Vacantie Eist BUITENBIJTS m zieuikzeesche nieuwsbode Vrijdag 19 juli 1963 No. 19413 Vervroegde aflossing Nederlandse schuld aan de Ver. Staten korte berichten Wat biedt de toneel en film ONZE PUZZEL-RUBRIEK de nieuwe puzzel uit het binnenland BEELDBUIS? zonder hoofdpijn Bijdrage tot dekking tekort Amerikaanse betalingsbalans AMSTERDAM, 18-7. Met het oog merk aldus een bijdrage te leveren tot een soepele afwikkeling der lo pende internationale betalingspro blemen heelt het Rijk besloten over te gaan tot vervroegde aflossing van schuld aan de Verenigde Staten. Daartoe heeft de Nederlandse re gering met de regering van de Ver enigde Staten overeenstemming be reikt dat cp 22 juli zal worden over gegaan tct vervroegde aflossing van de eximbanklening 1945, pro resto groot 21,1 miljoen dollar en tot ver vroegde aflossing van een bedrag van 48,9 miljoen dollar op de E.C.Alie ning. Van deze laatste lening staat in letaal 114,42 miljoen uit. De totale versterkte aflossing op de Neder landse dollarlening aan de Verenigde Staten zal dus 70 miljoen dollar be lopen. Het Rijk is tot deze transactie in staat gesteld door de bereidwillig heid van de Nederlandsche Bank deze vervroegde aflossing te finan cieren door overname van schatkist papier tot een bedrag van f 250 mil joen, waarvan elk jaar f 50 miljoen komt te vervallen. De Nederlandsche Bank heeft zich bereid verklaard het jaarlijks vervallende schatkistpapier voor telkens vijf jaar te verlengen na aftrek van de bedragen, die het Rijk op de oorspronkelijke schuld aan de Verenigde Staten zou hebben dienen af te lossen. De Bank heeft zich het recht voorbehouden de ver lenging opnieuw te bezien, indien en voorzover het Rijk zijn budgettaire uitgaven zou financieren anders dan uit belastinggelden of andere vaste dekkingsmiddelen. Het Rijk heeft zich het recht voorbehouden te allen tijde tot vervroegde aflossing van KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Rhenen (toez.): A. Westtra, Schamegoutum; te Arne- muiden en te Ter Aa (toez.): kand. J. Bogaard, Banmbrugge. Ohr. Ger. Kerken Beroepen te Gorinchem: kand. G. Bijkerk, Zaandam. ROTTERDAM. De Ratterdcimsche DraogdlOk Maatschappij N.V.. de Ne derlandsche Dek- en Werf Maat schappij Wilton Feijenoord' N.V. in Schiedam hebben ieder de opdracht gekregen voor de bouw van een mo- tortanksohip met een draagvermo gen van ca. 63.000 ton, van de rede rij Shell Tankers N.V. in Rotterdam. schatkistpapier over te gaan. Aldus een persbericht van het ministerie van financiën. Belangrijke transactie Het betreft hier - naar ter zake van deze vervroegde schuldaflossing wordt toegelicht - een belangrijke transactie, die een bijdrage wil vor men tot dekking van het Ameri kaanse betalingsbalanstekort van drie miljard dollar. Deze vervroegde schuldaflossing verdient - volgens de bevoegde autoriteiten - de voor keur boven andere methoden om tot oplossing van de betalingsbalans- problemen te geraken, en is in feite een voortzetting van de door vorige regeringen te dien aanzien gevoerde politiek. In 1953 immers is Nederland met vervroegde schuldaflossing be gonnen, en achtereenvolgens is de schuld aan diverse landen vervroegd afgelost. Tot dusver zijn deze aflos singen grotendeels gefinancierd door de schatkist zelf, deels door het bank wezen, terwijl ook de Nederlandsche Bank enige malen heeft bijgespron gen. In de Concertzaal: „God's Geuzen'" Hoofdfilm in het programma voor het a.s. weekeinde van de Zierikzee- se Concertzaal is „God's Geuzen", geibaseerd op de bekende roman van Jan de Har tog, met o.a. Rock Hud son en Burl Ives. Het verhaal speelt zich af in het Nederlands Oost-lndië van 1936, de film is groots opgezet en