I FRIESCHE VLAG GOUDBAND altijd het lekkerste kopje koffie aangifteformulieren KAMPEERTENTEN Firma Koevoets centrifuges diepvries- kisten QUARTEL drukkerij L 0 AMERIKANEN GEDOOD BIJ BOMAANSLAG VIET-CONG STAD EN EILAND Wij stellen het op prijs de Ink. bel. 1964 Verm. bel. 1965 van on/.e cliënten onverwijld te ont- Accountantskantoor Van <lc Vatc Den Boer Gevraagd voor de winkel op het kampeerterrein „DE DUINHOEVE": een juffrouw voor de kassa Mevr. GELEIJNSE-VERSPOOR. Ring 29, permanente sliow Voor ELKE beurs koopt U iets goeds bij Havenpark 5 - Zierikzee WELTEVREDEN Tel. 2805 - Zierikzee Uw adres voor: EDY 99,- BICO 189,- MIELE 214,- ERRES 159,— 248,- A.E.G275,- Nog steeds in voorraad: Es t a Linde M a r n e n NOORDGOUWE geboortekaartjes kuwelijkskaarten en -circulaires Jannewekken 11 Zierikzee K.I.-verenigin» C t? „Schouvven- Duiveland" Algemene vergadering op donderdag 18 februari a.s., des v.m. 10 uur 45, in het „Huis van Nassau" te Zie rikzee. Agenda: Verslag en jaarrekening 1963- 1964; verk. lid Centr. Stieren station; verk. twee bestuurs leden wegens per. aftreding; bespreking plannen tot fusie van de Zes momenteel in Zee land werkzame K.I.-vereni gingen. Namens het bestuur: A. HANSE, voorzitter F. C. HANSE, secretaris. BEKENDMAKING Het hoofd van het gemeente bestuur van Middenschouwen brengt, ter openbare kennis, dat de raad dezer gemeente bij besluit van 29 januari 1965 heeft bepaald, dat voor het gehele grondgebied van de gemeente een plan van uit- breiding, als bedoeld in ar tikel 36 van de Woningwet, wordt voorbereid. Scharendijke, 8 febr. 1965. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, S. FRANCKE VERHUISD naar Nieuwerkerk, Platte Kapelleweg 4, telefoon (01114) 615 W. van den Berge Sirjansland De heerlijke smaak van Uw kopje koffie - op welke manier U dat ook zet. Mevrouw - komt nog beter tot zijn recht als U „Friesche Vlag" GOUDBAND koffiemelk gebruikt. Een klein scheutje in het kopje en proef maar: zo smaakt Uw kopje koffie extra lekker. Meer aroma, voller van smaak, geuriger! En dat met heel weinig koffiemelk, dus: erg voor delig! Voor elk gezin de juiste fles 11/4 liter (270 gr.) j 1/2 liter 1 (540 gr.) 1/1 liter (1080 gr.) In blikjes van 170 en 411 gr. de meest gebruikte koffiemelk in Nederland Johnson pleegt overleg met nationale veiligheidsraad WASHINGTON, 10-2. Het Ameri kaanse ministerie van defensie heeft woensdag bericht ontvangen van een nieuwe zware aanval van de Viet- cong op een Amerikaanse kazerne ten noorden van Saigon. Er zouden zware verliezen zijn geleden. Gemeld werd dat de aanval werd gedaan op de kazerne te Qui Nhon, ongeveer 400 km ten noordoosten van Saigon. Er zouden ongeveer 45 man in de kazerne verbleven hebben. Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde dat in de kazerne vele doden zijn gevallen. President Johr.scn is van de nieuwe aanval in kennis gesteld, waarna hij contact heeft opgenomen met verscheidene functionarissen van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad, onder wie de minister van defensie, Robert Mc- Namara. SAIGON, 11-2. Donderdagmorgen vroeg waren uit het puin van het woensdagavond door een bom ver woeste kazernegebouw in de Zuid- vietnamese plaats Qui Nhon vijftien gewonde Amerikaanse militairen be vrijd. Tot dan toe was nog slechts één dode geborgen. Volgens een Amerikaanse woordvoerder moeten neg 24 doden of gewonden onder de puinmassa liggen. Reddingsploegen trachten met behulp van drilboren een zestal ingesloten militairen te bereiken, met wie ze in de vroege ochtend contact hadden gekregen. Nieuw Vietcong-succes In Saigon zijn woensdag berichten ontvangen over een krachtige aanval van Vietcong-rebellen in de provin cie Binh Dinh, op 500 km ten noord oosten van de hoofdstad, waarbij on geveer driehonderd Zuidvietnamese