9 m BLIK DOOR HET WERELD Politieke verliezers De situatie op de uienmarkt in Duitsland en in Frankrijk een ^ïïlodinette verdwijnt Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 5 oktober 1967 Nr. 19874 De Bremer verkiezingen waren het in teressantst omdat ze een in zicht zouden kunnen geven in de kracht van de neo-nazistische N.P. D. Ze hebben getoond dat die nog altijd aanzienlijk is met een goede zeven procent van de stemmen. Dat is net zo min als het verlies van de traditioneel sterkste in het kleinste Duitse bondsland, de socialistische S.P.D., voldoende om eigenlijke ver anderingen teweeg te brengen, maar dat is in wezen slechts een schrale troost. Wat de N.P.D. winst bezorgde is ontegenzeggelijk niet alleen de at tractiviteit van de nationalistische leuzen die deze groep uitstoot. Er komt ook iets bij als proteststem men. De economische stagnatie van de laatste tijd is in Bremen bijzon der goed voelbaar. Het wordt de re gering aangerekend en nu daarin ook de eigen S.P.D. vertegenwoor digd is, richt de blaam zich ook te gen de socialisten. Daar komt dan nog bij dat de S.P. D. een stuk aanzien heeft ingeboet door het wegwerken van de West- berlijnse burgemeester Albertz, een plaatselijke grootheid die in de schoenen van Willy Brandt en Ernst Reuter moest stappen. Reputatie Dat hij geen internationaal ge vierde figuur is, kan Albertz ook niet helpen. De blokkade onder Reu ter, de muurbouw onder Brandt hielpen deze twee niet alleen faam te krijgen, maar hielden bovendien de kansen klein voor onderling ge kissebis dat onder Albertz wel een kans kreeg. Zijn door dik en dun verdedigen van ergerlijk potitie-op- treden tegen demonstranten tijdens het bezoek van de sjah maakte hem ook al niet getapter. Willy Brandt stuurt nu zijn ver trouweling Schiitz, als staatssecre taris uit Berlijn meegebracht, terug om de zaak weer op te knappen. Maar het eerste kwaad van het uit hangen der vuile was in de S.P.D. is intussen in Bremen al afgedaan. Frankrijk De tweede tranche van de Franse Weinig animo voor brug LONDEN, 3-10. De gemeente raad van Londen begint onge rust te worden omdat zich, ondanks de grote publiciteit die er aan gegeven is, nog steeds geen serieuze koper voor London Bridge'' heeft gemeld. Zoals gemeld moet deze brug de komende jaren door een moderner exemplaar worden vervangen. Er zijn twee aanbiedingen binnenge komen die verworpen moesten worden. Een daarvan kwam van een 15-jarige schotier in Californië, die een stukje van de brug wilde voor 1 dollar, de andere kwam van vier in woners van de Maagdeneilan den, die tezamen een bedrag van honderd pond opstuur den. Dat was niet genoeg. De raad van de „city" gaat nu een catalogus van 50 bladzij den in kleurendruk uitgeven, waarin de geschiedenis van de brug vermeld staat, alsme de de nummering van de ste nen en de manier waarop de brug weer moet worden op gebouwd op een andere plaats. Advertentie Snoep verstandig eet 'n appel verkiezingen voor de provinciale besturen heeft vooral de communis ten winst gebracht. Was er na de eerste helft van de stemronde nog een gaullistische poging mogelijk om toch nog te spreken van een soort succes, ditmaal is het duidelijk dat de gaullisten evenals de socialisti sche federatie en de centrumgroep de eer helemaal hebben moeten la ten aan de communisten. Er