wordt prachtig gespeeld. Hoofd persoon in „God's Geuzen" is de pas in Nédëriand afgestudeerde arts Anton Drager, die vijf jaar gaat werken bij de Dienst voor Volksge zondheid in Ned. Oost-In)dië. Op zijn verzoek wordt Anton aangesteld als assistent van dr. Brits Jansen, een van 's werelds beroemdste mannen op ihet gebied van lepra en lepra bestrijding. Anton moet dr. Jansen al dadelijk na zijn aankomst in het oorwoud helpen om een dorp 'dat door pest geteisterd wordt af te branden. Na zijn huwelijk met Els van Duin wordt Anton echter naar het ziekenhuis in Batavia overge plaatst en dit betekent een klap voor de jonge eerzuchtige dokter. Zijn huwelijk lijdt er onder. Els weet 'dr. Jansen er van te overtuigen dat hij Aniton weer terug moet nemen en in de volgende periode ziet Aniton kans om de notities van dr. Jansen over zijn 30-jarige ervaring met lepra in een bock te verwerken. Er ontstaat ecihter een nieuwe breuk en Anton krijgt dan opdracht enige slachtof fers van mysterieuze bijgeloof-me thoden te redden. De jonge dokter verdwaalt hierbij echter in het oer woud en na een dagenlange tocht en op 'i randje van de waanzin weet Anton de spoorwagen te bereiken waar hij woont. Dank zij dr. Jan- sen's hulp en de toewijding van Els kan Anton uiteindelijk weer in het normale 'leven terugkeren. Voorts draait deze week in de Concertzaal, evenals te Haamstede in bioscoop Bom „Zes zwarte rui ters" met o.a. Audie Murphy en Dan Duryea, een spannend filmverhaal Aan het aantal inzendingen met oplossingen van de laatste puzzel zou men kunnen zéggen, dat vele trouwe puzzelaars met vakantie zijn, 'het aantal is n.l. minder dan wij normaal iedere week ontvan gen. De inzendingen waren intussen hijna allen foutloos, zodat 'het lot er aan te pas moest komen om de 'boeken, van deze week te verdelen. De eerste prijs is bestemd voor: mevr. S. Brufjnooge, Noorsestraat 3, Ouvvcrkerk. De tweede prijs gaat naar: mevr. J. Wandel-Eerland, Elzenmeet 14, Renesse. De oplossing luidt als volgt: Horizontaal: 1. parodie; 6. sta tuut; 11. als; 12. don; 14. sik; 15. o.l.; 17. rekel; 19. ta; 20. bek; 22. pal; 23. ban; 25. som; 26. aardig; 29. koepel; 31. ode; 32. elf; 34. eli 35. tam: 37. regelen; 40. ton; 42. ga; 43, id; 44. kas; 46. portret; 49. l.s.k.; 51, tal; 53 dat; 54 ria; 56 noemer; 59. banaan: 61. tol; 62. kus; 64. nop; 65. kid; 66. or; 68. strik; 71. ,se; 72. oom; 74. ere; 75. oog; 77. refrein; 78. renstal. Verticaal: 1. probaat; 2. ra; 3. olm; 4. ds; 5. edel; 6. sn'eb; 7. as; 8. tin; 9. uk; 10. tramlijn; 13. o.'k.; 16. iea; 17. rag; 18. lak; 19- toe; 21. krom; 22. pier; 24. noen; 25. spit; 27. d.d.; 28. ale; 30. el; 32. egard; 33. flirt; 36. ara; 38. ego; 39. ede; 41. ons; 44. kantoor; 45. stel; 46. plek; 47. tap; 48. trap; 49. laak; 50. kandeel; 52. a.m.; 55. in; 57. oor; 58. rus; 59. 'bok; 60. ais; 63 sten; 64. nier; 67. nor; 69. r.r.; 70. 'bos; 72. of; 73. me; 75 on; 76 g.t. De nieuwe puzzel. Horizontaal: 1. zulvelprodukt; 3. zuivelprodukt; 5, zuivelprodukt; 7. krantenjongen; 9. toverheks; 11. dus (Eng.); 13. kleine veertjes; 15. Azië (Duits); 16. voorzetsel; 17. smal le strook leer; 19. vórm van rillen; 21. eil. i. d. Midd. Zee; 23. bidplaats; 27. bijbelse naam; 28. waterdamp; 32 familielid: 33. gelofte; 35. vallei; 36. tandeloos zoogdier; 37. vochtig; 38. stremsel; 39. in orde (afk.): 41. overheidsdienst (afkorting); 43. ont kenning; 45. pers. voornaamwoord; 47. ziekelijke neiging; 49. meisjes naam; 51. slingerplant; 53. rivier in Rusland: 54. gcleedpotig dier; 57. hertog; 60. kindergroet; 61. tweege vecht; 63é gelooide huid; 65. als volgt (afk.); 67. wandversiering; 68. Ne derland (afk.); 69. toespraak; 70. schildersgerei; 