zierikzeesciie nieuwsbode Donderdag 17 augustus 1967 Nr. 19816 NIEUW ZEEUWS SECUNDAIR-TERTIAIR WECENPLAN biedt de korte berichten BEELDBUIS ut het binnenland Kunstrijst in Indonesië STREEKNIEUWS DE TERUGKEER VAN ARAM mondragon mondragon 580 ste STAATSLOTERIJ DJAKARTA, 16-8. Waarne mend president generaal Soe- harto van Indonesië heeft dinsdag op kunstmatige wijze bereide rijst gekeurd en ge zegd te hopen dat het op het ogenblik rijst invoerende In donesië weer een rijst ex porterend land zal worden. De rijstkorrels worden gemaakt van graan, tapioca en bonen door een Indonesische maat schappij met in Japan ge bouwde machines en er wordt gebruik gemaakt van een for mule van de Amerikaanse voedseldeskundige Kapelo. Na de eerste geslaagde proeven heeft de regering besloten 100 van dergelijke machines te kopen tegen een bedrag van twee miljoen dollar. Zij zul len eind van dit jaar worden afgeleverd en 162.000 ton rijst per jaar gaan fabriceren. In donesië voert thans 275.000 ton rijst per jaar in. Ontwerpen t/m 18 sept. ter visie ZIERIKZEE, 16-8. Tot en met 18 september a.s. liggen ten provincie huize te Middelburg ter visie de ont werp-voorstellen aan de provinciale staten tot vaststelling van een secun dair- en een tertiair-wegenpian voor Zeeland. Deze wegenplannen komen, op grond van de nieuwe wet uitke ringen wegen, in de plaats van het provinciaal- en het tertiair-wegen pian voor Zeeland 1958. Ter visie ligt ook een ontwerp-sta- tenvoorstel tot vaststelling van een verdeiiingsverordening uitkeringen wegen. Exemplaren van deze stuk ken zijn ter kennisneming toegezon den aan alle Zeeuwse gemeenten en waterschappen. Iedere belangheb bende is in de gelegenheid - tot en met 18 september - bij G. St. bezwa ren in te dienen tegen de ontwerpen. In het najaar zuilen prov. staten plannen en verordening vaststellen, waarna zij - behoudens goedkeuring van de kroon - op 1 januari '68 in werking zullen treden. Rijks wegen plan Bij het ontwerpen van de provin ciale wegenplannen is van de volgen de rijkswegen (bestaande en nieuwe; uitgegaan: oost-westverbinding op Schouwen- Duiveland volgens de huidige rijks- Subsidiëring jeugdwerk '66 De Prov. Zeeuwse Jeugdraad heeft voorgesteld - blijkens mededelingen van Ged. Staten aan de provinciale staten - het tekort voor de provin ciale organen van de vrije jeugd- vorming over 1966, zijnde f 9.626,34, voor honderd procent te honore ren. Vergeleken bij 1965 zou dat een verhoging betekenen van ruim f 3.600 maar, aldus Ged. Staten in een schrijven aan prov. staten, wij me nen dat dit te ver gaat. Het college acht aanvaardbaar een honorering tot 70 procent, evenals het geval was in 1965. Daarmee zal dan een bedrag zijn gemoeid van (afgerond) f 6.740. In dit verband stelt het college voor de betreffende post van de begro ting 1966 te verhogen van f 3.364 tot weg nr. 18 en de provinciale weg Zierikzee-Haamstede; oost-westver- binding over Zuid-Beveland, Wal cheren en West-Zeeuwsch-Vlaande- ren volgens het ontwerptracee van rijksweg 58; Noord-zuidverbinding over Schouwen-Duiveland, Noord- Beveland en Walcheren Dammen- weg) volgens een tracee bepaald op grond van technisch overleg; Oost- westverbinding in west- en midden Zeeuwsch-Vlaanderen volgens hel tracee van de huidige provinciale wegen Schoondij ke-IJzendijke-Hoek- Sluiskil. Verder: de noord-Zuidver binding in kanaalzone Zeeuwsch- VI a an deren (Tractaatweg) volgens tracee bepaald door de provincie en noord-zuidverbinding in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen volgens be staand of ontworpen tracee van de huidige rijksweg nr. 60. Behalve met dit schema van rijks wegen is bij de opzet var» de eigen wegenplannen rekening gehouden mot de planologische visie op de ont wikkeling van Zeeland, zoals die tct uiting komt in de tweede nota over de ruimtelijke ordening en in de di verse streekplannen. Definitie Derde uitgangspunt was de defi nitie voor de wegen. Deze is overge nomen uit de nieuwe wet. Daarin is een secundaire weg een weg, die - naast de rijkswegen - een belangrij ke verbinding vormt of zal vormen voor het doorgaande verkeer met motorvoertuigen. In beginsel zal zo'n weg niet door bebouwde kommen lo~ f 10.864, waardoor het mogelijk wordt de tekorten van de prov. or ganen van 'de vrije jeugdvorming te subsidiëren tot 70 procent. ZIERIKZEE Rode Kruis orgdniseert EHBO-cursus De Rode Kruisafdeling alhier or ganiseert ook dit jaar een E.H.B.O.