zijn ook meer kiezers naar de stembus gegaan dan vorige keer en aanzienlijk meer dan gebruikelijk bij deze onbelangrijkste der Franse verkiezingen. Waardoor het geheel meer een motie van afkeuring wordt jegens de gaullistische overheid. Hierbij speelt dan vooral mee dat in bo erenkringen voor de zoveelste maal de woede zo hoog is gestegen dat men wil gaan demonstreren. En voor de industriële gebieden dat de aangekondigde sociale maatregelen van het kabinet vooral fraai klin ken maar weinig te betekenen heb ben voor de portemonnee der wer kers, zoals hun bonden hun nu voor rekenen. En het zijn dit soort zaken van onmiddellijk eigenbelang die in deze lokale verkiezingen een grotere rol spelen dan zuiver politieke opvat tingen. Overigens gelooft niemand dat de Gaulle de uitslag als een ver maan zal opvatten. De president en zijn ministers zullen rustig doorgaan zoals zij denken dat het moet. Maar misschien dat de oppositie er wel de kracht uit put om de kansen die zij in het parlement heeft, beter uit te buiten. Advertentie Snoep verstandig eet 'n appel KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bedankt voor Eemnes-Buiten (toez.) en voor Loon op Zand (toez.); C. Treure, Hasselt; voor Zwijn - drecht (vac. G. J. Hintzbergen) (toez.)C. A. Korevaar, Rotterdam-C. Ger. Kerken Beroepen te Hoogeveen (vac. A. Adema) en te Emmen-Zuid: A. Prins, Dokkum; te Groningen-West S. S. van Dijk, laatstelijk pred. te Buenos Aires, woonachtig te Er- melo; te Ulrum: G. Sinia, Ee. Beroepbaar: kand. C. W. Kempe naar te Buitenpost is met ingang van 5 oktober beroepbaar. Ger. Gemeenten Beroepen te Wageningen: A. Hoo- gerland, Werkendam. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 2-10. Klei-aard- appelen binnenland: Eigenheimers 40 mm opwaarts f 13,50-15,-; Bint je 40 mm opwaarts f 11,-12,50. Export: Bintje 35 mm opwaarts in twee maten gesorteerd f 11,-11,50; Bintje 40 mm opwaarts f 11,50; Bint je 45 mm opwaarts f 12,-. Voeraardappelen f 2,50-3,50. Flauw. Burgerlijke stand Zierikzee Geboren. 27 sept. Kornelis Inke, z. van Jelmer Mulder en Pietje Christina Faber (Zierikzee); 28 sept. Jacobus Marinus, z. van Jacob Ja cobus van Vossen en Joppa Jacoba Berrevoets (Zierikzee); 27 sept. Lu cas Abraham, z. van Abraham Ma rinus Heijboer en Wendela Laticia Lucretia Scholten (Brouwershaven); 29 sept. Martina Johanna Maartje, d. van Jacob Johannis Geleijnse en Theresia Jacoba Maria Verbeek (Zierikzee); 30 sept. Gerritje, d. van Stoffel den Boer en Gerritje Cor nelia van Vliet (Zierikzee); 2 okt. Monique Wendelina Johanna, d. van Jan Willem Tuinman en Aldegonda Wilhelmina Drehsen (Zierikzee). Overleden. 25 sept. Leendert Stoel, 69 jr. (Brouwershaven), echtg. van Adriana Geelhoed; 25 sept. Anna Catharina Jacoba Hogerheijde, 90 jr. (Zierikzee), echtg. van Theodor Hermann Volkeri; 27 sept. Hendrik Johannes Hillebrand, 87 jr. (Zierik zee), echtg. van Adriana Wandel; 29 sept. Adriaan Vermeule, 30 jr. (Ovezande), echtg. van Pieternella Mariens; 29 sept. Hendrik van Waarde, 30 jr. (Middelburg), echtg. van Maatje Seijbel; 29 sept. Johan nes Wondergem, 60 jr. ('s Heer Arendskerke), echtg. van Cornelia van Liere; 29 sept. Pieter Johannes de Hamer, 41 jr. ('s Heer Arendsker ke), echtg. van Sara Meerman. Scheepvaartbericliten Attis, 2-10 15 m. ZO St. Maarten naar Savannah. Calamares, 