71. Europese vulkaan over Indianen en blanken, waarmee de liefhebbers van „wild-west" yol- op aan hun trekken kunnen komen. Indonesië hervat handelsbetrekkingen met Nederland DJAKARTA, 18-7. Indonesië heeft de 'handels- en to etalmgsbetrekkin- gen met Nederland hervat na in trekking van de toesluiten en rege lingen van de Bank van Fndonesië. Het deviezeninstituut in Djakarta heeft zijn vertegenwoordiger in Londen en de Bank van Indonesië in Amsterdam reeds opdracht ge geven vroegere besluiten en regelin gen over het verbod van handels- en betalingsbetrekkingen tussen In donesië en Nederland in te trekken. Handel en betalingen zullen in dit verband moeten geschieden op ba sis van de Nederlandse gulden als buitenlandse valuta met een basis waarde van 12 roepia's en 43 sens per Nederlandse gulden. Volgens Antara zullen de betrek kingen tussen beide landen op een gelijke basis moeten berusten als die tussen Indonesië en andere lan den, zonder privileges. Misdadigheid in de V.S. neemt sterk toe WASHINGTON, 18-7. Het aantal misdaden dat in de Verenigde Sta ten wordt begaan stijgt byna vier maal zo snel als de bevolkingsaan was, zo zegt het hoofd van het fe derale bureau van onderzoek (F.B.I) Edgar Hoover, in zijn rapport over 1962. In vergelijking met 1961 steeg het aantal misdaden met zes procent. Het aantal em9tige misdrijven, zo als moord, verkrachting, beroving, enz. - voor zover bekend bij de po litie - bedroeg voor het eerst meer dan twee miljoen. Dat wil zeggen dat er in 1962 gemiddeld elk uur een moord gebeurde, om *de 32 minuten een aanranding, iedere zes minuten een beroving, elke anderhalve mi nuut een autodiefstal en elke 35 se conden een inbraak. Ongeveer één op de vier misdrij ven kon worden opgelost, A.N.M.B. wenst maandsalaris yoor alle werknemers AMSTERDAM, 18-7. De bij het N.V-V. aangesloten Algemene Ne derlandse Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Electrotechni- sche Industrie zal streven naar in voering van een maandloon of maandsalaris voor alle werknemers in deze bedrijfstak. Dit blijkt uit een artikel in „De Schalm", het ka derblad van de A.N.M.B. De 'bond is van oordeel dat de wijziging van de uitbetalingstermijn die thans nog een week bedraagt, moet samenvallen met een nieuwe beloningsstructuur, want de A.N.M. B. wenst de tariefsystemen af te schaffen. Onderzoekingen hebben volgens de A.N.M.B. aangetoond dat het stimulerend effect van tarief sterk is overschat. Het werkt zelfs vaak remrnenid op de pro'duktiva- teit. Hoewel aan de verlening van de Uitbetalingstermijn. voor de werk nemers geen materiële voordelen zijn verbonden, kan de maandbeta- ling er volgens de A.N.M.B. wel toe bijdragen de verschillen zonder we zenlijke betekenis tussen handar beiders (weeklonen) en beambten (maandlonen) te verminderen. Ver schillen in behandeling van werk nemers zijn voor de A.N.M.B. alleen aanvaardbaar als er een zinvol mo tief voor is. BERGUM. In Bergum (Fr.) is woensdagavond de 20-jarige van der Goot uit Bergum bij een verkeers ongeluk ernstig gewond. Later is hij in een ziekenhuis overleden. Hij botste doordat, hij geen voorrang verleende met zijn bromfiets tegen oen bestelwagen en werd tegen het wegdek geslingerd. WIERINGERWERF. De hoofdprijs van de Anjerloterij „Een op tien" blijkt te zijn 'gewonnen door de heer M. Broersma, die wegens ernstige ziekte reeds enige tijd ten huize van zijn schoonzoon de heer L. Hiemstra te W'ieringerwerf wordt verpleegd. De heer Broersma, eigenlijk woon achtig te Leeuwarden, is al gedu rende véle jaren invalide. AMSTERDAM. Wegens zware mishandeling, beroving van een 64- jarige Amsterdamse bakker en twee inbraken heeft de officier