- cursus voor nieuwe leden. Voor het behalen van dit diploma zijn vereist 26 wekelijkse lessen van twee uur, één theorie en één praktijk. Gegadigden kunnen zich aanmel den bij de docenten mevr. L. v. d. Sluis-bij de Vaate, Rode Dorp 39 (tel. 2992) en de heer B. C. v. d. Kloot, St. Domusstraat 47 (tel. 3202) en op de eerste lesavond die woens dag 13 september a.s. gehouden zal worden in het ned. herv. vereni- pen. Dit betekent, dat een groot aan tal wegen, die voorheen op het pro vinciaal-wegenplan stonden, niet op het secundair-wegenplan kunnen worden geplaatst. Voorbeelden daar van zijn o.a. de recreatiewegen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. „Doorgaand" Er is verder van uitgegaan, dat een weg niet als „doorgaand" kan worden beschouwd, als hij slechts één plaats verbindt met een andere plaats of met het doorgaande we gennet. Dit heeft tot gevolg, dat en kele wegen van het provinciaal-we genplan niet op het nieuwe secun dair-wegenplan zijn geplaatst. Voor beelden daarvan zijn: de weg naar de kom Nieuw-Haamstede en de ver binding Rijksweg 18-Bruinisse. Tertiaire wegen zijn volgens de nieuwe wet wegen, die naast de rijks- en secundaire wegen als be langrijke interlocale verbindingen nodig zijn voor het verkeer met mo torvoertuigen. Gaan provinciale staten over tot vaststelling van de ontworpen ver delingsverordening uitkeringen we gen Zeeland en krijgt deze de goed keuring van de kroon, dan zal 60 procent van het aan Zeeland op grond van de wet uitkeringen we gen toekomende bedrag worden be stemd voor 'de secundare wegen, 15 procent voor de tertiaire wegen en 15 procent voor de quartiaire wegen. De resterende tien procent zal wor den gebruikt of gereserveerd voor bijzondere gevallen. gingsgebouw 't Vrije, aanvang half acht. Opening openbare lagere school De aan de De Kantcrlaan (1) nieuw gebouwde openbare lagere school, zal op maandag 28 augustus a.s, of ficieel worden geopend. ADEN. De 12.000 Britse militairen in Aden worden van nu af officieel beschouwd als in actieve dienst. Dit is gebeurd door een wijziging van de wet op de strijdkrachten, die de actieve dienst voorheen alleen maar kende in het buitenland, niet in de koloniën. VRIJDAG 18 AUGUSTUS. NED. I. De KRO gaat van start met een herhaling. Tussen zeven en acht kunnen we nl. nog eens zien naar de reportage van de finale van het door de KRO georganiseerde zevende Kinderzangfestival, die in juni van dit jaar in de Singercon- certzaal in Laren werd gehouden. Na het journaal van acht uur een im pressie van Hans Keller over de eer ste schooldag, die deze week voor duizenden Nederlandse kindertjes en hun ouders kwam. Het volgende programma is „Bonanza". Vader Cartwright wordt betrokken in een revolutie. Het is weer zover. In Mexico willen generaals generaals wegjagen .Als de strijd gestreden is nop wat gesehermutsel op eigen grondgebied: „Brandpunt". NED. II. De VPRO zit ook al vast aan de buitenlandse series. Eerst een avontuur van Eliott Nash. Onaan tastbaar, ook deze keer weer. Een rijk jongetje is betrokken in een ver velende zaak. Nash kent geen klas- sejustitie en grijpt dus in. Daarna gaan we „Beestje kijken", de serie die de Engelse televisie maakte in de Londense Zoo. Dieren in grappige situaties. Daarna een Nederlandse produktie waarin de hoofdrol wordt gespeeld door de