3-10 25 m. ZZW Azoren naar Querto Cortes. Esso Rotterdam, 3-10 330 m. NO An tigua naar Aruba. Ganymedes, 2-10 1000 m. ZW Azoren naar Curagao. Korovina, 3-10 150 m. NW Kaapstad naar Rotterdam. Skadi, 3-10 180 m. NW St. Vincent naar Savannah. Zafra, 3-10 100 m. O Bahrain naar Spezia. Belgische koning opende Zandvlietsluis ANTWERPEN, 4-10. Even over de Nederlandse grens aan de rechter Schelde-oever heeft koning Boude- wjjn van België de gloednieuwe Zandvlietsluis geopend, een miljard Belgische franken kostend water bouwkundig project van de eerste orde. De Zandvlietsluis is niet alleen een technisch project om van te water tanden, maar het is ook een volgens deskundigen geslaagde poging van de havenstad Antwerpen om de con currentie van de Europese havenste den Rotterdam, Hamburg en Bre men op de voet te kunnen volgen. Het 500 meter lange en 57 meter bre de sluizencomplex - het grootste pro ject ter wereld op dit gebied - vormt n.l. de toegang tot Antwerpens nieu we havengebied aan de rechter Schelde-oever. Via de sluis kunnen nu tankers tot 80.000 ton het nieuwe havengebied van Antwerpen binnen varen. (I) Uit het marktbericht van het Pro- duktschap voer Groenten en Fruit zijn diverse gegevens te putteu, wel ke een beeld geven van de huidige situatie op de uienmarkt met verge lijkende cijfers van vorige jaren. Allereerst wordt gesteld, dat de geldelijke opbrengst vorig jaar 45 pet. hoger lag dan het gemiddelde over een aantal jaren. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook el ders in Europa is er goed aan de uien verdiend. De oorzaken zijn be kend. Na het verliesgevende seizoen 1965-'66 werden vorig jaar allerwe- ge de arealen ingekrompen. Vervol gens veroorzaakten de weersom standigheden £en kleine oogst per ha. Beide oorzaken tezamen resul teerden in een kleine produktie. Reeds uit dien hoofde waren de prij zen hoog. Aangezien bovendien de kwaliteit over het algemeen goed was - dank zij de gunstige weers omstandigheden tijdens de oogst - konden extra aantrekkelijke prijzen worden gemaakt. Zoals te doen gebruikelijk, is er ook dit jaar weer danig achter de markt aan gezaaid. In praktisch alle belangrijke produktielanden werd de beteelde oppervlakte in 1967 uit gebreid. Gegeven de betrekkelijk lege markt aan het begin van het nieu we seizoen, kon met betrekkelijk hoge prijzen worden gestart. Naar mate de schaarste echter vermin derde, daalden de prijzen. Nu in middels de oogst 1967 overal een vergevorderd stadium heeft bereikt, is er van schaarste geen sprake meer. Integendeel, de markten zijn thans ruim voorzien en de weten schap dat er grote hoeveelheden in de bewaarplaatsen werden en wor den opgeslagen maakt de kopers zeer terughoudend bij hun biedin gen. Het gevolg is dat de prijzen thans een derde tot de helft lager zijn dan vorig jaar om deze tijd. Nederland Hoe hevig de Nederlandse uien- telers achter de markt aan plegen te zaaien, blijkt wel heel duidelijk uit de ontwikkeling van beteelde oppervlakte en de gemiddelde vei- lingprijzen in de achter ons liggende jaren. Ter illustratie hiervan diene het volgende: in de jaren 1960 t.m. '66 was het areaal zaaiuien en (tus sen haakjes) de gemiddelde veiling- prijs (de laatste in centen per kg.) achtereenvolgens: 5406 ha. (15), 4438 122), 5298 ha. (23), 5989 ha. (14), 5018 ha. (23), 5636 