van jus titie bij de Amsterdamse rechtbank een gevangenisstraf van (twee jaar en zes maanden met aftrek van voorarrest geëist tegen de 30-jarige classificeerder L. van E. uit de hoofdstad. BOLSWARD. Verscheidene plaat sen in Friesland stonden woensdag in het teken van 'het Friese paard. In Winsum, Bolsward, Koudum, Ha- rich en Sneek werden door de ko ninklijke vereniging „Het Friesoh Paardenstamboek" keuringen gehou den voor opname m het stamboek. De grootste aanvoer van paarden op deze keuringen was woensdag te Bolsward. DEN HAAG. Van 15 juli t.m. 2 september wordt in het Postmuse- um in Den Haag dagelijks (behalve 's zondags) -te 11 en 15 uur „auto matische voordrachten" met kleu rendia's gehouden over het onder werp „Ruimtevaart op postzegels". Elke voordracht wordt gevolgd dooi de vertoning van een film over de ruimtereis van, de Amerikaanse as tronaut John Glenn. ROTTERDAM. De 3-jarige Lent En'kh liken is uit 'haar ledikant je in het ouderlijk huis in Rotterdam ge klommen en 1daarna uit een raam 9 mater omlaag gevallen. Het kleine meisje is in 'het Dijkzigtzietlcen'huis aan de opgelopen verwondingen overleden. UTRECHT. De hooM'besturenver- gadering van (het N.V.V. heeft de Nederlandse Toonkunstenaarstoond als lid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen geroyeerd. JOOP DODERER ALS ZOMERKOMIEK Swiebertje, de grote favoriet van kinderen en volwassenen die de za terdagse kinder uurtjes konden vol gen van de N.C.R V., is uitgegroeid tot vermaak voor volwassenen. Op donderdag 25 dezer wordt er om 20.35 een samenvatting geboden uit zijn eerste serie avonturen, speciaal bedoeld voor degenen die zaterdag middag nooit konden kijken, maar ook gezellig voor alle grote en klei ne kijkers die de komiek Joop Do- derer nog eens terug willen zien in zijn rol van drieste zwerver, die geen blad voor de mond neemt. Na zijn doorslaand succes in een avontuur van Holfath met de bloed transfusie heeft Joop Doderer het het pleit wel gewonnen. Hij brengt ronde en gezonde humor in de huis kamers. Wy hopen, dat hij nog meer van dergelijke kluchten op de buis mag brengen. Juist omdat er des zomers zo wei nig gezelligs op het scherm wordt gebracht en de winterprogramma's met Johan Kaart en andere gere nommeerde artiesten pas half okto ber zullen starten, is het prettig op een saaie zomeravond ook eens van harte te mogen lachen. UIT OF THUIS IN HET WEEK-END? Deze vrijdag na de Graaf van Monte Christo en het journaal komt dan de beloofde Conny Stuart eens een luchtig programma presenteren. Zaterdagmiddag 4 uur weer Raw hide, aansl. een korte film van Stan Laurel en Oliver Hardy. Om 7.30 Jim Backus in Vrije Nieuwsgaring. Wie het festival in Knokke wil zien, moet overschakelen op België VI., 9.15 uur. Zondagavond brengt de K.R.O. het laatste deel van de film „Wie eenmaal uit het schaftje eet" met aansluitend een nabespreking. Om 8.30 The Flintstones. E. Eeckhoff. m Premier Chroesjtsjefz la eind ja nuari volgend jaar een bezoek ana Egypite brengen. Diit heeft de Egyp tisch emintister voor het Aswan-dam project, Sedky Soliman, 'donderdag avond op eer. persconferentie in Cai ro verklaard nadat hij de dag tevo ren uit Moskou was teruggekeerd. DE KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Ned. Hervormde Kerk Zierikzee: Grote Kerk: 10 uur ds. E. P. Kuin, Apeldoorn. Gasthuis- kerk: 9.30 uur ds. Lam (voorher. H.A.), 7 uur idem. Kerkwefve: 11 uur ds. Zonneveld' (bed. H. Doop). Serooskerke: 9.30 uur ds. Zonneveld (bed. H. Doop). Burgh: 9 uur ds. Meesters^ Amsterdam (Jeugddienst), 10 uur ds. v. d. Bogert, 7 uur „Ku- ria"-dienst. Haamstede: 10 en 7 uur ds. Boer. Renesse: 9 uur ds. van Liere, 10.15 uur