Amerikaanse ne gerzangeres Doris Henderson. Ze zingt volksliedjes in het programma „What shall we do with a drunken sailor". Het liedjesprogramma komt uit het Spaanse restaurant Quijotte in Rotterdam. De avond wordt be sloten met een Amerikaanse docu mentaire, waarin de procureur gene raal Thurgood Marshall, bijgenaamd mister Civil Rights aan het woord komt. Hij is een groot voorvechter van de gelijke rechten voor alle ras sen. ZATERDAG 19 AUGUSTUS. NED. I. In het middagprogramma brengt de NCRV, behalve de beken de rubrieken „Onder de Loep" en „Rodeo", een speciale aflevering van Improvisatiedie komt uit het Dol finarium in Harderwijk. Het avond programma begint na de Minimolen en het journaal met „A Cocktail for You'' met de zangeres Ilonka Bilus- ka, de zanger Toiiy Castillo en een orkest o.l.v. Henk Eikerbout. Tot acht uur voorts nog de vierde afle vering van de populaire Duitse serie „De gasten van Felix Hechinger". Na het journaal gaan we eerst kij ken naar de actualiteitenrubriek „Attentie" en dan naar „Lucy in Japan". Het echtpaar Ricordo, dat onlangs in Alaska vertoefde, zoekt deze keer het oosten op. Omstreeks half tien volgt dan de derde serie van deze zaterdagavond. Het is weer een Duitse, nl. „Tussen nul uur één en middernacht'' met de detective Mark Lissen. Tempo Doeloe" is de titel van de documentaire, die Leo Moen maakte over het leven in het voormalige Nederlands-Indië in de jaren twintig en dertig. Bij wijze van dagsluiting een kort program maatje: voor het eerst jazzmuziek in een kerk in Polen. NED. 11. De VARA begint met een aflevering van „Coronation Street", de meest frequent gedraaide buiten landse serie van de Nederlandse te levisie. De verwikkelingetjes van deze keer: het jaarlijkse uitgaans- dagje is aangebroken en Linda wil een eigenlijk veel te dure kinder wagen kopen. Vervolgens gaat VA- RA-Ra-Boem-TV weer op pad. Naar Zeeuws-Vlaanderen, waar nog altijd met de Krulbol gebold wordt. In Oostburg worden de kampioen schappen van dit soort balspel ge houden en Henk van Stipriaan ver telt er wat meer van. Tot slot van de avond een ongerepeteerde repor tage van een optreden van de Franse zanger Gilbert Becaud in Antwer pen. In deze one-man-show zingt hij o.m. zijn bekende Nathalie, Les jours meilleurs, Le bateau Blanc en na tuurlijk niet te vergeten het opwin dende Je t'attends. Een show van vijftig minuten van buitengewone klasse. VRIJDAG 18 AUGUSTUS. NED. I: Minimolen; 18.50 Jour naal; 18.55 Ster; 19.00 Kinderzang- festival; 19.56 Ster20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Naar de grote school 20.50 Bonanza; 21.40 Brandpunt; 22.30 Journaal. NED. 11: 20.00 Journaal; 20.01 Ster 20.05 Onaantastbaar; 20.50 Beestje kijken; 21.15 What shall we do with a drunken sailor?; 21.40 Wie is Thur good Marshall22.10 Ster; 22.15 Journaal. DUSSELDORF. In de Westduitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zul len voorlopig geen korte gevangenis straffen meer worden uitgedeeld omdat alle gevangenissen vol zitten. SCHIPHOL. Het nieuwe Schiphol heeft in net drie maanden tijds (het werd geopend op 8 mei jl.) al een miljoen bezoekers getrokken. Vorig jaar trok het oude Schiphol in een heel jaar 1,4 miljoen bezoekers. ROTTERDAM. De 38-jarige tuin- arbeider K. Kamphens uit Naaldwijk is door onbekende oorzaak met zijn brommer op een rijwielpad in Hoek van Holland gevallen. Een voorbij ganger tref de man, die geen teken van leven meer gaf, aan. Het stoffe lijk overschot is overgebracht naai de algemene begraafplaats te Hoek van Holland. DEIN HAAG. De 26-jarige auto handelaar F. F. uit Den Haag is in de borst getroffen door een kogel uit een licht kaliber pistool, dat de 19-jarige tegelzetter A. B. van O., eveneens uit Den Haag, afvuurde bij een algemene vechtpartij in een café aan de "Gedempte Burgwal. De auto -handelaar werd, nadat de kogel in een ziekenhuis was verwijderd