ha. (17) en 4824 ha. (34) Het zal dan ook niemand verwon deren dat er in 1967 - na de prach tige prijzen die in het afgelopen seizoen gemaakt worden - op grote schaal uitbreiding werd gegeven aan de uienteelt. Volgens de voor lopige cijfers van de mei-telling van het C.B.S. werd er 5786 ha. uitge zaaid. Dat is een kleine 1.000 ha. of tewel bijna 20 pet. meer dan vorig jaar. Hoog- rendement Reeds uit dien hoofde zou men dit jaar een grote oogst mogen ver wachten. Het geval wil echter dat ook het rendement dit jaar bijzon der hoog blijkt te worden. Het C.B. S. komt dan ook voor 1967 op een produktie van zaai-uien van 233 miljoen kg. (v.j. 145). De Zuidhol landse en Zeeuwse eilanden vormen weliswaar nog steeds verreweg het belangrijkste produktiegebied, maar de provincie Zuid-Holland is inmid dels (voor het eerst in 1966) voorbij gestreefd door de IJsselmeerpolders. Dank zij de uitzonderlijk grote oog sten per ha. die in het nieuwe land worden bereikt, nemen de N.O.- Polder en Oostelijk Flevoland de laatste jaren tezamen bijna een kwart van de totale Nederlandse produktie van zaai-uien voor hun rekening. In de N.O.-Polder worden reeds Plan voor industrieën in neger-getto's WASHINGTON, 4-10. President Johnson heeft een programma be kendgemaakt dat tot doel heeft de vestiging van nieuwe industrieën in neger-getto's en andere gebieden met grote werkeloosheid. De regering wil 40 miljoen dollar beschikbaar stellen om bedrijven te helpen bij de vestiging in die gebie den en wil bovendien nog miljoenen aan uitrusting ter beschikking stel len. Zo zal het Pentagon helpen bij aanbieden van militaire contracten aan firma's die aan de oproep van de regering gehoor geven. Begonnen zal worden met vijf „achtergebleven" steden en twee of drie plattelandsgebieden. Namen zijn nog niet genoemd. In een memorandum aan rege ringsdepartementen zegt president Johnson dat het „om één van de dringendste binnenlandse proble men" gaat. Tweede boek van Swetlana Stalin NEW YORK, 4-10. Stalins dochter Swetlana heeft maandagavond in een interview voor de Amerikaanse televisie meegedeeld dat zij een tweede boek over de Sowjet-Unie denkt te gaan schrijven, waarin ze het politieke stelsel daar aan een kritische beschouwing zal onder werpen. Zojuist is haar eerste boek getiteld „Twintig brieven aan een vriend", uitgekomen. Swetlana, die naar de V.S. is uitgeweken, ver klaarde dat de vijftig jaar geleden uitgebroken Russische revolutie haar doelstellingen van vrijheid in woord en geschrift en vrije verkie zingen, nog steeds niet had verwe zenlijkt. verscheidene jaren uien geteeld. De voor zaaiuien bestemde oppervlakte besloeg aldaar in 1960 351 ha. en in 1967 reeds 1134 ha. In Oostelijk Fle voland is men pas in 1964 met de uienteelt begonnen. Dat jaar werd er 7 ha. uitgezaaid en nu 82 ha. De Nederlandse export is het af gelopen seizoen kleiner gebleven dan in jaren het geval is geweest. Dat er ondanks de zeer krachtige buitenlandse vraag, de in doorsnee goede kwaliteit en de hoge prijzen, minder voor export werd verladen vindt uitsluitend zijn verklaring in de kleine oogst. Volgens U.B.B.