BREDA BIER NIEUW! CALTEX TANK-PREMIE PROGRAMMA TOT (aSp\ 45% \£!y KORTING OP WAARDEVOLLE GEBRUIKS ARTIKELEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT SNELTREIN LLIK-BRUSSEL REED IN OP STOPTREIN Minister Luns uitte in V.N.-vergadering Nederland's bezorgdheid over Vietnam Moord en zelfmoord te Rijswijk KAMERBREED i „DE MAGNEET" Basisbedrag algemene heffing Landbouwschap blijft f 5,- per hectare A.O.W.-PREMIE ZAL AANZIENLIJK MOETEN STIJGEN ZIERIKZEESCHE w NIEUWSBODE» Domiciling 5 oktober 1967 124ste jaargang Nr. 19874 WAARIN OPGENOMEN REOAKTIE EN ADMINISTRATIE: Jannewekken 11, Zierikzee, poïlbus lel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Gi».trekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, lel. (01110) 2938. Uitgave: N V. Drukkerij v/h Lakenman Ochlman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Pri/s per 3 maanden bij vooruitbetaling I 7,15; per week 55 cenl. Losse nummers 20 cent. - -Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 16 cent per mm; „Succesjes"' (max. 4 regels) I 1,25 per stuk. In dit nummer: PV1M9 over broedgebieden op Schon wen-Duivelond Twaalf «loden, 71 gewonden - WisselwaeliIer in arrest Geen technische fout Dit nummer bestaat uit 14 pagina's BRUSSEL MAASTRICHT, 4-10. Het treinongeluk te Fexhe le Haut- Clocher nabij Luik woensdagmiddag omstreeks één uur heeft tot nog toe aan twaalf mensen het leven gekost terwijl er 74 personen zijn gewond van wie veertig ernstig. Tien passa giers overleden ter plaatse terwijl er woensdagavond nog twee in een zie kenhuis stierven. In verband met de treinramp is een wisselwachter gearresteerd. Hem wordt „dood door schuld" ten laste gelegd. Het ongeluk gebeurde woensdag middag kort voor één uur op het sta tion van Fexhe le Haut-Clocher toen de sneltrein Luik-Brussel - naar thans als vaststaand wordt aangeno men - door een verkeerde wissel- stand inreed op een stoptrein uit Leuven. De locomotief van de snel trein kantelde en kwam in botsing met een op een ander spoor met een snelheid van 120 kilometer voorbijrij dende sneltrein Bergen-Brussel-Luik. De locomotief scheurde de passeren de trein open en passagiers werden door eLkaar geslingerd en uit de trein geworpen. Een groot aantal gewon den en doden raakte beklemd tussen de omgebogen ijzeren balken cn stangen. Hulpverleningswee!, Terwijl uit de ti-einen het gekerm van de gewonden opklonk, snelden ambulances, politie, eenheden van de B.B. en Rode Kruis naar de plaats des onheils om hulp te bieden. Wan hopige mensen liepen familieleden te zoeken die zij in de ravage waren kwijtgeraakt. De doden en gewonden werden met tientallen ambulancewa gens naar de ziekenhuizen gebracht. Met bloedbesmeurde kledingstuk ken. koffers, schoenen en flessen la gen overal tussen de wrakstukken en over het spoorwegemplacement ver spreid. Tot de reizigers behoorden drie voetballers van het Luikse team Standard, die op weg waren naar de voetbaltraining in Brussel, voor de wedstrijd België-Polen (zondag). Ook zij hebben een groot aandeel gehad in de hulp aan slachtoffers. Kamerdebatten op t.v. HILVERSUM. 4-10. De N.T.S. zendt volgende week via Nederland 1 samenvattingen uit van de kamerde batten rond de rijksbegroting en wel op dinsdag 10 oktober van 18.30 tot 18.55 en van 22.45 tot 23.10 uur, op woensdag 11 oktober van 18.30 tot 18.55 en van 23.20 tot 23.50 uur en op donderdag 12 oktober van 18.30 tot 18.55 en van 22.45 tot 23.15 uur. Enkele ogenblikken vóór de ramp was een groep schoolkinderen, die terugkeerden van een schoolreisje, uit de stoptrein gestapt. Zij bleven ongedeerd. De ongedeerde passagiers zijn in staat gesteld met auto's en bussen hun reis te vervolgen. De Belgische spoorwegen hebben het treinverkeer omgeleid via Namen en Hasselt en bussen ingelegd tussen de plaats des onheils en Luik. DEN HAAG, 4-10. Minister Luns heeft dinsdag in een rede op de Al gemene Vergadering van de V.N. ver klaard, dat de Nederlandse regering in belangrijke mate de bezorgdheid deelt die op vele plaatsen tot uit drukking komt in het jaarrapport van de secretaris-generaal. In het bijzonder laat de oorlog in Vietnam ons geweten niet met rust, aldus mi nister Luns. „Meer dan ooit tevoren geven de vcorlichtingsmedia ons een beeld van het .lijden van een verdeeld land, waarin de burgers in vrede en vrij heid wensen te leven, doch dat ver scheurd wordt door twisten, terro risme en oorlogsgeweld. Bij elk schot dat wordt afgevuurd, bij elke bom die op het doel ontploft, bij elke po litieke moord, heeft dit ongelukkige land nog meer te lijden. Het is daar om geboden dat oprechte voorstellen om een vreedzame oplossing' te vin den, ernstig bestudeerd worden door de partij waaraan zij zijn gericht, in plaats van met minachting zonder meer verworpen te worden. Talloze sprekers die mij voorgingen, hebben gepleit voor een hervatting van de Rusland schroeft defensiekosten op MOSKOU. 