militairen de dood vonden of ver- mist raakten. De aanval zou maan dag hebben plaats gehad. Twee Zuid vietnamese compagnieën werden on der de voet gelopen, terwijl later een bataljon in een Vietcong-hinderlaag liep. Waarnemers in Saigon beschouwen deze overval als de beste militaire zet van de opstandelingen sinds hun overwinning bij Binh Gia in decem- ,ber vorig jaar. Vier Amerikaanse adviseurs, die tot het verslagen bataljon hadden behoord, wisten te ontkomen. Zij moesten een lange tocht te voet ma ken om in veiligheid te komen. Vergadering Kring „Schouwen-Duiveland" Z.L.M. Op woensdagmiddag 24 februari a.s. vindt in het „Huis van Nassau" de algemene vergadering plaats van de 'kring Schouwen-Duiveland van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. De agenda vermeldt o.a. verkiezing van een 'hoofdbestuurslid van de Z. L.M. wegens periodieke aftreding van de heer H. J. v. d. Zande te Nieuwerkerk (niet herkiesbaar). Voorgesteld wordt de kringcontribu tie vast te stellen op f 0,30 per ha. Tot slot van deze vergadering hoopt de heer mr. M. J. van Gulik, kan tonrechter te Gorindhem, een inlei ding te houden over 'het onderwerp „Vererving en bedrijfsopvolging". Collecte D.E.L. (Ingezonden). In de week van 14-20 februari 1965 hoopt 'het Algemeen Sociaal Fonds ter 'bevordering van de Volksgezondheid „Draagt Elkanders Lasten" (D.E.L,), instelling van het Christelijk Nationaal Vakverbond (C.N.V.) in Zierikzee een huis aan huis kollekte te houden. Wij dachten dat 'het nauwelijks nodig zal zijn deze kollekte in uw aller aandacht aan te bevelen. Voor degenen die zich misschien afvragen waarvoor de gelden, die door middel van deze 'kollekte wor den 'bijeengebracht, zijn bestemd, willen wij gaarne nog eens vertellen dat 'hiermede gezinnen worden ge holpen die tengevolge van ziekte in financiële moeilijkheden dreigen te verkeren. U kent ze misschien zelf wel in uw eigen omgeving. Ondanks het feit dat in de afgelopen jaren veel aan de lonen is 'gedaan, blijven des ondanks zich telkens Situaties voor doen, .waarvan wij mogen zoggen dat hulp ihard nodig is. Deze hulp wordt geboden, mits de gelden die ervoor nodig zijn, bijeen worden gebracht. U ikunt op uw wijze meehelpen een stukje van deze, meestal onzichtbare nood te lenigen. Stelt daarom in deze kollekteweek de kollektanten niet teleur!, maar geeft met milde hand. U kunt ervan overtuigd zijn dat vele onbekenden met uw gave blij zullen zijn. Door uw gave brengt u blijdschap waar deze zo ihard nodig is. Daarom bevelen wij de 'kollekte van „Draagt Elkanders Lasten" «bij u allen aan!!! Bestuur Plaatselijke Commissie „D.E.L." Zierikzee. BURGH Mej. J. W. Bouwman, wonende aan de Steenweg te WestensChouwen slaagde een dezer dagen voor ihet diploma „Kraamverpleegster" aan het Kraamcentrum Schouwen-Dui veland. Ondanks kwakkelwinter meer ganzen dan normaal Ondanks het kwakkelweer komen er deze winter meer ganzen voor dan normaal. Waar dit aan ligt is niet te zeggen. Het zijn voornamelijk de grauwe- en de rietganzen, die hier op de met wintertarwe en gras zaad ingezaaide akkers trachten aan de kost te komen. Van ver zijn deze betrekkelijk grote vogels te zien. De grauwe gans is onze grootste gans met zijn lengte van bijna 85 cm. De vogel overwintert hier en trekt over enige tijd weer terug naar IJsland en de kustgebieden van Noord-Europa, om daar te gaan- broeden. Daar leggen ze in hun nest, dat tussen overjarig riet of andere plantengroei wordt gebouwd, de 4 of 6 roomkleurige eieren. Alleen het wijfje broedt en de vogels doen zeer geheimzinnig tijdens de broedperiode die 30 dagen duurt. In ons land is het broeden zeer zeldzaam; er zijn slechts enkele gevallen bekend. Des kundigen zeggen dat deze ganzen wel 80 jaar oud kunnen worden en dat ze zich voor hun hele leven aan dezelfde