-gegevens werd er tussen 1 juli '66 en 30 juni '67 in totaal 134 miljoen kg. geëxporteerd (v.j. 142). Hiervan ging 55 miljoen kg. naar West-Duitsland, 27 naar Engeland en 25 miljoen naar Frank rijk. Dit jaar is de export al vroeg op gang gekomen. In juli jl. werd reeds 10 miljoen kg. voor export verladen (v.j. 4,5), in augustus 26 miljoen kg. (11) en in de eerste helft van sep tember 9 miljoen (6). De omvang rijke export in de eerste maanden van het seizoen lijkt te duiden op een grote oogst van plantuien. Minder gemakkelijk De komende maanden zal de ex port, naar het zich laat aanzien, een minder vlot verloop hebben dan in andere jaren en met name minder gemakkelijk zijn dan het vorige sei zoen. Er is nl. van vele zijden een grote concurrentie te verwachten. Men krijgt de indruk dat het méér aanbod belangrijk groter is dan de inhaal vraag. Deze laatste lijkt trou wens reeds geheel bevredigd te zijn. Overigens hangt er bijzonder vee] af van het type winter dat ons te wachten staat. Bij een langdurige strenge vorst kunnen de afzetmoei- lijkheden alleszins meevallen en al thans spoedig tot het verleden be horen. In geval van een open win ter kon het voordeel van het prach tige beschot wel eens meer dan te niet gedaan worden door de lage prijzen, hetgeen zou resulteren in een lagere besomming per ha. Advertentie Snoep verstandig eet 'n appel Spion trouwt vrouw van spion Het fraaie historische tuinpoortjedat onderdeel vormde van een muurpartij in de Maarstraat, is uitgenomen en geplaatst in een tuinmuur van een pand in de Weststraat. De gemeente heeft het poortje aan de eigenaar van dit huis uitgeleend. Het poortje komt hier goed tot zijn recht en de bedoeling zit uiter aard voor het tegen verval te beschermen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Schouwen-Üuivelandse Sportspiegel Middelburg behaalde volle winst tegen MEVO Duel WIK-Brou- wershaven eindigde in gelijk spel (2-2) Duiveland bleef tegen Veere aan de winnende hand Bruse Boys won van Seroos- kerke ZSC won met grote cijfers van SKNWK II Zierikzee A I-junioren behaalden zege op Zeelandia AI# Zonnemairc bleef door overwinning op DFS B I aan de leiding ZATERDAGCOMPETITIE. In de le klas begint de toestand er voor MEVO met de week somberder uit te zien. Nu moest weer met lede ogen worden toegezien dat Middel burg V met de volle winst uit Zie rikzee kon vertrekken (2-3). Het nog ongeslagen Kloetinge kreeg bij Hoek een zware afstraffing (8-1). Kats zorgde voor een grote verrassing door Meeuwen II met niet minder dan 6-0 in eigen huis te verslaan. Beren moest de eer aan het bezoe kende Arnemuiden 11 laten (0-4), terwijl VCK zich terdege moest in spannen om Bevelanders er onder te houden (2-3). 's Heer Arendsker ke kon de volle buit bemachtigen bij Zaamslag (1-4). sloot tegen WIK II (5-4), terwijl Bru se Boys II te Zierikzee met ruime cijfers (2-7) van MEVO III won. MEVO II kon zich in de kopgroep handhaven door Brouwershaven II in eigen huis met 3-1 te verslaan. Brouwershaven III leed een verras send grote 7-1 nederlaag tegen DFS IV. LONDEN, 4-10. De Britse dub belspion Kim Philby, die vier jaar geleden naar de Sowjet-Unie vlucht te, is in Moskou in het huwelijk ge treden met Melinda MacLean, de ge scheiden vrouw van de voormalige Britse diplomaat Donald MacLean, die in 1951 naar de Russen overliep. Volgens het Engelse blad „Daily Mirror" woont het paar in een bui tenwijk van Moskou. Melinda MacLean verdween uit Engeland twee jaar nadat haar maai naar de Sowjet-Unie was vertrokken. Hun