in gesloten. DEN HAAG. De Centrale Raad voor Kinderuitzending heeft zich in juli van 'dit jaar tot de staatssecre taris voor sociale zaken en volksge zondheid dr. R. J. H. Kruisinga ge wend met het verzoek de rijkssub sidie voor de kinderuitzending te verhogen en te brengen van f 0,90 op f 1 per dag per kind. SINT ODILIENBERG. De 13-ja- rige J. G. G. Frenken uit Sint Odi- liënberg is in het Sint Laurentius ziekenhuis in Roermond overleden aan de gevolgen van een ongeval, dat hem op 8 augustus overkwam. DEN HAAG. In vergelijking met het eerste halfjaar van 1966 zijn dit jaar bij het 'gemeenschappelijk ad ministratiekantoor (G.A.K.) 16 pro cent minder ziekmeldingen binnen gekomen. Deze daling is voor een belangrijk deel het gevolg van het uitblijven van de zogenaamde griep- golf, die in de eerste maanden van het vorige jaar een vrij grote om vang had. SAS VAN GENT. Bij de bouw van de nieuwe brug over het kanaal Gent-Terneuzen is te Sas van Gent een ongeval gebeurd dat het leven heeft gekost aan de 49-jarige kraan machinist H. Cranendonk. SCHIPHOL. Met een gemengd Nederlands-Britse staf, die naar ver wacht wordt uit circa 8 leden zal bestaan, heeft de Britse piratenzen der „Radio Caroline" vandaag zijn hoofdkwartier van Londen verhuisd naar de bel-etage van een grachten huis op Singel 160 te Amsterdam. ASCH. De 19-jarige timmerman A. Laus uit Geldermalsen is om het le ven gekomen, toen hij op de Culem- borgse weg in Asch, gemeente Bu ren, in een bocht met zijn bromfiets in aanraking kwam met een hem te gemoetkomende vrachtauto met aanhangwagen. HEES WIJK. Het politieapparaat in vrijwel heel Nederland speurt thans naarstig naar de moordenaar van de 47-jarige veehouder Rijer de Bruin uit Heeswijk, die vermoede lijk zaterdagavond op gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. Rechercheurs van de rijkspolitie uit alle districten in ons land hebben inmiddels instructies gekregen. HOOGEVEEN. De 36-jarige onge huwde fabrieksarbeider C. Zwiep uit Hollandscheveld, is op een krui sing met de autoweg Hoogeveen- Emmen te Nieuwlande, dodelijk ver ongelukt. BREDA. De 78-jarige wielrijder M. van Gastel uit Breda is bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats om het leven gekomen. De heer van Gastel werd tijdens een moeilijke verkeerssituatie aangereden door een vrachtwagen. Bij aankomst in het Sint Ignatiusziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Feestvierders in Assam omgekomen GAUHATI, 16-8. Zeventien men sen die Ier gelegenheid van onaf hankelijkheidsdag in de Indische staat Assam de bloemetjes builen hadden gezet, zijn op tragische wij ze om het lever, gekomen. Zij zaten met nog anderen op het dak van een trein. Op teen gegeven ogenblik pas seerde de trein een grote boom met uitstékende takken. De hele groep Werd letterlijk van het dak geveegd Het ongeluk gebeurde op rond 300 km. van de stad Gauhati. ADVERTENTIE Als geste tegenover uw vrouw, Als beloning voor het einddiploma, 'Als afsluiting van uw vakantie, Als Ach wat ZOMAAR OMDAT HET ZO GEZELLIG IS DINEREN IN Menu a 10,— (vanaf a.s. zaterdag) Oosterschelde Cocktail (crab, garnalen, mosselen) Gebakken zeetong met ravigotte- saus, salade en gebakken aard. Varkenshaas Hongroise (papricasaus, rijst en doperwten) Meloen gevuld met fruitsalade Hotel - Café - Restaurant Bijzondere vleesschotels, visspecialiteiten en verse Zeeuwse kreeft Diverse uitstekend geac- comodeerde zalen voor uw receptie, diner of koud buffet Wij verzorgen ook uw cocktail-partij, receptie of diner aan huis Oude Haven 13 - 'Tel. (01110) 2670 - ZIERIKZEE ZIERIKZEE, 16-8. Op 'de kaart zijn de ontwerpen aangegeven voor het secundairen tertiair wegenplan 1968 voor wat betreft Noord-Zeeland alsmede het aan de hand van een voorontwerp geconstrueerde nieuwe rijkswegenplan. Om een duidelijk overzicht te krijgen zijn de wegen van een cijfer voorzien. Hieronder volgen, achter de cijfers, de namen van de betrokken wegen of wegge deelten. De cijfers van 1 tot en met 25 hebben betrekking op het ont werp secundair wegenplan, alle cij fers boven de 25 hebben betrekking op het ontwerp tertiair wegenplan. De rijkswegen zijn niet van num mers voorzien. 