ds. G. H. Buijven- dak, Voorburg. Noordwelle: 10 uur ds. van Liere. Eikerzee: 11 uur ds. Meesters, Amsterdam. Brouwersha ven: 10 uur mej. A. H. Heinen, Zie rikzee. Zonnemalre, 10 uur vicaris G. H. F. Ke'liling, Noordgouwe. Noerdgouwe: 10 uur ds. W. S. Du- vekot, Zonnemadre (bed. H.A.). Breischor: 7 uur ds. H. J. Groene- wegen, Oosterliand (bed. H.A.). Ouwerkerk: 11 uur ds. A. Lam. Nieuwerlterk: 10 uur ds. H. M. Stra ling, Goes. Oosterland: 10 uur ds. Groenewegen {bed. H.A.), 5.30 uur idem. Sirjansland: 10 en 6.30 uur ds. van Vliet. Bruinisse: 10en 5 uur ds. Goudzwaard, IJsselmonde. Lutherse Kerk Zierikzee: geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 5 uur ds. Tie- mersma. Haamstede: 9 en 10.30 uur ds. Boerma, 5 uur drs. G. H. Homans Beverwijk. Renesse: 7.30 uur drs. Homans. Scharendjjke: 10 en 2.30 uur cand. de Graaf, Halfweg. Brou wershaven: 10 en 2.30 uur ds. Went- sel. Zonnemairc: 10 uur ds. G. H. Homan, 2.30 uur ds. Y. J. Tiemer- isma Nieuwerkerk: 10 en 5. uur dr. Becker. Oosterland: 10 en 3 uur ds. A. G. Baayen, Leimuiden. Bruinisse 10 en 5 uur ds. den Heeten. Anna Jacobapolder: 2 x ds .Haverkamp. Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 uur ds. Keizer. Haamstede (in, de Chr. Geref. Kerk): 7 uur ds. Keizer. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10 uur leesdienst, 6 uur ds. van der Klis. Kerkwerve: 10 en 6 uur 'leesdienst. Haamstede10 en 3 uur leesdienst Nieuwerkerk: 10 en 3 uur ds. M. v. d. Klis (bed. H.A en dankzegging) Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10 en 2.30 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 10 en 3 uur ■leesdienst. Oosterland: 10 uur 'ds. A. Vengunst uit Rotterdam (bed. H.D)), 2.30 uur leesdienst en 6 uur ds. A. Ver gunst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10, 2 en 6 uur leesdienst. Renesse: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 2.30 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 2 en 6 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Leger des Heils Zierikzee: 10 uur heiligingsdienst, 12 uur j eugdearnenlcomdt, 7.30 uur ver- 1 ossï ngssamenkomst. Rooms-katholieke Kerk Zierikzee: Eucharistievieringen op zondag te 7.30 en 10 uur. In de week Eucharistievieringen te 7.15 en 8 uur. Haamstede: Euchai 's tie vieringen op zondag te 7.30, 9.00 en 10.30 uur; 19.00 uur (avondmis). Renesse (kerk- tent Zee-anemoonweg)Eucharistie viering om 8.00, 9.30 en 10.30 uur. Ingezonden mededeling neem 'ASPRO' mee. Grote boerderij door brand verwoest MEEDHUJZEN, 18-7. Donderdag- morgen is in Meedhuizen (Gr.) de kapitale boerderij van de heer J. Baar totaal afgebrand. Ook het met een rieten dag gedekte woonhuis ging geheel verloren. Er bestaat de mogelijkheid dat hooibroei de oor zaak is. De brandweer kon niets meer doen dan nablussen. De meubelen van de familie Baar en 30 ton hooi en stro gingen in vlammen op. Ook alle landbouwwerktuigen zijn door het vuur vernield. Flitsen uit het buitenland Tegen de Westduitsers Felfe, Clemens en Tiebel, die in Karlsruhe terechtstaan wegen spionage voor de Sowjet-Unie, is respeotievelijk 15, 12 en 5 jaar gevangenisstraf geëist. BRUSSEL. President Kennedy's bijzondere vertegenwoordiger voor handelsbesprekingen, Christian Her- ter 'heeft in Brussel verklaard dat Ihij op zijn rondreis door Europa de indruk heeft gekregen dal „het kli maat goed -i's zowel voor het door gaan met de voorbereidingen als voor succesvolle onderhandelingen vólgend jaar". LONDEN. Scotland Yard is een Europese „helersvereniging" op helt spoor gekomen die 'kortgeleden een Britse 'bende voor de goudstaven ter waarde van ruim twee miljoen gul den 'die enkele maanden geleden uit een bank in het