huwelijk werd deze zomer ont bonden. In die periode diende Philby een verzoek in tot echtscheiding van zijn derde vrouw. Nederlands aardgas tot bij Parijs PASIJS, 4-10. Aardgas uit Ne- derland, wat op grond van een in 1966 gesloten overeenkomst aan Frankrijk wordt geleverd, reikt sinds dinsdag tot in de buurt van Parijs. Daar werd het 'laatste stuk gelegd van een persleiding, die Villiers-le Bel, in het dal van de Oise, verbindt met Taisnieres sur Hon. Van hieruit zal het gas aan het district-Parijs worden geleverd, dat ook al aard gas uit Sahara ontvangt. Op grond van het contract zal Frankrijk over een periode van twin tig jaar honderd miljard kubieke meter gas uit Slochteren afnemen. Arnemuiden II VCK Kloetinge s H. Arendsk. Hoek Middelburg V Zaamslag Meeuwen II MEVO Kats Beren Bevelanders 5 4 1 6 4 1 5 4 0 6 3 2 6 3 2 6 3 0 6 2 1 6 2 1 6 1 1 6 11 5 1 0 5 10 0 15- 2 9 1 15- 8 9 1 13-12 8 1 18- 8 8 1 24-15 8 3 11-12 6 3 17-19 5 3 14-26 5 4 15-18 3 4 13-19 3 4 13-21 2 4 9-18 2 ZSC DFS III MEVO II Bruse Boys II Duiveland II SKNWK II DFS IV Br.haven III WIK II Bruse Boys III Br.haven II MEVO III 6 5 10 5 5 0 0 6 4 11 6 4 0 2 5 3 0 2 6 3 0 3 4 2 11 6 2 13 6 2 0 4 6 114 6 0 15 6 0 0 6 33- 9 11 42- 4 10 26-14 9 24-13 8 18-20 17-23 13-10 15-29 16-26 15-29 6-17 11-42 In de 2e klas A leverde het duel te Kerkwerve tussen WIK en Brou wershaven een 2-2 gelijk spel op. Voor de Brouwenaren betekende dit het eerste verliespuntje in dit sei zoen. Duiveland bleef te Oosterland met 3-2 aan de winnende hand tegen Veere, terwijl SKNWK een kostba re 4-2 overwinning op Kloetinge III behaalde. Oostkapelle bleef in de running door met 3-1 van Colijns- plaatse Boys te winnen. Middelburg VI en Nieuwdorp II werden ieder één winstpuntje rijker (2-2). Bruse Boys behaalde een kleine maar be langrijke 1-0 zege bij Serooskerke. Br.haven Bruse Boys Oostkapelle WIK Veere Duiveland Colpl. Boys SKNWK Serooskerke Middelburg VI Nieuwdorp II Kloetinge III 6 5 10 19-10 11 6 4 2 0 23- 7 10 6 4 2 0 19- 7 10 6 4 1 1 18- 7 9 6 3 12 12-10 6 2 13 16-16 6 2 13 9-13 6 2 0 4 14-27 6 114 6-12 6 114 9-20 6 114 14-21 6 10 5 13-22 JUNIOREN. In groep A I behaal de Zierikzee A I te Middelburg een ruime 4-0 zege op Zeelandia A I. In groep A IV kwam Zierikzee A II tot volle winst by Colynsplaatse Boys A I (1-4), terwijl WIK A I bij het bezoek aan Wolfaartsdijk A I zijn eerste verlies kreeg te boeken (4-2). In groep B X kregen de beide koplopers SKNWK B I en Bruse Boys B I hun eerste verlies te boe ken. Bruse Boys B I kon de schade tegen MEVO B I nog beperken tot een puntenverdeling (1-1), maar SK NWK B I zag zich tegen Zierikzee B I met 3-0 geklopt. Duiveland B I, dat met 7-0 van Zierikzee B III won, kon daardoor wat van haar achter stand kon wegwerken. Zierikzee B II bleef met 7-0 aan de winnende hand tegen MEVO B II. Bruse Boys BI 6 5 1 0 18- 3 11 SKNWK BI 6 5 0 1 43- 6 10 Duiveland BI 6 5 0 1 28- 9 10 Zierikzee BI 7 4 0 3 32-10 8 MEVO BI 6 3 1 2 24-16 7 Zierikzee B III 9 1 2 6 7-57 4 Zierikzee B II 8 116 10-61 3 MEVO B II 4 0 1 3 0-21 1 In groep B XI bleef Zonnemaire door een 5-1 overwinning op DFS B I ongeslagen aan de leiding. ZSC B I en Renesse B 1 speelden te Scharendijke met 1-1 gelijk. Advertentie In de 3e klas A won DFS III met 7-1 van Duiveland II, terwijl ZSC met niet minder dan 10-0 van SK