopen zon dag voor nadat een protestantse on derwijzer de gevoelens van moham medanen zou hebben gekwetst. De militaire commandant van het ge bied noemde 'het gebeuren zeer ern stig. Het Joodse nieuwjaar JERUZALEM, 4-10. Duizenden pelgrims en toeristen zijn naar Je ruzalem getrokken om daar het Joodse nieuwjaar het jaar 5728 op de Jcoöse kalender, te vieren. In de hoofdstad werden aan de voet van de klaagmuur voor het eei*st sedert 20 jaar diensten 'gehouden. Vandaag zullen de sjofars (rams hoorns) weerklinken in de synago gen ter begroeting van Rosj Hasjana (het begin van het nieuwe jaar). Van 15 november '67 t.m. 14 febru ari '6S zal de postadministratie van de Nederlandse Antillen een serie van vier bijzondere frankeerzegels met toeslap voor het kind in omloop brengen. De waarden van de zegels zijn 6 en 3 cent, 10 en 5 cent} 20 en 10 cent en 25 en 11 cent. Als bij zondere tekst hebben de zegels: „Voor het kind". De geldigheid voor de frankering eindigt op 31 decem ber 1968. De kinderzegels zijn ont worpen door de heer W. C. Dieleman te Willemstad (Curacao), de foto's werden genomen van de goedge keurde ontwerpen. DODELIJKE ONGELUKKEN EMMELOORD. De 49-jarige land bouwer D. Schaaf uit Bant is dode lijk verongelukt met zijn trekker. De man reed te dicht langs een slootkant waardoor de trekker kan telde. De heer Schaaf kwam onder het gevaarte terecht. SCHAGEN. De elfjarige Ineke Bakker uit de Bachst-raat in Scha- gen is, terwijl ze in de Beethoven- laan fietste door een personenauto aangei*eden. Ze werd zodanig ge wend, dat ze in de loop van de nacht in het „Centraal ziekenhuis" in Alk maar is overleden. LEXMOND. De 66-jarige mevr. wed. Kooijman-Verrips is dicht bij haar woning in de buurtschap La- kerveld, lussen Lexmond en Meex-- kerk, op de rijksweg tijdens slecht weer door een achteropkomende personenauto, die zijn lichten moest dimmen voor een tegenligger en haar niet opmerkte, gegrepen en op slag gedood. MUIDEN. Het verkeer op rijks weg 1 nabij Muiden heeft wederom eén dode geëist. Omstreeks acht uur reed de 30-jarige M. J. Hoogstad uit Bussum met zijn auto in de richting Amsterdam. Vermoedelijk is hij in een slip geraakt, waarna hij tegen een trailer terecht kwam. De gevol gen waren zeer ernstig. Zijn auto werd totaal vernield. Dc heer Hoog stad werd naar een ziekenhuis in Amsterdam overgebracht waar hij intussen is overleden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 2