centrum van Lon den werd gestolen ruim 900.000 gul den zou hebben geboden. Dit aanbod zou namens 'de „vereniging" zijn ge daan door een Fransman. TRIEST. Alles wijst erop dat Louis von Wartbung, de man die zich enkele dagen geleden bij de Milanese politie meldde met het ver haal dat hij een Russische psychia ter was en aan 'boord van een vlieg tuig uit Moskou was gevlucht, nog maar kortgeleden een psychiatrische kliniek in Zwitserland heeft ver laten. MUNCHEN. Een 24-jarige Duitse Jehovagetuige, die 'had geweigerd zijn dienstplicht in het Duitse leger te vervullen en uit ^godsdienstige overtuiging" ook weigerde als zie kenverpleger bij de reserve dien'st te doen is door een rechtbank in München tot negen maanden on voorwaardelijke gevangenisstraf ver oordeeld. Het O.M. 'had een jaar ge- eist. NEW YORK. Twee gewapende bandieten ondernamen in New York een overval op een makelaarskan toor. Zij ontfermden zich over een bedrag van 300 dollar en dwongen vervolgens de directeur, diens assis tent en het uit negen vrouwen be staande personeel, hun bovenkleding uit te trekken opdat zij niet dadelijk naar de pdlitie zouden rennen. Toen de kleren op een hoop waren gegooid gingen de bandieten er vandoor. Ver kwamen zij echter niet want de makélaarsassistent had toch onge merkt alarm kunnen slaan en de po litie stond 'hen op te wachten. LONDEN. Sir Bernard Lovell, de directeur van de reusachtige radio telescoop te Jodrell Bank, die kort geleden een bezoek aan de Sowjet- Unië heeft gébracht, heeft op een persconferentie te Londen verklaard dat de Russen van plan zijn binnen vijf jaar een ruimtecabine met. een door een man 'bediende telescoop te lanceren. De telescoop en de bijbe horende' uitrusting zouden tezamen verscheidene tonnen wegen. Ingezonden mededeling HET GEHEIM VAN TURTON TOWER Verticaal; 1. tafelgerei; 2. losplaats v. schepen; 3. resu; 4. rijkskweek school (afk.); 5. grondsoort; 6. vruch tennat; 8. drinkgerei; 10. nakome lingschap; 12. goud (Fr.); 14. titel; 15, tegen: 16. deel v. d. bijbel (afk.); 18 boom; 20. jongensnaam; 22. ieder; 23. afstandsmaat (afk.); 24. water in Brabant; 25. water in Friesland; 26. deel v. h. jaar; 28. steekwapen; 29. soort verlichting (afk.); 30. onder andere (afk.); 31. mijns inziens (afk.) 34. aanw. voornaamw.: 35. boom; 39. voorzetsel; 40. vogel; 41. onmeet baar getal; 42. 'bron; 44. vogelpro- dukt; 45. bevel; 46. voegwoord; 48. drinkgerei; 49. groente; 50. insek- teneter; 52. boos; 54. N.V. (Franse afk.); 55. gedachte; 56. rendement; 57. water in Schotland; 58. regel maat der dingen; 59. en andere (afk.) 60. onvruchtbaar; 62. boom; 64. klein takje; 66. nagerecht. 102. „Ik was zo verstandig eerst nog even een pistool te kopen", grijnst Floyd, op Aram toetredend. „Zodoende kwam ik hier wat later aan dan julliemaar toch nog op tijd, zo je zietVooruit, jullie vieren, de loopplank op! Jullie gaan een klein.zee- reisje maken, helemaal gratis, hehehel" Op datzelfde moment loopt Julia Cabot, ongerust door het lange uitblijven van haar vrienden, wat besluiteloos door de stad. Een voorbijganger wijst haar op haar vraag naar het kantoor van de haven meester op een donker gebouwtje. „Cabot? Toch niet. familie van de grote Jean Cabot, de ontdekkingsreiziger?" vraagt' de haven meester als ze even later voor zijn bureau staat. „Ik ben zijn dochter, Sir.Ik..ik ik maak mij ongerust over enkele vrien den, die hier gisteren met mij aankwamen en daarna op zoek gingen naar een troep muiters, die zich hier moeten ophouden „Muiters?" roept de havenmeester, ver- rast opspringend. „Wilt u beweren dat er muiters in Blackpool zijn, My lady 1"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5