NWK 11 won. Bruse Boys 111 kwam maar net met de hakken over de Voor Baby Uf POEDER-CREME - OLIE -ZEEP Feuilleton door Frank van Falckenoori „Nog nieuws in de tijd, dat we weg waren?" Als antwoord wees Bakker op een man, die bij de bus stond te wachten ,tot hij kon instappen. Gert herkende hem terstond als Giep Oolbekking. „We hebben hem een paar dagen in het ziekenhuis gehad. Die man kan bijna niet meer lopen. Hij gaat nu naar zijn zuster in En schedé. Die haalt hem daar bij de bushalte op. Dan zal het zwerven wel afgelopen zijn". Gert liep naar hem toe. „Zo ,ome Giep, wat hoor ik? In de lappen mand geweest?" De óude man draaide zich om. Er kwam een glimlach van herkenning op zijn gezicht. „Hé, meneerja, die benen van mij worden steeds onwilliger. Ze hebben me ginds - hij wees naar het ziekenhuis, waar van men het dieprode dak boven de bomen uit kon zien - weer wat op geknapt. Nu ga ik een poosje uit rusten bij m'n zuster in Enschedé. Mag dat?" „Dat mag, ome Giep -En daar doe je heel verstandig aan. Het beste. En blijf er maar. Je bent geen jon ge kerel meer, hè?" „Drie en zeventig, meneer. Dat ga je voelen". Bakker en Coby stonden bij de auto met elkaar te praten, toen Gert van de bus wegliep. Gelijk kwam er een Morris het plein oprijden. Gert hoorde een bekend motorgeluid. Tot zijn verbazing, maar ook voldoening zag hij, dat de onderwijzer niet al leen in de auto zat. Naast hem zag hij Bep Kaaijs. Hoolwerf stak zijn hand op en de wagen remde af. Toen de beide in zittenden zagen, wie de man was, verhelderden hun blikken. De re chercheur boog zich naar de be stuurder. „Zo.. ..zowillen jul lie van mij geloven, dat ik blij ben jullie samen in deze wagen te zien zitten?" Het meisje lachte verlegen. - „Meent u dat, meneer?" „Heel beslist. Luister, juffrouw Kaars. Wij politiemannen hebben een klein beetje mensenkennis, niet veel, maar soms net voldoende. Als ik u verzeker, dat u beter bij mees ter Blinkers in de wagen kimt zit ten, dan bij een zeker iemand, wiens naam ik maar niet zal noemen, ge looft u me dan?" Het meisje kreeg een nog diepere kleur. „Ja, meneer", antwoordde ze zacht. Gert knipoogde even naar de on derwijzer, Toen wees hij naar zijn vrouw. „Mijn vrouw en ik zijn juist terug van een korte vakantie. We waren in Wijk aan Zee. Kan ik jul lie aanbevelen. Kijk maar eens, hoe we er uitzien". „We zullen het in petto houden, meneer Hoolwerf". Gert deed een stap terug, doch aan de andere kant opende Bep het portierraam. Ze riep hem. Gert liep om de wagen heen naar haar toe, waar ze zijn hand greep en die druk te. „Meneer Hoolwerf, ik heb van Freek en van mama gehoord, wat u allemaal voor me gedaan hebt. Sorry, dat ik u zoveel last heb be zorgd. Maar ook heel hartelijk be dankt, dat u zo sportief wilde zijn". Gert knikte vriendelijk. „Oké, Bep. Dat mag ik nu wel zeggen, hè? Het zit wel goed. Blijf maar een beetje in de buurt van die onder wijzer. Die lui weten een boel Lachend keerde hij terug naar de wagen, waar Bakker zei: „Ik stond net te overwegen, of ik koffie met broodjes zou halen. Ik dacht, dat je hier nog een half uurtje wilde pick nicken „We gaan naar huis. Ik heb twee blijde, jonge mensen gezien. En zo iets maakt je hele dag in één keer goed. Vooruit, chauffeurrijden maar!" EINDE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 11