wederhelft hechten. Meestal houden ze zich op met andere soorten ganzen en hier zijn dit overwegend rietganzen. Deze broeden op Neva Zembla en in het uiterste noorden van Europa. De vogels werden vroeger wel ge schoten door jagers en dit bezorgde de schutters een flinke pot met vlees Er waren ook wel oudere Schouwe naars die ze vingen door in brande wijn gedrenkte erwten neer te gooien op die plaatsen waar ze veel kwamen. Het gevolg was dat ze dronken werden. Ze lieten zich dan gemakkelijk vangen. Ondanks hun vertoeven in grote getale op de Schouwse akkers, wat toch meestal op een vorstperiode wijst, is van koud weer zeer weinig gekomen. In tegendeel, de tempei'atuur ligt boven normaal. De ouderen zeggen dan ook dat we zo niet naar de lente gaan en er is wel eens meer in maart schaat sen gereden. BROUWERSHAVEN: Viering bevrijdingsdag besproken op vergadering Oranjevereniging De Oranjevereniging „Brouwers haven" 'hield dinsdagavond een le denvergadering in hotel .Jacob Cats'. De voorzitter, de heer P. de Moor, verwelkomde de leden en deelde mede, dat burgemeester en wethou ders voornemens zijn aan de raad voor te stellen per inwoner een be drag van 35 ct. ter beschikking te stellen voor de kosten, verbonden aan de viering van de 20e bevrij dingsdag op 5 mei a.s., een geste m waarmede de vergadering bijzonder was ingenomen. Uit het financieel verslag van de penningmeester bleek dat de kas sloot met een batig saldo van f 298,41. De bescheiden werden in orde bevonden door de heren H. P. de Munck en P. C. Malepaard. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer J. A. v. Schelven, welke zich niet meer herkiesbaar stelde, gekozen de heer M. Krista- lijn. De voorzitter dankte de schei dende penningmeester voor zijn ar beid in het 'belang der vereniging verricht. Unaniem was de vergade ring van mening, dat op 5 mei fees telijkheden moeten plaats hebben, zulks indien mogelijk met een stijl volle herdenking in de vorm van een 'historische optocht, waarin ver werkt oorlog, bezetting en bevrij ding. Dit zou het best verwezenlijkt kunnen worddh in verenigingsver band en het bestuur zal gaarne van de inwoners ideeën ontvangen om trent plaatselijke gebeurtenissen tij dens de bezetting, welke in deze op tocht uitgebeeld zouden kunnen worden. Verder word gedacht om in de fraai gerestaureerde Ned. Herv. kerk een herdenkingsdienst te 'hou den. Tot slot deelde de voorzitter nog mede, dat een en ander in diverse 1 commissies besproken zal worden, teneinde een goed programma te kunnen opstellen, waarbij hij de vol ledige medewerking verlangde van de gehele bevolking. OOSTERLAND De heer H. A. van der Werf Johz. alhier, die op de laatstgehou den gemeente-avond in de vakature- M. van 't Hoff tot ouderling in de Ned, Herv. kerk werd gekozen, heeft deze benoeming aanvaard. Nog een Bogaerswoning Momenteel is men begonnen de fundering te graven voor weer een Bogaerswoning in de Burgemeester van der Havestraat, even voorbij de plaats waar de nieuw aan te leggen weg, genoemde straat zal inkomen. Het wordt een model met gewone kap, zoals voor de heer Ista onlangs werd gebouwd, ook in deze buurt. De te bouwen woning is voor reke ning van de heer Core, van 't Hoff Jacz. alhier. Uitvoering „Oosterlands Fanfare" Op vrijdagavond 12, en zaterdag avond 13 februari a.s. hoopt onze plaatselijke muziekvereniging „Oos terlands Fanfare", onder leiding van de directeur, de heer Jac. Capellc, weer de jaarlijkse uitvoering le hou den in de Confercnt'iekamer. Behalve een muzikaal programma zal er een toneelstuk worden opgevoerd, waar aan door een viertal dames en even veel heren wordt meegewerkt. Solieepvaa rt Iirricli ten Esso den Haag, 10-2 te Brega. Zafra, pass. 11-2 Mokha naar Tha- meshaven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1965 | | pagina 4