1. Westerschouwen-Zonnemaire; 2. Haamstede-S er ooskerke; 3. Zierik- zee-Zonnemaire; 4. Rijksweg-grens provincie Noord-Brabant; 5. Tholen- St. Philipsland; 6. Sint Maartensdijk- Tholen, grens provincie Noord-Bra bant7. Zierikzee-Zeelandbrug-Goes 8. Veersegatdam-secundaire weg no. 7; 11. Vlissingen-Goes; 26. Secundai re weg no. 1, Westerschouwen; 27. Haamstede-vliegveld; 28. Haamste de, Renesse-Serooskerke; 29. Seroos- kerke-Brouwershaven; 30. Rijksweg Scharendijke; 31. secundaire weg no. 1 - secundaire wegjno. 3: 32. Rijks weg Noordgouwe; 33. secundaire weg no. 1.3, Zonnemaire; 34. Zon- nemaire-Nieuw erker k; 35. Dreischor -Oosterland36. Rijksweg Ouwer- kerk; 37. St. Maartensdijk-Stavenis- se-grens Noord-Brabant; 38. St. An- naland-Poortvliet; 39. Scherpenisse- tertiaire weg no. 3840. Oud-Vosse- meer-Poortvliet; 42. Kamperland- Kats; 43. Kamperland-Geersdijk; 44. Kortgene-Colijnsplaat; 45. sec. weg no. 7 Colijnsplaat; 46. sec. weg no. 7 Kats; 47. Oud Sabbinge-Goes; 48. sec. weg no. 11, Wolphaartsdijk; 49. Goes-Rijksweg; 53. Kapelle-Katten- dijke; 54. Kapalle- Wevieldinge. Woensdag 16 augustus 1967 VIERDE KLASSE Prijzen van: f 20 zijn gevallen op nummers eindigende op: 0 50 zijn gevallen op nummers eindigende op: 78 100 zijn gevallen op nummers eindigende op: 08 200 zijn gevallen op nummers eindigende op: 25 400 zijn gevallen op nummers eindigende op: 705 1.000 zijn gevallen op nummers eindigende op: 585 2.000 zijn gevallen op nummers eindigende op: 0464 Een prijs van 5.000 is gevallen op nummer: 004477 Een prijs van 5.000 is gevallen op nummer: 017640') Een prijs van 5.000 is gevallen op nummer: 013360') Een prijs van 5.000 is gevallen op nummer: 092743 Een prijs van 5.000 is gevallen op nummer: 040698 De prijs van 10.000 is gevallen op nummer: 019303 De prijs van 20.000 is gevallen op nummer: 021076 De prijs van f 25.000 is gevallen op nummer: 029593 De prijs van 50.000 is gevallen op nummer: 053475 De prijs van 100.000 is gevallen op nummer: 040599 Let wel; op dit nummer zijn twee prijzen gevallen. ADVERTENTIE zouden worden, zou de onderneming mis lukken. Langzaam naderde het schip van de in dringers. Het was rustig aan dek. Aram ken slechts de roerganger en een wachls- man onderscheiden. Ook aan boord van de andere vaartuigen bleef alles rustig. Hel enige geluid dat de stilte verbrak, was het zachte kabbelen van het water tegen dc boeg van het Barbadorenschip, dat rustig langs hen heen voer en tenslotte tussen de anderen een ligplaats zocht en het anker l'u I vullen. Aram slaakte een zucht van verlichting. Dat gevaar was geweken. Nu kwam echter het moeilijkste gedeelte. Zij moesten de zeilen hijsen en weg zien te komen. Aram htad erop gerekend, dat de bemanningen van de verschillende schepen niets wisten van de orders die aan anderen waren uitgegeven. Evengoed als dit onver wachte schip de haven kan binnenzeilen, zouden zij misschien kunnen wegvaren zon der dat iemand argwaan koesterde. Ge spannen tuurde hij naar de andere schepen, terwijl zijn mannen langzaam hel grote zeil hoscn Zouden zij wegkomen? 36. „Wat moeten we doen?" fluisterde Jaspo. „We kunnen niet meer weg!" Aram volgde iedere beweging van het schip. „Ik geloof dat het hier voor anker wil gaan", antwoordde hij. „Het is schijn baar oen Barbadorenschip. Maar waar komt het vandaan? Ga allen plat op het dek liggen. Wanneer ze ons niet zien, varen ze ons misschien voorbij!" Onmiddellijk gehoorzaamden dc anderen. Met kloppend hart tuurde Aram over de verschansing. Wanneer zij thans ontdekt t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 3