4-10. Premier Kosygin heeft het Russische volk maandag in een rede voor gehouden dat op voering van de defensiekracht van de Sowjet-Unie nog steeds een zaak is van de hoogste prioriteit. De pre mier zei dat de internationale situ atie voornamelijk door de oorlog in Vietnam gespannen is. Het Russi sche partij-orgaan Prawda meldde dit In een verslag van de toespraak die gehouden werd in Kisjinev, de hoofdstad van de Sow jet-republiek Moldavië. De wisselwachter werd aangehou den nadat al spoedig was gebleken dat er geen sprake kon zijn van een technisch defect, noch aan de trei nen, noch aan de seininstallaties, om dat deze met mankracht werden be diend sedert in de ochtend de auto matische seininstallatie in het onge rede was geraakt, nadat een auto te gen de automatische overwegbevei liging was gereden. Prins Albert van Luik, broer van de Belgische koning, bracht woens dagavond een bezoek aan de plaats van de ramp. conferentie van Genève, die destijds een forum bleek te zijn voor opbou wende discussies. Ik sluit mij hierbij aan. Mijn regering is van mening dat de huidige situatie niet mag voort duren. Zij heeft daarom op alle be trokkenen een beroep gedaan de vi cieuze cirkel te doorbreken en een actief vredesbeleid te gaan voeren door, als een eerste stap, de confe rentietafel te aanvaarden. Ik her haal hier in het openbaar namens mijn land dat beroep". p VRAAG UITVOERIGE FOLDER BU DE CALTEX STATIONS A RIJSWIJK, 4-10. In een woning aan de Herenstraat 85 in Rijswijk zijn de stoffelijke overschotten aan getroffen van een man en een vrouw, de 26-jarige mevr. W. D, van Straten en de 36-jarige H. P. L., die door pi stoolschoten om het leven waren ge komen. L. was de gewezen echtge noot van de vrouw, die inmiddels weer gehuwd was. Volgens de Rijs- wijkse politie, die, na gewaarschuwd te zijn, de woning binnenging, moet volgens voorlopig verkregen aanwij zingen, de vrouw door haar ex-echt genoot in diens woning ontboden zijn, teneinde de verdeling van de inboe del en andere zaken te regelen. Kort na aankomst in de woning zou de man zijn gewezen echtgenote met en kele pistoolschoten hebben gedood en daarna zichzelf door het hoofd heb ben geschoten. Advertentie naar 5 Wij hebben breedtes voor elke 5 kamer; 3.00, 3.66, 3.75, 3.80, 3.90, 4.00, 4.57, 5.50 meter. A. S. FLI1CWEERT Nieuvvcrkerk - tel. (01114) 265 J Bruinisse - tel. (01113)470 MIDDELLANDSE ZEE. Het Amerikaanse vliegdekschip Franklin D. Roo sevelt" rechtsbovenwordt „geschaduwd" door een Russische torpedoboot- jager tijdens de NAVO-oejening Deep Furrow DEN HAAG, 4-10. De ontwerp begroting voor 1968 van het Land bouwschap wijst voor de gewone dienst een bedrag van f 8.587.150,- aan uitgaven aan. Hier staat een be drag tegenover van f 9.376.950,- aan geraamde inkomsten. Het basis-be drag van de algemene heffing is ge lijk gebleven en bedraagt dus f 5,- per hectare bouw- of weiland. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het voor stel van de.begrotingscommissie om de heffing per kip of eend te verla gen. Deze bedroeg één cent per kip of eend. maar zal worden terugge bracht tot 0,6 cent per kip of eend, uiteraard behoudens goedkeuring door het bestuur. De heffing van 35 cent per varken blijft onveranderd. Door het gunstige verschil tussen inkomsten en uitgaven zal aan hel einde van het begrotingsjaar naar raming f 798.800,- aan de algemene reserve kunnen worden toegevoegd. Hierdoor wordt de liquiditeitspositie van het Landbouwschap weer wat verbeterd. Toch zal ook in '68. even als in de voorgaande jaren het aan gaan van leningen noodzakelijk zijn. Het Landbouwschap moet immers zijn uitgaven kunnen financieren tot de eerste gelden uit de heffingsaan slagen binnenkomen. Dit leidt tot rente- en bankkosten. BRUSSEL. De brand in het Brus selse warenhuis Innovation op 22 mei van dit jaar heeft volgens de dinsdag bekend gemaakte officiële slotbalans aan 253 mensen het leven gekost. Slechts 38 doden konden ge ïdentificeerd worden. De sociale voorzieningen Brouwerij De Drie Hoefijzers sinds 1628 gjl 2KVP175-1 ASSEN. Ter bestrijding van de werkeloosheid in Drenthe is in 1967 voor extra werkgelegenheidspro gramma's en aanvullende werken een bedrag' van 98,8 miljoen gulden <waai*van 34 miljoen financierings middelen) beschikbaar gesteld. DEN HAAG, 4-10. De A.O.W.- premie voor 1968 zal aanzienlijk moe ten stügen, aldus heeft de minister van sociale zaken en volksgezond heid B. Roolvink, de Tweede Kamer commissie voor sociale zaken meege deeld. Voor 1968 zal 191,8 miljoen gulden in het AOW-fonds moeten worden gestort, aldus blijkt uit het verslag van de besprekingen die de commis sie met de minister heeft gevoerd over de algemene wet (bijzondere) ziektekosten. Dit is een gevolg van de vergrijzing van de bevolking, de ver korting van de actieve periode van de jongere generatie vergeleken bij voorheen, en het feit dat de inko menssom minder is gestegen dan oorspronkelijk werd verwacht. De ziekenfondsverzekering, de ver zekering ingevolge de beide kinder bijslagwetten en de AWW geven een soortgelijke ontwikkeling tc zien, al dus minister Roolvink. De regering onderzoekt thans of enige verlichting kan worden gevon den door een einde tc maken aan de indexering van de kinderbijslag voor het eerste kind, en een stijging van de premie voor de kinderbijslag voor de loontrekkenden met 0,1 percent. Minister Roolvink verklaarde niet in staat te zijn hel juiste maximale premiepercentage van de algemene wet (bijzondere) ziektekosten te noe men. Indien het parlement het ont- Buiig weer Verwachting tot donderdagavond: Buiig weer, maar ook enkele zonni ge perioden. Krachtige, aan de kust tijdelijk neg stormachtige wind tus sen west en noord-west. Maximum temperaturen van 14 graden. 6 okt. Zon op 6.48, onder 18.08. Maan op 10.31, onder 19.05. Eerste kwartier; 10 okt. te 13.11. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 6 okt. 4.46 v.m. 17.00 n.m. BROUWERSHAVEN 6 okt, 4.25 v.m. 16.46 n.m. Springtij; 6 okt. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 5-10. Het K.N.M.I. deelt mede: Hel afgelopen etmaal stond het weer in onze omgeving onder invloed van een actieve depressie, die langzaam van het midden van de Noordzee naar Jutland trok. Met naar noordwest ruimende winden, die langs de kust tijdelijk tot storm achtig aanwakkerden, werd over het lelatief warme Noordzeewater kou de en onstabiele lucht naar ons land gevoerd. Hierin kwamen dan ook talrijke buien voor die plaatselijk van hagel en onweer vergezeld gin gen. De middagtemperaturen wer den gisteren omstreeks 14 graden. Op de nadering van een rug van hoge luchtdruk uit het westen zul len de buiïgheid en de wind tijde lijk afnemen. Inmiddels koerst een nieuwe oce aandepressie oostwaarts naar de Britse eilanden. Samenhangend hiermede zal bij ons de wind krim pen, terwij] een bij de depressie be horend iTontensysteem de bewolking morgen later op de dag zal doen toenemen, mogelijk in de namiddag alweer gevolgd door regen. werp heeft goedgekeurd, zal de vast stelling van het definitieve premie percentage aan de orde komen, waarbij de ziekenfondsraad zal wor den gehoord. Wil de AWZ aan haar doel tegemoet komen, dan zal men er rekening mee moeten houden dat zich aanzienlijke kostenstijgingen zullen vbordoen: het zou „struisvo gelpolitiek" zijn de verwachting te wekken dat een premiepercentage van 0,2 toereikend zou zijn. Een kostenstijging van 10 a 14 pro cent over de komende jaren leek mi nister Roolvink niet onwaarschijn lijk. Advertentie Hoe een Utrechtse bouwvakker het zuiden ziet. Het zuiden da's voor mij gezelligheid. Daar werk ik graag. En 's avonds drink ik een fijn Breda biertje. Nou ja, een of twee of Bij ons thuis vraag ik d'r speciaal naar. Meestal neem ik beugelbier. LONDEN. De acteur Dick van Dyke zal de rol-van wijlen president John F. Kennedy spelen in een film. naar het boek „Met Kennedy" van Pierre Sa linger, de voormalige perschef van het Witte Huis. Van Dyke filmt thans een musical in Europa.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 1